Vlaamsche gazet van Brussel: dagblad voor Zuid- en Noord-Nederland

1236 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1914, 05 Août. Vlaamsche gazet van Brussel: dagblad voor Zuid- en Noord-Nederland. Accès à 01 fevrier 2023, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/6w96689b5x/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Vlaamse van BRUSSEL VERSCHIJNT 7 MAAI PER WEEK VIJFTIENDE JAAK Woensdag* 5 Augustus 1914 30, St-Pieterstraat, Brussel ABONNEMENTEN: 1 jaar 6 maand 3 maand .irtgië, vrachtVTUIr. 1473.50 Nederland, »20106.00 Andere landen32iii.oo Men kan inschrijven ten bupeele van het blad 30, St. Pieterstraat, Brussü en op de postkantoren Alle abonnenten ontvangen een geïllustreerd bijvoegsel van 8 bladz De inschrijvers voor een jaar (14 fr.) hebben recht op een gratis boekenpremie. Hoofdopsteller-Eigenaap : JULIUS HOSTE, BRUSSEL Gazet TELEFOON Beheer (aankondigingen) : A 2giRedaktie:A 2384 Nr 217 Woensdag: 5 Augustus 1914 Prïts : 5 centiemen AANKONDIGINGEN 4e Bladzijde, per kleinen regel. . . fr.0,30 3° Bladzijde»*»ö° *ijBladzijdefr. «2 en •3,00 Rechterlijke afkondigingen ...»3,00 Voor alle anmoncen zich wenden ten bureel» StP1ETERSTRAAT, 10. BRUSSEL Ï**A De Oorlogsverklaring van Duitschland aan België ->-*»♦« Inval van het Duitsch leger in ons land BIJ HOOGDRINGENDHEID HEEFT DE BELGISCHE REGEERING BESLOTEN DADELIJK DE KLASSEN VAN 1899 EN 1900, DUS DE VEERTIENDE EN VIJFTIENDE MILITIEKLASSEN ONDER DE WAPENEN TE ROEPEN BUITENGEWONE ZITTING DER KAMERS Redevoering van den Koning EEN GROEP BELGISCHE SOLDATEN TIJDENS DE MOBIELMAKING Een Historische Zitting DE WETGEVENDE KAMERS DE KONINKLIJKE FAMILIE NAAR HET PALEIS DER NATIE Vaderlandsche frstccging Rond 9 uur heerschte er reeds een groote drukte rond het Koninklijk Paleis en het Paleis der Natie,waar de verschillende korpsen der Burgerwacht, voorzien van hun standaards, toekwamen om de Koningstraat, Wetstra Hertogstraat langs weerskanten te bezeti Vóór het Paleis bevonden zich de eerewacht der burgerwacht evenals de boy-scouts in volledig getal. Middelerwijl was een dichtemenigte samengestroomd, welke zich in een groote zenuwachtige spanning bevond. Tien minuten vóór tien uur scheldende klaroenen en verliet H. M. de Koningin her Paleis. In het rijtuigbevonden zich tevens de Prinsen Leopold en Karel, evenals de kleine Prinses MariaJosé Onder het volk steeg toen een lang gejuich op, i eb, dat aanhield tot het, oogenblik waarop Hare Majesteit het paleis der natie had bereikt en er door het Bureel der Kamer ontvangen werd. Kukele minutennadien schalden nogmaals de Klaroenen; een nieuw en geestdriftig juichen verhief zich, wanneer de Koning te paard het Paleis verliet. GROOTE GEESTDRIFT ONDER HET VOLK Vooraf reed de ruiterijder burgerwacht : daarna volgde de Koning in veldtenue, gi door den luitenant-generaal, algemeen adjudant des Konings en hoofd van let militaire Huis. Daarna reden de luitenant-generaal opperbevelhebber der burgerwachten van de provinciën Antwerpen en Brabant, de vleugeladjudanten des Konings, de officieren van den algemeenen staf der burgerwacht en tot slot een gedeelte der ruiterij van de burgerwacht. De edele en aangrijpende houding van den Koning, in deze benarde omstandigheden, maakte diepen indruk op het volk, dat zijn landsliefde door aanhoudend gejuich en geroep van « Leve de Koning! Leve België» ! uitdrukte,een juichendat tienminutenLang aanhield tot de Koning in het Paleis der Natie was verdwenen. IN DE KAMER Te 9 u. 30 opent de ouderdomsdeken, de hDELVAUN, van Antwerpen, de zitting, bijgestaan door de twee jongste leden, de bh. Devèze (Brussel), en Pécher (Antwerpen). Al de zetels zijn bezet, men heeft er veel bijgevoegd, voor de senators. Een troon, rood en goud, is voorbehouden voor den Koning daar wnar gewoonlijk de voorzitter zetelt;achter den troon omringen twee nationale vaandels een Kongoleesch vaandel. Stoelen zijn voorbehouden voor de Koningin en de koninklijkefamilie, naast de plaats waar gewoonlijk de uiterste linkerzijde zetelt Al de tribunen zijn bezet. Volksvertegenwoordigers en senators, liberalen, katholieken en socialistenzittenal onder elkander. Dè diplomatischetribuunis ook bomvol. Al de gezanten van de vreemde mogendheden zijn aanwezig, behalve natuurlijk de vertegenwoordigers van Duitschland en O rijk. In de koninklijke tribuunbevindenzich de h.h. Graaf van Ae-rschot. Ingenbleck en Godefroid. De h. DELVAUX doet de namen trekkender Kamerleden, diede koninklijkefamiliezullen ontvangen. Algemeene opschudding ontstaat als de hertog van ürsel, in uniformóer gidsen, met geschoren haar, de zaal binnenkomt. Te 10 uur vraagt de h. voorzitter dat, ieder zij» fiaats zou nemen : onmiddellijk hoort men geen enkel gesprek me Te 10 n. r> kprnt de Koningin binnen met drie kinders. Zij groet de vergadering en wordt stormachtig toegejuicht. Daar hoort men van buitende toejuichingen: daar is de Koning ! Wanneer de Koning verschijnt,ontstaat in de Kamer een geestdriftige betooging. De Koning befcedt den troon; achter hem bevindenzich de graaf J. van Mérode en generaal Jungbluth. De Koning spreekt midden een indrukwekkende stiltede volgende redevoering uit : REDEVOERING VAN DEN KONING Nooit, sedert 1830, heeft ernstiger ure voor België geslagen: de ongeschonden toestand van ons grondgebied wordt bedreigd! De kracht zelve van ons recht, de sympathie, welIke^ België, fier op zijn vrije instellingenen zijne zedelijke veroveringen, niet opgehouden heeft te genieten bij de andere natiën; de noodzakelijkheid voor het evenwicht van Europa, van ons zelfstandig bestaan, doen ons nog hopen dat de te duchten gebeurlenissen zich niet zuilenvoordoen. Doch indien onze hoop beschaamd wordt,indien \\e weerstand me ten biédön aan denvipinde lijken inval van ons grondgebitonze bedreigde haarden moeten verdedigen,zal deze zoo harde plicht ons gewapend vinden en Insloten tot de grootleringen. (Luidruchtige Reeds van nu af, en in het vooruitzicht van elke mogelijkheid, is. onze kloeke jongelingschap te been, vast besloten, met «Je sj woordelijke hardnekkigheid en kc heid der Belgen, het in gevaar verken-rende vaderland te verdedigen. Ik breng haar, in naam. '1er natie,een I. et. ( )veràl, in Vlaain Walen- land, in dden buiten ;I een zelfde gevoel de haTten: de vaderlandsliefde ; een enkele gewaarwording vervult de geesten: onze in gevaar gebrachte, onafhanke- | lijkhplicht dringt zich aan J onzen \\il op: de hardnekid. In deze ernstige!', omstandigheden zijn twee deugden onontbeerlijk : 'kalme maar flinke uk ! de innige eendracht van al de Belgen. Zoowel de eene als de andere komen zich reeds I evestigen onder de cogen der met : driftvervulde natie. Devan ons !

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Vlaamsche gazet van Brussel: dagblad voor Zuid- en Noord-Nederland appartenant à la catégorie Liberale pers, parue à Brussel du 1900 au 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Sujets

Périodes