Vooruit: socialistisch dagblad

1853 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1914, 17 Août. Vooruit: socialistisch dagblad. Accès à 24 avril 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/hx15m63w1q/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

39 iaar1 ■ Hl. 228 Prijs par nummer : voor Belgie S oentiemen, vooi don v'rsemde 5 centiemen: Tslefoon ? l-ïedîsctës 2:47 » Administratie J|Ô45 ii'iiiii.iiiiNi>wiiwiiiiiMiiiiiiiMywiiiiiiiHMiiiiinmTrmrlTn~i—r—t. i ■ iiii iiiiiiV m'hiihihimi iiii ,v aasiîiap il ©ogst i8*84 Drokster-uitgeetstcr am: Maafschappij SI ET L1CHT bestuurder: p, DE VISCH. Ledeberg-Qent . . REDACTIE . AOM1NISTRATIE HOGGPOORT. 29, CENT VOORUIT ABONNEE S^TSPRIJS BELGIE Dtie rnaanrîciv. . . , . fr. 3.2$ 2.69 maandesa ..... fr. 6 50 Ecn jaar. ...... fr. 12.5® Men abonneert zictl op *lie postbureel»» DEN VREEMDE Drle maanden tdagelijks verzonden). ..... fr: Ô.73 ûrgaan der Beimche wemiîedemapîiL — verschi/nende aâe daqen. Een grondwettelijk rechl, ~ de yriiheid der pers5 ~ ° §eschorst, niet in Rostand, maar in Bclgië ! Censuur! De Burgevieester van Gent heeft van u>ege den Gouverneur het volgende schrij-; eu ontvangen : Ts bsgînrten van heden is het vamve-go cc'sn Keer Ftôinister var. Oorlog aan c®a dsgJilatSen werboden nieîjwstijdingen te gessn aangaand© de hewegingen der Levers. m ZAL SLEGHTS 1E0EREN DAC {EKE UITCAVE VAM ïEOER DAG-BLAD ÉÏIOGEH VERSGHIJNEN EM DE ARUKPROfF VâN OSE UITCAVE ZAL /O0R HET DRUKKEN, AAN DE g^SSOVERHEID ONDERWORPEN' WORDEhS. ; Dese za! uitSchrappen al wat <Je Wjgsbewerklngéh betreft. De RpgMaden die zich naar dis on-feriohtingen niet godragen, zou-fen dlDor vcori'soemdesi Hoogeren Officier «oorloopig cpgeschorst worefen. ; GeH?f daarean zonder «îtsteS aan de liteîS&latsen in uwe piaatselijkheid kennis ; te geven. De Gouverneur, (Get.) Baron de KERCKHOVE. * & * Wij protesteeren tegen dien maatregel lie heel de fers treft, al is hij ook het ge-[ ici g van de onbescheidenheid van enkele l'otganr.n, en ket in het publiek gooien van lUrdenz-berichten, zooals de aanval op I krUwerpen en Bru s sel door de Duitschers, ! Ml v in e.oi'd<t:œs -om-de-bevolking te ver-or.trUslen. ■ Wannêer men door de censuur zinnens is hoegenaamd GEENE berichten meer ; order het publiek te brengen, dan zal men vnjen teugel geven aan de onheils-nieuws-ijes die de een of (inder wel zal wïllen rend strooihi, en misschien meer de onge-1 mtkeid en de paniek in de bevolking zul-\kn slaan, dan een onwaar berickt van een \ 0' ander blad, dat des anderen daags : itioet herroepen, wat het den dag ie voren ! fteldde. & Jiç -ïfr- -fT- -ir- Keuren zi'ij dus de censuur beslist af, hlij treden voor een groot deel den ma-at-'egel bij : dat er maar ééne editie van elk blad sou zijn. De rnéeste bladen hebben van den oor-log een winstgevend zaakje gemaakt. He( is aan niemand verboden geld te vinnett, als de middelen maar eerlijk zijn. Maar, er ivaren bladen die vier, vijf tdities daags hadden die weinig of nict s Ket elkandcr verschilden : 't was eene ex-floitatie die wij reeds in onze kolommen hebben gelaakt. Het sckoonste van al was, dat die bladen allen hun formaat verkleinden, de t'kmrsckheid vaa ket papier inroepend, terwijl er hoegenaamd geen gebrek aan papier is, wat ten andere bezvesen werd door de tallooze spéciale edities dier bladen zelf, die aan eenen prijs verkocht wer-: den, — schandelijk hoog! Natiuurlijk dat de meest katholieke bladen daar het voorbeeld van gaven! Sfe w ^ V y?y potesteeren dus tegen de censuur, stsmde tegen de handelingen dergenen die de roi der fers in de huidige omstan-dtgkeden hebben verlaagd. « VOORUIT ». ■ ■■■—eowa m am*. — ■ AAN ONZE LEZERS Door het in voege treden van den tzaris-isehen maatregcl : DE CENSUUR. ZUL-[ ONZE LEZERS LATEIt DAN GE-(WOOXnjK HUN BLAD ONTVANGEN, OOK IX DE PROYINCIE. i »c redaetie en de admisiistratie zullvn al ; H mogelijke doen oui den dienst van het >•>« zoo regelmatig mogelijk te maken. S . ! oc"..daar WIJ nîet volledig meester L ; van oi!s blad, weten wij niet or [' ** uc #voe!ens zullen zijn van degenen t jy' voor taak hebben den iuhoud van ons j te kontroleeren. f ket ccnsuur-bevel wel noodzakelijlî i (i,,? •vo,or «Vooruit» zullen onze lezers on-M,,Im ,.n' bijaidien er viitte deelen in ons ' - zullen voorkomen. | ,tJ denken dat zuVïs niet gebeurcn zal, en dan zal het béwijs cens te niecr gelcverd zijn dat de maatregcl niets asders dan ecne nuttelooze plagerij is. S. M. «Het Licht» Al de oorlogsberichten op bladzijde 5 en een klein deel op blz. S, verschenen reeds in onze vorige gentsche oditie. Onze lezers der provincie hoeven dus eerst die berichten te lezen, vooraleer aan de onderstaande te beginnen. Aan 0!iz8 Abonnenten Zondagmorgen werden in somniige steden g«eiie brieven oi' dagbladen door de brief-tlragers uitgedecld. Het sclxijnt dat deze maatregcl geduren-de drie dagen zou toeiîassclijk blijven. Onze abonnenten zullen ons dus avcI wil-len verontsçhnldigen zoo zij hun blad niet ontvingen. Een onderhoud met @en Ouitschon pgrtpnoot, Krijgsgevangene i sus land « 0® Voiksgazet » van Antwerpen geeft het voigende intéressant i«ter-vieuw van een zi^nes* medeiverkers : Nadat ik mijn regiment vervoegd had, ben ik mee betrokken geweest in e%n paar schermutselingen rond Luik. Ik moet u eerlijk bekennen dat mijne makkers noch ik groote heldendaden verricht hebben. Aan onze zijde zijn eenige dooden en gekwetsten gevallen en het vijandelijke leger hebben wij ook met nsgè een-heden verminderd. We deden ons best, en meer kan men al niet doen. Verleden week Donderdag gelukten wij er in 13 Duitsche uhlanen krijgs-gevangen te nemen. 1k werd mee aangeduid om ze te be-waken en ze van het oorlogsterrein weg te voeren. In 't begin spraken wij niet tegen onze gevangen vijanden. Zij zelf waren weinig van zeggen. Daar ik duitsch versta en spreek werd ik gelast de bevelen aan de krijgsge-vangenen over te maken. Een dezer, een flink gebouwde kerel, niet heel groot, maar breed geschou-derd, met een mannelijk en fier uiter-lijkj begon met z-co stilaan allerlei vragen te stellen. Hij vroeg mij onder andere : « waar wij waren », « wat er met han zau ge-beuren » en « oî de lelgisohe bevoSking vertoornd was op de Duitschers ». Ik gaf dien praatzieken uhlaan in 't begin weinig taal. Hij hield echter niet af. Alvorens ik hem nog iets wilde ant-woorden vroeg ik hem « wie hij was3» « van waar h!j kwam en wat hij deed in zijn vaderland». Hoe verstomd stond ik toen hij mij verklaarde bezoldigd bestuurder eener vakorganisatie te zijn, uit een der grootste steden van Pruisen. Ik had hier dus met een vooraanstaand partijgenoot te doen. Nu was het mijne beurt mij bekend te maken en hem uit te hooren. Ik zal hier zoo getrouw mogelijk weergeven wat mijn krijgsgevangen partijgenoot mij meedeelde : — Onze partij, begon hij, was volop in een geestdriftige agitatie tegen den oorlog, toen wij gemobiliseerd werden. Meetings en vergaderingen, ja zelfs ru-moerige betoogingen hadden heel Duitschland door plaats. In onze pers verschenen elken dag heftige artikels tegen den oorlog. Ten langen laatste werd door de Vorwarts nog een beroep ge-daan op den keizer om den vrede te bewaren. Het baatte niet. De jonker-kliek moest den strijd hebben. Wie nu het eerst den oorlog verklaard heeft, Rusland of ons land, weet ik niet, maar wel ben ik overtuigd dat onze keizer en zijne trawanten hoofdschuldigen zijn van den Europeeschen oorlog. Wij moesten dan welhaast ailes in gereedheid brengen om naar de grens te trekken. Overal waar we kwamen werd ons leger door de opgehitste bevolking luide toegejuicht. Dat bracht mijne collegas in ver.voering, mij stemde het integendeel heel droefgeestig. In de steden was het een afwisseling van hoch's aan den keizer en het geroep : Naar Parijs! naar SfcPetersburg ! » Waar wij.naartoe moesten wisten we niet. In Keulen aangekomen" werd ons regiment in twee verdeeld. We trokken naar Aken waar wij twee dagen verble-ven. Ik had een baqg voorgevoel dat wij tegen de Franschen zouden moeten oprukken. Het bericht was hier toege-komen dat Jaurès vermoord en de révolu tiet in Parijs uitgebroken was. Het vernemen van de dood van Jaurès pijnigde mij geweldig. Toen heb ik in stilte geweend, bitter geweend. Want wij hadden hem zoo lief den grooten Jaurès. Hij was de lieveling der Duitsche sociaal-demokraten. Hij was de man die den broederband tusschen Duitsche en Fransche partijgenooten dichter en dichter had toegehaald. Lang liet men mij niet nadenken over dit groote verlies der Internationale. Wij moesten voort en tôt mijn optwttiiv... over de Be,lgi-sche grerK. Toen ik dit zag, stond mijn plan vast: ik zou niet vecbten! Niet, dat ik bang of een lafaard ben, verre van daar. Had men mij naar Rusland gezonden, dan hadde ik tôt mijn laatsten ademtocht gestreden tegen de betaalde soldeniers 1 van den Czaar. Tegen de benden van het land der galgen en knoeten, het land met zijn akelige gevangenissen en moor-dend Sibérie ; ja, daar zou ik met leeu-wenmoed kunnen vechten hebben, om-dat ik zou geweten hebben dat het licht mijner geweerschoten de zware duister-nis van dat donker Rusland zou doen verdwijnen hebben, dat de val van den Czaar meebrengt vrijheid en leven voor millioenen in slavenboeien geklonken menschen. Maar nu was ik aangewezen om als lagen indringer sluipmoorden te plegen in een bevriend land, bij een moedig en naarstig volk. In Belgie,waar de zetel der Internationale is, in het land waar Marx en Engels, toen zij overal verjaagd waren, een schuilplaats von-den, in het land der pionniers van de algemeene werkstaking ; neen, dat nooit. Ik heb woord gehouden, kameraad. Nu ben il« uw krijgsgevangene, men mag met mij doen wat men wil, maar over iets ben ik gerust : « Ik heb mijn plicht gedaan jegens de Belgische kamera-den. » In ademlooze stilte had ik den gevan-gene aanhoord. Hij zei veel meer dan ik hier kan weergeven. Soms kwam hij zoo in vervoering en spral hij zoo luid en hartstochtelijk, dat ik hem herhaaldelijk moest herinneren v/aar en in welken toe-stand wij verkeerden. Toen wij scheidden, drukten wij el-kander de hancl en hij voegde hij nog toe : «dat zijn vurigste wensch was, dat de oorfog zoo spoedig megelijk zou gs-daan zijn en hij opnieuw met volie kracht zou kunnen gaan werken aan de organisais de? arbeider.de Masse. En als — en daar legde hij nadruk op, — als het despotisme van den keizer nu niet ineen-stort, dan zullen wij al doen wat r^oge-lijk is om de militaristiseche benden, die de oorzaak zijn der oorlogen, onschade-lijk te maken. " VOORUIT „ IS HET EENIGSTE BLAD DAT IOG OP 6 BLADZIJ-DEH VERSCHIJNT ! Europeesche Oorlog Een roereniie brie! m Duitsche Partijgeuoslsn Volgende bri,cf is door Duitsche socialis-ten aan den Kngeischen Bond van Mensch-lievendiieid gericht : « Waarde makkers. Eindelijk zijn de wol-ken gebarsten. Op dit uur moeten wij ons onthouden u ©en broederlijken groet tôt heil te brengen, aan u die de ramp welke de onvermijdelijke nederlaag van het despo-tieke militarisme vooraf ging hebt voor-zien, en hetwelke te lang door millioenen arbeiders is geduld geworden. Zich oprichtend, zooals Hyndman, Van-dervelde en Blatchford het sinds lang hebben voorspeld, zien wij den ontembaren tiran, van parasieten omringd, nu tegen de mensehheid den wanhopigsten yeldtocht voeren. Wij hebben geen twisten met de arbeiders van andere la-nden. Wij reiken de ha-n-den in aile vriendschap aan de Belgische, Fransche, Engelsche demokratie. Wij weten dat de inwendige revolutie die nu onder ons smeult, den heerscher zal treffen wiens onverzadelijke hoogmoed Europa met 's arbeiders bloed doet overstroomen. Deze brief v/ordt u gezonden door tus-schenkomst van een Hollandsch partijgenoot die zijn leven wa-agt voor de volks-attik. -• Bovensta^Cnde vertalen we uit het katholieke blad «Le Patriote». Het bewijst te meer dat ons veel waarheid uit het Duitsche rijk verborgen blijft. Wat de duitsche kristenen tegen den oorlog beproeven, zegt de «Patriote» niet ! —r * » «au» Os tassîsnd Officieele mededeelmg) Ons leger bevindt zich nog a-ltijd in een voordeeligen toestand. De gevechten, waar-uit het zegevierend is gekomen, hebben nog het moraal der troepen verhoogd. In het algemeen zijn de strategische schik-kingen dusdanig dat men, ten slechtste ge-nomen, zou moeten den. a-anval van den •vijand het hoofd biedén, in voordeelige voorwaarden wat ons betreit. Nochtans is het niet onmogelijk dat wij maar weinig volk zouden te beka-mpen hebben. Men kan nog niet bepaald zeggen wat gebeuren zal. Wat zeker is, is dat onze ge-nerale stai; al de noodige schikkingen geno-men heeft om aan aile voorvallen te kunnen het hoofd bieden. Niet schrikken indien men rechts of links een ontploffing hoort. Wij vernielen een en ajider bij middel van het kruit en men ge-looft gemakkelijk dat die ontploffingen het gebulder zijn van het kanon. Gisterexi hebben de Fransche en de Duitsche ruiterij elkander op veel plaatsen ont-moet : de eersten zegepraalden overal. Onze bondgenooten zijn niet ver meer van ons. Onze forten houden nog immer st.and en veroorzaken ,zwâre verliezen aan de Duitschers. Men haalt aan dat een bevel-hebber van een der forten lcogels in de bee-nen gekregen heeft en nochtans zijn dien&t voort waarneemt in een rolstoel. De verha-len der gevechten loopen over van heldhaf-tige feiten der onzen, waarin wij voile ver-trouwen mogen hebben. Sedert het liuitste bericht is de algemeene toestand niet veranderd. Men meldi geen enkele belangrijke Duitsche troepen-îaaeht tegenover de onze. Op geen enkel punt is ons leger in Tecbt-strccksche voeling met het front van den vijand. Over het geheel genoraen hecfr mcn den indruk van een koristondrgen stîîstand in de krijgsbcwegiiîgen. Brussel, Zondag avond, 10 we. De Duitschers mak^n eene aanvallende beweging. Meer sterkere duitsche ruiterij nam de richting van Waver, in Bra-bant. Welhaast moesten si] het . vuur onzer vooruosten onder- . staan. îîa eenige schermutselingen van zeer weinig belang werd de duitsche vooruitruk-kende beweging tegen gehouden. Op een ander punt van het front onser troepen deden da Duitschers insgelliks eene aan- ; vallende poging. Ôp de andere; plaatsen van het legerfront heerscht de grootste kalmte. * « * Is è poli sleg aangegaan? Uit Thienen : ZEEE STE1M-] GE BEVELEN ZIJH AAJT ■ DE TBOEPEN G-EG-EVEM' EH NIEMAND MAO- NOG TOT DICHTBLX DE SOLDA- TEN KOMEN. » ^ # Osvûchten Iji] Thienen Diest, 15 Oogsj^. — Dezen morgen is een patroelje uhlanen door onze troepen verrait geworden; 15 uhlanen maakten vas die patroelje deel. Allen werden gedood. Te Gremde, bij Thienen, zijn 6 uhlanen insgelijks gedood. Een schermutseling heeft plaats gehad verleden nacht nabij Latiàen.De Duitscherg na groote verliezen ondergaan te hebben, zijn teruggeslagen geweest. De Belgen had; den maar weinig gekwetsten. Zaterdagoditend heeft men rond een uui een Duitsch spion door den kop geschoten te Oirbeeke. Hij werd Vrijdagnamiddag te 4 u. aangehouden. Onmiddellijk onder< vraagd heeft hij bekenteniêen afgelegd. — Thienen, 4 ure. — Van af 3 ure hoort men kanongebulder in de richting vas Borst en Hoegaarden. Zeer streroge uïéîï'a *»n gegevea niemand meer de liniën tser troepen aale-re.* m * Elîî DUITSCHE VLIEGEB GEDOOD TE THIENEN Zaterdagmorgen vloog een Duitseherj \lieger boven de Belgische troepen, nabij j Thienen. Het voetvolk schoot naar hem,; doch trof hem niet. Eene voor werd gegra-ven en eene mitrailleus er in geplaatst. Dit! gebeurde met eene verbazende snellieiœ en de vlieger werd gedood. ^ & Een Duitsch schadron uitge-delgdHet blad «Le National» deelt mette dafcl Zaterdag een schadron Duitsche ruiterij a nabij Haelen door onze troepen aldaar/ werd overvallen en uitgedelgd. f ^ DE STOUTMOIDIGHEÏB DER DUITSCHE VLÎ!-GENIERS1 De Duitsche vliegeniers komen met eenei ongehoorde stoutmoedigheid over onza': troepen gevlogen. Dit zou hen natuurlijk eens of morgen i duur kunnen te staan komen. Gister vloog ecn Duitsch vlieger zoo laag; over Diest, dat hij bijna de huizen raakte. J Het is spijtig, zegde een soldaat, dat j men ons verbiedt op de aero's te schieten., t % ^ ^ HET KASTEEL VAN MARCHE-LES-D AME S (Namen) AFGEBRAND Het kasteel van prins d'Arenberg is eer-i gister afgebrand geworden. Men vertelfc' dat er zich toestellen va-n den telegra-af zon« der draad. bommen, enz. in bevonden.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Vooruit: socialistisch dagblad appartenant à la catégorie Socialistische pers, parue à Gent du 1884 au 1978.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes