Vooruit: socialistisch dagblad

1650 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1917, 05 Avril. Vooruit: socialistisch dagblad. Accès à 12 juillet 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/sn00z7286x/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

VOORUIT Qrgaan der Belffische ¥/Qpkiimknpcu*tij.r~ ^rschijnende a!k dctgen. \ D7star!«M/ft£eef«taw jUK Maaischappij H ET L1CHÎ bestuarder» . p. DE VIS CM, Ledcb«rg-Ocnt «Ni ... REDACTIC .. ADMIN1STRATIE «OOGPOORT. 29. GENT ■j ABONNEMENTSPRIjS, j BELGîE • " î 6fl« aituden. . « , , >r. 3.23 Zh maandca • . . * . >r. 6 56 Een Jaar ....... f». 1150 Mes afeoonecrt ad» op if)e ptHtfraïajftW DEN VREEMDE OHt maandca Magclijki •crion(j«»)i . . . . • a,j> -uae — il. b4 ?nis om oammtt : rooi Belgie 3 MnttMnea. rooi des *r«emde Si centiemca 1 r-stoon ; £S»dacti@ 247 - âdmintstratie 2&4Ô Ëenii'erdag b Agtrift 14»lï I ' V a R D R D I N I M B | |y«i>d« stapelapnamlrvg van «n IwihM ta nkkta Arifla» i. — De ta "t gebied rm bat f*5»p«r rcor Juindca Mmpeic van «akken, welke peheel oi geJeeltcliJk nç lextielgrondstoflen of ait teiiielgron<i*toûen oi uit ^tltieivervangende»toften(iurrogaten) vervaurdi^d rijc, ffuril«o in besleg genemeu, om 't «veu oi a) nieuw ot i«cis gebezigd oi nog m gebruik si)n, en ot jrij k* het je^rtiik jçeechikt zijn ot niet. Behalve de verltoopen aan d« m artikel 4 (Çcooemdt I ketturen, i» elk rervrsemden (.verkoopai, enz.) of ver-1 ken der in beslagjjenomen takken verboden j het ; -i -rloopigc verdere rcgelmatige gabruikea erran i* i tocs;el»ten. !5e bearitter» der ta besiaggemxnen «akken sfyn TCT- (nljsht deze lot nader bericht i« bewarea es behooriijk behandelen. j,rt_ ï. — Wie zakken ta bewciing fceeft (nattrarlifke Isa rechtspersonen, privaat ot openbear rechterlijke ijiâatichappiten. vennoowchtippen en Teroenigingen, ^Uhuiahouder*, expéditeur» enz.), U rerpliehi van de flp 1 AprU 1917 (proeldag) voorhandea hoeveeiheilen tft 5 April 1917 «chriltelijk met opgave v*o den eige-^ar en de lagerplaats aangitte te doen aan de Ortv af £iappenkommaod»ntur, op wier firaodgebied de lager-.,niu zich bevindt. De Ortt «1 ÉtappenkoœinaBdiso-Tiren zullen deze aangiiteo lot iO Aprii 1017 doorzen-;den aan de Etappen-Inapektion(Wirtschaftsau»»ci»u«»i, 5„ t gebied va à het Mariuekorpt aan de Imendantur fan t Marinekorp», De aangitte aïoet gedaaa worden op H)»tea vas atn>~ «ifte, welke bij de bevocgde On»- o< Ettppeakomnu»»-1 «antur kosteloo» verkrtjgbaar zijn. 0e na den proetdaa toekomende, maar rtàt den «oeldag reeds verzonden zakken ir.oet de oiitvanger siamiddeiUjk na ze ontvangen le hebben aangeven. 16 cr som» icmand in twijtel oi zijnc roorrmdeo mot-I ten aangegeven worden oi niet. than* nooet bi) «r roor-lioopig aangitte van uoen. Art. 3. — Hoeveelheden ran niet nseer dus zakken, we'ke éenen eigenaar toebebooren en welke in ai|o eigen bedn|f o< magazijn eu», zul'.en gebruikt wor-,<Jen, zijn vrij van de in beslagneming en de verpiieh ting tôt aangitte. Bi| he! vastnellen van dize groottte "rnje hoeveelheid, moet de voorhanden voorraad worden samengeteld, ora 't even van vrelke boedanigheid sn grootte de verscheidene zakken ztjn. Art. 4. — De Etappen Inspektion (« Wirtschaftaanst-f.husau) en, in 'l gebied van het Marinekorpê, de In-tsndantur van 't Mannekorp» zijn alleen gerochtigd de Yolgens artikalen 1 et: 3 aan te geven stapel» te koopen. ( Voor zoo ver er een onàorhandscbe aankoop op grood der volgen» artikel 5 te berekenen prijzen niet tôt stand i&omt oi rolgens andere besîemmingen niet mogelijk i», tiag de Etappen-Inspektioji («Wirtschaftsauaschua»»), in 't gebied Van het Marinekorp» de Intendaniur van 't Marinekorp» de ijetreflende goederen outeigcixs. Krt. ;. — Bij onderhandschcs aankoop dient oit grcod»lig de prij» weike op 25 j u.li 1914 voor «oortga-lijke goederen in den hande! ala verkooppnj» van den (abri tant goid, mst een biialag ran 30 tôt 60 ten bon-ierd.De onderbandt gekocbte varen worden, sa onder> locht te zijn, contant betoald. Id geval de goederen onteigend worden, regeh ik:h |4e handciwijze vc^gona bet bevel van den Rijkgkanna-'lier van 25 April 191 q betreffende de handelwijze voor jde «Reicnsentschaedigungskommiasion» («Reichaan- I jceigeri van 26 April 1915 N. g6 cerste bijlage), [ Art. 6. Bedrijven welke in 't vervoig zakken noodîg Sebben, moctcn v<Wr den :en van eike maand door be-ttiddeling der Ort»- oi Etappenkoiumandanturen aas de Etappen Inspektion («Winschaltsausschusan), voor 't gebied van het Marinekorp» mededeelen, boeveel takken xij voor d& erop volaende maand van doen heb-lea en «raartoe zij moeten dienen, deze _ beaturen be-j«ii9»en over de noodwendigheid en staan aan de rer-bruikera de benoodigde zakken toc, mit» betaling van rftn passenden prij». De j;enoerr.de besturen mogen 00k u .ken uit vervaagingstoffrn (surrogaten) toestaas ot 'ket gebruik ervan &() wijze van ruihng bevelen. 1 Art. 7. — De Etappen-1 njpektion en, voor het ge-tiied van 't Marinekorp», de intendantur van 't Marine-iorp» ta Brugge zijn ^•■machtigd, ta bijzondere geval-«n, inzonderncid 00K vooraizonderlîjke bedrijven of «ijverheidstakken ultzonderingea op de voorschriften 4ezer verordeniag toe te staan. Kn. 8. — Wie de vooreehriften dezer verordening 1 epzettelijk ot uit grove nalatigheid overtreedt, wordt [met ten hoogste t faar gevangeni» en mst geld-bocte^Dt 20.000 mat-k oi met eene dezer strafien ge-jtraft, voor eoover er volgen» de algemeene stratwet ; nie! «trengere stratten toepeaselijk zijn. Daarbij mag, in ' gevai van overtreding uit grove nalatigheid. de ver-beurdverklarir.g dier voorwerpen uitgesproken wor-! den, waarop de straf bare handeting beuvkking heeft. ! Ib geval van opzetteiijke overtrodmg der bestemraing-( gen dezer verordening mort <ts verbeurdverkiarin* uit-sstproacn worden. Elke poging 1» strofbaar. Zijn bevoegd de Duiuche miîitaîra rechtbanken en militaire bevelhebbers. Art. 9, — De voor»chriften ta ^tikelen 1, 4, 5 en 7 itttr verordening zijn niet «oep*ste!ijk op zakken woarvaa bewezen wordt dat zij op den proe dag het «igendom waren van de -Commission for Relief in Btlgium» ot van het Nstionaal Huip- en Voeding-komi»(ât.4. H. Qr , Acn t& Maatt «9*7. Der Oberbdrfjhhaix», SIXT VON ARMIi». 7IR0RDSNINQ Art&d 1. — De door verordening van 15 Decetnber 1916 {Verordeninasblad voor het Etappeogebied van 't 4e leger N. 275 blz. 497) tôt 31 Maart 1917 verieng-de termijn voor protestopmaken en andere tôt yrsj-> warrng van verhaal noodige rechtshandelingea wordt 1 '-'K jo ima 1917 verlengd. krt. ». — De verordening visa den Kootag der Sclgea ' M 3 Augustu» 1914 betreffende het terugtrekken van binktegoed blijtt met de beperking, welke zij door de verordening van den Komng der Belgen van 6 Oogat 1914, en met de uitbreiding, wtlke xi; door de veror-rienmg vsn 8 November 1915 ( Verordeniug»îjlad voor ''et Etopp«ngebied van 't 4e leger N. 7» Wx. c/S) v«r-tregen heetî, toi 30 J uni 1917 van kracht. | A. H, Q., den 30 Maart 1917. Der Oberbe/ehlahaber, SIXT VON ARMIN, General der Iniaateria, VERORDENING bttreffende het doan geiden van vorderitigon door dwanQbebespders. in geval er vermogen na aanleiding der den General-puverneur in Belgie uitgevaardigde, voor het Etap-peugebied van^ 4e içpfir in ^erkmsi.aefft^iW* verord<%^ 111 un— aingen ooder dwangbeheer gepfeatat te (Verordeningen des Oppcrbevelhebber» van 't 4e leger van 22 Jull 1Q15 en van 6 Maart 1016, Ver. Bl. voor het Etappengebïed van 't 4e leger, bis. )8î, N tij), than6 mogen de dwangbeheerdera zaeder beperking crvar banktegoed bwehikkca. A. H. Xï„ ^ *9T- / ^ v ' Der Oberbefehlshaber, SIXT VON ARMI», Oeoeral der Jnlantede. VOORSCHRfFT Aîtftef — De Belgische wetten betreffende de riviervissehertj van 19 Januari 1883 en van 5 Jult 1899 bfijveo met de voigende bererkingen ran kraclit» g 1. De vischvangat i» verbodea a)"» nachta, b) binr.en het berefk vsn minder dan too met ers af-staud van bruggen, »luizen, dammen en loeplaaticn, e) binnen het bereik van minrirr dan 6 lu» rua de Hollandsche grem, d) ta het Leopotdkansol. g 2. Van het verbod onder § t « kan ât bevoegde Etappenkotnmandantur op aanvraag van den tôt via-echen gereehrigden uitzonderingen toestaan. g 3. Indien bij het visaehec met net ten eec wirterioop door" doorgetrokkene netten ver»perd worden zal, moet eerat de toelating van het bevoe<jde havenambt fan 't •Kana2betriebsamt» aangevraagd worden. Indien de vischvangst bij mi duel \ an een boot geschieden zal. il I f er de toelatmg van de<cUeberwachungs»telle« (toezichts-bureeli van het •Wamerpolizeiamt» (waterpolitieambt) voor noodig. § 4. De visseherij met den hengel h slecht» gedurœi-de de maand Mei verboden. g 5. Visscherij-verloven zijn aan den prt)s van t, », 4 en 10 fcr. bij de gewone ontvangers van belattingen verkrijgbaar; bfj het uitoefenen der visseherij moet men ze steeds bij zich dragen en op verlangen van de toe-xicht hebbende beambten en militaire per»onen toonen. Art. II. — Vol«en» lid I van artikel 4 der wet van « Juli 1899 betreffende de riviervis»cherij wordt an. 26 van het Koninklijk Besluit vais 31 Mei 1913 betreflende de aflevering van visscherij-verloven aangevuld al* volgt": § 1. Afgerien ran de beatemmingen ta art. 36 van 31 Met 1913 betreffende de intrekking van visscherij-verloven wordt de aflevering van visscnerijverlovea aan een en prfjs boven de 2 ir. geweigerd aan : a) kindéren onder 16 jaren. b) personen <Be gedurende de ioatste 3 fareo wegena overtreding der visseherij bestemmingen tôt eene boete van 5o tr. of meer veroordeeld werden. c) personen aan die tengevolge eener gerecbtelijke veroordeeling een der in art. 31 van het stratwetboek genoemde reehten — niet alleen het recbt wapena bij zieh te dragen — ontzegd wora, d) personen die tengevolge ««s». traooadeeliâigtaKler politietoeziebt gepiaatst zijn. § 2. Wie een visscherij-verlof aan eçaen boogeren prijs dan s tr. aanvraagt,' moet aan den beambte, die met de aflevering der verloven gelast ia, een bewije-•chrift van het gemeentebestuur zijner woonplaats overhandigen, bewijzendt dat geene der ta § 1 onder a tôt d cenoemde voorwaarden op hem van toepasaing is. Militaire personen zijn van dcae voanchriJt ontsla-gen.Art. III,— Ovcrtredlngen der beatemmingen dezer verordening worden met tfca hoogata j» mark gald-boete of met hechtenis tôt 3 wekeu geatraft. A. Q,,. de&ï6 Mjerugt?- Der Oberbeféhbhaber, Simi von A' miit-Gencral der Infanterie, E KENDMAXINC De verordening betreffende de uitoefenlng der bifi-nen vi»scherij van 22 Juli 1915 (Verordening Nr 17, Verordeningsblad Nr a) ia door de vooi schrift van het « Armee-Obes kommando » toc 36 Maatr 1917 nige-schait.E. H.O., 29;Masrt 1917. Der Etappeninspekteur, von achickfué. Général der Infanterie. ïte Acbt&fi£8Art)6fds(fas stosli® ovea* hervormlsig VII Het àamiemen Tan den achtnrigeis ar-beidsdag door het Engelsch oorlogsnuniste-rie gaf natuurlijk een nieuw gewicht en oen grootere kraeiit aan de geiieele beweging voor de werkurenvermindering. De gebuur van het ministerio ran oorlog, namolijb het département van het seewesen, begon met den achtarigen arbeidsdag toe te passen in de goevernementeele dokken j d verandering was wel îb waar maar gering aangeiien men er maar 61 aroo arbetdda. Maar het was een begin. Do munitiefabriek Kyntie Cie van Birmingham voJgde, door hare werkureij van 64 op 48 uren per week te brengen. De twee derden haner werkheden werden per »tuk betaald, voor hen toaden de prijzen niet gewijugd worden, maar de loonen der werklieden in daghunr werden van 8 pence per uur op 9 pence gebracht. Dit voorbeeld der regeering, dat allezins goede uitslageia opleverde, Bpoorde toch verscheideioe nijveraars aan, om zich 00k ' met het vraagstuk onledig te houden en \ eerlijke proeven op touw te stellen. De Engelsche proef was overigena een waardigen tegenhanger, eener soortgelijke proef gedaan door de Vereanigde Staten in 1868. Zij was even gelukkig in hare uit-slagen, maar zij werd ongelukkig gestaakt., • trots dat, omdat «ij aangegaan was met een politiek partijdoel en van zoogauw dit be- I reikt was. In 1888 werd het achturenwerk ingevoerd in al de jççeyernemeateale werkhuizen, der Vereenigde Staten, maar de Icomi werden in evenredigheid vernunderd. Dat was 00k «00 in de wapenfabriek vsn Springfield Wat verklaarde de beetuurder in &ijn eerste versla^ ont deie proefae-ming t Hij steît vast dat de vijikappera met het nieuw atelsel, tooveel voortbreugen ala onder het oud regiein der tiee nren. Hij acht dat de daghuurmannen met meer iever en toewijding gewerkt hebben met het nieuw gtelsel. De meeetergast der ijzorgieterij verklaarde dat 1212 atukwerkera in osa maand met het tien arenstelsel -gemiddeld 2,60 dollar* per dag wonnen, met het achturenwerk waa hun loon gestegen tôt een middeacijfer vaa 2,88 dollars per dag. Dat wi) zeggen dat. zij meer gedaaa àad-den m acht uren dan vroeger in taen. (1) In de australische utad Sydney stelde men het voigende vast: De. metaaibewerkera der Australische compagnie van itoomschepen bekwamen het achturenwerk in 1868, op voorwaarde dat zij eene evenrediga loona-vermiadering aanvaardden. Zulks gebeur-de, maar na een jaar proef vond de Compagnie, dat het beter werk, de besparingen ' van gas. olie enz. haar ruim&chooU in staat stelden ae oude loonen terug te beta-len, wat gedaan werd. (2) Het huis Hadfield, staalgieterij in Chef* field bracht in 1891 zij ne werkuren van 64 uren, niet op 48 wel is waar, maar op 61 per week. ffelnu de voortbrengst trerminderd* met, xij vermeerderde, « In werkelijkheid, cegde M Hadfield, verklaren de cneeetergaaten dat detelfde dagtakken gedaan worden in minder tgd en hij haalt versoheidene voorbeeiciea aan. (3). M. Hadfield was onder allé oogpnnten voldaan over de proef die in niet» de voort-brengingskosten had vermeerderd. Deze gunstige uitslag was te* danken aan twee faktoren, namelijk de betere «telsel» van werken door het bestuur ingevoerd en het meer doorzieht en veretand door de werklieden aan den dag gelegd. (4) Het achturenstelsel heeïfc 00k goeden sdt-slag gegeven bij de heeren Caalon en Co., gieters van druklettci^ te Londea. In 1890, in een onderhoud met hoszse werklieden, stelden zij hen voor den achv urigen arbeidsdag en dezelfde loonen t© be-talen, indien zij zich verbonden deselide voortbrengst te leveren. De werklieden namen znlks aan. Zij werk-ten niet 48 nren, maar 60 uren per week, waarvan hen twee uren als < te goed » werden ingeschreven en samengeteld, die zij dan later in verlof mochten aemtsa met hun loon betaald. De uitslagen blevea nitatekend cjt aile gebied. Mr Marck Beanfoy, hd der marner, fa-fa ri kan t voor ingHilegde waren en van azijn te Londen, voerde in 1889 het achturenwerk in en selfs de week vaa vijf «a veertig uren. Na een jaar proef verklaarde hij in Sep-tember 1890 : < Wij hebben in dit jaar meer gedaan dan in gelijk welk an der waarvan ik mij heruiner en wij werkten geen «ur over. » Lord Brassey haalt het volg&nd treffead voorbeeld aan : « Gedurende het maken van den ijzerenweg in de vallei van Trent, deed mesn de grootet mogelijke pogingen om de werken m den kortst mogelijken tijd ait te voeren en om spoedig de statie van Ather-stone af te maken, bezi^de men twee ploe-gen van werklieden, die ieder acht uren workten, « Men stelde weldra vast dat dez« ploe-gen aile beiden meer werk aflegden dan deze der werklieden die nog altijd den arbeidsdag van tien uren hadden. »» M. Freeee, fabrikant van luiken te Ham-burg en te Berlijn, had het zondagswerk en de over uren afgeschaft en daar hij daarbij voordeel vond, verminderde hij deo werkdag op negen uren in 1890. Ook deze proef was too gelukkig, dat hij hst waagde net jaar nadien, het achturenwerk te probeeren gedurende twee maan-deai ip zijne werkhuizen te Berlijn. Dat ook ging zoo goed, dat- hij den aehtu rigen arb-oidsdaff benendig invoe rde in 1892 De dag begint om 7 ure '■ morgen* ©n eindigt om 6 ure 's avonde, met een half nur rust voor het ontbijt, om 8 1/1 ure en 1 1/2 ure 's middaga. Hij bezigde werklieden van versohillende specialiteiten, maar de uitslagen waren de-aelfden.Over het algemeen won de meerderheid der werklieden betere loooen in acht area dan in negen. Hierbij mag gevoegd worden de rerkîa-ring van den heer Freese, dat de hoeda-nigheid van de voortbrengst niet verminderde en cle hoevet-lheid evenmin, terwijl er groofce besparingen gedaan werdea op de verlichfeing en de verwarming. In den staat van Maeeachussetta (Foord Àmerika), heeft men de voigende sfcafei»ti«k (1) Massachusetts Labour Bureau Report voor 1872,' bladz. 250. (2) Massachusetts Labor Bureau Report, blz. 248. (3) Hadfield en Gibbins. A. Shorter Working Day, bladz. 149. t (4) Idem bladz. 148. . ITW1 !■! I iKmmrnBmsfmmitmmmmKmmamtmaammimimmimuttmr--«et* afgekondigd over de iovoering van het achturenwerk: het bestaat in 6 gestichten op 33 in de wapen- en munitiefabrieken ; in 17 op 266 in de ischeepstimmerwerven ; in 26 op 647 in de boekdrukkerijen en binde-rijen; in 36 op 817 ta de tabakfabrieken ; in 28 op 2682 metaal «erkhuizen ; in 30 op 2267 in de schoenfabrieken ; in 10 op 3334 in de bouwfirmas; in 2 op 1006 rijtuigmake-rijea.Men mag ait eene dergelijke statistiek het voigende besluit trekkea : als er zooveel nijverheidsgestichten zijn die er profijt bij gevonden hebben van hunnen verkdag op acht uren te verminderen, trots de zware eoncurrentie van hen die een lange ren werkdag hadden, dan is er geen ernstige reden meer, opdat deren ook geen profijt zoudeo vindoa bjj de verkortiag van hun werkdag. (Vf. y.) w. H. OPEN SJHRIJVEN AAN m imun bel iMingssomltelt Gent, dea 1 April 1917. ffetettm OptUUcrt, Deze open brief richt ik tôt de heerea vaa het Voedingsoomi teit en anderen Ik vraag hen of het niet mogelijk ia van oas wat meer brood in de week te kunnen bijgevera ; die heeren weten immer» wel in welken slechten, ollendigen toeatand dat wij ons Levindein. Yergeet niet, heerea, da£ het ilastîg ia, voor ouders die beeef hebben dat die ssiee-kende kleinea, die daar voor be» staan, de bronnen zijn van den tateren rijkdom, die zij door hunnen arbeid zullen scheppen. Wij hebben dus om zoo te zeggen het re-eervekapitaal der samenleving in handen ; door onze kinderen beachikkon wij over de toekomst van onze nijverheid, o&zen handei, onze kunat, kortom over ailes. En als sulks waar ta voor eeee latere toekomst, ia het niet even waar «n nog meer, voor de ontitiddellijke toekomat die voor de dour staat 1 Wij meeaen hert wel. Onze nijverheid, onze h«>ndel zijn geheel aeker geitroffea door de omstand ighedea. Denkt men ae te hersteilen met ievende gsraamten, met nitgemergclde menschen na&r lichaam en geeett Men zal dat niet kunnen. Want rergeet het niet, Mij ne Heeren, dat wanneer de kleinen lijden, de vol-wassonen ot niet beter, ia reeleer nog siechter aan toe zijn, omaat zij nog &en brokje uit hunnen mond sparea om de kinderen te kunnea paaien. Welna ziedaar, Heeren, wat a te waehten ■taat: gémis aan degelijke werkkrachten on-middellijk eo selfs gémis aan goede kandi-daten-werkers voor de toekomst, achteruit-gang en ondergang voor ons land. En sulks omdat wij eene brok voedsel miaeen t Mag dat zijnt Kan dat niet veranderd en verbeterd worden! Wij gelooven «iat het kan verasderen en verbeteren, ai» er veel liefde en goeden wil getoond wordt van aile kan ten, Dat wij geen vast plan kunnen voorleg-gen van wat er «ou moeten gedaan worden, dat is onze schuld niet. Wij maken geen deel van nwe Comiteiten nn in tijd van nood, zoomin als wij vroeger deel maakten van de openbare beeturen, die beschikten over geld, invloed en macht en die niete voorzien hebben, dua geen enkele voorzorgsmaatregel namen. Gij hebt zoo goed als alleen bestunrd, gij moet den moed hebben het groot deel dër verantwoordelijkheid te dragen, Maar wij richten dit schrijven tôt U, om U op de hoogte van deo teestand te brengen.Doet du» a* besfc, Mijne Heeren, om ons voedsel degeiijk te maker als hoedanigheid, dat meer aïs hoeveelheid en de werkende klasse zal tevreden zijn en zich voorbpeidig blijven gedrageo gelijk zij het tôt hiertoe deed. Honger Ujdea M toch het laatste, vergeet het niet. In aaaai tu moedera «n vele wer> kenfamlllëB van de derde wijk, COLETTE DE MUYNCK, echtgenoote D'Hondt, Meelstraat-, 48, Gent. • • • Wota der Dedaktie. — Zooals reeds voor eenige dagen gemeld, worden verscheidene schepen voor de Amerik-Commission for Relief in Belginm ia Engelsche tiavom vastgehouden. ARIA De herkomst van het geslacht Romanow De oudste voorzaat van de famiîie Romanow, welke eenige jaren geieden den 300n ver jaar dag gieyjçrd heeft y an haar komst > >v op den troon der Tsaren, was schijn^ hsh, een edelman vau den naara Olianda Kûoy-la, die uit Pruisen, zooals enkeien het g©-looven, volgeus anderen uit Lithauen af ^ komstig was, en in het jaar 1280 naar Ru»' land uitweek ; deze edelman, die den chris--telijken am van Johan aannam, klom ia zijn nieuw vaderland weldra tôt ©en aan-zienlijke waardigheid- Het gesiacht Romft-now rnaakte vooruitgang en werd v«rhevea tôt de kaBte der Bojaarden Een lid der famille. Andréas Fedor, verbond zich met het regeerende geslacbt der Ruriks; rija neef nain den aaam Romanow aan en ver-schafte aan zijne dochter Anastasia de kei-, zerlgke waardigheid, door haar nit te ha-welgken aan Iwan de Verschrikkelijk*. Vanaf dien dag ontstond er een onverzoea» lijke strijd om den troon tusschen âcs. geslacbt Rtsrik en dat der Romanows. Boris Godoenow, die ia 1688 deo éroo» bekiom, daar de mannelijke lijn der dynaa, tie Rurik uitgestorven was, stelde zsch toi taak met aile middelen te trachten de Romanow# te lernietigen. Hij verbaede ver-schillonde leden ran dit gesiacht naar berië, terwijl het hoofd ervaa in een kloo»; ter opgesloten en de tnonnik Philaret wwé, Na den dood van Godoenow werd de toe-stand nog meer verward. De eene moord volgde op de andere, gedurende langea tijd betwisten vicr partijen elkaar d*n troon, totdat ten laatste de Bojaarden we overwinning behaalden Onder hen waren de Romanow* het aanzienlijkst en daatf Philaret. monnik geworden, nie< tôt Tsaar feon gekroond worden, werd zijn zooa, Michaél Feodorewitsj Romanow, MS jaf? oud, en die met moeite aan versehiT!en#; uioord&anslagen ontsnapt waa, den Si F«m-bruari 1617 op ket Roode Plein van Mœ-koo tôt Ts»ar, rrootvorsi ea ftUeeaheendbi» aller Basson gekoses. (g tfist-flittfeia a i fœta$ Uit Duifcsche brern, Wcsteiyk gwectosîemlii 8 BERLIJN, 8 April. — Of£icie«£ ; den Atrocbt, hevige g«a«hutstri|d. Meess-dere tegen onze stellipgon vooruitdtingea-de Engelsche verkenningsafdeeiingeia werden afgeweerd. De geweidige (^irkeaningofi van de Ëngeischen eK de Franscheo in licsi. gevechtsgebiW ten Noordoosten vaa Ba* paume m tea Westen van- 8t-Kwiatsja werden door sterke krachton aitgevoerd. Zij verliepen, naar opmerkingen en verkU,. ringen van gevangenen ttitwijzeu? voor dea vqand met uiterst swar® verhe«ea. Bij Noreuil werden docr ons meer dan 300 Engelsehen gevaugesen meegevoerd. 5£y geraakten nochtans ia Engelsch maehien-geweervuar aoodat er tlechts 60 onze linie* beroiktea, Beoosten de baan Cjvrcy Château—Boissons verstmoide on» geschaè-vuur opgemerkte troepenverzamelkigee. In Champagne fnuikte ten Suiden van Si pont, de vermelettde werking van ot&m artillerie een in voorbereiefing zijnde aan-val. la hjcbfcgeveohfeea verloor de vnaa«l 4 vliegtuigen, waarvan twee door obertesté-nant Fr. t. Riehthofen werdea tea. fiusstech en geveohteterret»? Front vaa generaal-veidm&arschaik pries Leopoid van Beieren : Ten Noordwe&tea van Dunaburg ha&klea beruchte aanvals-troepen 1 officier, 93 man en 8 caacfeine-geweren ait de Rasatseh« steifing Ook bg Maijenibaj, ton Noordoosten ran Bogdano< vo, had een v»rke>nnin^eaanval goed g«-volg. Hierbij aamen wq 1 officier m M man gevangen. Ten Noordwestea van Bamnowitsji grr<5-pen verscheidene Russische konspagaies een onzer veldwachtea aan, die trots he-vige vuurvoorbereiding hare «telling geheel behield. Levendig Russisch vuur, i&age beide zij deo van de baan Zloczow-Tarnie-pol, van de Slota-Lipa en aan den Dniester volgde op swakke voetvolkaanvnllea. Bij de Bistriza-Solctwinska werdea voor-uitdringende jachtafdeelingen verdrevea, Op be* front van gcsneraal-overste Joz«t en bq het leger van generaal-veldmaar-schaJk v. Mackensest geen gebeurteaiasr-a van beteekenis. Balkanfrontt Yusschen het Oohrida- en Doirsa-bs««? drongen onze troepen binnea vooruitge-schoven stellingen van 3n Franschen. Z|| keerden na het aîslagen van tegenaanvfel* len volgens bevel met buH in de eigen Si* niee terug. Ten Noorden van Motw&ÀZ ' faalde een kleine Fransohe aanvai. GROOT HOOFDKWARTIER. — Betïya 5 April (Avondbericht). — Officieel: In heA Westen levendige gevechtsbedrijvigheid tea zuid-westen van St Quentin en noordoos-i telijk vaa Boissons, in het oosten aaa d#' midden Stochod. Uit Fransche broa. PARUS, 2 April. — Offieieel: lu 49 streek van St-Quentin zijn de Fransohe par troeljen ten Noordooeten van Dallon opge-schoten evenals ten noordera van Castres, tôt aan de Doutthe linies die aij Bterk be-k i.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Vooruit: socialistisch dagblad appartenant à la catégorie Socialistische pers, parue à Gent du 1884 au 1978.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes