Verordeningsblad voor het Etappengebied van het 4e Leger

293 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1915, 17 Août. Verordeningsblad voor het Etappengebied van het 4e Leger. Accès à 24 septembre 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/2j6833pg0q/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

■ 867 - Gesetz- und Verordnungsblatt fur die okkupierten Gebiete Belgiens. Uitgegeven door de politieke Mdeeling bi] den Generaalgou-rerneur in België. Gedrukt in de ûrukkerij van het Wet- en Veror-deningsblad, Brussel, Leuvensche ttraat 40. Het Wet- en Verordeningsblad Is in België verkrijgbaar bij bovengenoemde drukkerij, in Duitsehland en in het onzijdige buitenland bij de Duitsche post-kantoren tegen een kwartaal-abonnement van 2,50 mark. En-kele nummers kosten 20 Pfennig per stuk. De doorloopende toe-nending van het bijblad tôt het Wet- en Verordeningsblad kan de voornoemde drukKerij tegen de aan 't einde van elk kwartaal te innen som van 4 Pfennig per »el van ieder nummer besteld Worden. Wet- en Verordeningsblad voor de bezette slreben van België. Bulletin officiel des Lois et Arrêtés pour le territoire belge occupé. Herausgegeben von der Politischen Abteilung bei dem Generalgouverneur in Belgien. Gedruckt in der Druckerei des Gesetz- und Verordunny-hlailes zu Brussel. Lôwenerstrasse 40. Das Gesetz- und Verordnungsblatt kann in iiclgien durcii die genannte Druckerei, in Deutschland und im neutralen Ausland durch die aêutschen Postanstalten fttr 2,")0 M. vierleljahrlicli regelmâs-sig bezogen werden. Die einzelne Nummor kostet 2) Pfennig. Die foetlaufeilde Zusendung des Beiblattes zum Gesetz- und Verordnungsblatt -kann iiei der genannten Druekerei gegen die ara Ende jeden Vierteljahres eiuzuziehçtjdep (îetrâge von 4 Pfennig fur ein Blatt der einzeinen Nuraraer beantract \verdeo. Publié par le département poli' tique près le gouverneur général en Belgique; imprimé à Bruxelles dans l'imprimerie du Bulletin des Lois et Arrêtés, rue de Lou-vain 40. On peut s'abonner au Bulletin, en Belgique, à la susdite imprimerie, en Allemagne et dans Iea pays neutres, par l'intermédiaire de l'administration des postes, au prix de 2,50 M. pour un abonnement trimestriel. Vendu séparément le numéro coûte20Pfen-nig. La susdite imprimerie sa charge également, sur demande, de l'envoi regulier de l'annexa au Bulletin des Lois et Arrêtes, contre paiement, à la tin do chaque trimestre, de 4 Pfennig par feuille de chaque numéro. BRUSSEL. io. 106. 17. AUGUST 1915. INHALT: Bekanntmachuns, betr. die Festsetzung des Termins ftlr die mona1 licite Brotgetreide-Freigabe, S. 867, — Bekanntmachung, betr. die Abgrenzung des Bereichs der Provinzial-Erete-Kommissionen in Antwerpen und i î Mons, S. 868. — Verordnung, betr. die Brotgetreide-Erntfi 1915 im Bezirk Maubeuge, S. 868. — Bekanntmachung, betr. die Freigabe von Saatgut lUr den Anbau von Brotgetreide, von Brotgetreide lUr die Selbstversorger, von Futter-roggen, und betr. die Festsetzung von Hochstpreisen lûr den Ankauf des Brotgetreides, S. 869. INHOUD : Bekendmaking, betreffend het vaststellen van het tudstip voor de maandelijksclie korenbedeeling, bl. 867. — Bekendmaking, betreffend de afbakening van het gebied der Provinzial-Brnte-Kommissionen te Antwerpen en Mons, bl. 868. — Verordening, betreffend den korenoogst 1915 in de omschrijving Maubeuge, bl. 869. — Bekendmaking, betreffend het afstaan van zaaigoed voor den aanbouw van koren, van koren voor eigen gebruik, van voeder-rogge en betreffend het vaststellen van hoogste prijzen vôor den aanltoop van korén, bl. 870. SOMMAIRE : Avis concernant la date de la levée mensuellle de la saisie du blé, p 867. — Avis concernant les limites des ressorts des Commissions provinciales de la récolté à Anvers et à Mons, p. 868. — Arrêté concernant la récolte du blé en 1915 dans le district de Maubeuge, p. 869. — Avis concernantla levée de la saisie des céréales destinées aux semailles, des céréales destinées i la consommation personnelle des producteurs, du seigle destiné à l'alimentation du bétail et concernant les prix maxima applicables aux-transactions de céréales, p. 871. 1. BEKA NNTMA Cil UN G, ' betreffend die Festsetzung des Termins fur die monatliehe Brotgetreide-Freigabe. Die Freigabe der Monatsquoten des Brotgetreides an das Comité National de Secours et d'Alimentation erfolgt durch die Provinzial-Ernte-Kommissionen entsprechend den Anweisungen der Zentral-Ernte-Kommission am 15. jeden Monats, zum ersten Mal am 15. September 1915. Brussel, den 9. August 1915. Der Vorsitzende der Zentral-Ernte-Kommission, Graf Rantzau. BEKENDMAKING, betreffend liet vaststellen van het tijdstip voor de maandelijksche korenbedeeling. Het afstaan van de maandelijksche hoeveelheid koren aan het Nationaal Htilp- en Voedingskomiteit geschiedt door de Provinzial-Ernte-Kommissionen overeenkomstig de aanwij/.igingen der Zentral Ernte-Kommission op 15n van elke maand, voor de eerste maal op 15 September 1915. Brussel, den 9" Augustus 1915. Der Vorsitzende der Zentral-Ernte-Kommission, Graf Rantzau. # A VIS concernant la date de la levée- mensuelle de la saisie du blé. La levée mensuelle de la saisie du blé en faveur du Comité National de Secours et d'Alimentation a lieu le 15 de chaque mois,, à partir du 15 septembre -1915, par les soins des Commissions provinciales de la récolte et selon les instructions de la Commission centrale de la récolte. * Bruxelles, le 9 août 1915. Der Vorsitzende der Zentral-Ernte-Kommission, Graf Rantzau. p

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Verordeningsblad voor het Etappengebied van het 4e Leger appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à Gent du 1915 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Sujets

Périodes