Vlaamsche gazet van Brussel: dagblad voor Zuid- en Noord-Nederland

1018 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1914, 20 Janvrier. Vlaamsche gazet van Brussel: dagblad voor Zuid- en Noord-Nederland. Accès à 29 septembre 2022, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/8911n7zf90/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

lloofdopstiller-Eigeniar : J"rJX.XTJa HOBTE, BRUSBEL VIJFTIENDE JAAR Dinsdag 20 Januari 1914 30, St-Fieterstraat, 30, Brussel ABONNEMENTEN: 1 jaar 6 maand3 m. Belgie.vrachtvrtjh*. 14,00 7,804,00 Nederland, i » 20,00 10,308,80 Andere landen i 32,00 16,008,00 Men kan inschrijven op allepostkantoren De inschrijvers voor een jaar (14 frank), keiben recht op eene gratis boekenpremu en een leiïluitrêtrd weUlifktch bijvoegsel van 8 blad*. Voor België 5 centiemen, voor Nederland 5 cent net nummer Vlaamsche Gazet van BRUSSEL- verschijnt 7 MAAL PER WEEK BESTXJUB BIST RBDAOTIBi TELEFOON 110 Nr. 20 Dinsdag: 20 Januari 1914 30, St-Fieterstraat, 30, Brosse! AANKONDIGINGEN 4« Bladzijde, per kleine regel „ oir. 0,50 IsBladzijde ...... o . »> 1,00 2* Bladzijde . « fr. t en» 3,00 Rechterlijke eerherstellingen .> *,09 AMERIKA boerin, die haar kindje verwachtte, smeekte den echtgenoot toch vroeg thuis te komen... En hij' beloofde al, wat ze begeerde. En wat dacht ze nu toch, dat bij op zwier zou trekken, als zoo iets te wachter stond? Dat zou toch al te schandalig zijn ! Wouters begaf zich eerst naar zijn vader, wiens hoeve wat verder lag. Hij dronk er zijn eerste borrelt je; de oude Wouters nam ^en jongeren naar de kroeg mee. uwjaarsdag 'iep ten einde, de duisternis daalde ever 't eenzame knul, maar vrouw Wouters zag haar man niet. Ze zond eenknecht uit, en deze bleef insgelijks weg. Ze liet een werkman opkloppen, maar kreeg als boodschap, dat, deze « zat in zen bedde kropen was ». 's Nachts kwamen de pijnen... de arme moeder liep angstig heen en weer, ENGELAND » Luiier.antslief je » Schouwburg. DAGKLAPPER o De groothertogin van Luxemburg te Brussel. — Groothertogin Mbeid van Luxem- burg zal Dinsdag te Brussel aankomen. Devorstin,1 dn-; een talrijkge- volg, reist in een bijzondere» trein, die in de Luxemburgstatie te 11.33 u. aankqmt. 'IC 12 u. 33 wordt de reis voortgezet naar Den Haag, waar de- groothertogin bezoek brengt aan koningin Wilhelmina. in den ■ Nederlandschan Een Antwerpsch diamanthandelaar bestolen ! Londen, 19 Jan. — De pol Li van Londen'De inzichten van Huerta aoekt thanseen persoon, welke voor 520 pond ■'ion, 19 Jan. — Volgens inlichtingen sterling diamant ontvreemdde aan den Ant- uil:o zou generaal Huerta, wanhopi « Luitenantsliefje ». hetf lustig zangspel vanBenno Sternberg, tekst van Jozef Siener, datZondagavond in den Xederlaxldscheih Schouwburg voor hot eerst en voor een proppensvcJlezaal \v(.dopgevoerd, is weï cru der meeïu'kte Max ! ;■ mim < oprakelde. De kinderen waven naar bed weeral « zonder kruisje van u're », cueergens te brabbelen zat in een kroeg of doorhoeren lummels en hoeveknechtcn vooigek gehouden werd. Misschien smeerden zewel zdjin wezen in met blink, ot' sneden ze hemeen « mane ». (i) om er een pastor van temaken. En dan moest hij bidden, den OnzenVader van de dronkaards... ot de gebeden w, rkehjk ■hok.li.ik-mcdesliM>eiKl en teDe h. Buis si,,ste rede 1 ier- eoo goniak'kelij k-vatbaar, dat het geen dannerde aan a! ,dlot g« n tellen zal of de 'beste wijsjes er uit wordenbevordering derwetenschai Mine vol'ksjnjsjes. Deze muziek beantwoordt ganschder mnen tot heil der aan 'hïiar doel, zij is met ingewikkeld, maarongelükkigeh. !hem namens de betoo- naief en eenvoudig; zij gaat met diep, maar jIwcikvan Meunier aan • «De : Wat wilt ge nog neer?Zaaier »,ninhetpar]. vanDe « zweefwals » an tweezano- door den luite- ->-•♦•-e M ar: e m ont. nant-hioh'tvLiegor en zijn verloofde gezongen inhet tweede bedrijf, Ihet liedje dor « excentriek » in hetzelfde bedrijf door luiefje pittig voorgedragen; in het derde bedrijf: de dolle « chanteelei De koude te Madrid Madrid. 19 Jan. — Zes-endeiiigpersonen van pastor en koster, die het gewas gaan -ze- werden gisteren gekwetst dloor uitslihbertng genen. Achtereenvolgens namen nog het woord de uisch konsul, die bekend maakte equê bevorderd werd tot of m net Eerelegioen ;_Dr Dewez, namens liet ge- op den bevroren grond. Een hunner is stervend. Eene vrouw werd in volle straat onder de sneeuw dood aangetroffen. Vrouwe Wouters stuurde om haar schoonvader... Deze kwam niet maar liet zeggen, dat ze toch moest kunnen verdragen, dat haar man den Nieuwjaarsdag vierde. De pijnen werdlen erger... 'an de bazin zond de meid naar 't dorp om de woedvrouw-. Dien nacht kwam het kindje, en 't werd door broerkens en zusjes .den volgenden morgen met gejuich begroet... maar de kraamvrouw was droevig, want ze vroeg zioh af Wat er ging werden van haar gezin. Den 6den januari eerst hoorde de boerin nieuws van haar man. Iemand klopte aan de deur en zei Talpe's in den dijk ». (2) Vrouw Wouters riep haar knecht. Haar wezen stond strak en de oogen blikten streng. « Brozen, span de dtiiewielskar in. leg er twee bussels stroo op en haal 't zwijn, dat daar bij Talpe's in den dijk ligt. Ik zal je dan zeggen, wat je er mee moet doen ». Een half uur !ater was de knecht terug. Op zijn diriewiielskar lag de boer. bijna buiten kennis door den drank. « Bazinne, ik heb hem mee ». « Rijd nu naar zijn vader, en zeg dat je daar met een zwijn rijt, dat ik laat zeggen, dat ik geen zwijn meer van doen herj ». Brozen vertrok. Op het hof van den ouden Wouters liet bij de Itear kantelen en de d.onkaard gleed er met stroe en al af. En de knecht herbaalde dan getrouw, wat zijn meesteres 'hem voorgezegd had. Vrouw Wouters gaf eindelijk weer toe. Haaf man beloofde, zwoer bijna... Doch de trekzucht beving hem weer..., zelfs meer dan vroeigar. En 't werd zoo erg, dat zijn eöhtgenoofe naar zijn dood verlangde, cim toch voor de -kinderen nog de hoeve te houden. De man verwaarloosde zijn werk, liet zich bedriegen en bestelen en verkwistte 't geld. Nog voor hij zijn gezin geheel ten onder kon -brengen werd hij' naar een zinneloozenges'ticht geleid. *** Ik kan 't niet helpen, maar als ik aan den nieuwjaarsdag denk, derik» ik ook -soms aan drank. De drankbestrijding, welke ten onzent nog te veel officieel gebeurt, moet een valkszaak worden. De alkohöl bijt zoo menige gezonde plek van 't Vlaamsche ras weg. Er wórdt vreeselijk veel gedronken. Er zijn fabrieksarbeiders, die geen dronkaards zijn, maar toch 1/4, ja 1/3 van hun loon naar de herberg brengen. Wie onze Vlaamische gewesten dooi'kmist, komt aan gehuchten van tien woningen, waarvan er zes 'herberg zijn. In een dorp telt men gemakkelijk een honderdtal bierhuizen: in een gemeente van 't Brugsche Vrije zagen daarna we er zeven op een rij. Een kind doet op zijn o. a. : , een rake parodie van nee.skundig korps; Rondeau om te wilhet '.'hik yan dien naam ; de mi d vb-pende, zw-ie- aHiUa^iemont, B]Z St Gillis aan den held van den dag is ver«chulGodeaux, over den steun aan het vakon- ngè Iiefdetweezang en het slotkoor, zijn ebeen in een Eransch blad brokjes die ons publiek in spanning hi< t voor de wereldtentoonstelling van P* vertolking van deae operette door het ge- «erleend ; de h. Alasson, namns de liiï- AFRIKA ,«4-««,«^« ^~f ..,»„ ^,.-o,K^f> A»t zclsehap van den h. Hendrikx, is een eerste- terzijde der Kamer, len dat het houden eener Waad s :l|]sluitenantsliiefje, dan eens door levendige ene Antwerpen, niet den minsten twijfel bewrnoud-baronetje. lat. al draagt& het 'tripir,ardp -rnnt0Emilie met HO millïoe]nen kozijns is aange- groeid. Dy openbnre sehu.M van de velschillendeStaten be,L912, de totale ?i* milliard 800 milliocn,waarvan 160 indHard 137 millroen voor 't. oude Europa alleen, die- Onze klerikaaltjes zijn aan het speJien. De Gemeenteraad heelt, zooals men weet op voorstel van Dr Terwagne, onlangs 'een 1h ge&ternd, om de gasthuizen te verweTVklIij Wat een wensch beteelaent, weet iedereenmen drukt hem uit en... daar blijfthet gewoonlijk bij. De kler:(ka.!en vonden dacu echter daar, een staaltje van de broederlijke gevoelens, die sommige Waalsche kopstukken •« De plechtige onthulling van het Rationale tegenover de Vlaamsche bevolking bezielen. Vrouwen Monument maakte een diepe indruk >-*»♦•-e. gaderting in t Vlaamsoh Hnis, j lakrijke verslagen over de werking detr 111ypjj Ulr,ndozi^ervoor

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Vlaamsche gazet van Brussel: dagblad voor Zuid- en Noord-Nederland appartenant à la catégorie Liberale pers, parue à Brussel du 1900 au 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Sujets

Périodes