t Volk: godsdienst - huisgezin - eigendom

1692 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 29 Juin. t Volk: godsdienst - huisgezin - eigendom. Accès à 16 juin 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/bz6154g01d/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Eea Tlaatsscb Geais. Het jaar 1918 hrenjrt ons de 300° veijsring ■dan \an eene gebeurtenis «lie in nauwc be-'trekkmg slaat tôt den huidigen oork>g<. Het Se van algemeene b*kondiieid daX het Bel-Eisch loger, om don onmarselr dop Duitsehe Jege"- naar Duinkerke en Katea te stuiten, de dijken en sluizen. van Nieuwpoort door-Behoat en aan de zee vrijen t-oegang verieende ©ai een groot gedeelte van Veurne-Arnb&cht en de £3 zervaliei te oveystroomen, aldus den iopfifcandindeae streek terugbrengend tôt wat hij fedtelijk was in 1618, toen de Groote Moere en de Kleine Moere het land vsrpmst-ten en dit gedeelte van Vïaanderen onbe-Wconbaar maakten. Beide Moeren en moerassen hadden eene uitgestrektheid van bijna negentig mijleii ▼ierkant. en de walmen. die dev.e rotte grond Mitwasemde, werkten zoo verderfelijk op de bevolking, dat zij tôt licharneiijke ontaaïding Voevdcn en oenieder, rnijlen in den omtrek, met de zoogenaamde « Dôod van Yper « op-'t lijf liep. En dan stond een man op die 't denkbeeld opvatte deze uitgestrekte raoerassen in fcaerlijke landoawen te herscheppen, denkbeeld dat voor uitzinnig en dwaas werd be-stempeld. Het was niemand andera dan Wenceslas Gobergher, een Ylaming tec Ant-Werpen geboren, maar wonend te Brassel. Deze Cobergher was een der vernuftigste geesien van zijn tijd, die er nochtans vele telde. Tegelijkertijd letterkundige, schilder, -etser, bouwmeester, ingenieur, staatliutehoud-Jrandige, geleerde in den vollen zin dos ■woords, verbaasde hij eenieder die met hein in aanr&king kwam door zijne kennis en zijn Vesstand. Hij moeht zich verheugen in de fciizondere vriendschap die P. P. Bubons hem toedroeg, en leefde op den besten voet met geleerden van Vïaanderen en Holland. Het denkbeeld om de Vlaandersche Moe-een droog te leggen bracht hij inede van zijne ïùjs in Italie, liet Spaansch bestuur schonk bem hiertoe de noodige octrooibrieven, niel zondor tegenstand van laag tôt lioog, do groote mannen van dien tqd zqn ont werp sl3 onnitvoerbaar beschouwend en de Abdy diT Dainen, die sedert onheugelijke tijden 't recht van vischvangsi in de Moeren bezat. verzet verwekkend tôt in Borne. Nochtans stelde Cobergher zich aan den nsbeid. Sanderus wijdt aan dit reuzenwerk een kapittel van zijn Flandria ittustrala. Na Ces jaar was de natuur overwonnen en te ttiddon van hetgeen eens het moeras wa« gewoest, pi'ijkte nu een prachtige tempel, jSPoerleerlce genoemd, rond donwelken het Ùoi'P van dien naam zich ontplooide. Bank aan de vruchtbare aarde en de slib, «rerrezen, na enkelc jaren, ter plaats de ttrachtigste landouwen en beemden van Vïaanderen. Doch twintig jaar later woedde tic oodog in den lande. De Spaansche gene-xaal markies van Leyde werd door den hertog Van Edinghen bedreigd in Duinkerke, Berg lin Veurne door de Pranschen. Oin aan de pmiângeling te ontkomen, beval hij de zee-Biaizen te openen, en het water overstroomde fret land. De oude Moeren en Veurne-Am-bacht, in 't laagland gelegen, wçrden door de ïvateren verrast. Ailes kwaan oin : menscheB en vee; huizen en gebouwen stortten in, en BÎleen de tempel van Moerkerke bleef recht.... I)it gebeurde den 4 September 1646. Wat zou.er nu van de geteisterde streei : I'.' Het land behoorde thans aar ÏVa3K|Êi feij réélit van verovering. IIe< .!( • ipirtsek lteat u johunk de Moeren opvol-i '■! pimiut ■ am Colben, aan minister Louvoie Mppitenon, door een ge-lieîm huwelijk met Lodewijk XJV verbon-don. Doch zij verkocliten hunne vergunning aan den. markies d'Hcronville, îuitenant-gentraal des konings, die er zijn werk van maakte de Moeren een tweede maal droog te leggen. Het werk was gedeeltelijk voltooid In 1706, toen door het Trakl -tat van Ufcrecht 12S2 hectaren van deze streek werden opge-ëi-ieht door de Oostenrijksche Nederlanden. De aubeid werd hernomen en in 1779 tôt een goedj einde gebracht. Maar over 't werk van Cobergher woog wa-ariijk de kwade hand. De oorlog van. 1793 *voedde hevig in deze "Vlaamsche gouw, en de Etanvoerder der troepen gaf bevel uit hoogei jbelang de dijken der Moeren nogmaals te doorsteken en de sluizên van Duinkerke te openen. De zee nain andermaal bezit van 't land. En daarna hadden overheid en volkeren andere bekommernissen dan zich oin een Vlaamschen moerasgrond te bekreunen. Hei ^uurde tôt in 1840 vooralcer de ramp werd bersteld en Veurne-Ambaeht op clroge voeter kwam staaii.... Doch de ongelukkige be-volking zou aan haar lot niet ontsnappen <le wereldkrijg brak los en zij kreeg ruim hehoots haar aandeel van dq cllende die hi. inoebracht. * "" * * Cobergher, het miskend genie, werd naai ncerdienste geroemd wanneer het bleek welkf ■uitslagen zijn ontwerp opleverde. Hij bac vroi-ger reeds Zjjii stuk gestaan, toen hy d< moerassen drooglegde die de streek ronc Dendermonde, Lokeren, Sint-Niklaas, eer echt eldorado voor wolven en vossen te dier tijde, bewoonbaar maakten. Van hem ool ging het denkbeeld uit der ontginning var de barre heide, die toen het Land van Waas bedekte. Men kreet hem uit voor droomer en eerst. een eeuw later werd zijn ontwerj ten uitvoer gebracht, ontwerp tU^thet Waas land in een wcelderigen tuin heeft herschapen Van Cobergher" s hand bestaan merkwaar dige studiën over snij- en penningkunde; hi; was tevens een der geleerdste latinist» dei Kederlanden en als schilder verwierf hi Jiooge faam. Zijn werken versierden de kerken doo hem als bouwmeester ontworpen. Onder dezi verdienen vooral melding de kerk van 't Be gijnhof te Brussel, de afgebroken Sint Miehielskerk, die later tôt postbureel wert ïngericht, en de kerk van Scherpenheuvel doer hem naar het plan van de Sint-Pieters kcrli te Bome gebouwd. De kunstenaar werd in hooge eere ge houdori. door de aartshertogen Albrecht ei Jsabella, die hem de teekeningen opdroegei der fonteinen en versierselen van het kastee van Tervueren, het prachtigste jaehtslo d«' Oostenrijksche Noderlanden. Zeggen wij nog dat Cobergher, als staat huisbci iidkmi dige, de banken van leeninj Btichtte te Antwerpen en te Brussel, on den woeker te keer te gaan der Lombaard «ehe barikiers. die vroeger het volk uitzogej en vanwaar dan ook den naam « lombaard « mon 't panjeshuis gegeven, is ontstoan, Cobergher stiert te Brussel in 1630 ei werd begraven in de kerk der Paters Min (ksrbrofcders. Zijne graftombe werd vemiel î>jî ét beachletinir van Brussel, in 1095 28e Jaar, — W143, Goîisilsssî — Enispzl?! — Eîjàîfâii! Zât^rdag- 29 Junî 1313 'TVOLK OflioleeleMeflifleelliiei In Vïaanderen, Prankfijk en Elzas, (DTOTSCHE MELDING.) BERLIJN, 27 Jum. — Uit het groote hoofd kwartier : — Lerjorgroepen van kroonprins lïnp-prceh van Beieren en van den Duitsclien hroovfjHns. — Di> toestand is on ver an/lord. Lovendige bsdrijvigheid van den vijatid t«i Noordeu van de Soarpe en de Somme, ter Westen van Soisaor.s en tei: ZuûVwfesten vai Reims. Op de kathedraal van Rtims werdei h-?rhaaldelijk vijandelijke waarnemera opge m rkt. Gedurende den nsohfc nam de g -schut bodrijvigheid ook wederom toe op het overig. front tusschen den Uz^r en de Marne, naar aan lsiding van verkenninsgeveohlen. — Legergrosp von GcUhintz. — Op den Ooste lijken oever van do Maas deden wij gevolgnjki verkenningen. Ten Noorden ran Saint-Mihie werd een hevige aan val van den vijand afge slagen. Uit de vijandelijke bonibardecreskaders welke tijdens de b -ide jongste dagen ten aar.va op Karlsruhe, Offenburg en het Lotharbigr.chi nijverheidBgabied oprukten, wsrden vijf vlieg tuigeu afgeschoten. Onze bombardeer-eskader vielen gister Parija en op den weg daarhéw bevindendespeorwegkruispuntenonvHegpleineî des vijands aan. Luitenant Rumoy bohaalde zijn 25» oveiwin ning in de lucht. — Avondbsrieht, — Van de Strïjdfror.tei niets nieuws. (PRANSGHS MELDING ) PARUS, woensdag 20 Juni — Officieel : Wij deden versch^idene overvallen in 11 streken van Maill y-Rai ne v? 1, Mêle coq. Vinlj aan den Cornillet en in Lotbaji; gen Zij lie te! ons gevangenerr nemen en maehiengew^ren bnit maken Een nieuwe vijandelijke poging tegei onze voorposten van Le Port w^rd teruggewezcîi De Amerikaansehe troepen verriehten met d.ei avond een gïansrijke gedeelfcelijke handelinj tegen het BMleau-bosch. 150 gevangenen, wasr onder een lcapitein, zijn reeds get.eld pr-worder — Avondbsricht — Noordwestelijk Montdidier deden wij een overval îsoordelij] het par k van Grivesnes. Wij brachten den vijan* verliszen toe en namen gevangenen. Het aanto gevangenen, den laatsten noeht door de Ameri kanen genomen bij hun verrichtirg in de stree! van h"t BJleau-boseli, is verhoogd tôt 164 waœronder 5 oflieieren* Vllegivezen : Den 25 Juni zijn, 22 vijandelijk vliegtuigen afgeeehoten o{ overstuur tôt landir^ gedwoi'gen geworden. Drie drakenbollors wer den in brand gaschoten. Onze bommenvlieg'r •wierpen naeer da-Ti 17 ton springf-uigen op d vliegplaatsen, bivaks, troop^nkampon en mu nitiedepots dèr geveehtsstreok. O/ttpIoffingen e: branden werden vastgesteld. (ENGELSCHE MELDING ) LONDEN, dinsdag 25 Juni. — Officieel Canadeesche troepen hebben gieteravond b Neuville-Vitasse een geslaogder, overval onç.or nomen en 22 gevangenen, alamedo zes machion geweren meê teruggebracht. Ook ten Zuidei van de Scarpe hebben wij eenige gevangenei en maclûengeweren genomof.. Vannnobt wa het vijandelijk geschut in de w:cr tu^-cbe Villc-rs-Bretonneux er. Avion en ten Weste: van Mer ville; het maakte een ruim gsbrUik va; gasgranaten. Overnl elders niets te melden. Baiisch-ôôsleBrij!jScli-UaliaaRScheOôrioi (OOSTENRIJKSCHE MELDING.) WEENEN, 27 Juni. — Ambbelijke mede dselina : , , , i Bij Éi'z^cea, in het Etseh-dal en op de ! Zugna mislukten Italiaar.gche verkcnïiings Btooten. , De heet omstreden Col del Rosso, o,ie de. 15 Juni door de roemrijke eclelweis-divisi stormenderhand genomen en sindsdion in d zwaarste geveohten zege^erend behouden ge worden is, werd gistervoormiddef: andermaa na zwaarste roffolvuur, door Bt'.rko krachte: • aangevallen. Het was voor den vij^nd een ver geefsch bogimien, zijn strijdgeachiktheid t meten m ,t die onzer S vlzborgers, KartnerS Oppar- en Neder-Oooter.rijkert;, op wier dapper-heid ails aanvallen smeierderhi •longe rogimenten, het 107e en het 114e, in aile gevechtsstondên veortre ff lijk ondfcrstfeund door de artillerie, bebben zich eens var. gr.est getoond met hun oud-boprOcfde etamiTOepeu . der 59®, 7e, 14e en 49° regirneiten. De vijand leed zware veriiezen aan doo«-ïen en gekw tsten t en liet talcijke gevangenen in oiîze hanclen. Bij Pont» di Piave beproefden de Italiar.en in baoten or.zon oever te bereiker.. Zij werden t ineengesehoten. > (ITALIAANSGHE MELDING.) i ROME, dinsdag 25 Juni. — Officieel : i In den loop van c'en dag van gister hebben ■ de dappere treepen van ons deri'e loge, na de uiterste r.c'iterhce' e van ten vijand tôt > den terugfc clit te hebben geneopfc; den ge- • heeien lecbter ce\ or van c e Pi.^e opnieuw bezet, Zij nanren 18 officie:en en 1607 man ■ gevangen. i In de streek van Tonale heb!>en onze keene l Alpenseldatén bij een geslaagi.en overval, - den geheelen vijant elijken vooiuttgeschoven P' st ten Zuidoosten v: n i.é Punt.i di Cavallo , be.;ieesterd, Op < e hoo 'vt'.kte van Asi .go 1 1 e Juen wij bij overr"iu, eli i^ea bij <ien Monte j Valbedt 102 mo.s gevangen genonien_- Op !;et ge>ee!e font Nooreiwesteiijk van 3 den Grappa liebben onze troepen door krijgs-i vevriehtiiigen, ^'er ; "e van. een k.rachtige i geschutsument'ekking, t'en vijand zw se verliezen tcegebrr-cht, aar mert.elijke teiiem- - winst \er\vezenlijkt, 7 offii ie en en 326 man geyangen genomen en 10 nl-.c.iiengevre en i buitgein.oakt. Tussci.en Capo Sile en en Pia^e eïien wij onze werking Scliitte end voort,,ezet en het door ons bezette g&^iett uitgeo ea.. * Onze lie[ftvJf-'c^n tysbben feij ens <. en dag 3 en nacht van gibter kraciitige besehietingen • ten uitvcer ge!m ckt. Den 2:> en 24 J ni i werden negen vijant elijke t' osteUen neerge- - schoten. 1 — Woeusdag 20 Juni. — Tijlens den dag van gistrr v.rovcrcleix o .ze troepen vollec-ig 1 het hruggehoofd var, C- -po Sil" teriig ei.broiclden y hun t rrv i winst uit, waarbij zij op dapp?ra wijzo vaetb radeu toge: 11 van st rke vijandelijk» lcraehtcn wrw k eueï#, cr zich t> geii 1 béhieldeu. Wij namen 8 officii ren en 371 sol-; d.afcen gevas.genei . 1 Op h t overigo front ar-till rirgevechten van • afwissclende sterkie en b drijvif.'h id vaïi kl rie afdeelingen. Tusschen Mo ri en Loppia verras c een oiiz r stormpatro lj'S een kl inen vijan-» de lijken post, stelde hc-m buiten g >v^ cht en bracht do overl vencfei, gs\'a çe w g. J Ons luohteslcidcr wi i*p verse h i^ene ton j bommen op vijand. lijkb muni i k s do Venetiaansche \1 k',0 < op dt w rken der spoor-? bôan van Moterellc. Wij brachten zevtn vijan-3 dclijke vliegtuigeïi. ten v< 1. Luitenant Baracchii i beh^al-»e zijn 31e luohtz g praal. 1 Bij de. zuivering van h t slagv». ld namen wij nog eenige honderde g var.g. non en Bt&lden de vollodige heroverixig \*ast van si onze artiil-rie, : wapens en, gerief. Onze kvnoriiers strijden met grooto dapper-. heid. D. kaaoUers van het 2e regiment en voor-. namelijk de 105e afdeeling verdleuen de eer der i bijzondere m lc ing. i " TER ZEE. 1 Berlijti, 27 Jvli. - Op h t ?Toordfrlijk oor-1 logsveld Werden door onze d\;ik»>octei woderom 16000 br. r. ton vijandelijke h-r.dtl^chceps-ruimte vernitiigd. IV. e stGombcoten w rden Westelijk van den Kanaal-uiigang uit sterk 5 verzek< rd.e lconvoois Wv-ggeschotu . De Overstevan den Adtn-iraalutaf der Marine, _ 11,1 11 3 Voor âen Yre«e- B », 26 Juni. — H-t katholieke Vredes-instituût voor de verzcerjng der Volktren te 1 Freiburg (Zwitserland) heeft den Nationalen 0 Raad een uitvoerig mémorandum toegezonden s waarin het den Raad vrrzoekt het iiiitîstief te ' nemen ten gunste van den vrede, of in voor-'■> komend geval een dergelijken stap van andere 3 neutrele landen te steunen. Het Instituât is van rneening dat Iv t oogenblik gekomen is om 3 een dergelijken stap te onderr.emen. ■ _________ !N SPANJE. Baian^rijk bezoek. AMSTERDAM, 27 Juni. — Reuter meM uit Madrid : De Oostenrijksci.e gez; nt ->e zecht «'en minister van buitenlandsoh zjken. Volgens men in de waru elgengen de Kainer verteit, wenscbt de Spaansche ie geering bet parlement te verda^en, om dei tiju en de gelegenheio. te hebben om tusse i e) te komen in eene internationale aangelegen heid van groot bel-ng. IN "T NOORDEN. BiHtscfi fjezant vartrakken. KRISTIANIA, 27 Juni. — De Daitsch. gez nt admiras! von Ilinze is gistermorgei vertrokken naar Be' lijn. IN DUITSCHLAND B rliju, 27 Juui. — Bi.j den Bijjcshanselier. -Talrijke uiti.oadigr ,ge;^ w .ren g^sfcer verzor.dei voor l entiii p rlementairen avond in 't palei van den rijkskanaelier. Van af 9 uur versehene: de gasten, door praaf H rtling per&oonlijk ont var gen en hertelijlc b groet. Daar w r.' n aan wezig de gevolmr.ohtigden bij den Bondsraari de voorzitter en de onder-voorzitter, evenal tulrijke laden van aile partijen des RijkKdagf do pl iatsvervanger van den Rijkskanaelier, d ondervoorzitter van het Pi'uisif oh Staatsminis t'ri , de Pruisiseh sfc>atsmii .isters, de staats s krotarissen en onderstaats-ekretarissen de Rijksambten,enz. Ook vijf leeraars df r Gentseh Hoog school, dio zich op het oogejibiikte Bf rlij: bevondeï , waicn de gaaten van den Rijks k « lier. Rond elf uur gir.g de bijeenkoms uiteen. i—aMwasaazstp— IN RUSLAND — Volgens een bericht van de Kolnisch zegt C!emence: u's blad L'Homme Libre, da Japan thans tôt tusschenkomst in Ruslani be loten is. Parijsche blac'en Këbben groot ve"wachtingen van <e TscÎiek-Slowakisc! bewe'^ng in Siberië als tegenstanders van d B bc ewiki. BERLIJN, 26-Juni. — De gekenc'.e socllls Wolodarf, perskommissaris te St". Pëtersburf werd door een onbei'.en 'e met een revolvei schot gedood. — De Tschek- Slowakcn krijgen verstei king. —• De (Russische tegenrevolution na i: e) g'eneraals Dutoff, Erdoili en Aiexejev bebben zich met hunne strijdkrachten bij d Tschek- Slowaken aangesloten. Généras Alexejew werd tôt opperbevelbebber be noemd. Aldus werden de Tscbek-Slowake: m: cl.Ug versterkt, daar de aangesloten gro< pen g'-ed uitgemst- zijn en over veel oorlogs voorraad beschikken. MOSKOU, 22 Ju :i. — Het scliip VeldmaoA schalk Soeiooroff zou door de Schlek-Slowakseli troepen tôt zinker gebracht zijn. D - scheepvaai op de Wolga wordt tusschen Rybinsken Knsar en op de K ma tôt aan Perm in stand gehoud'er Men zegt dat de nieUwo Siborische regeerin zieh tôt China heeft gcwond met een verzoek to 6teun c'.oeh daarop een w^igerend antwoor ontvax gen heeft. Volgens een b richt van het St. Petersburg sche Tel graaf Agentschap is Sysran bezet doo de T3chekkeii en de Witte Girde. Da Tsche Slowakseho troepen en de kozakk&n rukke tegen Ivoesnek en Pensa op. Tusschen Twab en Newojanski-werdker heeft een slag plaat gevonden, die verseheiden d«gen hefi. goduurc Oret.burg is door de kozakken omsingeld. Boilijn, 20 Juni» — Als antwoord op de Rue sit,ohe vorderiiig de Ijszeekusten te ontruimer heeft E .geland afwijzend geantwoord, daar d Ruseische Sowj t-r;;goeriT,g niet in staat is d E ,g. Ische belargen tegen de toenemende Duit sche bedreigingen te besch rmen. STOKHÔLM, 27 Juni. — Hardnekki wordt het gerucht volgebouc'en dat d# Gzaai in een t ein die Jekaterinenburg verlate had, vermoord werd. Na eer.e langdurig ziekelijkbeid zou zijn zoon Alexejew gestoi ven zijn. Grootvorsfc Michael Romanow zou 1 Omsk aan 't hoofd staan. der te genre volutl< Hij zou weigeren den troon te beklimme en heeft het gedacht eene Alrussiscbe volk: wetgeving te laten beslissen. MENGELWERK 27 HUGUENETTE lie DocUer vira den BeelilhMW XJi-t iiet Fransoh door GK C3-at>riSl. Op dit oogenblik werd de deur van het laboratorium van binnen naar liai ten open-gestooten. De haren en de ldeetie'-'en gansch iu wanorde, verscheen Avy in de opening, ? en vooraleer de kapitein den tijd vond hem i toe te roepen te blijven waar hij stond, ^ plaatste de jongen den veet op de beweeg . bare plank die wegslceg, zoedat de gapende [ afgrond zich vertoonde. Door een gehjktijdig grschreeuw gaven Jean des Roches en moester Ssdanne hun se'irik te kennen. Avy ging wegzinken dcch nog in - tijda kon hij de ijieren lat grijpen en bfeef aldus r boven. den afgrond hangon. , Op zijne baenen wankelend. aan do er^pt® 1 vertwijfeliag ten prooi. vertoonde zieh ook de t gsueesheer bij den ingang zijner proevenkamer. De versohe lucht door gang en opening binnen- - gedrongen, had hem tôt het bewustzijn terug-r gebracht. Met een enkslen oogstag deorzag hij i 't gebsurde : Pierre Sedarme was ove» zijn ge- - heimen ingeHcht! Eost wat kost moeirt hij zich x verzekercji dat de beeldhouwer niet spreJtea «m. lleel gemakkclijk kon hij hem de eeuwigheid ' inienden, maar zulks waro een» grove onvoor-l ziohtigheid geweeat, daar de verdwijaing van - zulk een geroemd kunstenaar eene ougeboorde, 1 vooral ongewenschto opapraak bij de bevolkiag zoU varwckksa, — Red dat kind, smeekte m rester Ssdanne den geneesheer, terwijl hij zieh over den afgrond bukte, doch zonder er in te golukken zijn lieve-ling eenigen steurt te kunnen bie«4en. Ondertusschen had de geneecheer reeds zijn plan vastgesteld. — Moester Sedanne, sprak hij traag en pleeh-tig, mijne geheimen hebt g'j ontdekt.. Zweer mij' er over geen woortl te spreker.. Anders, gtj -noeh Avy zullen levend deze ia de staà onbe-kende gangen verlaten. Zonder aieh ook maar een enkelen stond te bekommeren om hot gevaar Waarin hij per-soonlijk verkeerde, daar hij boven en voor allés den broeder van Alain wilde redden, riep meester Pierre haaetig en gejaagd : — Ja, ja, ik zweer het! Over wat hier gebeurt apreek ils geen woord.'! Niets, niets zal ik koîibaar maken, . zelfs de aanwezigteiid van Jean des Roc bf*. zal ik verzwijgen! Ik zweer, ik zweer het bîj des Ghristua in wien ik gelooli — 't Is gooàl bernai» de geneesheer. Daarbij het voisteat ais gij tét morgen de stil zwij gendhe i d behootit. Ondertusschen begon it&iy teekenen van toenemende kraehtloosbeld. te vertoonen. Zijn adeiHhaling w&rd piepeii<l.«i sehokkond. Zware zweetdroppels iekten over zijne wan-gen-. Uitgepufc liet zijae eene hand het ijzer los en de arm sk>eg als dôt«r een veer bê-wogen, neven het slappe liclraafn. — Rap, spoedig I sraeekfce meester Se-danjje nogsr^ials. Ik zweer, ik zweer I Zwijgwnd en 1)Eda ant deed Hippowaat he< mecanisme werken. Sbiiis'kaas sehooî d« plankenvioer weerom dhht; tegeïîjkertgd w©rd Ary met het sfcijgBnd ijaeJ naar orahooj getrokken en viel uitgeput-to. do arw«j\ va® o^re«cdn wçi4"9s«pr. De geneesheer dlende den jongen eenis noodige zorgen toe, dcch bleef hardnekki weigeien over 't voorge\~àllei,e binnen h« lab'>raterium de geringste uit! e g gin gen t versch'ifîen. — Die jongea 1s zinneloos, zei hij t< jneester Pierre. Laa^bem maar beg-'an in r îl« wat hij geeme r1 cet. Hem in iets willen teger houden zou de noodlottigste gevolgen n zich slepen. En wat u bet' eft, herinner u d£ gij door een eed gebom'en blijft. — Ik heb beloofd, ik heb gezworen, mij woord zal ik niet verbreken, verzekerc «prechtr de beeldhouwer; en met Avy di reeds geneegzaam Icracliten herwonnen ha< verliet bij de schrlkwekkende woBtng. Gaande weg overwoog meester Pierr Se lanne al de zonderlinge voorval'en va de zen beroerden dag : Alain door Michel lx schtrldigd zijne lieve Huguenette te wilie ontvoeven; Michel betrokken in eene samei EWe^ing die heel zek©r slecht zou elndigei hij ge-bont'en door een eed dien hij niet ko verbreken zonder Michel en zijn vrœgere weldoener den hertog van B«wrgonje te vei rad<*i. St dàartegtoover de ondankbaarhei je gens tien Raad der Kde'en van Troye door Ivet gekende te verzwijgen • Doch meester Sedanne was een diep ebrii ten mensch. Het gebed zou hem troosten, o] beuren en lie ht brengen. Naar het voorbeel van Alain ging hîr in_ de kerk raad en kalmt zeeken..... 's Avonds, korten tijd voc het shiitiagsuar der huizen, \-ertiet Avy d woonsteâe van meester Pierre om In d kronkelea.de strak-a der stad te ga.un u>m sien te r#u. Vesrvoljrt..) - DARMr-TA'ir. 27 Jt,. _ den van den Csi^h^biacisii0. -v; n het G.-ooth^fteg'! < f^ek'-rneri. gûZ'.jV-en <ioôr i.c ' <_• irti. istei vo'.r burtenl nd.st'hc ' ai" on* ie e.t, .',-e .est'i;endfc >'.:.t i.e C».ar nPssf i ci. Jelvitevii.cnbufg èîi I'e:m veriùoi rd werev^flj ZUKICH, 27 J.:ni.— Van -'e Russisc! ® g en zen wordt be"i<Sit cV.t ''e Russisc i e tege:;> evolvîle (tegesi «'e B"! cbewllci) r:et «•en drtg stei'l.er wordt en :uen birtren kort (e om-,erverning (.ef Bofsdîrewikâ-regËeî'iïig verwi cfitén nui g. Alre.raêen yrordt I^eienskf als opvolger gen/ emi'.. IN OEKRAINE- 35a regeering hotft beslottn det de Oekusio " sehe iiancleLvlicg blauw-geel zal zijn. — Uit Kiew wordt op 25 Juj i gemeîd : Da koî',f rencie der OokrainRoh-Russisc-hè vredr- « onderhandelaars heeft in princiep aar.genomeu, ^ d * gabiedeii wjlke bstwist worcîea aan eenfi volksstcnBmngto onderwerpen. : BTJia?JB3STXJ-A..3Sr33. i DUITSCHLAND en ENGELAKC. - Amster' t dam, 26 Juni. — Nopens de onderhandeiii.gon w Ike in Den, Haag over het wsderkeerig uit* wisselen van krijgagevangenei) gehoaden worden, m Idt men dat m -t eene overeenkorast mag gerekend worden, zoo goed nemen de onder-hnndt li' .gen v"rloop. Dm Haag, 27 Juni. — D Duitsoh-Er,gelsch3 „ Kommissie bssloot de w *rkzaamheden gedu-3 rende eenige dagen te schorsen, ten einde de wederkoerige verteger\wooroigers toe te laten bij hunne r-geeringon inbehtingen te winnen, Intusschentijd zal de oiiderkomxnissie eenige gewichlige kw?sties oplosser.. ENGELAKD. — Volgens eene mededeeling i uit Lon.den is Kere^fiki (die in Rusland de 3 Czaar onttroonde en dan zslf moest vluefateni r in Engeland aangekomen. DUrrSGHLAND — De geneesheeren en dt - Ziekenkassen. — Einde dit jaar 'oopen de . ovtreenkoms^en tusschen de ziekenkîssen en s de geneesheeren ten einde. Om ze te ver. ieuwen , werd uit de b ;ide partijen eene kommissie be-î noemd. D3 geneepheeren vroegei eerst 15 marlt p3r jaar er per Iid als eere'oon en 3 mark toesïag voor buitengewone diensten. Tijdens de bespre-r kingen verminderden zij hunne et.se*hen tôt 3 10 mark per jaar en per Iid, meer 1.25 mark per 1 jaar en per Iid duurtetoeslag. De ziekenkassen - bieden 7.50 mark per jaar en per Iid met 1.25 m. t duurtetoeslag. Het is te voorzien dat dienaangaande niet meer zal kunner onderhandeld worden, zoodat men gedwongen zal aijn het geschil door een sch idsraad te doen beslissen. f NEDERLAND. — Den Haag, 24 Juni. — , Om de onderhoudskosten en het overbrengen ' van g ï it'-rneerUen en krijgsgevangenen regel. I matig te kunnen voortzettei , heeft de minister ' van buit-e. landache zaken een krediet van 3 24 miliioen gulden aaugevraagd. fc Die betalingon zullen later door de E;igekche en Duitsehe regeeringçn vergoed worden. • _ Den Haag, 25 Juni. — De stoomboot J ai>a is de/.en morgen te Yruuidtjn aangekomen, hebben- e aan boord 1500 ton maïs, .-2000 ton tarweblcem en 2600 ton tarwe. Een and.e stoomer Stella, komende uit New-York, ' heeft zich naar Rotterdam begeven. Deze is I geiaden met 1600 ton tarwebloem en 2000 . ton tarwe. SPANJE. — Eene mijnwerkersstaking — ' Madrid, 25 Juni. — In de mijnen der P. narrogo-" maateehappij hebben de mijnwerkers don arbeid neergekgd; waarom wordt niet gemeld. De gou-vernéut van Cordola heeft zijn tusschenkomst * aangeboden. Reeds wordt gezegd dat de voor. t raad kolen in Spanje onvoldoeude is om in de behoeften van den komenden winter te voorzien. — D ) koningin en de prineessen Beatrice en ' Marie -Christine zijn door de kinderpokkerj aan-ï getast. De kwaal neemt haar gewoon verloop. î F1NLAND. — De Finscl^e koopvaardij- schepen zulien als voorloopige scheepvaart enhand.elsvlag eene vlag voeren, karmozijn-" rood gekelurd, metende 17 op 26, door een £ geelgoud.en kruis in vies, reclithoekige velcien \'0sci©©l(i» a — st. Petersbuxg, 26 Juni. — Finsche troepen rukken opnieuw tegen de Mcerman- 8 kust op. Russische bladen melden dat de '• statie Kamni reeds door Finsche troopen bezet werd. CHINA. — Uit Pékin wordt geseind : > Maarschalk Lu-Kiem-Tchang, gewezen mili-0 ta ire gouverneur van Chan-Si, die bandieten 9 tegen liet gouvernement verzameld en een leger tôt opstand aangestookt had, is .te Tien-Tsin gefusilleerd ge worden-f* . ., o n——«a—s——11 î Een tunnel onûsr de e zeeëngts van Gibraltar. Op het laatste congres der Fransche bur-gerlijke ingénieurs werd door ingenieur ^ Henri Bessler een plan voorgelegd, stiekken-î- de tôt het bouwen van een tunnel ont.er de a zeeëngte van Gibraltar. Het ontwerp werd onderzocht en door de verschillende ccngies-atdeelingen in aanmerking genomen. > Alhoewel zulk ontwerp in de huidige omstandigheden niet uitveerbaar is verdieat e het toch besproken te worden. De ontwei per g vestigt de aandacht op de belangrijkheid st der zeehaven van Dakar en het voorrieel dat e er voor Spanje en Marokko zou uit voort-vlceien, moest er eene ijzeienweglijn Parijs-'t Sénégal kunnen gebouwen worden. :s Eenmaal de tunnel in dienst gesteld, zou i- men den weg Parijs-St. Louis-in-Senegai in a drie dagen kunnen afleggen. In aansluiting :t met de Afrikaansche lijn welke door Enge-and ontworpen wordt, zou men langs dent Q tunnel, in éé week uit Londen naar Kaap e (Zuid-Afrika) kunnen reizen. e De zeeëngte waardoor Spanje van Marok-ka gescheiden is, werd gevormd door aard-verschuivingen. De bodem er van is berg-e en rotsachtig. De meest diepe plaatsen be-n reiken 1900 meter, de ondiepste 760 meter. i- Om aan. de geweldige drukking der water-n massa te weerstaan, zou de tunnel 840 meter i- onder den zeespiegel meeten gegraven wor->î den. . a Langs de Spaansche kustea zouden de n werken te Tarifa aanvangea; wat de aanleg-plaats bij de Afrikaansche kusten betrelt, d men aarzelt nog over eene ke«s tusschen twee punten die elle hunne voor- en nadeelen bieden. Met eene snelheid van 80 kilometer 1- per uur, zou met den tunnel in 28 minuton >- doorloopen. d Spanje zou zijn spooriijnbreedte gelijk e dienen te brengen met dit van de andere ,r Europeesche land.en, of minstens eene bij-■® zondere lijn dienen aan te leggen, ten einde e het direkt spoorwegverkeer mogelijk te ma-1- l^n. Wat liet aanleggen van een spoorweg in Afrika betieft, zuiks biedt geen bezwaren: c\e weestijn, Saliara welke zou meeten door-kruist w->rd.en, is eene vlakte welke geen» baao&d®i® bouwv^ï-^u ae» weischea.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre t Volk: godsdienst - huisgezin - eigendom appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à - du 1891 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Sujets

Périodes