Stem uit Gheel

1515 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1917, 04 Mars. Stem uit Gheel. Accès à 18 mai 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/6h4cn6zj9n/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

/. ni a a nt iqi t w 10 STEM UIT GHEEL Sfichier cil EEestiuirdei' ii, VEW]fEMM«gfS aalm. C9 «fc M. t-ilI.IS G 273 3e gv. VERSCHIJNEN DE ALLE M A AND EN DRUKKERIJ DE IUNDERS BONHOMME, Nieupoortstraal iO, Veurne. Gheelsche Makkers AWJ. u • 1 [s s' liiut in den avood en ailes is zoo k;)im 00 rustig in den abii. J»>tiladeuieiwl liggen mijne kamaraden onder hunne ilekt-v.* !e g'ai'sn; bij 't opllskkerend liehrje van eene uaskaars hulj ik juist een allerfiinoisl boek door Cyriel Buysse geschreven, yesloteu. Nug zweelden die schoone beelden vnri Vbiaoïsc'ie vei-den en rivieren, vau > laamsc.lie zeden en h et Viaamsehe vo<k mij vo..r den gees'; nog k onk die zuiverd eelit-Vïanmscha laal die we lit'laag sinds Iwee jam- niet meer hadden gehoord en \vaarin de schrijver >00 juisi, zoo echoon a! dat Jeven veitolkie mij in d ooren, eu onwiliekeurig daolu ik aan dai leven. bel onze dat uns zoj wreed en zoo lang reeds werd ontrootd, ik daeht ean on* ze Ouders en kennissen, aan ons Geboortedorp. >Jaar waarom al weeral die herinneringen van vroeger leven, die onsalleen met hakenden. weedom ov^iOadân -kunnen," Waarom siiU veider steun en troost gezocht bij u, Ghr-elsche vrienden! Waarom niet spreken mai it, heverdan altijd vage herinneringen die loch niets verhelpeu kunnea, voor den geest te loeoen, Maar v\aarover zouden we wel een koutje slaan? 1k zegde daar juist dat ik «Mijn Eersto Lëvensboek» van Cy riel Bvysse gelezen had; ik moet er bijvoegen dat ik daarin zulk ren voldoening lieb gcvonden dat Ik wenschen zou dat gij aller hetzetfde geluk zoudt smaken door t' lezen van boeken. En waarom niet? Ge hebt zooveel tijd te over, waarom hem dan niet op verstan-dige wijze gebruikeni Oh zeker, ik zou niet wenschen dat ge gedurende al den vrij. en tijd dien de dienst u overlaat, met een boek in de bander zoudt loopèn; oit neen ge moet niet, eens uit de morsige loop-graven, op uw fctrooizakske neergehwekt, lezen den gronzigei dag door. Ge moet, op zijn Gheeisch gesproken, somwijlen uv beenen esn» uitslaan; ge laebt vermaak noodig, en daarbij d< brouwers rnoeten coi leven. Maar uwh, moet ge aile dagen zôô Zondag vierent Oh ja, t'i, p.eizireig met kamaraden aan den arm, op zwier te gaan, groot, pnlen vol sehuimend bier om te klinken, en te zingen met al d blijdschap en geestdrilt van een sterkejengd. — Maar klinkt dii keimisleute somwijlen niet wat aanstootendf W« worden al grooter en struischer en nea dag ouder En zo< we al onze vrije dagen aldus leeren ombrengen met als voor wendsel aan te gev.en : c' est la guerre, en dat we aile dagen vai den daoi kunnen afgestooten worden, maar wat zou er dan vai ■ons gevvorden, moesten we nu tofih op de bres blijven staan, ei bet geluk li^bben, gelijk we bel allen verhopen, huiswaarts t fceeren? We zijn nu verstandig geworden, en we hcbben als plicht op Ij verstandig - redelijke wijze, toi ons beter - worden te zorgen, 1! jjoo we nu tijdelijic de b-^h ilpzame leiding van bekwame perso-I; nen in patronaten en andere degelijke kringen uit den Vredestijd | moeten derven.we hebben daarom niet minder onze eig8nontwik-; keling door e igenwerk ter harte te nemen. ! En niet alleen in de loopgraven waar sinds eenige maanden het werk in hoeveel he id fel vermmderd is zultge ruimschoots gels-' genhe'd en tijd vinden maar 00k in kantonnementen op halve en ; groote rust uwe kosteiijke vrije uren'niet licht/.innig verbeuzeld, Waaroin dit suffig, onuitscheidbare kaartenspelen toî laat in den nacht, nu dat er in vele kantonnementen van Legerafdeelin-jj gen, zeker lees^ale» zijn opgericht waar ge uwen geest kunt ver" I] edelen en veruimen door 't lezen van leerrijke t^dschriften en de-1 gelijke e/'-bt - Vlaamscbe boeken. Wautaan leziri£ mar.gelt. hat niet; ge hebt keus genoeg. Wekelijks verschijnt de Stem uit lîe gië, een lijdschrift dat gs allen van het eerste tôt het laaïste woord zoudt moeten uitpluken, Daarin vindt ge buiten opstellen uit soldatenpennen om, leerrijke i wenken door geleerde Vlaainsche schrijvers gegeven, en aile veer-| tien dagen, nieuws voor u, Kempische Jongens. Leest, natuurlijk zoo het eenigzins mogehjkis, a Vrije België, » onder redaktie van Volksvertegenwoordiger Frani Van Cauwe, laert, onzen Vlaamschen voorman; daarin vindt ge. op meesterlij ke wijze uiteengedaan. al wat onze Viaamsehe belangen op politiek en maatsehappelijk gebied geldt, Om die twee tijdschriften en nog vele andere te bekomen, gaat ge maar esnen uwer hrankardieFS lastig vallen; ze zullen u noosi verstooten, Leest 00k boeken. Hendrick Conseience heett voor u zoo sehoon geschreven, Leest zijne werken; ge zult lust voelen tôt meer le-1 zen, v/ant hij is zoo natuurlijk; zijne verhalen en tafereelen zijn ' zoo diep • gevoeld en als medegeleefd. Die bron van beelden en 1 gloed in taal en uitdrukking zullen zoo veel bijbrengen tôt uw ei- genvoldoening en uw verdere geestesontwikkeling 3 Leest nog tal van andere Viaamsehe werken.Uw aalmoezenier 3 zal u daarin goeden raad geven en u nooit met ledige banden te, 3 rugzenden. 3 Gaat hem vinden; hij hceft maar éénen wenseh, u nader en beter te kennen. Gaat hem als Vlairnng te rade, en hij zal u zijf > krachtige hulp verleenen. In vele Regimenten bestaan er reeds viaamsehe stutiekringer 1 per batailon, zoo had ik onlangs nog hiet genoegen heet op 1 't onverwachts eene vergadering bij te wonen van zuikdaniger 1 kring in een linieregiment Ik was verheugd er zulk een schoonen 3 avond op zulke leerrij ke wijze te hebben dooigebracht, 00b kan ik met nalaten u aan te sporen tôt het ijverig bijwonen van 1 zulke vergaderingen. vervolg )

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Stem uit Gheel appartenant à la catégorie Frontbladen, parue à Veurne du 1916 au 1917.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes