Verordeningsblad voor het Etappengebied van het 4e Leger

487 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1917, 14 Août. Verordeningsblad voor het Etappengebied van het 4e Leger. Accès à 17 septembre 2021, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/p843r0rk0v/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

431 i Gesetz-und Verordnungsblatt for die oRkupierten Osbiete Belgiens. Wet- en Verordenïngsblad voor de bezette streben van België. Bulletin officiel des Lois cl Arrêtés pour le territoire belge occupé. Uitgegeven door de politieke afdeeling* bij den Generaal<îou-verneur in Belgié. Gedrukt ïn de drukkerij van liet Wet- en Veror-deningsblad, Brussel, Leuvensche straat 40 Het "Wet- en Verordeningsblad is in Belpië verkrijgbaar bij bovengenoemde drukkerij. in Duitschland en in het onzijdige buitenland bij de Duitsche post-ïantoren tegen een kwartaal-abonnement van 2,50 mark. En-ïele nummers kosten 20 Pfennig per stuk. De doorloopende toe-Knding van liet liijblad tôt het Wet- en Verordeningsblad kan de voornoemde drukkerij tegen deaan 't eindevan elk kwartaal te innen soni \au 4 Pfennig per Tel van ieder nummer besteld wnrden Herausgeg-eben von der Politischen Abteilung bei dem Generalgouverneur in Belgien. Gedruckt n der Druckerei des Gesetz- und Verordiiungsolattes zu Brttssel, Lôwenerstrasse 40. Das Gesetz- und Verordnungsblatt kann in Uelgien dureli die genannte Druckerei. in Deutschland mil im neutralen Ausland dureli die deutschen Postanstalten fUr S..r)0M. vierteljiihrlich regelmâs-:bezogeu werden. Die einzelne Nummer kotte 2u Pfennig. Die fortlaufende Zusendung des leiblattés /.uni Gesetz- und Veroriinungsblatt kk'nn bei der genannten Druckerei gcgeti die am inde jeden Vierteljahres einzuzielienden Betruge voo 4 Pfennig fur ein Blatt der einzelnen Nummer leantragt werden. Publié par le département politique près le gouverneur sténéral en Belgique"; imprimé à Bruxelles dans l'imprimerie du Bulletin des I.ois et Arrêtés, rue de L»u-vain 40. On petit s'abonner au Bulletin, en Belgique, à la susdite imprimerie, en Allemagne et dans les pays neutres, par l'intermédiaire de l'administration des postes, au prix de 2.50 M. pour un abonnement trimestriel. Vendu séparément le numéro coûte 20 Pfennig. La susdite imprimerie sa charge également, sur demande, de l'envoi régulier de l'annexe nu Bulletin des Lois et Arrêtes, :-ontre paiement, à la (ln d« chaque trimestre, de 4 Pfeiuiiï par feuille de chaque numéro. BRUSSEL. M* 880. 14. AUGUST '917. OFFENTLICHE BEKANNTMACHUNGEîï. — AMBTELIJKE BERICHTEN. — AVIS OFFICIELS, IAusweis des Notendepartements der Société fténérab <3e vorn 9. Au$rust S9H. Àktwtl - Akîiva. Metailbestand und deutsches Geld . . Fivnken. 17,826,965,— Guthaben im Auslande ....... 407,891,960,57 Darlehne gegen Gutbaben im Auslande. . . . 89,865,251,66 Darlehne gegen Schatzscheine der belgischen Pro- rinzen itremâss Art 6 Ziff. 7 der Vorscbriften) . 480,000,000,— Wechsel und Schecks auf beigische Plat/,*-. . . 89,972,202,35 Darlehne gegen inlàndiscke Wertpapiere . . . 2,778,29.— Sonstlge Aktiven . . . .... 21,244,319,71 Gesamtsumm- . Franken. 1,109,576,908,27 Passive. Betrag der omiaiiienden Not<în . , . Franken. 981,903.031.,— Giroguthaben 97 ^363! 17i.il Sonstige Passiven 31,010,702,86 Gesaratsamme . .Franken. i.109,576,908,27 IRiaat van het département van IJitgftte der Soei&tê «ueueraie «le op 9 Augustin* *913. n i n -y Actief. Metaalvoorraad en Duitsch geld . . . .frank. 17,826,965,— Tegoed ln den vreemde 407,891,960,57 Leeningen op tegoed in den vreemde .... 89,863,251,66 Leeningen op bons derBelgische provinciën (luidens art. 6, § 7 der voorschriften) 480,000,000,— Wissels en chèques op België 89,972,202,33 Leeningen op inlandsche waarden ..... 2,778,229,— Verscheidene actieven t 21,244,519,71 Samen. frank. 1,109,576,908,27 ; Passtef. Bedrag der in omloop zijnde bankbrieven . frank. 981,203,031 1 egoed in overdracbtsrekeningen 97,363,174,41 Verscheidene passieven , 31,010,7o2,86 Samen. frank. 1,109,576,908,27 Situation du Département d'Emission de la Société Générale de Belgique au 9 août 191?» ABllf. I Encaisse métallique et monnaie allemande . . frs. 17,826,965,— H Avoir à l'étranger 407,891,960,57 . ■ Prêts sur avoir à l'étranger 89,863,251,66 : ■ Prêts sur bons des provinces belges (art. 6, § 7, des statuts) 480,000,000, — 1 Effets et chèques sur la Belgique . . . . . 89,972,202,33 ■ Prêts sur valeurs nationales . ...... 2,778,229,— B Actifs divers 21,244,319,71 Total général .1rs. 1,109,576,908,27 FOSSIT. Montant des billets en circulation . . . .frs. 981,203,051,— Avoirs en comptes de virement 97,563,174,41 Passifs divers. . 31,010,702,86 Total génial, .frs. 1,109,576,908,27

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Verordeningsblad voor het Etappengebied van het 4e Leger appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à Gent du 1915 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Sujets

Périodes