Verordeningsblad voor het Etappengebied van het 4e Leger

411 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1916, 16 Novembre. Verordeningsblad voor het Etappengebied van het 4e Leger. Accès à 11 août 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/2b8v98144t/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

QOfi I . Gesetz-undVerordnunasblatt Uitgegeven door de politiek< «fdeeling bij den Generaalgou Terneur in Belgié. Gedrukt in de drukkerij van liet Wet- en Yeror deningsbiad, Brunei, LeuvensclK •traat 40. Het Wet- en Verordeninssblail ls in nelj-iiS verkrijgbaar bi. boveiigenoemde drukkerij. in Duitschland en in het onzijdige buitenland bU de Duitsche post kantoren tegen een kwartaal-abonnement van 2,50 mark. En-kele nummers kosten 20 l'fennic Jier stuk. De doorloopende toe-«ending van liet bijbiad tôt bel ■Wet- en Verordeningsblad kan de voornocnule dmkkerjj tegen Ueaan 't élude van elk kwartaal te innen soin \ an 4 Pfennig pei vel van ieder nummer besteid for die okkupierten Oebiete Belgiens. Wet- en Venndeiiingshlad \oor de bezeltc streken van België. Bulletin officiel des Lois et Arrêtés pour le territoire belge occupé. Publié par le département pol tique près le gouverneur généra en Belgique; imprimé à lîruielle dans l'imprimerie du liulleti des i.ois et Arrêtés, rue de Loi vain 40. Ci; peut s'abonner au Bulletir en Belgique, à la susdite impri n.srie, en Allemagne et dans le pays neutres, par l'intennèdiair de l'administration des poste! au prit de 2.50 M. pour un abon nement trimestriel. Vendu sépa rément le numéro cofite £0 Pten nig. I.a susdite imprimerie s charge également, sur demande de l'envoi régulier de l'annex au Bulletin des I.ois et Arrêtes contre paiement, ;1 la (In d< chaque trimestre, de 4 PtennU par feuille de chaque numéro. Herausgegeben von der Politischen Abteilung bei dem Generalgourerneur ln Belgien. Gedruckt in der Druckerei des Gesetz- und Verordnungsblattes zu Brussel, I.ôwenerstrasse 40. Das Gesetz- und Verordnungsblatt kann in Belgien durch die genannte Druckerei, in Deutachland uml im neutralen Ausland durch die deutschen I'ostanstï-lten fur 2.50 M. vierteljiihrlich regelmas-sfer bezogen werden. Die einzelne Nummer kostet 20 Pfennig. Die fortlaufende Zusendung des Beiblattes /.uni Gesetz- uni Verordnunj-rsl>latt kann bei 1er genannten Druckerei gegen die am Ende jeden Vierteljalires einzuziehenden Betruge von 4 Pfennig fur eln Blatt der einzelnt-n Nummer beantraet werden. «ardea. 1 beantragt werden. [ BRÙSSEL. __ _ 16* NOVEMBER 1916. INSALT: Verordnung. betr. die Ecliebung direkter und indirekter Steuern in dem dem Generalgouvernement angeschlossenen franzosisclien Gebietsteil Givet-Fumay. S. 291,1. — Bekanntmachung. betr. Stellung einer Firma unter Zwangsverxvaltung und i:rnennung eines Zwangsverwalters, S. 2903. — Bekanntmachung, betr Krnennung eines Zwangsvenvalters, S. 2964. INBOVD ."Verordening.hetreffende het heffen van rechtstreeksche en onrechtstreeksche belastingen ia het bij het Generalgouvernement aangesloten Fransch grondgebied Givet-Fumay. bl.2962. - Bekendmaking betreflende het plaatsen onderdwangbeheer van een bankhuis en het benoemen van een dwang-beheerder, bl. 2944. — Bekendmaking' betreffende het benoemen van een dwangbeheerder, bl. 2904. SOMMAIRE : Arrêté concernant la perception d'impôts directs et indirects dans la partie du territoire français de Givet-Fumay qui dépend du Gouvernement générai, p. 296:! Avis concernant la mise sous séquestre d'une banque et la nomination d un séquestre, p. 2961. — Avis concernant la nomination d'un séquestre, p. 290j. « 1. VERORDNUNG, belreffend die Erhebuntj direkter und indirelcler Steuern in dem dem Generalgouvernement anqesc.hlos&enen franzosisclien Gebietsteil Givet-Fumay. § 1. Die Verordnung vom 3. Januar 1915, belrell'end Ausdehnung der belgischcn Zoll- und Steuergesetze auf den dem Generalgouvernt ment angeschlossenen franzôsischen Gebietsteil Givet-Fumay (Ges.- u. Ver. Bl. Nr. 29, S. 99), wird beziiglich der direkten Steueri der Brausteuer, der Lizenzabgaben und des Quittungsslempels mit riiekwirkender Kraft vom Tage ihres Inkrafttretens ab aufgehobci Mit diesem Tage treten die franzosisclien Gesetze ïtber die genannten Steuern wieder in Geltung. Hinsichtlieh der Zollgesetze bîeil die Verordnung vom 3. Januar 1915 unberiihrt. § 2. Die gemiiss § 1 nach den franzôsischen Gesefzen zu entrichtenden Steuern werden fiir die deiitsche Vervvaltung gemiiss Artikel 4 der Haager Landkriegsordnung fiir die Zeit vom 1. Januar 1916 ab erhoben. § 3. Der Erhebung der direkten Stèuern ist die Steuerveranlagung fur 1911 mit der Massgabe zu Grunde zu legen, dass die Zahlungi pdiclit fiir die hierbei fiir jede Gemeinde ermittelte Gesamtsumme an direkten Staats- und Bezirkssteuern der betreflenden Gemeinc obliegt. Die Gesamt-Steuersummenkonnen unter billiger Berïicksichtigung von Kriegsschâden oder sonstigen besonderen VerhiiUnisse vom Verwaltungschef bei dem Generalgouverneur in Belgien ermiissigt werden. Die Zahlung hat durch die Gemeinden in vierteljiihrlichen liaten jeweils zum 15. Januar, 15. April, 15. Juli und 15. Oktober jede Jahres zu erfolgen. Fiir 1916 bestimmt der Prâsident der Zivilverwaltung fiir die Provinz Namur die Zahlungstermine. Diesem liej auch im Falle nicht rechtzeitiger Zahlung die zwangsweise Beitreibung der riickstàndigen Betriige von den Gemeinden ob. Als Vergiitung fiir die Erhebung und Verwaltung erhalten die Gemeinden von den direkten Staats- und Bezirkssteuern einen Ante von 10 v. II. des aufgekommenen Betrages. § 1. Die Gemeinden liaben die Gesamtsummen an direkten Staats- und Bezirkssteuern auf die einzelnen Steuerpflichtigen umzulegei Diese Cmlegung bedarf der Genehmigung des Priisidenten der Zivilverwaltung fiir die Provinz Namur. Fiir abwesende Personen, die in der Gemeinde ihren Wohnsifz liaben oder Vermôgensstïicke besitzen, konnen die Biirgermeisti 711 r Vortrntnr\cr in flan Qtpiiprc9phon PHpfTpr hpstpîlpn Bei den mit drei Sternen bezeiclmeten Verordnun I Ist Bekanntgabe aucli d.urçli Maueransclilag beabsicht ' Die (ibrigen sind durch die Gemeindebehordcn in orts I liclier Weise insbesondere an die luteressenten beka tu geben. ;en I)e met drie sterreljes gemerkte Verordeningen word igt. ook door middel van aanplakbrieven bekend gemaal ib- Aile anderc Verordeningen moeten door de genieeu ant overheid volgens de gebruikelijke-wijze van bekendmak ! vooral aan de Lelanghebbeiiden medegedeeld worden. irden Les arrêtés marqués de trois astérisques seront affichés aakt. Les autres doivent être portés à la connaissance du publii ente- et spécialement des intéressés par les administration aken communales, qui procéderont ainsi qu'elles oit coutumi de le faire.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Verordeningsblad voor het Etappengebied van het 4e Leger appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à Gent du 1915 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Sujets

Périodes