Vooruit: socialistisch dagblad

539599 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1914, 01 Juin. Vooruit: socialistisch dagblad. Accès à 30 mai 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/222r49hn15/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Prijs par nummer : voor België 3 centiemen, voor den v'reemde 5 centiei MMM——WII 1 If III 11 WI I li il llli I lliHI"I i Mil i !■ IMIlMlillll I11 IH III Ml ■Hlllll !!■ HHiWIHWIM IHWIWillJW s RAtinRfie S?4."7 ■ &(imiiiî«ti>a4in ! laandap 1 Jussî 1914 If DroInter-UJtgeefster jîsj Maatschappij H ET LlCh bcatuurder p. OCVISCH, Ledeb«rg-0 n1 .. reoactie . . aoministratie (ttOûPOORT. 29. CENT VOORUIT Orgaan den Belgisohe Werkliedenpaptjj. — Verschjjnende aile dagen. abgnnementsfrijs belgie Drie maanden. . « . , fr. 3.21 Ze» maanden . » , , . fr. 6.5C Ëen jaar. o ... tr. 12.50 M en «bonneert zich op aile postbureciM DEN VREEMDE Drie maanden tdagelijks «ersondeo). ..... &, 6.73, IIHet Minlsterle als kok voor si® buifenliedien || Onze ministerieele kok heeft ons ge-Lrd dat goed tarwebrood, eieren, ïleeschsap, gebraden vleesch, beschuit, kekens en groenten zeer hchte, ver-teerbare en gezonde voedzame spijzen i W was zeker maar om ons goesting le doen krijgen, want de kerel keert al gauw zijn roc, §is hij aan bet opdie-nengaat.Als ioleiding geeft hij ons bet volgen-je, zeker om onzen appetijt te scherpen : Onmogelijk van volledig aan de gevolgen der duurte te ontsnappen. Echter de bekwame en bezorgde huisvrouw kart, door keus, door be-reiding en ctoor afwisseling, de spijzen terzelfdertijd smakelijk en voedzaam en zoo goedkoop moge-lijk mogelijk bereiden, en derwij-ze toch eenigzins de onvermijdelijke duurte verminderen. En deze deug-delijke en goedkoope bereiding is zooveel te gemakkelijker op den buiten, bij landbouwer en landbouw-werkman, om reden dat de meer-derheid der spijzen van eigen voort-brengst zijn of aan zeer geringe prijzen kunnen bekomen worden. De landbouwer en landbouwwerk-man voedt zich meestal met brood, melkpap, aardappelen en zwijnen-vleesch, vooral vert; zwijnenvleesch of spek. Mits keurige bereiding zijn deze spijzen smakelijk en voedzaam. In de meerderheid der bereidin-gen kan de dure boter grootendeete vervangen worden door wet, voor-| al door zwijnenvet, zonder dat de siaakelijkheid hierdoor te wenschen laat. Eindelijk kunnen de spijzen aan-; genaam afgewisseld worden door net gebruik van voedzame boonen : of erwten, welke in opzicht van voe-; dende waarde merkelijk de aard-appels overtreffen en diensvolgens voor sommige maaltijden gedeelte-Hjk het dure vteesch kunnen vervan-gen.Dus brood, melkpapj aardappels spek, [boonen, ertwten en vet of smout, dat is |de Ware Jacob! [ Maar daar is alreeds geen sprake [meer van de hooger opgegeven en aan-I bevolen spijzen, die zoo hcht en zoo goed waren. De landbouwers moeten de duurte bestrijden, zeer eenvoudig door hunne goesting te bestrijden. Jt Is niet moeilijker dan dat, dus zoo simpel als boujour. De boter is te duur, ehwel da landbouwer heeft maar zwijnenvet te nemen, de smakelijkheid laat hierdoor niets te wenschen. De ministerieele kok zegt voor zijn reden : als men honger heeft smaakt ailes en ailes gaat in een gezond Hchaam. Dat kan zeer waar zijn, maar als men de keus heeft tusschen het beste vet of tusschen boter, dan zal door den band toch de boter verkozen worden. Wij zullen geen kwaad zeggen van de boonen of erwten als voeding, maar als men mets anders heeft dan dat, om al ne keer de aardappelen af te wisselen, als men ons het water in den * mond heeft doen komen met gebraden vleesch, kiekens en groenten in 't algemeen, dan is het toch maar mager en best ware het geweest over die lekkerijen te zwij-gen.Wie niet en weet, niet en deert, zegt de wijze man, en dat heeft de minister in dees geval vergeten. * # # Onze ministerieele welweter bespreekt kortweg de laatste opgegeven voedings-middelen.De eigenbak van het brood beveelt hij aan en met dat stelsel komt een kilo tarwebrood op l8 centiemen en een kilo masteluin op 17 centiemen. Dit laatste is verreweg het beste en de schrijver laat het ons hooren als volgt: Het is niet min te beklagen dat sommige huisvrouwen, het fijn ge» zift brood, het brood der rijken, ver-kiezen boven het smakelijk en voedzaam brood bekomen van tarwe uit den zak, het is te zeggen van meel van tarwe zooals het ge-malen wordt. Dergelijk schuimig brood is veel min voedzaam dan dit van het meel van tarwe zooals het gemalen wordt, en daarenboven het kost hun een derde duurder, soms den helft. Nu komt de karaemelkpap aan de beurt, dat volgens onzen officieelen kok een smakelijk, deugdzaam voedsel is. En goedkoop als 't u blieft? Zeer zeker mijnheer, leest en over-weegt, de minister-kok zal U het recept geven : Met 10 iîters karnemeik tegen 3 centiemen en met bijvœging van 250 grammen tarwebioem, 250 grammen rjist en 500 grammen ge-zift brood, dus, aan 50 tôt 60 centiemen, bereidt men eene smake-lijke en voedzame karnemelkpap voor een tiental personen. Ah, voor 5 of 6 centiemen karnemelkpap, die geene ândere soep aïs deugde-lijkheid kan vervangen worden, dat is een idèaal en 't doet watertanden. Maar denkt niet dat de landbouwer daarbij geene afwisseling mag hebben, Zoo boosaardig is onze officieele keu-kenmeester niet, verre zij van daar. Luistert wat hij aanvaardt • Alleenlijk, bij landbouwer en landbouwwerkman, zou men som-tijds, vooral 's Zondags, tôt afwisseling, pap van voile of afgeroomde meik of soep van seicjer, porei, ajuin of erwten kunnen opdienen. En de man toont ons 00k hoe wij die verschillende soepen moeten bereiden en terzelvertijd de aardappelen 00k smakelijk kunnen maken. Leest hier: in piaats van jaar in, jaar uit, dezeifde gescheide, soms enkei ge-peide aardappels, overgoten met eene uitgeiangde smoutsaus, en ver-gezekt van een stuk zwijnenspek, rauw of tet> hoogste gekookt, te bereiden, kan men dit vet zwijnenvleesch braden, en het afgeftraden vet ten deele fôenuttigen tôt vet in de soep van sel der, porei, enz., en het overige, door bijvoeging van ajuin, tôt lekkere saus bereiden. Verder nog, men kan dit af gebraden zwijnenvet benuttigen tôt bereiding van smakelijken hutsepot, door bij de aardappels, rapen of savooien te voegen. Ziedaar huismoeders, — want wat goed is op den buiten is het 00k in de stad. . i Wilt gij een goed soepken van porei, selder enz., of een lekkeren hutsepot, benuttigt wat afgesmolten varkens-vleesch, giet dat bij het water in uwen soepketel en de zaak is geloopen, gij hebt er zelfs nog eene lekkere saus bij als gij wat vet wilt overhouden. 't Is een droom ! F. H. De gele na-apers aan 't werk Eene cltilstslljke Internationale . De proletarische beweging die zich u't in de internationale organisatie der socialistische partijen en door de we-reldsche aktie der socialistische syndi-•:aten, zij zelf is het natuurlijke produkt .V5& het ka®iUii&me. Om zich tegen de overweldiging door een machtig patronaat te verweren, voelen zij de noodzakelijkheid zich aan-een tesluiten, om zich door hunne soli-rariteit te verdedigen en dat op eene hoe langer hoe uitgebreider en volkomener wijze. De kracht van dat arbe'idersgevoel is zoodanig, dat de heimelijke vijanden van het proletariaat, zij die de belangstel-ling in het arbeiderslot tôt voorwendsel nemen om ze des te beter op verkeerde wegen te leiden en ze ontwapend aan de slagen van het patronaat bloot te stel-leru dat dig vijanden gedwongen zijn de socialistische wijze van orgfhisatie kopieeeren, na te apen. Te reactionnair om zelven initiatief hebben aapten zij achtereenvolgens na onze cooperaties, onze syndikaten, on: werkloozenverzekering, onze nationa vakbonden en zetten er tegenover g lijkluidende « Christelijke » organisai geplaatst onder de direktie van priestei en heimelijk onderdanig aan het patri naat, hetwelk zij voorgeven eveneens bestrijden. Maar het kapitalisme is internatii naal en alleen het socialisme stelt zk tegenover in aile landen der wereld. De Gelen, zoogenaamde christenei oordeelde dat die toestand gevaarlij voor hen wordt, zijn besloten hunne we ken van proletariaats-verraad en kapit; hsten-redding eveneens internationa; te maken. Wij lezen namelijk in de «XXe Siècle « In afwachting dat eene nabije tex komst het godloochenende. kollektivist sche revolutionaire syndikalisme in mi krediet zal brengen, zijn afgevaardij den van de Christelijke federatie d< metaalarbeiders van België, met die va Duitschland in Keulen tesaam gekome om de grondvesten van een internati< nale overeenkomst te bespreken. » Zij zullen aldus de tweede christi lijke internationale organisatie vorme daar reeds de textiel-arbeiders de hunr gevormd hebben. » De tXX' Siècle» zal ons wel niet g< looven als wij van ganscher harte ve: zekeren dat het oprichten van eene chri: telijke werkers-internationale ons ve< plezier doet. Zeker, de leiders van die ondernemin hebben geen ander doel dan de bêlai gen te dienen van de heilige Kerk en h< hun even heilige kapitalisme. Maar h< zou de eerste keer niet zijn dat de ui komst hen bedriegt. Als, morgen, de katholieke werkei van België, Duitschland, Frankrijk, It; lië, Oostenrijk, enz. met elkaar op ekc nomisch terrein verbonden, eene ide krijgen van hunne klasse-belangen, eer idee krijgen van de afzichtehjke beesti| heid der ooriogen, die in eenige dagei van broederlijke vereenigde kameradei te elkaar verscheurende, bloeddorstig bruten maken, dan zal juist de sociahs te tische strijd tegen het kapitalisme e: : tegen den oorlog duizenden en duizen -e den aanhangers winnen. le Hoe willen die slechte christelijke her 2- ders voortgaan met te spreken over d s, belangen van de nationale industrie :s wanneer hunne schapen, in iedere natie > hebben te strijden tegen een interna :e tionaal patronaat? Zeker, tôt nu toe hebben ze eenig« 3- sukkels kunnen meeknjgen, omdat du h niet beter wisten ; maar den dag als di< eens zullen begrijpen.f 1, En hoe het verhinderen dat ze gaai k begrijpen, indien de vraagstukken vai r- de internationale économie in hunne in 1- ternationale congressen zullen bespro il ken worden?, Maar de economische onmacht van he »: christelijke syndikalisme, op internatio naal terrein, verschijnt in het licht al: î- men een blik werpt op hun mogelijki i- werkzaamheid. s- Volgens de uitdrukkelijke bevelen vai f- Pius X, de onfeilbare brekebeen, mogei :r de katholieke arbeiders zich slechts on n der zich zelven organiseeren. Dat heef n tôt gevolg dat de reusachtige meerder >- heid van de arbeiders in Engeland Duitschland, Holland, Amerika, Rus s- land, in de Balkan-landen, al die protes n tantsch, orthodox-grieksche en turkschi e werkers, uitgesloten zullen zijn van de fameuze katholieke internationale. Het kapitalisme nochtans denkt nie s er aan zijne arbeiders uitsluitend onde: r- de katholieken te zoeken. Voor het ka >- pitalisme hebben godsdienst — of ras — ;1 onderscheidingen tusschen de mensche lijke uitbuitings-machine volstrekt geer g belang. i- Dat is zoo'n vaststaande waarheid :t dat van meet af aan het katholieke syn :t dikalisme met ongeneeslijke lamheid i£ geslagen. Het roode syndikalisme, dat noch on s geloovig, noch geloovig, noch turksch 1- noch christelijk is, omdat aile godsdiens >- tige kwesties uit den cirkel zijner werk-e zaamheid gebannen zijn, is het eenige e dat in staat is de arbeiders van alk f- denkwijzen, philosophische of gods-i, dienstige, te vereenigen op het SOlidt 1, terrein van hunne klasse-belangen. Verschrikkelijke Zeeramp Het cijfer van het aantal slachtoffers ver-meerdert gedurig. Tv' \ vr^n H Pkr>h an Al WgJ A VV* «W LIJKEN TERU G G E VOM DEJS De « Lady Evelyu » is naar de plants der ramp teruggekoerd, en heeft, buiten de cp-gevischte lijken, er nog zeventien drijvend teruggevonden. HET ONTPLOFFEN DEll KETELS Eergister, ten gevolge van wat duidelijker verlialen van overlevenden begon men zich beter rekening te geven van de ijselijkheid der ramp. Wat het meest indruk op de schipbreukelingen gemaakt heeft is de snel-heid waarmede de ramp gebeurde. Het water had het schip reeds overstelpt vooraleer" men de reddingsgordels kon nemen en de reizigers kon wekken. De botsing werd wel-dra gevolgd door de ontploffing vaai de stoomketels. Tezelfdertijd haelden de elek-triekmachien&n op te werken en het schip werd in eene volslagene duisternis gedom-peld.De geredden verklaren dat het geweld van,de ontploffing verschrikkelijk was; het werd waarschijnlijk verwekt door het uin-nenstroomen van het water in de ma-ehien-kamer. Eenige passagiers werden door net geweld van de ontploffing over boord ge-slingerd.Dr Johnston, geneesheer van den trans-atlantieker, verklaart, dat zoo de « Stor-stad », na de aanvaring, niet onmiddellijk achteruit gestoomd had, men veel meer passagiers had kunnen redden. Het wa-s onmiddellijk na het achteruitvaren van het koolschip dat het schip schier onmiddellijk in de golven verdween. De eerste bediend® van den draadloozen telegraaf, aan boord van de « Empress of Ireland » heeft het volgende verklaard : « Zoodra ik den schok der aanvaring voel-de ontving ik het bevel het noodsein te zen-den. De post van Father-Point antwoordde zeer spoedig, doch ik kon niet lang met dezen post in betrekking blijven daar plots al de machienen stil vielen. Zeventien mi-nuten later zonk het schip ». Een lid van het Heilsleger verhaalt dat toen hij op 't dek kwam het reeds met reizi-âers opgekroJlt WâS. Hii snrnmr in 't water en zwom naar het koolschip dat zeer goed verlicht was, en waar zich reeds een groot getal overlevenden aan boord bevonden. Meest allen waren schier zonder kleederen. De reddingswerken gingen uiterst moei-lijk tengevolge van den mist. Men hoorde langs aile kanten geschreeuw en hulpgeroep doch voor dat de redders, de plaatsen van waar de kreten kwamen, konden bereiken, was ailes terug stil geworden. EEN TELE GR A M VAN DE «STORSTADs Het stoomschip «Storstad », dat de «Empress of Ireland» in den grond geboord heeft telde eene bemanning van 36 koppen. Kapitein Andersen, van de «Storstadï heeft een draadlooze tslegram geseind naai Christiania, waarin hij meldt dat zijn schip licht beschadigd werd in de botsing.Meer bij-zonderheden geeft hij niet. Men denkt dat er aan boord van de «Empress of Irelands talrijke nooren waren, die naar hun vader-land weerkeerden. KAPITEIN KENDALL Het is niet de eerste maal dat er in de dagbladen over kapitein Kendall, den be-velhebber van de «Empress of Ireland» ge-sproken wordt. --ij was het die, over onge-veer vier jaren, kapitein was van de «Mont-rose», aan boord waarvan de beruchte Crip pen en zijne vriendin De Neve, opgezochi door de policie van Londen, voor de moorc van mistress Crippen, zich bevonden. Miss Le Neve was in jongen verkleed.Orip pen, die een valschen naam droeg,deed haai doorgaan voor zijn zoon. Kapitein Kendall, die vermoedde wie de twee passagiers waren, stelde zich onmid dellijk in betrekking, bij middel van der draadloozen telp,ri,af!f net- dp politie var Londen.Tijdens het overige van de reis hielc bij de twee «reizigers» zorgvuldig in 't 00% en? eens de zekerheid bekomen hebbende dat hij met de twee betichten te doen had deed hij ze aanhouden, zoodra de stoombooi Canada bereikte, namelijk te ïtimouski,waai vrijdag de overlevenden van de ramp, waai tusschen kapitein Kendall, aan land ge-Joracht. worden,. 2 De kapitein, die gekend is als een ait-muntenden zeevaarder, begon zijne Ioop- 3 baan al zeeman in 1839, en wel als kajuit-* . jongen. MEER DAN 1000 SLACHTOFFERS Er bevonden zich aan boord van de «Empress of Ireland» 900 passagiers en 432 offi-5 eieren en matrozen. De passagiers waren ' verdeeld als volgt : 177 van eerste, 205 van tweede en 304 van derde klas. Tusschen de ' reizigers waren 140 afgevaardigden van het - Heilsleger, die op weg waren naar Londen î waar eene internationale conferencie van de1 ; Heilsoldaten piaats heeft. Daar 450 personen zouden gered zijn, be- ; j loopt het getal slachtoffers 1002. Eene depê-j che uit Montréal spreekt van 1030 slachtof- J fers. De reeders van de «Empress of Ireland» te Montréal hebben zaterdag morgend aan-gekondigd dat zij het getal verdwenen^n op t 1032 schatten. Ziehier het officieel getal geredden : le s klaspassagiers, 18; 2e en 3e klaspassagiers, ; 131 ; bemanning, 206. Totaal : 355. En er bevonden zich aan boord : le klas-( passagiers, 87; 2e klas, 153; 3e klas, 715;, j bemanning, 432. Totaal : 1,387. DE OORZAAK DER RAMP De eigenlijke oorzaak van de ramp is niets anders dan te groote snelheid, waar-' mee de schepen tegenwoordig bij mistig we-der varen. Het bijzonderste artikel der zeevaartregle-: menten waarvan de gebreken ongetwijfeld ! de oorzaak zijn van de schrikkelijke ramp, betreft de snelheid bij mistig weder en is als ; volgt opgesteld: «Bij mistig weder, tijdens een hevig sneeuw of hageltempeest moet elk schip met eene gematigde snelheid varen en zich schikken volgens de bestaande voor-waarden». Wat verstaat men de>or gematigde snelheid en wat door die voo r waar den t 1 Het overige van het règlement zegt het niet.' Vooral voor wat de snelheid aangaat' 1 wordt het artikel overtreden en hoogst noe>-dig is het dat men eens juist bepale wat ma-. ; tig en wat snel is. Na de ramp van de «Titanic» werd zulks algemeen gevraagd, doch eens dat de tijd er zijnen sluier heeft over-geworpen en 's menschen aandacht op ândere, nieuwere kwesties getrokken heeft, dan, is 00k eene nieuwe ramp nood'ig om de ge-nomen voornemens van vroeger weer te doen ; oprijzen. : In 1907 vaarde de transatlantieker «Lu-schania» bij mistig weer met eene snelheid 1 van 19 tôt 22 knoopen per uur. Sinds is de toestand nog verergerd. De reden ervan is de concurrencie, de afgunst die tusschen de maatschappijen bestaat. Elkeen wil er op roemen het minst tijd te besteden voor de-overvaart. Met eene snelheid van 19 knoopen, bij mistig weer, bemerkt een schip niet eens dat het een klein vaartuig in den grond heeft geboord en kan het 00k niet meer stoppen, zoo plots een gevaar opduikt. De ramp van de Titanic heeft het genoegzaam bewezen. DE GROOTE ZEEVAARTRAMPEN. — EENE AKELIGE LIJST De ramp van de « Empress of Ireland »' voegt een naam te meer bij de reeds lange en droevige lijst van de schepen die sedert een honderdtal jaren in vredestijd vergaan zijn. Wij laten hier de volledige lijst volgen : In 1782 zonk de «Royal George» in de reede van Spithead ; er waren 600 dooden. In 1800 zonk de «Queen Charlotte», in de reede van Li-vourne; 800 dooden. In 1810 leed de «Meno-taure», die 74 kanons aan boord had, schip-breuk 360 dooden. In 1811 strandden de «Saint-Georges», «Defence» en «Hero» aan Jutland ; 2000 dooden. In 1870 kantelde de «Captani» aan de Finistère; 483 dooden. In 1878 zonk de «Eurydice nabij Shankin ; 300 dooden. Hetzelfde jaar kwam het duitsch schip «Grosser Kurfurst» in aanvaring op het Kanaal ; 300 dooden. In 1880 sprong d« «Dotorel» in de landengte van Magellan ; 143 dooden. In 1890 raakte de ((Serpent» eene klip op de kust van Camrenois ; 169 dooden. In 1890 kwam de «Victoria» op de kusten van Syrië in aanvaring met de Carnper-down; 359 dooden. Hetzelfde jaar zonk d» russische boot «Roosalko» in de Baltische zee; 200 dooden. In 1895 zonk het spaansch schip «Reina Regente» in 't zicht van Ma-rokko ; 420 dooden. In 1898 sprong het ame-rikaansch schip ((Maine» in de haven van , La Havanna -- dooden. In 1901, tijdens een tempeest zonk de «Cobra» nabij «Outer-Dowsing ; 67 dooden. In 1906 werd het bra-ziliaansch schip «Aquidabon» te Ilko Grande door eene ontploffing vernield; 300 dooden. In 1907 is het fransch schip de «Iéna» in de ; haven van Toulon gesprongen; 118 dooden. In 1908 is de «Tiger» nabij 't eiland Wight tengevolge eener aanvaring vergaan; 35 dooden. Nog in 1908 is de «Gladiator» ge-zonken; 27 dooden. Hetzelfde jaar ontploft een japaansch schip, de «Matsouchima» ; 150 dooden. In 1912 botste de «Titanic» op een ijsberg ; 1735 dooden. In 1913 geraakt de «Volturno» in voile zee in brand; 170 dooden. Een eindelijk in 1914 ontploft en zinkt [ a « «Coluiabian», 15 dooden. NOG EEN TREFFEND VERHAAL Uit Quebec. — Een van de treffendste ver-halen geeft Duncan, een ondensch procureur. Hij vertelt : Te^wijl hij te bed iag hoorde hij twee korte stooten op de stoomîluit ,ten teeken dat hefe , schjn afcil 1,ty TTfr e&J>SSS#

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Vooruit: socialistisch dagblad appartenant à la catégorie Socialistische pers, parue à Gent du 1884 au 1978.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection