t Landbouwleven: orgaan der landbouwafdeling van 't provinciaal voedingskomiteit van Oost-Vlaanderen

679801 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1917, 12 Avril. t Landbouwleven: orgaan der landbouwafdeling van 't provinciaal voedingskomiteit van Oost-Vlaanderen. Accès à 21 juin 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/0000000r30/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

'tLandbouwleven Orgaafl der Laïsdboawaldeeling van 't Provinciaal Voediiigskomileiî van Oost-Vlaanderen. VERSCHIJNENDE IEDEREN DONDERDAG. Ailes wat Bestuur en Redaktie van hét blad betreft, jture men 21-23 Galgenbergstraat, Gent. Overname en vertaling der artikelen slechts toegelaten aiet vermelding van 't blad en den naani des schrijvers. Aile mededeelingen, berichten, annoncen, enz., moeten (en laatsle den Maandag rniddag ingezonden worden. Prijs van inschrijving : Voor België, een jaar, 3 frank. De boekwerken, waarvan men twee exemplaren aan d« Redaktie stuurt, worden in het blad beoordeeld. Prijs der annoncen : de regel, 25 c.; de dubbelë regel, 45 c. Bij herhaling, volgens tarief. Groote letters en gravuren volgens plaatsruimte. 1MMOUD. Officiecle bekendmakingen : Hondenslachterij te Gent I 69 Aardappelenteelt, oproep • • '69 Moderne talen in het middelbaar onderwijs * 170 Ouderdomspensioenen ten bate der mijnwerkers 170 Schurft bij paarden en andere eenhoevigen 170 Voertuigeç tôt smokkelen ingericht 171 Wissen eir'schors van wissen, inbeslagnemen 171 Hoogstprijzen van gedorscht koren, meel, zemelen en brood 1 72 Landbouwvlakten in het jaar 1917 : opneming 172 Koren en meel : aankoop der voorraden 173 Jachtregeling : wijziging 173 B:richten en mededeelingen 173 Landbouwicredifct 174 Hofbouwkrediet '74 Voordrachten ; 175 Verslag der wekelijksche landbouwvergadering 175 Aardappelen uit stekken 176 Allerlei nieutos : Aflevering van vleeschmeel «76 Gedroogde koolrapen 176 Verstopping bij konijnen 177 Pootverzorging bij de hoenders 177 Xinderverzorging : tôt heil der kleinen 177 iekendmakingen van wege de Duitsche Overheid. Verordening voor het slachten van honden en verkoop van het vleesch aan de burgerlijke bevolking. Art. I. — Aan de stad Gent wordt hare aanvraag tôt oprichting van eene hondenslachterij toegestaan. De vol-gendè voorschriften moeten nauwkeurig gevolgd worden. Art. 2. — De te slachten honden, waarvan het vleesch voor de burgerlijke bevolking dienen zal, moeten gezond en vrij van aile ziékte zijn. Het slachten der honden mag alleen in het stedelijk slachthuis, in eene bijzondere hal, plaats hebben. Hondenvleesch, dat door den veèarts on-bruikbaar verklaard wordt, moet aanstonds aan de militaire vilderij, Nijverheidslaan, 117, afgeleverd worden. Art. 3. —• In de landélijke gemeenten der Kommandan-tuur is het slachten van honden verboden. Art. 4. — Het vleesch mag alleen in de door de stad Gent aangewezen verkooplokalen verkocht worden. Deze moeten het opsc'hrift « Hondenslachterij » dragen. Art. 5<* —Het is verboden artikelen te maken, diè be-stemd zijn om bewaard te worden, zooals worst van hondenvleesch, hondenbloed en afval van geslachte hondèn. Art. 6. — ledere honden§lachter moet in zijn winkel een klantenboek houdèn, waarin îeder maal nauwkeurig de koopers, de gekochte hoeveelheid en de dag van verkoop moeten aangeteék'end worden. Hij mag met meer dan 1 kilo wekelijks per gezin verkoopen. Art. 7. — De verkoop van hondenvleesch aan personen, die tôt het Duitsche leger behooren, als ook aan houders van hôtels en eethuizen is verboden. Art. 8. — De maximum-prijs voor geslacht hondenvleesch bedraagt 2 frank pér kilo. Art. 9. — Aile hondenvellen zijn volgens de verordening van den Opperbevelhebber van 4 Februari 1917,(Ver-ordeningsblad voor het Etappengebied van het 4° Ueger, blz. 532-534) in bëslag genomen en moeten tegen betàling afgeleverd worden aan de « Haeute-Sammelstelle », Gent, Keizer Karelstraat, 10, of aan de opkoopers schriftelijk door de « Etappen-Inspèktion (Wirtschaftsausschuss) » aangewezen. Art. 10. -— Bloed en andere afval moeten dcor de hondenslachterij afgeleverd worden bij dp militaire vilderij, Nijverheidslaan, 117. Art. 11. — De contrôle over aile hondenslachteriien wordt door eenen door dè stad Gent aangewezen veearts uitgeoefend. Art. 12. — Voor het slachten van honden moet in het slachthuis 50 centimen per stuk betaald worden. Art. 13. — Overtredingen tégen bepalingen van deze verordening worden, voor zoover niet volgens andere ver-ordeningen hoogere straffen toepasselijk zijn (§ 9), bê-straft met boete tôt 1000 Mark en gevangenis tôt 3 maan-den ofwel met eene dëzer straffen. De voorwerpen, die het onderwerp der overtreding zijn, worden verbeurd vërklaard. Bevoegd zijn de Duitsche militaire rechtbanken en de militaire overheden. Gent, den 3 April 1917. Der Elappen-Kommandant, VON WlCK, Obërsïleutnant. Bericht. — Aan al de bezitters van akker-en tuingrond. De aardappelenteelt. De aardappelenteelt moet dit jaar veel vermeerderd worden. Het is zoowel in het belang van den aardappelente-ler zelf, alsook in het belang der gezamenlijke bevolking. Iedér, die tôt de vermeerdering van den aanstaanden aard-appelenoogst bijdraagt, dient zichzelf, zijne familie, zijne vrienden en de algemeenhéid. De plantaardappelen moeten uitgekozen worden uit de aardappelenvoorraden, diê nog aanwezig zijn. Verdere aanvoer van plantgoed is niet te verwachten; daarom is het 3Ae JAAR 12 APRIL 1917 N' 15

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Ajouter à la collection