t Volk: godsdienst - huisgezin - eigendom

656153 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 06 Decembre. t Volk: godsdienst - huisgezin - eigendom. Accès à 08 fevrier 2023, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/vm42r3qh1q/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Officieele Mededeclingen. Belglscb Frontbsrlcht Brussel, 3 December. — In den loop van den 3 December hebben do Belgische troepen, hun opmarsch naar den Rhijn voortzettend, de lijn Jakerath, Imme-rath, Garzweiler, Otzenrath, Juliers be-reikt.Het derde Amerikaansch leger bereik-te de algemeene lijn Krewinkel, Metterich Bioverich, Marscheid, Uirschfolderhoî. De belangrijke stad Trier is door de Amerikanen bezet. OVERGAVE van RUSSISCHE SCHEPEN Londen, 30 November. — Melding van de Engelsche admiraliteR : Het verbonden eskader der Zwarte Zee heeft het anlcer geworpen vôôr SebaBtopol op 25 November. De Russische schepen, die in handen waren van de Duitschers, zijn overgegeven aan de vertegenwoordi-gcrs der Entente ; ook eenige Duitsche duikbooten worden r-'errevep. Belgl3 bezet een deel van BultsGliland Elk zijn toer is maar redelijk, zegt het spreekwoord. In dezen wreeden, thans uitgevochten menschenstrijd, gaat het ook zoo. Do Duitschers hebben ons meer dan vier jaar geîolterd, bestolen en uit-gezogen. Nu gaaji de onzen een deel van Duitschland tôt aan den Rhijn bezetten, niet om te folteren en te rooven maar opdat « recht geschiede » Het is de heer Kamiel Jacquart, be-stuurder aan het ministerie van binnen-landsche zaken, die er met het burgerlijk Belgisch bestuur gelast wordt. Jn automo-biel is hij reeds naar zijn post te Aken vertrokken. Am^rlkaanscbe Oorlo^sverllazen. Generaal March heeft medegedeeld dat Se Amerikaansche oorlogsverliezen buiten de krijgsgevangenen, beloopen tôt 262.723 man, 't zij 58.478 dooden, 189.955 ge-kwetsten en 14.830 vermist enfle Sehadevergoeding. De 1250 Milliard ?an Sir Eric Gediks. Wij liebben medegedeeld dat do Engelsche politieke? sir Eric Goddes betwijfelde o£ het wel goed en nuttig zou wezen, van de Duit -Bchers de betaling te eischen van de 1.250 milliard frank, welke zij aan de Entente-landen schuldlg zijn. Daarop antwoordt een Fransch politieker Jn den Matin aan sir Geddes : — Gij hebt aan Duitschland een rekening van 1.250 milliard voor te leggen, voor de Fampen welke zijn volk over de beschaafde werald gebracht heeft. Duitschland kan die som niet betalen, dat is zeker. BTaar een onvermogend schuldenaar bliJEfc toch een SchuJdenaar door het feit zelf dat hij zijn schuld erkent. Duitschland behoort zijn schuld te erkennen, en als we deze erkenning zullen hebben, onderteekend door de Duitsche regeeringen, 't zij dat deze radikaal, socialist, bolschewist of zelfs keizerlijk wezen, dan zullen de Verbondenen zich het bilan doen aanbrengen der hulpbronnen van de Oostenrljksch-Duitscho, Turksche on Bulgaarsche Staten. Dan zullen kommissies instudeeren wat die hulpbronnen, zonder de schuldenaars uit te putten, ioder jaar kunnen opbrenaen voor de bevolldngBn die door Duitschland geruïneerd zijn. 1.250 milliard aan 5% vertegenwoordxgen 02 milliard en half jaarlijksche intresten. Voorzeker kan Duitschland ons niet ieder jaaa" die 62 y2 milliard betalen, en toch moe-ten de Verbondenen ze van nu af betalen aan die hun dat geld geleend hebben. Binnen kort zullen zij nog reusachtige sommen moeten ontleenen om de vernielde steden ta herbouwen en het maatscliappelijk leven te herstellcn. Nu en later moeten renten geschonken worden aan de nabestaanden dergenen welke Duitschland heeft gedood en aan dezen die door zijn schuld vermlnkt eijn. Die renten, die pensioenen. wie zal ze betalen? De Verbondenen of Duitschland? Herinner u, sir Eric Geddes, het edel pro-gram van den grooten wereldburger Wilson, die verldaard heeft : « Duitschland zal terug-geven, Duitschland zal herstellen. » Deze twee artikels beloopen volgens u tôt 1250 milliard. Zooveel te erger voor Duitschland ! Eens de samentelling aanvaard en er-kend, zullen de Verbondenen zien wat zij op ieder jaarlijksch termijn moeten eischen om een deel van die 62 % milliard intrest te dekken. Slechts dien dag, en niet vroeger, zult ge van bij kunnen onderzoeken, van den eenen kant, wat gij, Verbondenen, r.ult te betalen hebben: van don andor en kant, de soin welke Duitschland u zal kunnen overmaken. * * * De kwestie van de schadevergoeding door Duitschland aan de Bondgenooten te betalen, wordt in de bladen druk be--,proken.En inderdaad dat is een heel vraagstuk. In gond kan ze onmogelijk vergoed worden, want in het geheel beschikt de keizerlijke Duitsche bank over 241 mil-lioen goud. En wat heeft dat te beteekenen tegenover het bedrag der schade welke denkelijk zal geeischt worden, namelijfc ongeveer 300 milliard ! Er blijven dan nog twee wegen open betalen in waren en in handwerk. Het eerst dezer twee middelen wordl het meest geeischt : namelijk dat de ge-stolen machienen en de geroofde dierer zouden vervangen worden door machie n«n en dieren welke men in Duitschland gaat halen of terughalen. De Belgische nijveraars en de Fransclu boeren geven in dien zin hunne meenin-gen reeds te kennen. Wat het handwerk betreft, zulks sluil ook e«n gevaar in zich, want de Duitschc werklieden al te veel voor de bondgenooten doen voortbrengen, zou kunnen voor gevolg hebben dat onze eigene vak-en nijverheidswerklieden binnen korten tijd door de Duitsche in kennis en werk-lust verre overtroffeai worden. Zooals men ziet is de kwestie der scha-devergoeding nog zoo eenvoudig niet als men op het sers te ziclit wel gelooven zou. I 28e Jaarj - -fi'283 Godsdîenst — Msgezla — Elgendom Vriidag, 6 Daceml^r 1918 'T VOLK I VERSCHIJNT S M A AL. PER WEEK S CENT1EMEN HET NUMMER is»«-) ■ -t.».* «un - n ■.. ,f?rvti ¥^rr ■ ■ . i .... . ■ ■ ■■ . , ■■ i ■ ■■! i w De Vredeskonfereade. Te Londen is een voorbereidende kop-ferencie begonnen om de werkzaamheden der beslissende vr^deskonferencie te rege-len.Het eerste deel der eindkonîerencie zou aanvangen onmiddcllijk na de aankomst van Wilson. DE REIS VAN WILSON. Het Amerikaansch transportschip George Washington, door président Wilson verkozen om de Amerikaansche afvaar-diging bij de vredeskorrferencie naar Europa over te brengen, zal begeleid zijn door het pantserschip Pennsylvania en vijf conter-torpiljeurs. LANDBOUW EN VREDE. Het centraal Syndikaat der landbou-wers van Frankrijk, dat 34 jaar bestaat en 't puikder Franschelandbouwers groe-peert, heeft zich sedert lang beziggehou-den met de te nemen maatregelen om aan den Franschen landbouw, zoo wreed door den oorlog beproefd, een voorspoed terug te geven, die overigens verbonden is met den algemeenen voorspoed van het land. Het betuigt zijn vertrouwen in de ge-volmachtrgden, die zullen gelast zijn de vredesvoorwaarden te verhandelen. Maar ingeval de vertegenwoordigers der andere takken van de nationale bedrijvigheid zouden geroepen worden om hun meening te doen kennen, oordeelt het Syndikaat dat men insgelijks de landbouwers zou moeten raadplegen, die zoo ruim hebben bijgedragen voor de zegepraal en wier roi zoo belangrijk zal wezen na het teekenen van den vrede. AANKLACHT TEGEN DEN KEIZER. Zekere Mad. wed. Prieur, woonachtig te Parijs, Mr Georges Lliermitte voor ad-vokaat hebbende, heeft een formeele beschuldiging van moord ingediend tegen Willielm von Hohenzollern, gewezen kei-zer, thans als toerist verblijvende op het kasteel van Amerongen in Nederland. Haar man M. Léon Prieur, speelgoed-fabrikant te Parijs, was passagier aan boord van de Sussex, den 24 Maart 1916 door een Duitsche duikboot getorpiljeerd. Mme Prieur beschuldigt rechtstreeks den gewezen keizer den moord op haren man bevolen te hebben. De Haac/sche Post en het Algemeen Hatidelsblad. eischen van de regeering dat Wilhelm uit Nederland zou gedreven worden. Zrj willen voor hun land geen internationale moeilijkheden omwille van zulk een ndsdadiger. De Engelsche minister Barnes eischt dat Wilhelm opgehangen worde. «De grootste en ook de lafste misdadiger dien de annalen der geschiedenis ons toonen, zegt hij, mag niet ontsnappen aan debil-lijke best-rafîijig zr>er i^lprarc1. » De gewszsn Krîzsr in Ns^srland- Een vriend, gister uit Nederland naar Gent teruggekeerd, zegde ons dat de Nederlandsche regeering eene rechtskom-missie aangesteld heeft, die zal onderzoeken hoe er met den gewezen Duitschen keizer dient gehandeld te worden. Uit eene andere bron vernemen wij dat Wilhelm het op de zenuwen heeft, en zinnens is zich in het gezondheidsgesticht van Arnhem te laten verzorgen. NEDERLANDSCH ONDEFïZOEK. De Nederlandsche regeering heeft een lcommissie aangesteld om den toestand van don gewezen keizer in Nederland te onderzoeken. 't Is ook op het aandringen der Nederlandsche regeering dat de keizer zijn troon-afstand or.derW-'-'"':f>. De SGhsndîng van Hoilandsch Limburg Londen, 1 December. — De agencie Keu-ter verneemt dat do verklaring volkomen onjnist is, volgens de wel ko de doortocht der Duitsche troepen door Nederlandsch-Limburg gedaan is volgens eene vooraf-gaandeliike over«enkomst met de ministors van Bolgië, Frankrijk en Engeland. De verbonden ministers hobben niet alleen goweigerd toe te stemroen in den doortocht der Duitschers troepen, manr zii hebben protest aangeteokend bij de Nederlandsche regeering tegen die onzijd.ieheidsschen-ding. >|M|| Bel ren Prnîssa. De Frankfurter Zeitmng meldt, dat het Beiersch revolutionair komiteit een ge-heime zitting gehouden heeft, waar de nleu-we hoofdminister Kort Eisner, verslag ge-vend van zijne reis naar Beriijn, verklaard heeft dat de politiekers der Pruisische hoofdstad in de o mogelijkheid zijn den vrede aan Duitschland te bezorgen on dat hij, in die voorwaarden, zelf de onderhan-delingen gaat ter hand nemen. Gelukken zijn pogingen niet om den vrede tusschen de Entente en Duitschland te bewerken, hij hoopt ten minste voor Beieren te ki;nnen slagen. Die verklaringen hebben in gansch Duitschland een aanzîenlijke ontroering verwekt. — De Germania meldt dat een diplonoa-ticho koerior, uit Beriijn naar Weenen go-stuurd, in de Beiersche hoofdstad Munchen weerîiouden is. De pakkon met het keizerlijk zegel zijn geopend geworden. Gansch de briefwisseling on 28.000 mark zijn in beslag genomen op bevel van hoofdinister Kurt Eisnor. Wilson voor Belgtë ea Franlirijk. Washington, 8 December. — Président Wilson richtto aan het Kongres (Parlement) der Vereonigde-Staten een boodschap, in welke hij volgender wij.ze van don oorlog spreekt : Ziedaar nu den triomf verzekord, voor welken wij ailes ten offer gebracht hebben. We gaan orde en organisatia in den vrede geven, niet alleen voor ons zelven, maar ook voor aile andere volkeren der werold. Het is niet onkol veiligheid voor ons dat wij betrachten, maar internationale ge-rechtigheid.Om die te bekomen, hobben wij aile hulpbronnen benuttigd van gvondsloffen, fi-nancen en nijverheid. Doch eens de wapen-stilstand gesloten, hebben wij do wapens neergelegd. Ten dienste van die internationale gerechtigheid hebben wij ailes gesteld, wat bestemd was om den oorlog voort te zetten. Wilson stolt voor. openbare werken van allen aard te ontwikkelen, ten einde aan degenen die geen bedrijf hebben, gelegon-heid tôt verzekering v;,n hun bestaan te geven. Het vraagstuk der schade aanrakend, zinspeelt de Président op do noodwendig-hedon van België en Noord-Frankrijk. zeg-gend.e dat gold alleen hen niot kan helpen. Zelfs indien die landen geld on do noouzako-lijke grondstoffen hadden, zouden zij nog hun plaats in de nijverheid der weïeld niet kunnen hernemen, vorr.iits hun fabrieken en worktuigen vernield v. erden en er zooveel arbeiders stierven. Hun afzetmarkten zullen door anderen ingenomen worden, indien wij de middelen niot vinden om hen op bij-zondere wijze bij te staan. Do Président hoopt dat het Kongres zal beroid zijn hun do breedst denkbaro gemakkelijkhedon te verleonen. Wilson drukt'de hoop uit, dat het Kongres het program van zeewezen zal willen ten uitvoer brengen, dat aangevat werd vôôr Amerika in den oorlog ging. Dat program te schorsen, waro een < nvoorzichtige poli-tiok voeren, daar de toekomst der wereld nog niet bepaald is. Eindigend, verklaart de Président de gelegenheid waar to nemen om aan het Kongres zijn inzicht aan te kondigen, zich naar Parijs te begeven om er aan de bespre-kingen der vredesconferoncie deel te nemen. Sleeswîjk bij fensmarken. Uit Beriijn wordt aan de Nederlandsche bladen geseind, dat het Ikchoeër Tageblatt zegt uit gezaghebbenc'e bron te weten, at Duitschland reçu; het Noordelijk d°el van Slecswijk aan Denemarken heeft afgestaan. De baan van Tondem naar Epenrade zou thans de grens aîteekenen. Aldus zullen d.e arrondissementen Son-derburg en Eatersleben en het grootste deel der arrond'ssementcn Tondern en Epenrade aan Denemarken afgestaan zijn. Men weet niet oî zulks te danken is aan het initiatief der plaatselijke révolutionnaire komiteiten of a£n dat van de regeering. B3wsnlng ter Zae- Parijs, 3 December. — De Temps zegt dat volgens do laatste bcrichten uit Firs la ad, do Bolschovisten zouden van zin zijn "Réval to bezetten vôôr de aankomst van het Engelsch eskader. — Londen, 4 Docembor. — De Daily Chronicle verneemt uit Edinenburg, dat het pantserschip TIerculus, begeleid door een divisie contre-torpiljeurs, den 3 December uit Firfchoffoïth vortrokken is in bestem-ming voor Wilhemshaven en Kiel. Boyenliâiga van verzanken Booîga- De booten door de Duitschers niet al te ver van de Fransche kuston in den grond geboord, zal men pogen weer vlot te brengen, zoo heeft het Fransch marine-departement het besloten. Reeds werd de boot Le Corse bovengehaald en binnen kort zal men dat werkniet alleenlijk voort-zetten maar zelfs eene belangrijke uit-breiding gevçn. , Ba lîaUsGbg Daikiiooîea. Men berekent dat Duitschland in het geheel 360 duikbooten gebouwd heeft. D^arvan werd en er ongeveer 200 door de Bondgenooten vernietif.'d. Van de over-blijvenden zullen er 150 ingeleverd worden. Het overschot mogen z'hebben... 122 Duikbaoten- Londen, 2 December. — Het aantal inge'everde Duitsche duikbooten bedraagt thans 122. Wat Eageland ter Zbb liait maakte. Londen, 28 November. — Sinds het begin van den oorlog lot het sluiten van den wapenstîlstand, werden meer dan 250 handelszeeschepen buitgemaakt. Enkele dier booten werden verkocht ; de over-groote meerderheid werd door de regeering opgeeischt. De koopwaren in die schepen opgestapeld bedraagt meordere duizenden ton : metalon, wol, katoen, vet, olie, thé, koffie, cacao, graan, lcoper, diamanten, enz. Een deel dier koopwaren werden reeds onder den hamer gebracht. De opbrengst er van bedraagt reeds 14 millioen pond | sterling. Economiste Aangelegenhedeo. BEVOORRADING VAN BELGIE. — Te Brussel wordt het vraagstuk tusschen het bevoegd ministerie en den Amerikaanschen dictator, voor de verdeeling der levensmid-delen, ievorig bestudeerd. Er moet eerst gezorgd worden voor een geregeld vervoer ; dan zullen ons weldra in grooter hoeveelheid toekomen : spek, reuzel, vèrduurzaamd vleesch, verduurzaamde meik erwton, boonen en rijst. Eerlang zullen ook kleorstoffen komen en zullen wij schoenen krijgen. De heer Hoover, de Amerikaansche ver-tegenwoordiger, heeft er den nadruk op ge-legd, dat de verdeeling der waren streng moet geregeld worden en dat men aile moge-lijke maatregelen moet treffen om het op-drijven der prijzen te verhinderen. EEN BELGISCH VERTEGENWOORDI-GER IN FRANKRIJK. — Met het oog op de regeling van den toestand der Belgische uitgewekenen in Frankrijk — er zijn daar nog zoowat 200.000 — en der andere Belgische instellingen aldaar, heeft do Belgische regeering den heer Berryer, aangoduid om als koninklijk kommissaris, de hoogereleiding, er van op zich te nemen. AFSLAG OP DE WAREN TE BRUSSEL. — Op de beura worden de erwten verkocht tegen 1.70 fr. ; do boonen tegen 2 fr. de kilo. Vèôr 2 maanden golden die voedingswaren nog : de erwten 8 fr. en de boonen 14 fr. de kilo. DE LEVENSMIDDELEN AAN DE BELGISCHE XUSTEN. — De prijs van het vleesch is gedaald tôt 8 à 9 fr. de kilo. De versche sardinen (kleine vischjes) worden er verkocht tegen 1.25 fr. de 5 kilo. Om het aankomen van overzeesche levensmiddelen te vergemakkolijken wordt het vrijmaken der zeohaven van Zeebrugge met spoed voortgozet. Benierking : Dlezelfde kleine vischjes worden te Gent verkocht tegen 1 fr. de kilo.) IN DE HAVEN VAN OOSTENDE. — Men zal in het kort beginnen met de werken om den Engelschen kruiser VindictAve, voor de havengeul gezonken, en die aile verkeer ver-spert, terug vlot te brengen. Keeds hebben do duikelaars de eerste onontbeerlijke ver-richtingen volvoerd, men zal trachten al het gewapend béton, waarmede het schip gela-den was, bij middel van groote kranen bo-ven te halen. — De regeering neemt maatregelen om den dienst der mailbooten Dover ten spoe-digste mogelijk te doen hernemen. DE ENGELSCHE NIJVERHEID. — In eene openbare vergadoring te Cardiff gehouden, zei de Engelsche minister van Arbeid de heer Boberts, het volgonde : tiedu rende de laatste 14 dagen is de toestand veel ver-betord. De grondstoffen zijn niet zoo raar als men wel gedacht heeft ; de scheepvaart is niet zoo erg belemmerd als wij gemeend hebben. Het hernemen der nijverheid zal kunnen geschieden met het minimum der moeilijkheden en zonder de wreede gevolgen door de « zwart kijkers » voorspeld. HERNEMING DER NIJVERHEID IN HET NOORDEN VAN FRANKRIJK. — De heer Louclieur, minister van nationaal horstel in Franki'ijk, is naar het Noorden yertrok-ken, om met de voornaamste fabrikanton van Bijssel, Roubaix, Toureoingen Cambrai in onderhandelingen te treden. Het doel is : zonder uitstel de noo ire maatregelen te nemen om de fabrieken in het Noorden van Frankrijk zoo spoedig mogelijk wederom in gang te steken. Stëchtlng van Ârmenigrs. Renier verneemt uit Bagdad volgens ge-tuigenis van uit Turkije ontsnapte oogge-tuigen, dat de Turksche regeering, den wa-penstilstand voorziende, al de Armeniërs heeft doen vermoorden, die naar Consfcan-tinopel overgebracht waren om aan de Verbondenen uitgeleverd te worden. Tôt hiertoe heeft men inderdaad te Oon-stantinopel nog geen sposr gevonden van de aanzienlijke Armeniërs, die ten tijde der oorlogsverldaring overgebracht werden. Ba verliezea dsr Indlers. In den oorlog aan de zijde van het moe-derland Engeland, hebben ue Indiers aan dooden, gekwetsten, lcrijgsgevangenen en verdwenen soldaten 101.432 man ver-'oren-Klezingen In Gaitscblaad. Baie, 30 Nov. — Uit Beriijn wordt ge-meld : De revolutionaire raad heeft besloten dat de verkiezingen voor den'D\iitschenNatio-nalen Baad zullen plaats hebben op 16 Fe-bruari, onder voorbohoud der goedkeuring van de vergadering der revolutionaire afgevaardigden van Duitschland, die op 15 dezer zitting houdt. De kiozlng zou plaats hebbon binnen de grenzen van het keizerrijk van 1 Augustus 1914, echter rekening houdend met de schikkingen en de vredesvei'dragen. Duitschland zal ver-deeld zijn in 38 kiesomsehrijvingen, waar de bevoiking van 6 tôt 16 vertegenwoordigers zoud kiezen. Hindenburij treurt- De coiTospondent van den Lokal-Anzeiger te Oassel meldt dat iederoen opgemerkt heeft, hoe diep treurig en neerslachtig von Hindenburg er uitzag, als hij de revue pas-seerde van de troepen die uit den oorlog terugkeerden. SpaansclB Rege?rSng afgetredsa^ Madrid, 3 December. — De Spaansche regeering nam haar ontslag. De krisis is te wijten aan meeoingsverschillen be-trekkelijk de kwestie der zelîstandigheid i voor Catalonië. Aug. Van Iseghem, uitsever voor denaaml. inoat^ch. «Di'ukkei'ij Het Volk «, Meersteeg, nr 10, Cent, dagblaa door de ccnsunr tocgelalen. In den Genischen GemeenleraaiL De eerste, sedert don oorlog gehouden zitting van den Gentschon gemeenteraad. lieoft aan do verwachting der bevoiking niet beantwoord. Over de noodwendigste, de dringendst® belangen is er geen woord gesprokon geworden; geen woord over de voeding, die in Groot-Gent erger dan erbarmel'jk blijffc, terwijl ze bijna overal elders merkelijk ver-beterd is; geen woord over zoovele andora noodwendighedon, die omtrent alleen vooB de Gentsche bevoiking blijven te kort schie-ten. Alleen wederzijdsch huldebetoog en bogrootingen, die er heel zeker wel mochtea zijn, maar toch niet gansch alleen de zitting moesten innemen. Daarbij is or iets gebeurd, dat verre van voldoening, enkel misnoegen konde ver-wekken. Terecht trekt. de Bien public er de aandacht op, dat twee der drie partijen, die samen den gemeenteraad uitmakon, zich weer t'akkoord geslagen hebben, om de derde partij volkomen uitgesloten te houden van aile deelhebbing in het uitvoe-rend bestuur. Door M. Anseele minister te worden, kwam er een post van schepen open. M. Joz. Casier vroeg ze voor de katholielce groep, die in het schopenkollege niet vertegenwoor-digd is. Liberalen en radico-socialisten hielden geen rekening met die zoo redelijke vraag en kozen een socialist. De katholieke regeering handelt hoel an-ders. Zij heeft de volstrekte meerderheid in het Parlement en toch staat zij de helft der ministerposten aan do minderheid af, om-dat zij voor het herstel van ons België een nationale regeering uit aile partijen wil, wijl het ook een nationaal leger van aile denkwijzen is, dat ons vaderland bevrijd heeft. In don Gontschen gemoonteraad daaren-tegen heeft geen enkeie partij de meerderheid. En toch, in plaats van het voorbeeld van verdraagzaamheid der katholieke regeering na te volgen, slaan twee partijen zich tôt een schijnmeerderneid samen om aan de katholieke groep aile vertegcnwoor-diging in het schepenkollege te ontzeggon. Die twee partijen hebben een gunstigo gelegenheid om volgens de tijdsomstandig-heden te handelen, onbenuttigd laten voor-bijgaan. Het verwondert ons niet, maar we willen het toch vaststellen. Dit zal echter, zooals de Bien publie zegt, de rechterzijde van don gemeenteraad niet beletten, heel rustig voort haar plicht te doen en in de maat harer kraehten bij te dragen tôt herstelling van het vroeger leven in Vlaanderens hoofdstad. Te dezen opzicht« treden wij de beschouwingen van den Bien public ten voile bij. I3ST BBLGIË. Terug in 't Vaderland, DE BELGEN UIT ENGELAND. Londen, 30 November. — DeEngelscha kommissaris gelast met den terugkeer de* Bolgen, heeft van nu af reeds schikkingen genomen met de Belgische regeering, be-trekkelijk het terugzenden van de Antwer-penaars en dezen der omgeving van Anfc-werpen.De Derbyshire en de Karao zullen op 10 en 13 December uit Southampton naal Antwerpen vertrekken met de vluchtelingen uit Londen en de Zuidelijke provinciën. Rond den 12 Deoember vertrekt een ander schip uit Grimsby met vluchtelingen die in Schotland en de Noorderprovinciën ver-blijven. Andere vertrekken zullen steeds voigen. De terugkeer der vluchtelingen wordt gedaan op kosten der Engelsche regeering.'t Werk dsr Krijpsgevangeaea. Het internationaal agentschap voor do krijgsgevangenen maakt volgende statistiek bekend : Opsporingen van krijgsgevangenen, drie millioen; ontvangen brieven, 8.500.000; ver-zonden brieven, 4 millioen; drukwerken, 12 millioen; vastgestelde fiches, 11 millioen; bestelde pakjes, 2.500.000; besteld geld, 17 millioen 543.000 frank. Ook de Nationale Baak liestolen. In een verslag aan den Koning bewijst het beheer der Nationale Bank van BelgiS, dat de Duitschers in de bank en hare bij-huizen meer dan 1 % milliard frank (in marken) gestolen hebben. VEREERO! De heer Brifaut, katholiek volksver-tegenwoordiger voor het arrondissement Philippeville, die destijds onze katholieke overtuiging tegenover de vrijmetse-larij zoo schitterend verdedigde, en als reservekapitein zijn Vaderland niet min moedig bevrijden hlelp, is door den Koning met het kruis der Leopoldsorde en het oorlogskruis vereerd geworden. Prof ici at ! 't VroawenstemrecM- Juffrouw Louise Vanden Plas en hare med werksters Jeanne Brigode en C. Dangotte-Rimbosch hebben, namens de Belgischen bond voor Vrouwenstemrecht, tôt de Belgische socialistische partij een open brief gericht, waarin zij de gelijke politieke rechten voor mannen en vrouwen krachtdadig verdedigen. Voor de ¥oîksvoedlng. New-York, 2 Deeember. — M. Davi-son, voorzitter van het Amerikaansch Roode-Kruis, terugkomend van een in-spectiereis van drie maand in Europa, verklaart dat de regeeringen in breede maat de volksvoeding zullen moeten ver-zekeren. Hij voegt erbij dat de noodwen-d.igheid van Frankrijk, België, Italie, Rusland en de Balkanstaten niet zal op-houden door de officieele vredesverkla-ring. Het Amerikaansch volk is beter in staat voor een groot deel tusschen te komen en ging ook een grooter schuld aan ten opzichte van het menscheiijk lijden.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Ajouter à la collection

Périodes