Verordeningsblad voor het Etappengebied van het 4e Leger

1287841 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1917, 18 Novembre. Verordeningsblad voor het Etappengebied van het 4e Leger. Accès à 28 novembre 2022, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/154dn41b25/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

4145 Gesetz-undVerordnungsblatt fur die okkupierten Gebieîe Belgiens. TUtgegeven door de politieke atdeeliny bij den Generaalgou-verneur in Belgié. Gedrukt in de drukkerij van liet Wet- en Veror-deningsolad, Brussel, Leuvensche strâcil 40 H et wet- en Verordeninssblad is in België verkri.igbaar bij bovengenoemde drukkerij. m Duitschland en in liet onziidige buitenland bij de Duitsrhe j-ost-kantoren tegen een kwartaal-abonnement van 2.50 mark. Kn-kele nummers kosten 2u Pfennig per stuk. De dourloopende toe-zending van het bijblad tôt het Weî.- en Verordeningsblad kan de voornoemde drukkerij tegen dea^n 't einde van eik kwartaal te innèn som vàn 4 Pfennig per vel van îeder nummer besteld vnrd»» n Wet- en Verordeningsblad \oor de liezelte streken van België. Ruilelin officiel des Lois el Arrêtés pour le territoire betee occupé Herausgegeben von der Politischen Abteilung hei dem Generalsouverneuir in Belglen. Gedrucl In der D.-ucBerei des Gesetz- und VerordntmBsblatuw zu Hrussel. l.ôwenerstrasse 40. r)asGesetz- und Verordnun{;sblatt kanii iri Beit-'ion dtircli dit' guiiantiic Druckerei. 111 rieut-sclilan uud ira neutraien Ausianii durdli die demsclira l'osianstalte» (UrS.'OM. \ierïcljiihrtjfch regeimiif iip/ogen werden Die einzelnç Nummor k■ el •>" l'iépnlg. Die toi:Uau(ende Zu.-pndung de Heiblàttes /.um Gesetz mld VeroMnuncsi.lalt kann l>Pi der gcnllnfiten linii:îiem iregcn die ai Ende jeden Vierieljahres einzuzielienden Betragevou 4 Pfennig lurein blatt Jer uiu/elueaNumme wprripn Publié par le département poil* tique près le gouverneur général en Belgique; imprimé à Bruxelles dans l'imprimerie du Bulletin dès Lois et Arrêtés, rue de Lou-vain 40. On peut s'abonner au Bulletin, en Belgique, à la susdite imprimerie, en Allemagne et dans '.ea pays neutres, par l'intermédiaire de l'administration des postes, au prix de2.ôuM. pour un abonnement trimestriel. Vendu séparément le numéro coûte *20 Pfennig. l a susdite imprimerie se charge,également. <£(ir demande, de l'envoi régulier de l'annexe au Bulletin des Lois ot Arrêtes, ' outre paiement, «i la fin de iliaque trimestre, Je 4 Pfennig par feuille de chaque numéro. BRUSSEL. IV 416 18. NOVEMBER 1917. 1NEALT: Verordnung. betr. Brrichtung einer Nebenstelle der Sitte^poliz"! fllr Gross-Antwerpen in Turnhout, S. 4745. — Bekanntmachung, entfi dieNamenvon zu lîeamten ernannten Persnnen, S. 4746. — Bekani)tmaetnir>«\ hetr. den Preis von Malzkaltee. S. '1748. — BekanntmacbuuK. betr. d«n Hoeustpreis von lirotgetreide. Meûl, usw.. S 4749. Bekanntmacbuna, betr i'retse fUr Butter. S. 4750. — VerfUguog, betr. den Schulrat fur den mittleren Unterricbt in Flandern. S. 4751. — Verordnuug fQr Flandern ttber Neugestaltung des mittleren Unterrichts des niederen Grades, s 1751. lltHOUD ■ Verordening betreffende de opriebtiDg te Turnbout van een t't)ïevo»gden dienst van de zedenpolitie voor Groot-Ant^erpeD, bl 1745. — Bekendmakloft betreffi'nde de benoemitig van amhtenaren bl. 4747. — Bt-keidmaklng betreffende den prfls van moutkoffle. ni 1718. — Bekendmaking betreffende den ûoogsten prljs voor Koren. nneel. enz . bi. 4749. - Bekenamakin» betreffende de boterprjlzen. bl. 4750. Keschikking betreffende den verbetéringsraart voor tiet raiddelbaar onierwiis in Vlaanderen, bl. 4751. — Verordening voor viaanderen betreffende de hervormlng van bet middelnaar onderw ijs van deu lageren graad. bl. 4752. SOMMAIRE : Arrêté concernant la création, â Turnhout, d'un bureau secondaire de la police des mœurs de l'agglomération anversoise, p. 474f>. — Avis concernant la nomination d>- chi tains fonctionnaires, p. 474ti. — Avis établissant le prix du café-malt (torréaline), p. 474S. — Avis établissant des prix maxlma pour les ■ventes de blé battu, farine, son et pain, p. 4749. — Avis établissant les prix au beurre, p. 4750. 1. VERORIWUNG, betreffend Errichtuvg einer Nebenstelle der Sittenpolizéi fur Gross-Antwerpen in Turnhout. Tn Ergânzung meiner Verordnung vom 6. Mârz 1915, Detreflend Errichtung einer Siltenpolizei in Antxverpen usW , hQstimme ich i In dcr Omeinde Tiirnhoiit wird eine Nebenstelle der Si'tterfpolim fiir Gross-Antwerpen errichtet. An diese Nebenstelle sind folgende Gemt inden angesclilossen : Ond-Turrihnnt. Herenthals, Geel, Beerse, Mol, Meerhout, Mindeiliout, Brecht. Herenthout, Westwezel, Noorderuijk, Rijkevorst'l, Balen, Kalrathout, Westerloo, Hoogsiraten. Artikel 2 der Verordnung vom 6. Mârz 4015 findet insbesondere bei Verteilnng der Kosten entsprechende Anwendung. Brussel, den 1. November 1917. • Der GénéraIgouverneur in Balgien. Freiherr von Falkeniiaitseis, G. FI. V 1758. Generaloberst, VEROBDENING betreffende de oprichting van een bijgevocgden dienst te Turnhout van de zedenpolitie vùôr Groot- Antiverpen. Ter aanvulling van rnijn verordening van 6 Maart 1915, betreflVnde de inrichting van de zedenpolitie te Antwerpen,. en^., bepaal ik het navolgende : In de gemeente Turnhout vvordt een bijgevoegde dienst van de zedenpolitie voor Groot - Antwerpen opgericht. Bij dezen bijgevoegden dienst zijn volgende gemeenten aangesloten : Oud-Turnhout, Herenthals, Geel, Beerse, Mol, Meerhout. Minderhout, Brecht, Herenthout, Westwezel, Noordervvijk, Rijkevorsel, Balen. Kalmthout, Westerloo, Iloogstraten. Artikel 2 van de verordening van 6 Maart 1915, is inzondërheid wat de verdeeling der kosten beti'eft, dienovereenkomstig van toepassing. Brussel, den ln November 1917. Der Generalgouverneur in Belgien. Freiherr von Falkenhausen, C. Fl. V 1758. Generaloberst. M ton mit drei Sternen bezeichneten Verordnungen ! De met'drie sterretjes Jemerkte Verordeniftge» wortkn Le» arrêtés marqnés de trois Jitérisques ser»nt îflrMi. Ht Belunntgabe auch durch Maueranschlag beabsichtigt. ook door inidde! 'an aanplakbrieven bekend gemaakt. Les autres doivent êtr? portés à la connaissance du poMia »ie nirigèn smd durch die GemeindebehOrden in ortsttb- Aile andere Vei-ordehmgfcn moetén door de gemeente-1 et spécialement des intéressé» par le» îifnitiinritini kcber Weise insbesondere an die Interessesten bekannt overheid volgens de gebruikelijke wijze vas bekendmaken communales, qai procéderoit aiu qu'elles rat w jekea, Tooral aan de belangbebbendea medeeedeeld wordea. de le fair*. ■ ' 1 ■

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Verordeningsblad voor het Etappengebied van het 4e Leger appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à Gent du 1915 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection