Vooruit: socialistisch dagblad

956 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 13 Octobre. Vooruit: socialistisch dagblad. Accès à 19 août 2022, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/183416v06r/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

lirukster-Oitgeefster Sam. M. H HT LWH fl liest.: P. l)e Piscti, Ledeberg.Gcnt. Rcd.-Aclm Roogpoort £9, Gent, VOORUIT Orgaan der Belgische Werkliedenpartlj - Versehijnende aile daget Speciaai nummer Zondag 13 Oct«b*r S centiemen per nunner Europrale Oorlog lg Wsst-Viaandarsi m In Frankrijk Uit Duitsche oron. WestelijTc oorlogsterrein: GROOT HOOFDKWARTIER, 12 Octo-ber. (Off.) — Legér van kroonprins Rup-precht: Wij zijn uit onze stellingen ten westen van Douai achteruit getrokken naar onze nieuwe achterwaarts liggende werken. De vijand is ons langzaam gevolgd en des I avonds stond hij op de lijn Altvendin-Har-nea-Henin-Letard en , ten oosten van den spoorweg Beaumont-Brebières. Ten noord-oosten van Cambrai vie! de vijand ons aan tusschen de Schelde en Saint-Vaast. Het doel van de hier op een smal front aanstor-mende engelsche afdeeling bestond blijkbaar in het door ons front breken in de richting naar Yalenciennes. Hare pogingen zijn mis-lukt. De vijand is er slechts in gelukt om vasten voet te krijgen in Iwuy en op de ten oosten en ten zuidoosten van het dorp liggende hoogten. Onze door pantserwagens . krachtdadig ondersteunde tegenaanvallen brachten* den vijandelijken aanstorm hier .tôt staan. Langs de andere frontafdeelin-gen weerden wij den vijand nog voor onze ' verdedigingslijnen af en dienden wij zeer 1 zware verliezen toe aan zijne in dichte gelederen marcheerende aanvalsafdeelin-gen.Leger van den duitschen kroonprins: Heftige afzonderlijke aanvallen van ameri-.kaansche, engelsche en fransche legerafdee-lingen werden langs weerskanten van Bo-,hain nog voor onze nieuwe stellingen afge-,elagen. Langs de Oise gevechten tusschen ide verkenningstroepen. Ten zuiden van 'Laon hebben wij den Chemin-des-Dames ontruimd. In den boog van de Aisne, tus-• schen Berry-au-Bac en ten zuiden van Vou-,ziers hebben wij nieuwe stellingen betrok-ken. Deze beweging, die sedert verschei-dene dagen aangevangen was, bleef voor den vijand heelemaal verborgen, zoodat zij 'planmatig en ongestoord tôt een goed einde ,konden gebracht worden. Ook in de Champagne is de vijand slechts voorzichtig ge-Volgd. De zegevierende afloop van den grooten veldslag in de Champagne, die door het leger van generaal von Einen, dat over betrekîcelijk zwakke krachten beschikte tegenQver eene geweJdige overmacht van fransche en ainerikaansche troepen, in esn hardnekkigen kampstrijd van veertien dagen bewerkt werd, een kampstrijd waarin de vijandelijke legerafdeelingen onder de zwaarste verliezen zoo goed als teenemaal uitgeput werden. heeft ons in de mogelijk-' heid gesteld om ongestoord deze zeer mcei-lijke bewégîng ten volledigen uitvoer te .brengen. !><-er van fpnëraai. von Gallwitz: Afzonderlijke gevechten langs de beide oevers der Aisne. Heftige aanvallen, die door den vijand ondernomen werden in het frontge-bied der laatste dagen, vooraJ langs de beide oevers der Maas, zijn met de zwaarste verliezen voor zijne troepen mislukt en af-geslagen. Cunel en de boeschen van Ornes, die tijdelijk voor ons waren verloren ge-gaan, werden door saksisohe bataillons herveroverd. De sedert vijftien dagen in het brandpunt van den heeten veldsilag staande Mzas-lotharingensche infanterie-afdeeling n. 105, die in den omtrek van Romagne kampte onder de persoonlijke leiding van haren major-generaal Kundt, heeft gister weer de haar toevertrouwde stellingen tegen aile aanvallen van den vijand verdedigd en behouden. De eerste generaal-kwartiermeester, LUDENDORFF. BERLIJN, 12 Oktober (Officieel) Avond-bericlit: Ten Noorden van Le Cateau ©a op ' ide Maasoevers zijn hevigo aanvallen van den vijand mislukt. Uit Fransche bron. PARIJS, 11 Oktober. (Ambtelijk bericht van 's namiddags). Gedurende den nacht bleven onze troepen overal in voeling met den vijand wiens terugtrekkende beweging op verschillende punten van het front voort-duurt, Ten Noorden van de Aisne hebben wij Cnivy en Moulins bezet en voorbij getrokken. De Italiaansche troepen hebben ten Zuiden van Courteoon den Chemin des Dames bereikt welken wij tôt aan de hoogten van Cerny-en-Laonnois bezetten. In Champagne hebben wij voet gevat in verscheidene punten op den noordelijken oever van de Suippes, tusschen St. Etienne en Boult-op-Suippes, alsook te Jarneriville, Vandetré en Saint Masure. Meer naar het Ooeten den terugtrekkenden vijand volgende, veroverde ons voetvolk Semide, Mont-St. Martin, Cor-bon en Brières. PARIJS, IX Oktober (Ambtelijk bericht van 's avonds). Door de zonder ophouden voortgezette aanvallen onzer troepen ge-noodzaakt, zag de vijand zich gedwongen op en breed front van 60 kilometers de stellingen te verlaten, welke hij sedert verschillende dagen ten Noorden van de Suippes en van de Arnes verdedigde. Voorafgegaan door ruiterij, de vijandelijke achternoeden op de hielen volgende, den weerstand der mitraljeuzen overwinnende, welke zijn op-marsch poogden te vertragen, maakte ons voetvolk gedurende den dag vorderingen welke op enkele punten 10 kilometers diepte I bedragen, namen gevangenen en maakten materiaal buit. Wij overschreden de Suippes en veroverden Bertricourt, Aumenancourt-le-Grand, Bazancourt, Islea-sur-Suippes, St-Etienue-sur-Suippes. Geheel de eerste vijandelijke stelling ten Noorden van de Suippes is in onze handen. Onze afdeelingen rukten tôt voorbij het bosch van Grand Visage op, en schieten op in de beboschte streek ten Westen van Mes-mil-Lepinois in de richting van Le Retour-re. Wij hebben Saint Remy tusschen Haudil-oourt en Sault bereikt. Meer naar het Oosten hebben wij de dorpen Aussolve, Neuville Cauroy, Machalt, Contreuve, Sair)t-Mo-rel, Savigny-sur-Aisne bezet. Onze vorderingen voortzettende hebben wij de zoomen van Pignioourt, Ville-sur-Retourne, Mont Saint Remy en Sainte-Marie op drie kilometer ten zuid-westen van Vouziers bereikt. Op den Chemin des Dames, hebben de Italiaansche troepen, welke met ons samenwer-ken, op schitterende wijze hun vorderingen voort'gezet, niettegenstande den weerstand des vijands. Zij hebben Vendresse en Troyon, Courtecon, Cerny-en-Laonnois bezet. Wij, van onzan kant, hebben Cuissy en Gény, Ju-migny en het bosch van Paissy veroverd en hebben den Chemin des Dames in de richting van Ailles bereikt. Talrijke door den vijand aangestoken branden werden in de dorpen van het dal van de Oise en in de streek van Guise waargenomen, waardoor het systématise!) plan van ailes v66r den te-r ugtocht te vernielen bewezen wordt. Uit Engelsche bron. LONDEN, 11 Oktober (Officieel): Gister avond vollodigden de Amerikaansche troepen de inneming van Vaux, Andigny en Le Cateau, in welk oostelijk deel nog gestreden wordt. Ze bereikten den Sellestroom ten Westen van Solesnes en den rand van St-Vaast en St-Aubert noordelijk Cambrai. Wij maakten den laataten naeht in het dorp Hem Lenglet eenige gevangenen. In den nacht werden ten noorden der Scarpe voor-uitgang in de richting van Iselles-Equer-ehin en ten oosten Sallaumines alsook langs den noordoever van het Hautedeule-kanaal ten noosten van Lens gemaakt. Wij sloegen aanvallen in de nabijheid van Le Cateau af en namen Breastre en Iwuy en maakten ten oosten daarvan vooruitgang, waarbij wij he-vige tegenaanvallen afwezen. Wij namen in dit gebied ook Fressies. Tengevolge van ons diep vooruitdringen ten zuiden van den Sen-see-stroom verplichten wij den vijand tôt den terugtocht uit zijne sterk uitgebouwde stel- -'■î T- — lingen ten noorden van dezen stroom. Wij verdreven de vijandelijke aehterhoeden van het noordelijke deel der linie Drocaurt-Quéam tusschen de Scarpe en Quiery-La Motte en namen Sailly-en-Ostrevent, Viery-en-Artoise, Izelles, Erquechin, Drocourt en Fouquières. De ooriog tasseltsn Italie tu Gtistaijk-Hosgarijs WEENEN, 12 Oktober (Off.): ltaliaanscla oorlogterrein : De hoogvlakte van Zeven-gemeentein was gister de schouwplaats van hevige door ons gevolgrijke gevechten. Na korte vuurstrijd zetten om 4 uur vroeg tusschen den Assate en den Monte Di Val Bella Italiaansche aajivallen in. Terwijl de aanvallen bij Asiago door ons af-weervuur tôt inislukking gebracht werden, gelukte het de Franschea en Italianen, op de Monte Lisemol voorbijgaand in onze loopgraven binnen te dringen, niaar wij joegen ze onmiddeilijk weder er uit. Op het Oostdeel der hoogvlakten braken aanvallen van den vijand in ons vuur decls in hand-gemeen of in tegenstoot ineen. Talrijks doo-dea en zwaar verwonde vijanden liggen voor onze stellingen. De uitslag is evenzoo een verdienste der troepen, als van de îei-ding. De praçhtige samenwerking insschen infanterie en artillerie was wezenlijk ge-ëischt door de oorlogsnelheid der telcgrafen verbonden. Onder de offerwillige gevechten waren in ongebrokene eendracht zonen aller gewesten der monarchie vertegen-woordigd. Bijzondere vermelding wordt aan de Zuid-Oostenrijkers (Duitschers, Slowenen en Italianen) het infanterie-re-giment 117 en de Oostenrijksch-Hongaar-sche Honvedregimenten 23 en 24 toege-kend.Balkan-oorlogsterrein : In Albanië trok-ken wij in samenhang met den ongestoor-den terugtocht onzer boofdkrachten de aehterhoeden van de Skumba af. Mitrovit-za werd door de<n vijand bezet. Tusschen Niseh en Leskovac duurden de gevechten voort, Westelijk oorlogsterrein : Bij de Oosten-rijksch-Hongaarsche strijdkrachten van gis. ter geene bijzondere gevechtshandelingeîi. De troepen van den veldmaarschalkluite-nant Metzger hebben aan de laatste af-weergevechiten voor Verdun aanzienlijk aandedl. De Hongaarsche infanterie-regi-menten 5 en 112 wedijverden aan dapper-heid met de heldjagersbataljon 17 (Juden-burg) 25 (Brunn) en 31 (Zagreh). Hat Daltsch «atfarantwoord aai présidant Wllsan De ontruimlng der b«zett« gcbleden BERLIJN. 12 Ocfcober. (Officieel) f: In antwoord op de vragen van den président» van de Vereeoigde-btaten van Amerika verklaart de Duitsche Regeering: De Regeering heeft de grondstelsels aan. genomen die président Wilson in zijne toe-spraak van 8 Januari laatst, zoowel als in zijne later gehouden redevoeringen,op den voorgrond gesteld had voor een duurza-men rechtsvrede. Het doel van de aan te vangen onderhandelingen zou dus slechts daarin bestaan, dat men zich tôt akkoord zou stellen omirent de praktische bijzon-derheden voor de t^spassing dezer grondstelsels.De Duitsche Regeering neemt dus aan dat ook de llegeeringen der Mogendheden, die met de Vereenigde-Statein van Amerika verbonden zijm, zich stellen op den bo-dem van de bfkendmakin ren van président Wilson. Do Duitsche Regeering, die het daarin volkomen eens is met de Oosten-rijk-Hongaarsche Regeering, verklaart' zich bereid om de ontruimingsvoorstellen van président Wilson in overwegBQg te ne-men, met het doel om een wapenstilstand te verwezenlijken. Zij draagt den président den taak op om de samenkomst van eene gemengde oouimissie voor te bereideoa, die voor opdracht zou hebben om de voor dei ontruiming noodige overeenkomsteji te doen sluiten. De tegenwoordige Duitsche Begeeriog, die de verantwoordelijkheid van den h»-den aangewenden vredestap draagt, is tôt stand gekomen ten gevolge van onderhan-delingen en overeenkomsten met de over-groote meerderheid van den Duitachen \ )îeichtstag. In al zijne onderhandelingen, ondersteund door den wil dezer meerderheid, spreekt de kanselier dns in naam der Duitsche Regeering en in den naam vaa heit Duitsch Volk. Berlijn, 12 October 19l8. (Get.) SOLF, Staatsseoretaris van het MinistAiie Buitenlandsche Zaken. Wilson barald tôt nsmiddeilWu onderltaiidailnien Over de bereidwilligheid tôt onderhaa^ delen van Wilson wordt giemeld : DEN HAAG, 12 October : De < Associa-ted Press » verneemt uit Washington dat Wilson met generaal March en Laesing eene be«preking gehad heeft. De Agentnr * verzekert, dat de président Wilaon bereid' is in onderhandelingen te treden, zoo spoedig prins Max von B&dsa op ztjiie vragen geantwoord heeft..

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Vooruit: socialistisch dagblad appartenant à la catégorie Socialistische pers, parue à Gent du 1884 au 1978.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes