Vlaamsch weekblad ter behartiging van de belangen der Belgische vluchtelingen

640623 0
05 mai 1915
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1915, 05 Mai. Vlaamsch weekblad ter behartiging van de belangen der Belgische vluchtelingen. Accès à 16 août 2022, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/g15t728743/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

N°. t. Losse nummers 5 Ce n , WOENSDAG 5 MEI 1915. Vlaamsch Weekblad I Abonnements-prijs : 25 cents per maand ter behartiging van de belangen der Belgische Vluchtelingerç. i , Dit blad rerschijnt çlken WOENSDA.G. i Redactie en >\dministratie : Markt 13, ROOSENDAAL Ons standpunt - Ons doel. Na zeven droeve maanden — plots weggerukt uit ons land en het huis dat wij lief-hadden — te hebben gesleten in een meêlij-volle en broe-derlijke, maar toch ten slotte vreemde omgeving, waar onze diepste behoef-ten geen bevrediging vonden, wach-ten wij nog steeds met gespannen verlangen, dat aan de uiterst inge-wikkelde gebeurtenissen een beslissen-den uitslag zou komen. Zeven lange maanden gaat onal-gebroken onze droom dien eenigen stond tegemoet, waarop wij, nieuwe hoop stralend over onze zielen, zul-len kunnen betreden het herrezen Vaderland .... Het is nutteloos ons vast te klam-pen aan willekeurige illusies. On-vôi' ielgbaar-vast dragen wij allen in neen do gebeurtenissen ons brengen zullen, ons België zal herworden : het vrije, onafhankelijke België van vroeger. Maar wannêer het oogenblik van die opstanding voor ons dagen zal, dat weten wij niet. En willen wij dât oogenblik afwachten, dan moe-ten wij nog weken, nog maanden misschien in bittere ballingschap le-ven,Deze overwegingen zijn het, die ons tôt het stichten van dit week- blad deden overgaan. * * * Ten einde aile misverstand te voor-komen, dat doorgaans zulke nood-lottige gevolgen met zich meêsleept, verklaren wij hier duidelijk op welk standpunt wij ons plaatsen, en welk doel wij beoogen. Wij staan buiten aile partij-poli-tiek, omdat het Ideaal dat wij na-streven, hoog staat boven de eng-zie-lige beknibbelingen, die toch meestal slechts het eigen-belang dienen. Dit hoeffc trouwens nauwelijks ge-zegd, daar het een der meest troost-brengende verschijnselen van dezen oorlog is, te zien, hoe de klikken-politiek, onze nationale wond, bij 't uitbreken van den strijd plots is verdwenen, en hoe mannen van aile gezindheid zich eenstemmig hebben gewijd aan de taak van het oogenblik. Verders, om de verdenking van pan-germanisme, den Vlamingen zoo vaak ten laste gelegd, te ontkomen : Wij zijn er van overtuigd, dat, in de huidige omstandigheden, de toe-komst en het heil van het Vlaam-sche volk en van de Vlaamsche Be- weging, saâm-gaan met het heil en de toekomst van België. .. . * Nu de koorts van de eerste dagen gevallen is, en de opgehitstheid ge-doofd, willen wij komen tôt een kalme, onbeïnvloede besehouwing der zaken. Het was een slechte taak, door de Belgische dagbladen van vôôr den val van Antwerpen verricht, hunne lezers, in opgeschroefde artikelen, den werkelijken toestand steeds te verbergen, en wat het resultaat is geweest van hunne valsche inlich-tingen, heeft ons de onverwaehte vlucht uit Antwerpen maar al te bitter bewezen. ... Wij zullen ook den scheld- en hitsenden toon van die bladen niet aannemen. Wij zijn verre van Duitschland vrij te pleiten, en in het tegenwoor- ' * , TV -.-1 1 , ,1 V ^ , ** 1 j&'Z-A. ■MM jBP 1 van het miiinàirisme, de vergodde-lijking van het ruwe geweld. Maar het is tegen het beginsel dat wij strijden, en niet tegen personen of tegen het volk als volk. Wij willen niet worden : apostelen van haat. Wij vechten niet voor Engeland, noch voor Frankrijk, maar voor ons eigen, zelfstandig bestaan, en wij eischen ook niet de verdelging van dit of gene volk, welk het dan ook weze, overtuigd dat wij zijn, dat elk volk recht heeft op bestaan, en recht op eigen zelfstandig leven, al hebben zijne staatslieden zich dan ook aan de zwaarste zonde tegen het Recht schuldig gemaakt. Wij willen geenen haat prediken tegen den vijand, want haat is door zich zelve tôt onvruchtbaarheid ge-doemd, maar wij willen liefde kwee-ken voor ons volk, dié alleen brengt groote dingen tôt stand. Laten wij herhalen het woord van eeuwige wijsheid, dat Sophocles vôôr 2000 jaren reeds, door Antigone zeg-gen deed: „Niet om te haten, maar om lief te hebben ben ik geboren." En ook dit mag men wel eens overwegen : dat, wanneer eenmaal de haat zich in de ziel van een volk, als een kanker, heeft vastgeplant, het zoo moeilyk te voorzien is in welke richting dat gevoelen in de toekomst werken zal.... * # * Voor wat onze houding betreft tegenover andere, reeds in Nederland verschijnende bladen: wij staan niet tégen, doch nâast hen. Onze krach-ten gaan in dezelfde richting, wij werken voor hetzelfde doel, alléen onze werkkring is Verschillend. Een der hoofdstr ;kkingen van ons Weekblad zal we?,m : een gezellig tehuis te worden vuor vluchtelingen. Wii zullen tracljiten zooveel mo-gelijk de officieele l'erichten en ken-nisgevingen van dt Comités in Zuid-Nederland op te n-men. In de vol-gende nummers zul en wij eene reeks vragen behandelen, welke voor de alhier vertoevende Belgcn van alge-meen belang zijn. lierbij sluit zich aan onze „Brievenbus", waarin wij kosteloos antwoord zullen geven op de vragen die de luchtelingen ons toezenden. Vei'der openen wij eene „Yrije Tribuun". Onder d eze rubriek geven wij aan de Belgei de gelegenheid hunne klachten te ' doen nopens deze of gene ongeregeldheid, als ook me-dedeelingen te publiceeren, welke hunne van eenig nut Wij rejce^^^^figens op de wel-willende medewerking van onze lezers, en hopen dat zij ons zooveel mogelijk inlichtingen zullen verschaffen. * * * Wij eindigen met den wensch : dat dit blad — een pas-geboren kindje — spoedig weer ten grave zou worden gedragen, en dat met die ter-aard-bestelling zou saâm-gaan de herrijzende Vrijheid van ons Volk. De Redactie. Het Jullana-feest op iviyciitoord „Java" te Rondaal. OfsmGon a.© oimstandigbeden ditmaja,! geen buitetogewoon Vertoon 'toelieten,- toch was ©t de fleestelijkle stetaiming gewakit door d© ©rkentelijkbeid der Bfelgten ,©n de Vorsten h uis-genegenhe id der inlanders. Diotor de schaairach-gtevlagd© (stir(ajt(en waw-de'lde eeirieder gesmukt met 't oranije)-b'ioempje; kieurige knipsels vervaiajrdigd door Belgiseh© juffrouwen di© bij 't veln-ten ziiqh zoo goed weerdeln dat z© tjeo bat© vajn |de noodruftig©,- nog in Bopsen-daail vertoevende vluohteiingen,- d© mooie som van 174.55 'gld. bôininenbriajcihten. 't Avondfeest op d© 7,Javai"~c|oloiime, door biljetten aatngekondigdy ha.ndig ©n stevjg op tou,w gezet door den Eerwaardeini Hei&r Verdoodt,. werd ook doior hem miee&terlijk gfeleid ©n ,totl ©ein goad ©indei gevotard. Dat eienieder met dit feest imstemd© jein inleiefde beweas del oivervolle k'apel wa|ar eerst de glodsidienlstigei pleqht;igh©d©ni plaa|ts gTepen. Vôôr het ziingen va» bat Amtro.àa(a|nsdioHyirCne'1- richtt© hun fde He©r AalmiO)azenier zijiii overtuigiend Woord. Tussehen dagem viajn t.reurnis ©n wte© — de igeliafden di© verre van ons strijiiein en vallen — kioimen er ook1 vreug-id©-voile : zoo dez© dag wa|ar op wij o pein-lijken dank ©n hulcLe brengen jajan het zoo gastvrije hroedervotlk via» Nederlalnd. Dan wordt de verwilderde vluc|ht glei-sahet?t met 'de angsten voor d© zwaH© da,g©n die koimen zullen dooh d,aia,r is Holland d,ait wa,c<ht met wijd-open a,r-men eirt een moelderhart. 't WiatS haria doorluchtige Majeateiit diiei dei gr|einzleini openzlatte en aaji H,a|air, die d© ganseih© natâ© verpersoorilijk't; die het. legler ten dienstie steld© der vlucihtenden en zoo menjig Comitett tôt stanid bracht,- brengen wei de diepste verkocihtheid ©n ©rktemtiej-] ij klieid op den vei*j aia;rd:ag: haper liava doclhter. Voortaan in naïuwe geestiefcg©-meensdhap zullen beid© volkeren salmien-weTken lot roem en grootheid der stam-verwante natties. Hij dapk't© de Eiooaan-daalsche vrienden di© zooveel belangstel-linlg in onze za,ak en genegenhaid toondenj d© C'omiteiten die zoo milddadiig oins had-den bejiegieind. Djoeh dfoefbeid waoht, ans weer : w© moeten U verlatein, mja|air uw aller na,a|m blijft bewa|ard in ons hart! Een gedenkstuk werd beloofd dat eten blijvende getuigeinis moet wezfen van w.ait het gulhartige volk in delzlei beinja|uwd©| tij-den voor tojnizle broeders he|ef t gedaan ©n d© 80.000 die bier van uwe> gajstvrijbaid heb>-ben gtenoten,- zullen eens terugkieerjan om hunijen dank aja;n den voiet v|an het brons uit ta zingen. Nu past het da,t wij voor Hem neerknieleh en Hem den Zejg|ejn af-smeekien over het volk, over .de doiar-luchtig© dynastie ejn de jongei Prinsfee .Julianaj,' tôt heil ©ni ro«ài va» 't g©lLaîde Nedeirland: Tie Deum Laud-amus! Vreemd deed het aan,- dien pleohtigan zaiig in d© laaggewelfde en sober versierde fcaL pel nu te honren. — Hiet fielest zette voort in de rai me eebz'aail,- flaestelijk geliejsitolem- . ©eir'l met guirlcides- or,ainjeûneur e\i vlag- ! i.ioi „(»• i: , •. Itni'g h*iD.jï -ext !■ ! d©j jai gje door den. h»- . >i. ciajes uit Boom. Bij tien ^ersten oiogsla-^ op 't feesfc-plogramme mcrk'te men terstond d© be-died©nis van den avond : steileet wafe idiel muziek o. a. Rosisinj, Bjlockx,- Grounpfd en d© leerlingien van 't vluahtoord traiden op — 't was een alfsoheid, wia|a)rop de Eerw. Heer Verdoodt de weldoeners wou v©r-gasiten op iets puik eto ook1 toonen zou dat d© kindeiten hun t.ijd niet .in lui-zijn hadden doorgebractht, Buitengewoon pres-teeïlden mevrouw G. Bi.j Kunstzang©rea; miej. E. de Munter ©n de heter Bern. Gal-liaetrt. D© taja'k der onder wij zers haid ook gedijd: uiterst eigenaardig zoingen d© kleintjea 't Prindôslseliedj efen ^Wieg'e-liedje en heel martia|al spieteilden d© jon-gena ^soldaaitje.'1 — Aan ioder der ve-rschillelnd© mteidewer-kbra schonk de heer Verdooidt g|oedv©r-diende hulde: aajni dan helejr1 Wj. va» Wely; den steeds dienstvaafrdigen ©n vrijgevigen voorzitter van 't, Comité werd een ruiker witta lilas overhatoidigd. Mr. Goemaei'o sprak ©an rleldeVoeriing1 walalrVan ons nu, en dan sleohts; een woojrd inviel; daa» ©r woelingi kwam in het zear hétéro-dliet auditorium. — Va|derlaindsche liede-ïen werdeni ©r nog gespeeld en na het maehtiig© ,;De Vlaiaimsohe Leeuw'1 ©n het pîlechtïigû ^Wilhelmus," bfegeleiid door de Harmonie 5TVlijt", reid© metni z!ilah ten da|ns wetlke gevoelii werd tôt negen uur. Supsum Cordal Schier zeven maalnjden levten wij? gei-vluohte Bielgen? midden elein volk1 van neutrakn,; van opreoht neiutria,letn,- le(en' volk waarvan de sympaithieën verdeeld zijn naar 'gelang 'de verschillend© stia»d-punten z'ijner hoogst practisobei burgere1. Nederland st|a|a|t ïnog' buiten den oorlog,-en als iemaind die» tioevallig alanweizlig bij een vechtpartij,- heel voorzichtig j,9 om geen slagein t© k'rijgan, ziet het zwijgen'd toa ©n vermijdt te oordeeleirn. Wij, ver-sp'reid tuaselien die natie die wij1 dtelsl ta gieneganeir zijn, daar wij eo- zoo h,a|rt©lijk in zijn opgenomen, wij -,-,neutr'alisieertelnv stilaan meê. Wij, die hier binnen viellen met opgewonden hoofden nog vol van het victorie-schallen onzer Beilgiseh© Idalgblai-d©n; wij knegfan plots op onzie g©eistdrift h©t koude stortbad van d© kioelle bazlah digdheid der deftiige Nederlanders. Heel zeker hoefdei op dat ooiglanblik olniz© opge-wondeniheid wat getelmpertd: het klaiar inzicht der dingen hadden wij verlonen ; velen mochten, ïn den belginne,- aatn da Belgische gewendj 'de Hoiland9Cihe dagbladen niet lijdan? halaist toeh bitalaht dei kalmtie onzler gialstheerieln tons tôt d© rede t©rug: dàt was noodig. Malar l^elalas ! velen vonden dit ontwaken na| :dei ziagen-diroomen al 'te trieet en kwajmian toit ieen volkomen ointstemming : vaderiandslieifdrt ! was voor vel© Belgan aeln- ail t© jeugdig prioiduct dat, uit feijn midden pp neutiiar len Hollandschen bodem oveirgaplaintj niet maer tieren feo^;; hun oritltschen glaest — ^ e©n Z'oontjé onzer groot© nationailei vrij-, heden — borreldei weêr op, en ontiavreden ' over het verloop der dingen,- mfet hooiM ] en hart vol bitterbeid ,-jneutralisieierd©nV ■ zij zich ©n waehtem koel beit oinde. der| hun nu schier onverschilligiei giebeurtieh i nissen; alleen stijgt hun ongeduld om ' terug te kunnen kie©r©n tôt, hun zaak en hun vroegere bet.r©kkingen. En dàtl is jammer. W,ant de strijd is niet uitge|s:trer den ©n de g'riootlsita offers; zullen waalr-sehijnlijk nog moeten worden gebraohtl; het is 'best, 'mogielijk dat de) strijdelndjei legers nog ©ans dôôr België z'u.lleln h©en-trekklen,' wat helalafe niet zOU gablauren zondor nieuwe groot© puinen ; élans d© vrede g'eteiekieind zullean wij staiajn vpor de énorme moeilijkbeden 'van ieienen var derlandschen1 beropbouw : 'zloo iwij oîis neti-ti'aJjiâ'éerienj da,t is: onze gielelstd^ift teri lc< i yrM " MIÊÊm ■Malien vevl|e.'?Jeiri.. . worden wij; in de crisis1 die de» oor!^g| onvermijdelijk zai volge»),- geiv]a|aîrlijkla la© menteai', omidat wij de offervaiardig'hei d misson, die men .toeh van ieeni|edea^ en' ten rechte,- 'zal vergen. — Wij schijnen ta verge(tien dat onzia vad.erlaindsohe plichteto' 'en die onzler gaistr beeren; reehtgtreeks tagleinoviar (eilkandteai stjala»: want waar zij de hunne k'wijten mat zich buiten telka part.ij ta plalaltsie»^ daa.r zondige» wij door onverschilligheid. T'e veel bei'nvload 'toch door del nautralei st|etoming hunner omgeving, doie» e.r Velen onder ons alsof zij buitien hun eigen z'ake® geen a»der©n kiommer hadden : stellig; bezadigdheid ini voalen ©n oordeelen is aile» lalaji ta prijzlan,- miaar door onverschilligheiid |zette» wij het vaderla»d alleen. BRIEYEN-BUS Onder deze rubriek zullen wij trachten de Vluchtelingen zooveel mogelijk inlichtingen te yerschaffen, door uitvoerig de vragen te heantwoorden die zij ons zullen stellen. Wij hopen dat onze lezers van deze gelegenheid een ruim ge-bruik zullen maken; aldus zullen zij niet alleen zich zelven een goeden dienst bewijzen, maar ook aan diegenen van hunne landgenooten, welke zicli in dezelfde moeilijkheden be-vinden. VRIJE TRIBUUN. Zooals wij in ons hoofd-arti-kel zegden zullen onder dit op-schrift de door Belgeu ingezon-den stukken worden opgenomen: klachten, opmerkingen nopens deze of gene kwesties, gebeurtenissen enz. Wij herhalen dat, wij op de welwillende medewerking onzer lezers rekenen, om ons blad — dat zij als het hunne moeten beschouwen — zoo intéressant mogelijk te maken.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Vlaamsch weekblad ter behartiging van de belangen der Belgische vluchtelingen appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à - du 1915 au indéterminé.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Sujets

Périodes