t Landbouwleven: orgaan der landbouwafdeling van 't provinciaal voedingskomiteit van Oost-Vlaanderen

1721 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1917, 05 Avril. t Landbouwleven: orgaan der landbouwafdeling van 't provinciaal voedingskomiteit van Oost-Vlaanderen. Accès à 18 juillet 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/3r0pr7nh66/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

3<ie 5 APRIL 1917 Nr 14 'tlandbouwleven Orgaan der Landbonwafdeeling van 't Provinciaal Yo^dingskomn^ii m Oosl-Vlaanderen. VERSCHIJNENDE IEDEREN DONDEHDA.' Ailes wat Bestuur en Redaktie van hét blad betreft, ihare men 21-23 Galgenbergstraat, Gent. Overname en vertaling der artikelen slechts toegelaten «et vermelding van 't blad en den naam des schrijvers. Aile mededeelingen, berichten, annoncen, enz., moeten ttn laatste den Maandag middag ingezonden worden. INHOUD. Officieele be\endmakingen : Voorzitters van het burgerlijk bestuur : machtiging 157 Zakken : stapelopneming en handel % 157 Moratorium : verlenging 158 Dwangbeheerders : het doen gelden van vorderingen .... 158 Riviervisscherij : voorschrift 158 Binnen visscherij : uitoefening , 159 Gerst : beslagnemen en gebruiken 159 Maten en gewichten : ambtelijke onderzoek 159 Aardappelen : hoogste prijzen 159 Postverkeer met het Etappengebied f 159 Brieven en postkaarten : verhooging van de postrechten .... 160 Woudbooraen : aanslaan 160 Vuurwerkstukken : verbod af te steken en gebruiken 160 België in twee bestuurlijke gebieden ingedeeld 160 Zeep : vervaardigen en verkoopen 161 Berichten en mededeelingen 161 Hofbouwkrediet 161 Voedermiddelen en eetwaren : verdeeling 162 Voordrachten v 162 Verslag der wekelijksche landbouwvergadering 163 Vervalsching van meststoffen en voedermiddelen 163 Wat ik over de melk wensch te vertellen. X (slot) 164 Allerlei nieuws : Melkvervalschers gestraft 166 Zweetvoeten 166 Koude vo°ten 166 Bordeauxsche pap tegen aardappelschurft 166 Onderzoek van plantenziekten 166 Mond- en klauwzeer in België 167 Bekeiidmakingen van Wege de Duitsche Overheid. Verordening betreffende het overdragen van bevoegdheden der Belgische provinciale ra-den op de Voorzitters van het burgerlijk bestuur. Onder gedeeltelijke buitenkrachtverklaring van artikel 66, lid 1, der provinciale wêt van 30 April 1836, worden de Voorzitters van het burgerlijk bestuur (« Praesidenten der Zivilverwaltung ») der provinciën gemachtigd, in ver-vanging der provinciale raden, na raadpleging van dè be-stendige afvaardiging, de rekeningen van inkomsten en uit-gaven voor het rekenjaar 1915 vast te stellen en de be-grooting der uitgaven voor het bedrijfsiaar 1917 te be-palen, evenals over het innen dér vereischte middelen te beslissen. Deze verordening is niet van toepassing op de provincie ^'est-Vlaanderen: zii wordt onmiddèllijk van kràcht. Brussel, dên 17 Maart 1917. Der Generalgouoerneur in Belgien, Freiherr VON BlSSING, Generaloberst. Prijs van inschrijving : Voor België, een jaar, 3 frank. De boekwerken, waarvan men twee exemplaren aan de Redaktie stuurt, worden in het blad beoordeeld. Prijs der annoncen : de regel, 25 c.; de dubbelë regel. 45 c. Bij herhaling, volgens tarief. Groote letters èn gravuren volgens plaatsruimte. ===== Bovenstaande verordening wordt voor het Belgisch Ope-ratie- en Etappengebied in werking gesteld. Grosses Hauptquartier, den 17 Maart 1917. Der G eneralquartiermeister, Hahndorff. Verordening over de stapelopneming van en den hardel in zakken Art. 1. — De in t gebied van hèt 4de leger tfoorhanden stapels van zakken, welke geheel of gedeeltelijk uit tex-tielgrondstoffen of uit textielvèrvangende stoffen (surroga-ten) vervaardigd zijn, worden in beslaggenomen, om 't even of zij nieuw of reeds gebezigd of nog in gebruik zijn, en of zij tôt het gebruik geschikt zijn of niet. Behalve de verkoopen aan de in artikel 4 genoemde be-sturen, is elk vervreemden (verkoopen enz.) of verwerken der in beslaggenomen zakken verboden; het voorloopig» verdere rëgelmatige gebruiken ervan is toegelaten. De bezitters der in beslaggenomen zakken zijn verplicht deze tôt nader bericht te bewaren ën behoorlijk te behan-delen.Art. 2. — Wië zakken in bewaring heeft (natuurlijke en rechtspersonen, privaat of opénbaar rechtelijke maatschap-pijen, vennootschappen en vereenigingen, pakhuishouders, expéditeurs enz.), is verplicht van de op 1 April 1917 (proefdag) voorhandén hoeveelheden tôt 5 Aûril 1917 schriftelijk met opgave van den eigenaar en de lagerplaats aangiftè te doen aan de Orts- of Etappenkommandantur, op wier grondgebied de lagêrplaats zich bevindt. De Orts-en Etappenkommandanturen zullen deze aangiften tôt 10 April 1917 doorzenden aan de Etappen-lnspektion (Wirt-schaftsausschuss). in 't gebied van het Marinëkorps aan de Intendantur van 't Marinëkorps. De aangiftè moet gedaan worden op lijsten van aangiftè, welke bij de bevoegde Orts- of Etappenkommandatur kos-tëloos veTkrijgbaar zijn. De na den proefdag toekomende, maar vôôr den proefdag reeds verzonden zakken moet de ontvanger onmiddèllijk na ze ontvangen të hebben aangeven. Is er soms iemand in twijfel of zijne voorraden moeten aangegeven worden of niet, thans moet hij er voorloopig aangiftè van doen. Art. 3. — Hoeveelheden van niet meer dan 25 zakken, welke éénen eigenaar toebehooren en welke in zijn ëigen bedrijf of magazijn enz. zullen gebruikt worden, zijn vrij van dé in beslagneming en de verplichting tôt aangiftè. Bij het vaststellen van deze grootste vrije hoeveelheid, moet de voorhandén voorraad worden samengételd, om 't evën van welke hoedanigheid en grootte de verscheidene zakken zijn. Art. 4. — Dè Etappen-lnspektion (« Wirtschaftsaus-

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes