Vooruit: socialistisch dagblad

1819 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1914, 16 Août. Vooruit: socialistisch dagblad. Accès à 30 mai 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/np1wd3rn3w/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

N. 227 ~ ^rc^TvsaEU^trawrâ^nssairaa Prijs per cummer : voor Beleié S cent.iemeii, voor deri l'reemde iy> ceciieciôn TWITlIi HIITH—inm m mi i n iiuttih 'Himii " iriiii iiiiiium i 111 nw iwi i ii iii iiih mm h i f 5fed«cftle ''-41 » «idmiiiisipatie 2845 Zondân 16 Oogst 19*8 4 Drukster-i! itgeeîstef ln;- Maaîschappsj H ET LICHT bestuurdrr ? IP, DE VISCH, Ledeberg-Qent . . REDACTIE ., ADM5NÎSTRATIE fcûOGPOORT, 29, GENT VOORUIT ABCNNEMENTSPR1JS BELG1E Drie maanden. . ■ , . fr. 3.25 Zes maanden > . • . . fr. 6 50 Een jaar . ...... fr. 12.59 Msn abonneert xictt op îlle posîbureeie* DEN VREEMDE Drie maanden (dagelijks verzonden). ..... fr. &JS Orgaan der Belgische WeM'edenpaptij. — I^ersohjjnende alie cfa&en. Europeesche Oorlog IN HET BUITENLAND ' ONOERSTAAMOE BIMTF.NLAMD-8GHE BEïUCHTEN VCÎ.GEN OP DEZE DIE CP BLADZ, 6 ZiJN CEPLAAT8T. ©P ZEE Twee oosfcenrijksche schepen op mijnen gebotst en gespion-gen. — Talrijke slachtoffers. lu Rome, 15 Oogst: Men telegrafieert aan de « Messaggero » dat twee Oostenrijk-sche vaartuigcn « Cleopatra » en <r Wurm-brand » dichtbij Zara en Pola-d'lsfcria op mijnen zijn gebotst en in de lucht gevlogen îijn. Er zijn talrijke slachtoffers. GEKAAFT De oostenrijksche stoomboot «Izrada», met maïs gelarlen, is in 't zieht van Land's End door een engelschen kruiser gekaapt. Een andere engelscha kruiser heeft de duitsche paketboot «Kronpritiz Wilbe]m», metkanons gewapend, in beslag genomen en aaar Hamilton (Bermuden-Eiianden) ge-sleept.In de russische haven heeft men 85 stoom-schepen aangeslagen, waaronder 73 duitsche, 117.000 toji groot, en 13 ooste.imjkêche, s$-men 41.000 t*m-ga!ecit;_ VERDACHTÉ HANDILWÏJZE Twee duitsche oorlogschepen de «Goeben» en de «Bresiau» zijn in de Dardanellen ge-kcmen, onder duitsche vlag. Zij hebben de gi'ieksche, engelsche en fransche koopvaardij-schepen doorzochfc. Er wordt gezegd dat Duitschland deze twee oorlogschepen aan lurkije verkocht heeft. De handelwijze van Turkije komt verdacht voor, te meer daar deze natio zich stipt onzijdig verklaard àeeft. De gezanten lan de Drievoudige-Verstand-houding te Cénstantinopel hebben bij do turksche rcgeering streng geklaagd over het gevaJ, en gevraagd dat Turkije onmiddellijk de officiers en de bemanningen van de twee duitsche oorlogschepen na-ar hm land zou terugzenden. In aile geval zal Turkije zich wel wachten tare plichten van onzijdigen Staat met de voeten te treden, want het beschieten zijner kusten door de fransche, russische en engel-sche vloten ware de ondergang, de dood van het land. In Duitschland Fransche overwinning De sta.d Saales en de bergpas die in den omtrek ligt, zijn ingenomen door d ; fransche troepen die de hoogvlakte bezet hebben.De fransche artillerie heeft de duitschers jn den rug beschoten en alzoo het werk van '(et franseh voetvolk vergemakkelijkt. Bij de franschen werd geen enkel soldaat gedood en slechts weinigen gekwetsfc. Te Saales hebben de ovenvinnaars groote stapels uniformen en voorraad gevonden, die de duitschers al vluchtend ongedeerd hebben ^chtergelaten. In Holland duitschers en Belgen in Nederland Uit de « Bredasohe Courants: Zonda-g morgend werden er eenige duit-seners binnengebraoht die over onze grens gekomen en door onze troepen gevangen Senomen waren. St-il bleef het publiek, zwij-0Dbvin? die gevangenen. «aar 's middags werd ook eene belgische '''.rouille, 24 man va-n 't tweede regi-"ent lansiers, met een luitenant, binnen-;; racht door eenige nederlandsche mili-ta.;ren,v fi?6» wee^ de onverschilligheid van het ,^1 ; kene groote ontroering trilde door de ■ enigte bij het aansc-houwen dier raannen. m " waren flinke kerels, gekleed in 't jUuv, en niet, zooals de duitschers, in t o'IJS. Jun t°cht door de stad leek een zege-ïevà ' rson?n het publiek boden den »«enen s>igaren: telkens ging et een damp op.voor die belgische krijgslieden; 13 ^'uifden hun van uifc d© yensters met zakdoeken toe en het was aa.n de belgen te zien dat het hun goed deed. Ze werden geleid naar de hoofdwacht op het Vrijthof eu daar stroomde een over-groote menigte samen. Een bejaard heer, naar we venamen van een der bekendste familiën uit Maastricht sprong naar voreu en zwaaiend met den hoed riep hij herhaal-delijk : « Vive la Belgique ! » en telkens berstte een oorverdoovend hoerah ! los uit de menigte. Twee duitsche oîîiciers-vliegers op Hollandsch grondgebied aangehouden. Men meldt uit het eiland Schiermonnik-oog dat twee officiers der duitsche marine, die per vliegmachien van uifc het eiland Borkum waren vertrokken, op het strand van voornoemd eiland zijn neergedaald. De officiers werden ontwapend en aangehou-den.In Rusland Een maniîest van den Gzaar De Czaar heeft aan de Hussisch-Polonee-sche bevolking, alsook aan deze van Duitschland en Oostenrijk cene proclamatie ge-richt zijn inzicht mededeelende aan Polen zij ne vrijheid en zelfbesta-an van grond te-rug te schenken met eene volledige machti-ging en waarborg betreffende het onderwijs en het gebruik der Poloneesche taal. De czaar zou een luitenant gouverneur aanduiden. In Griekenîand Tegen Duitschland en Oostenrijk Koning Constantijn heeft de leiders der verschillende grieksche partijen geraad-pleegd over den toestand in Europa en om te weten welke houding Griekenîand dient J aan te nemen, indien het niet onzijdig kan blijvcn. Daar de openbare meening erg op-gehitst is tegen Duitschland en Oostenrijk, en veel over heeft voor de Drievoudige Ver-standhouding, twijfelt men er uiet aan of de geraadpleegde staatslieden hebben voor Duitschlands vijanden ten beste gesproken. De grieksche dagbladen verklaren rond-uit dat Griekenîand zich nevens Frankrijk en Engeland zal scharen, indien de onzij-digheid onmogelijk wordt. Duitschland wordt fel beknibbeld omdat het Turkije te wapen gejaagd heeft, hetgeen voor Griekenîand een dreigend gevaar is. In Italie Tegen Oostenrijk De reservisten der twee laatstbinnenge-roepen klassen zijn naar hunne kazernen vertrokken onder den kreet: «Weg met Oostenrijk !» Een aantal dergelijke feiten, die klaar bewijzen dat de italianen, ondanks een verbond op :t papier, waarvan wij trou-wens nooit veèl goeds gehoopfc hebben, gecne vrienden geworden zijn van hunnen erf-vijand Oostenrijk, bekommeren fel de mi-nisters die misschien zullen moeite hebben om Italie onzijdig te houden. Te Borne, waar het gerucht in omloop is dat het volk te Trieste, voor het italiaansch konsulaat, een italiaansche vlag vertrap-peld heeft, hebben donderdag avond hevige betoogingen tegen Oostenrijk plaats gehad. De menigte wilde zich naar het oostenrijksch gezantschap begeven, doch werd in tijds door de policie tegengehouden. Tôt midder-nacht toe was het al «Weg met Oostenrijk! Levé Frankrijk!» dat men hoorde. Talrijke italianen die uit Frankrijk naar hun vaderland vertrokken zijn, hebben op den gajischen doortocht, Oostenrijk luide uitgejouwd. Het zou dus niemand moeten verwonde-ren indien er tusschen de twee «bondge-nooten» vroeg of laat nog yerwikkelingen ontstonden. In de Balkans Een nieuw verbond Te Rome zegt men dat het samenstellen van een nieuw balkansch verbond een vol-trokken feifc is. Servie, Monténégro, Bulgarie en Griekenîand handelen als een man. Bulgarie en Griekenîand zullen ech-ter niet handelend optreden, tenzij Turkije op 't aandringen van Duitschland, den strijd begint. In dat geval zou Rumenië zich hoogst waarscbijnlijk bij de overige X balkanstaten aa-nsltuten. Berichteii van Z©iiiag niorieiii yp le! Oorlogsterrein le toestand Zaterdag Olîicieele mededeeling Vrijdaff nacht werd er nargens in ons land gevoehten. ZatcrdjLg morgend mas de nlgemer/ie to> <tand nog o-ltijd> regelmatig, 't Is te \cggen ten voile gerusts'ellend. Men verwacht echter den grooten slag. De mededeeling verzekert: «dat aanzien-lijkc legers onzer bondgenooten de onze steunen». * « * Gsvechtsn en bommen rond Naisse 600 DUITSOHiUS GEDOOIÎ TE M1FFE Ongevesr 600 duitschers, die van Bierwart naar Hannut wilden- trekken, werden te MefSe door belgische artillerie verrast en toi den laatste gedood. BOMMEN TE NAMEN Een machinist bij de belgibche spaorwe-gen in de statie van Sçhaarbeek, vertelt dat een duitsche \lieger vrijdag avond, rond 5 ure, bommen geworpen heeft over den omtrek der statie. Vier personen, twee vrouwen en twee mannen werden er min of meer erg doot gekwetst. Onder de slachtoffers telt men éen spoorwegbediende die na zijn werk huiswaarts keerde. Te Salzinnes gebeurde hetzelfde. Een ge-kwetste M. Hubert, kruidenier werd gedood en zekere Deroo de twee beenen afge-rukt.De soldaten en burgerwachten die beve] gekregen hebben niet meer op de vliegers te schieten, lieten den kerel begaan, doch het fort van Dour schoot in de richting var het vliegmachien. Men meent dat de vliegei gevallen is daar het echter reeds donket was, weet men het nog niet met zekerheid. Zaterdag morgend heeft een duitsche vlieger weer bommen geworpen op de statie van Namen, doch zonder slachtoffers te maken. Een glazen dak werd geheel ver-brijzeld.Gevechten tusschen duitschers en Iranschen Fransche soldaten waren verwittigd, dat. in den omtrek van Namen, duitsche dragon-ders in eene steengroef verborgen waren, De franschen vielen hen aan en namen her allen gevangen. De duitschers hadden esn weinig te vorer een vleeschhouwer aangehouden en geplun derd al wat op ziine ka.r lag. Zij vroeger hem of er veel soldaten in den omtrek lagen 't Krioelt, zei de vleeschhouwer. De duitschers wilden er niets van gelooven en zet ten hunnen weg voort. Zij moesten het duui bekoopen, want eenige stonden later warer zij de gevangenen der Franschen. NOG EEN GEVECHT TUSSCHEN FRANSCHEN EN DUITSCHERS Een detachement duitsche ruiterij heef' vrijdag nacht, benoorden Dinant, niet vei van Bouvignes, gepoogd de Maas over t* steken. De franschen hebben den vijanc duchtig beschoten en na eenige uren vech tens'v&rdreven. Men verzekert dat de duit schers erge verliezen leden. De duitschers schieten op eei trein Een groep duitschers nabij de brug vai Anseremrae in een boschje verscholen. heef' vriijdag avond op eenen trein geschoten, di( van Givet kwam. Eenige kogels drongej door de wa-nden der wagons doch niemant werd gewond. DINANT BESCHOTEN Zaterdag morgend heeft nabij Dinan eene schermutseling plaats gehad tusschei e> u voorpost der duitschers en een voorpos' der verbonden legers. Een twintigtal hou witsers vielen nabij de sta.d en veroorzaak ten gelukkig geen al te groote schade.Daar na werd het gevecht met geweerschotei voortgezet. Het was echter niet lang wan de duitschers trokken zich weldra terug. Vrijdag middag werden uit Namen eei lOtal duitschers naar Brussel gezonden. On der hen telde men zes gevangene uhlanei en twee priesters. Zou « Fondsenblad » ons niet wat mee: , _fciemvs kl.J^gn tevea cii«. nxLcstacfi, EEN JONG-E STRATÈGIST Een 12jarige knaap reed per rijwiel langs den steenweg van Yvoir naar Dinant-, toen bij opeens voor de groep uhlanen st-ond. Dezen hielden hem tegen en dwongen hem hun den weg te wij zen naar Evrehailles-Bauche. De jongen stemde toe. Hij wist dat eer groep franschen zich nabij Yvoir be-vonden. Hij trok er met de duitsche ruiters heen. Toen hij op vijftig meters van den franschen post was, stelde hij het op een loopen en riep al wat hij kon : «Levé Frankrijk». De franschen schoten achttien uhlanen dood, vier krijgsgevangen genomen en drie konden ontsnappen. De knaap werd in triomf naar den post gebracht. — — i'— Rond Liiik DOOD VAN GENERAAL VON EMMICH ] > Een ge^ngen genomen duitsch onderof-ficier heeft verklaard dat generaal von Em-mich gedood werd tijdens een der gevech-ten te Luik. Zijn opvolger schijnt te zijn generaal Bar-wiz.In de stad De duitsche troepen hebben in dfc Nationale Bank van Luik voor 400,000 frank «on-geteekende» bankbiljetten van Si frank in beslag genomen ; deze biljetten mçchten maar gPjnaamstempeld worden op bevel van het bestuur der Bank van Brussel. De naamstempel was bij den drukîcer. De militaire duitsche overheid heeft bevel gegeven de bankbiljetten te onderteekenen, en geeft nu deze uit. m m m Rond den Oorlng Duitsche krijgsgevangenen Vrijdag avond kwamen te Brussel uit Leuven vijf duitsche gevangenen officiers toe, die onmiddellijk naar het krijgsga.sthuis gevoerd worden, Een hunner is kolonel ; een andere verklaarde dat hij, toen men hem gevangen nam, sedert 38 uren zonder eten : te peerd zat Denzelt'den namidda-g waren te Leuven : nog veertig duitsche krijgsgevangenen toe-gekomen. Tusschen hen bevinden zich een luitenant-kolonel en twee hoogere officiers, lich'> gekv etst in de geveehten rond Diest. ! * # * Duitsche spioenen Zaterdag heeft men te Brussel een luike-naar aangehouden, zekere T..., alsook zijne minnares. De vrouw was er in gelukt eene door-gangskaart van het Rood-Kruis machtig te worden, en zij reisde gereld tusschen Brussel en Luik. T... kan de herkomst niet aan-duiden van het bij hem aangeslagen geld; in -zijn bezit heeft men ook brieven en een notaboekje gevonden, het al in teeken-schrift. De spion, want !t is er werkelijk een, werd aangehouden in de Zuidstatie, toen hij met den trein van 11 ure 45 naar Parijs wilde vertrekken. Hij werd, samen met zijne minnares en een kerel die hen vergezelde opgesloten. * * * DE GEKWETSTEN ; Een driehonderdtal gekwetsten worden ( in het krijgsgasthuis te Brussel verpleegd, j waar in al de zalen bloemen en planten zijn geplaatst om er een vroolijker en aan-genamer uitzicht aan te geven. Tusschen de gekwetsten bevinden zich verscheidene officiers en ook eenige duitschers^- Het meestendeel der gekwetsten is slechts Iichfc * gewond, doch eenigen hebben erge wonden bekomen. Een soldaat van het voetvolk heeft niet minder dan zeven kogels in het 1 lichaam gekregen. Men wanhoopt hem-te redden. Talrijke gekwetsten werden door shrap-} nels, aan den buik get-roffen en lijde-n aan buikvliesontsteking. Een soldaat die door een schot den arm was afgeslagen, is aan de bekomen wonden bez\Ceken. ; Tusschen de duitsche gekwetsten was er t een die weende. De jongen vertelde dat h:j, t toen hij nog een kind was, te Brussel ge-woond heeft met zijne ouders ; zijn varier is er begraven en zijne moeder, die gedwon-gen werd naar Duitschland terug te keeren i had Belgié altoos betreurd daar zij het b «haar tweede vaderland» heette. 't Was tegen zijn hart dat hij de wapens tegen ons i land opgenomen had, doch hij kon onmogelijk anders. 1 De duitsche officiers, die in dezelfde ver-pleegzalen verblijven, houden zich stom als visschen. Zij weigeren aile antwoord op de 2 .l. vj-jajïea Aia lmj..aast.i?ld rT'"Zrl™ GRUWELEN Men heeft te Andenne de lijken gevon-i den van twee belgische soldaten, wier ge-< laat met de bajonet doorploegd was. Een hunner had nog een verbandzakje in de» hand; hij wilde waarschjnlijk het bloed-verhes stelpen. De inwoners van Andenne verhalen aller-lei feiten het eene al wreeder dan het an^ ndere. Een jongeling der gemeente was in' 't bezit gevonden van een revolver. Als st-raf hingen de beulen hem op. ^ îfe * De duitschers schijnen de internationale wetten over het Rood-Kruis ook al niet meer na te leven. Tijdens een gevecht voor het fort te Bon-celles, kwam een duitsch bataljon eens- j klaps uifc een bosch met witte vaandels, ; als wilden ^ij onderhandelen. Onze troe^ [ pen lieten hen naderen, zooals het betaamt,, doch toen zij nog op 200 ineters afstand waren, wierpen zij hunno witte vaandels ten gronde en vuurden hunne wapens op, de belgen af. Te Boncelles ook, rukten de duitscher» tegen onze jongens op, maar plaatsten zich achter onze belgische krij;«=gevangenen« Onze, troepen waren genoodzaakt op de on-gelukkige belgen te schieten, doch zij mik-ten naar de beenen, zoodat zij Iichfc ge-J kwetst neervielen. De belgen vel#!en dan de duitsche rijeti de eene na de andere neer. Een antwerpsch advokaat, M. Percy, heeft bericht ontvangen va-n het afsterven van zijn broeder, ambulancier bij het? Rood Kruis. Hij was door twee duitsche kogels in het hoofd getroffen terwijl hij' de gekwetsten op het slagveld opnarn. ^ * îfc De veropenbaring der gruwelen door de duitschers gepleegd, begint degenen, clie er zich hebben aan plichtig gemaakt, fel te< hinderen. Zij weten welke straf hen waohfc den dag dafc de nog onzijdig gebleven vol-1 keren de waarheicl zullen kennen. Zij looehenen de door de Belgen aange-klaagde gruwelen en doen zich zelf als slachtoffers doQrgaau. Yolgeïis de «'Koinis^he Zeitting» narne-lijk worden al de oorlogswetten door de" belgen onder de voeten getreden. De bevolking heeft de duitsche, soldaten in hin-derlagen gelokt en laffelijk vermoord. Do belgen hebben ook gansche dorpen in brandi gestoken om de duitschers te doen om-" komen, enz., enz. Het artikel dat getiteld is Belgische gril* welen is geteekend door eenen krijgsdok-toor. Hij beweert dat burgers deelnamen-aari den oorlog en dat niannen, vrouwen. en kinderen met blinden haafc op de duitschers schieten. De krijgsdoktoor besluit dafc de duitschers niet zullen kunnen gelaakt worden, als er dorpen van den aardbol zullen ver-' dwijnen. Andere bladen spreken van duitsche kinderen, die de handen afgesneden waren,, van andere kleinen die uitgekleed en ge-geeseld waren op eene openbare plaats,1 enz. ! ! » — m mm mm Nog moorderiien Te Linsmeau, eene kleine gemeente langs i de groote baan van Thienen op Hannuit, en op eenige kilometers van Landen, hebben , de duitschers zich ook aan allerlei gruwelen ' overgeleverd. Eenige duitsche verkenners j werden er verrast door eene patroelje belgi-1 sche soldaten, die den duitchen officier doodden en een uhlaan gevangen namen.De ' belgen trokken vervolgens achteruit in de, richting van Thienen. De duitschers kwa- ' men dan met 300 à 400 man op Linsmeau af. ' Zij hadden ook drie mitrailjeuzen meegeno- ' men. Zij beschuldigden de burgerlijke bevol-. king op hen geschoten te hebben, hetgeen ' volstrekt niet waar is. Eerst vierden zij hunne woede bot op ee- , nen jongeling, dien zij onmiddellijk dood j schoten ; een landbouwer onderging hetzelfde lot. In een huis gingen zij vader en moeder vermoorden, staken het huis in brand en wierpen de lijken in den vuurpoel, onder de^oogen van den zoon, dien zij in vrijheid lieten. De barbaren vermoordden tiog twee personen en staken ' nog tien hoeven in brand. In verscheidene andere huizen sloe-gen zij ailes kort en klein en roofden de eet-waren.Vervolgens deden zij al de mannen bijeen komen en dreven dexe naar het veld, waar' de officier gedood werd. Onderweg moesfcen de mannen meermaals knielen en plat ter aarde liggen. Degenen die niet vlug genoeg waren, werden met de bajonnet in den hais' gestooten. Een der mannen wilde vluchten, doch hij werd neergeschot-en. De overigen1 werden gedurende een groot deel van den nacht gevangen gehouden. De duitschers vuurden hunne revolvers op hen af, der-wijze dafc zij hunne k!ak afschoten of de ooren doorboordeu. Vervolgens werden de ongelukkigen in vrijheid gesteld. behalva tien. Deze werden pan de mitrailjeuzen ge-bonden en aldus over de straten gesleurd. De uitslag van deze gruwelen was: 8 dooden en 10 vermisten. Deze vermisten werden later weergevon-den. De ongelukkigen zijn bezweken aan d» gevolgen der mart-elingen, welke zij te ver»

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Vooruit: socialistisch dagblad appartenant à la catégorie Socialistische pers, parue à Gent du 1884 au 1978.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes