Vlaamsche gazet van Brussel: dagblad voor Zuid- en Noord-Nederland

1555 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1914, 06 Août. Vlaamsche gazet van Brussel: dagblad voor Zuid- en Noord-Nederland. Accès à 12 juin 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/348gf0nk4w/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

■ .... m UAJ •-,.' M Vlaamsche Nr 218 Donderdag* 6 Augustus 1914 mmm VIJFTIENDE JAAK Donderdag: 6 Augustus 1914 30, Si-Pieterstraat, Brussel ABONNEMENTEN: 1 jaar 6 maand 3 maand jelQië, vrachtvrMir. 1473.50 Nederland, »20106.00 andere landen31111.00 Men kan inschrijven ten bureelevan het blad 30, St. Pieterstraat, Irusstl en od de nostkantoren Alle abonnenten ontvangen een geïllustreerd bijvoegsel van 8 bladz De inschrijvers voor een jaar (14 fr.) hebben recht op een gratis boekenpremie. Hoofdopsteller-Eigenaar : JTJLITJ3 HOSTE, BRUSSEL mmmmmmmmm van BRUSSEL VERSCHIJNT 7 MAA PER WEEK TELEFOON Beheer (aankondigingen) : A 291 Redaktie :A 2384 Prijs : 5 centiemen AANKONDIGINGEN 4e Bladzijde, per kleinen regel. . .fr.0,30 3« Bladzii'ie»i,0> 'IeBladzijde ., fr. 2 en13,00 Rechterlijke afkondigingen ...13,00 Voor alle antnoncen zich wende© ten bureel* StPIETERSTRAAT, 10. BRUSSEL Gevechten tusschen Duitschers en Belgen bij Visé Engeland verklaart den Oorlog aan Duitschland. — De Duitschers te Verviers. — Het Fransch leger in België Proklamatie van den Koning tot het Leger DE FRANSCHEN Ea DJ ENGELSCHEN TER HOEP VAN RELGIË DE FRANSCHEN Een feit is zeker: de Franschen kernen, met reuzenstappen, ons bijstaan. Langs Henegou» wen snellen zij ens ter hulp en daar waar zij voorbijtrekken is het een feestgejubel. Zij, van hunnentwege, staan verbaasd van den hëidhaftigen weerstand der Beigen en de hoogere cverheder van beide landen spannen van nu af hun krachten samen om den gemeenschappcüjken vijand te bestrijden. DE ENGELSCHEN De mobielmaking Icopt in Engeland vlot van stapel. De Schotten, «highlanders» of hooglanders genoemd, zijn vol geestdrift. Als naar gewoonte zal Engel nd een beslissenden slag leveren, en de geschiedenis van de 300 laatste jaren leert ons d. dit land altijd eindigt met te zegepralen. Nog twee Duitsche legerkorpsen Het springen van bruggen vallen de provintie Luik binnen De Duitschers bij de Hollandsche grens Men tree!dal de brug van. Visé en al de h'.'nnijen stroomafwaarts zijn vernield door de Deiaci sedert eergisteren. De Duitschers hebben een brug geworpen te Li.vhc ton Snierden van Visé. Men heeft ze gerust laten begaan; doch, op een gegeven teeken hebben de forten ran Baltice de brun stuk geschoten, hoewel deze zich huilende draagwijdte der vestingen bevond. Dat is goede uitslag. De Duitschers- kunnen nu. hun werk hervatten. De Duitschers zijn bij de Hollandsche grens j Zij hebben deze licht ovt rschreden en zijn langs een wade doorgetrokken. \ Onze vliegers Duitsche vliegers hebben de omgeving van Luik overvlogen. Een Belgisch vlieger heeft \ met zijn toesteldat van een Duitscher, dal. den vorm van een arend had, letterlijk in twee ge \ lin sneden. De vijand is gevallen en onze koene vliege heefi zijn weg voortgezet. beft, en den steven richt naarde Oostenrijk-, doende beschouwen. (Handgeklap) De Inval der Duitschers in België HEVIG GEVE CHT BIJ VISE De Belgen houden de Duitschers heldhaftig tegen oever der Maas eenige buizenkunnen inne-j men, waar een groot aantal vijandelijkevoet-' gangers zich kwamen verschuilen. Deze voorhoedekompagnie wist niets af van 't eerste gevecht van den morgen, want zij ook rukte af naar de brug van Visé en enkel toen zij aan de brug kwamen, steldende Duitschers vast dat deze opgebroken was. Nogmaals ging hot 12' Linie dapper naar bef vuur. Gedurende meer dan een uur en lia ! l' doorstonden deze dapperen, zonder een v ito wijken, het vuren der Duitschers. gisch monoplan vloog toen aan en'de Duitsche]sn er houwitsers op af. doch zonder het vliegtoestel te treffen'. Zich in de onmogelijkheid bevindend de • over te steken,bel,ben de Duitschers ruiters en voetgangers, en ondersteund door de artillerie,naar de huizen geschoten, gelegen tusschen Visé, Hallemboye, Lixhe en Nivelle V m het fort Bachon werd op den vijand ge; schoten. Te 3 uur nanoen staakte het 12' Unie het I vuren en trok zich terug. ! DE BELGISCHE EN DUITSCHE VERLIEZEN Het 12' Mme was wonderbaar van moed en geestdrift. De Belgen hadden 2 dooden en 15 gewonden ongeveer. Lang« den kant der Duitschers zijn de verliezen zwaarder geweest, want onze soldatenwaren bei:rmd en hun vuren heeftin de vijandelijke rangen ernstige verwoestingen aangericht. HOE DE INVAL GEBEURDE ■ Om 8 Uur 40 m. 's morgens vielende Duitschers Belgie' bim en /.ij rukten aan in drie ko. tonnen, voorafgegaan door regimenten ruiterij: uhlanen en lansiers. Zij trokken de g „ns over te Gembloers, Henri-Chapelle en Dolhain De kolon rukte alsdan af naar Visé, waarvan de brug gister door de Belgen werd vernield. De Maas was hier een hinderpaal voor hen en de Duitschers bleven stil aan den rechteroever. fc- GEVECHTEN TEGEN ONZE TROEPEN De linkeroever is bezet door onze troepen die den overtocht van den stroom verdedigen en de Duitschers belenen een brug over de Maas te werpen. Hevige gevechten hebbi n aldaar plaats tusschen de Belgische ruiterij en de Duitsche. Tot heden bleef a'daar het voordeel aan Belgische zijde. De begeestering der troepen is zeer groot De forten der positie van Luik steunden den strijdder Belgen DE GRENSSTREKEN ONTRUIMD Hét Belgisch leger heeft heel de grensstreek doen ontru men Er bleef seen sink vee meer in de streek. Al de levensmiddelen werden medegenomen. De Duitschers moe'en dus op de aankomst wachten hunner bevoqrradingskolonnen. De Duitschers -erspreiden bij hun aankomstin de dorpen proklaman tie inw mededeelj Verkenningen langs de verdedigingslijn Andere kleine gevechten werden tot het vallen van den nacht geleverd. Vier schadrons van G00 man, onder d velen van bevelhebber Cumont, zijn heel DuïtscMe ruiters moesten terugtrekken. Men verzekert dat onze lansiers '25 uhlanen zouden hebben gevangen genomen. Het is onbetwistbaar dat het vuur der Belgen hier aan de Duitschers zware verliezen zou üiebben teoegebracht. Hond 1 1 ! iïtf] namiddag breidde de Duitsche ruiterijzich uit over de hoogten van Fouron-te-Comte tot aan de baan van G Eçn Duitsche voorhoede had aan den recht er- Een klein Belgisch pi loton, onder 't hevel van; een onderofficier, heeft /.ware verliezen aan den hofdstaf der voorhoede van de overrompelaars toegebracht, nabijHermalle-sousA Het peloton ontdekteeen groep van 10 staf1 officieren.Zoohaast deze in het bereikvan hun schot gekomen waren, werden zij op g< vuur onthaald.Alleendrieofficierenkonden zich ten gronde werpen; de anderen waren gedood geworden. De burgers van Visé Talrijkeburgers van Visé hebben zich onheiden en onze soldaten,te midden van een kogelregen, geholpen. IN HET MINISTERIE VAN OORLOG Goede indruk Dinsdagavond elf uur zei men in het ministerie van oorlog weinig over de krijgswerkzaamheden. De staf besloot te recht bescheiden te blijven. De indruk is goed, zeer goed. Onze troepen trokken zich terug, de bruggen, tunnelsen spoorweglijneii vernielend en zij weten den vijand zoolang mogelijk tegen te houden. 200,000 Duitschers aan de grenzen van België en het GrootHertogdom Luxemburg In don nacht van Maandag op Dinsdag werden sterke Loepen Duitschers, waaronder het 10ekorps uit Hanover, het 'tvuit Maagdeburg. het 3een de wacht van Berlijn,langs de grenzen geschaard. Men berekent hun getalsterkte op 200,000. • samentrekking werd waarschimliik gedaan met het oog deze korpsen l langs de spoorbanen der Rijnprovincie ei het Groothertogdom Luxemburg naar de grens van den Elzas. *** Aarlen meldt men dat de Duitschers In auto toi verkenningen overgingen la van Belgisch Luxemburg en vl len over de streek /liegen. Het springen der bruggen. - Het dorp Argenteau gedeeltelijk vernield Al ile tunnelstusschenLuik en de grens, al de bruggen over Verder, Ainblèveen .Maas beeftmen doen springen. Zoo de bruggen van Melreux, Visé en Argenteau. Door het on'i loffen der brug van Argenteau werd de helft van het dorp vernield. Te Flemalle vernielde de Genie eene hoeve en 12 huizen De Belgische genie heeft eveneens de dadelijke vernieling geèischt eener hoeve en een 15tal buizen,op (100 nieters van het fort gelegen. AANHOUDING VAN DRIE DUITSCHE SPIOENEN De Btatieoverste in de Luxemburgstatie werd Dinsdag verwittigd, dat drio' Duitsche spio den trein hadden genomen voor gemolde statie. Do politie van EJse-ne word gewaarschuwd en de politieofficier, do li. Pa-ui, door t agenten vergezeld, begaf zich onmiddellijk naar de aangeduide .statie. De drie verdachten worden aangehouden als zij afstapten en per autotaxi naai-het {commissariaat vervoerd. Op een hunner, P..., werd een geladen browning gevonden. Alle drie waren voorzien van belangrijke sommen geld. Zij verklaarden handi I te zijn en naar Duitschland weer te keeren. P... werd ter beschikking der knjgsov( gesteld. Zijne twee kameraden weiden aan den overste der Veiligheid overgeleverd. De ten konden slechts met groote •moeit AANKOMST VAN GEKWETSTEN TE BRUSSEL in den nacht van Dinsdag op Woensdag zijn in de hoofdstad de gek wet sten, in de geleverde gevechten getroffen, aangekomen. DE RAAD DER KROON Dinedagnamidd tg is andermaal de raad der Kroon vergaderd ten paleize van Brussel, onder voorzitterschap des Konlngs. Benevens de hoofden der ministerleele departementen woonden al de ministervan State,de heer Va nd er veld e inbegrepen, de vergadering bij 1>^m^.m^-«^»K«^» Engeland verklaart . den Oorlog aan Duitschland Rond 7 uur heeft de Engelsche gezant te Berlijn, Sir Goschen, zich naar het ministerie der Biütenlamkche Zaken begeven om ei eci in If Het Indisch Leger Londen, 5 Oogst. — Twee afdeelingen en een brigade ruiterij van het Indisch iegei zullen terugkeeren naar Londen. VOOR HET VADERLAND Het Belgisch ieger levert een onversaagten strijdvoor het behoud van ons land. Duitsche officieren, die de Belgische grens overgetrokken zijn om een land aan te vallen, dat in elk opzicht wilde onzijdig blijven, heb ben ei hun verwondering over uitgedrukt dat hel Belgische leger zooveel wederstand blijft bieden. Die verwondering kan ons slechts verbazen. Verbeelden die Duitsche officieren zich wellichtdat ons vaderland te koop is ? . Denken zij dat de Duitsche regeering haar beloften tegenover ons land slechts hoefde te breken, oj>dat de Belgen zouden buigen? Het opgeven van de Belgische onzijdigheid wat Duitschland eigenlij-k vroeg - zou op hetzelfde neergekomen zijn ais het verliesvan de Belgische onafhankelijkheid. Dat voelen thans alle Belgen meer dan ooit, en hun gedachten gaan naar hen, die bij Visé aan de Duitschers voor de eerste maal toonden, hoe de Belgen hun vaderland verdedigen kunnen. < )nze soldaten strijden voor het goede recht, de waardigheid en de onafhankelijkheid van België. Zij toonen aan de wereld dat ook een klein volk groot kan worden door zijn gehechtheid aan den vadergrond en zijn onbuigbaren wil het vaandel der vrijheid hoog te houden. ?~»*«~tÏ2 Beschouwingen der Fransche Pers Al de nieuwsbladen stellen vast dat buitenge» wone geestdrift heerschte in 't parlement en dat alle partijen, zelfs de niee-toimventoiimgjSgezinde zich rond de Republiek scha ren. De drukpers geeft dezen indruk goed weer. In ii L l'L'cJin de Pans-»verklaart Maaurdoe Ba.rrès gelukkig te zijn dezen geschiedkundigen, ja gehedikgden dag to hebben beleefd. De ii. di Mun stelt in 't '/eh'de hlad A-ast- datal de Franschen als éen man

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Vlaamsche gazet van Brussel: dagblad voor Zuid- en Noord-Nederland appartenant à la catégorie Liberale pers, parue à Brussel du 1900 au 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Sujets

Périodes