Vooruit: socialistisch dagblad

1144 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1917, 06 Avril. Vooruit: socialistisch dagblad. Accès à 30 novembre 2021, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/df6k06z44m/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

'T " _ I Drokster-Ultgeefsîe» £asn: Maatschappij H ET LICHT , bestuurder» P. DE VISCH. Lcdctxrt-Ocnl . . REDACT1E . . ADMIN1STRATIE HOOGPOORT. 29. GENT .■ n HI wi 11il1 il -xwÊï,mir,-wrewwMHHiiimg-jj.'jRt' -*.'g ■ -■ - - iv^■■ .-.uaa'wrr«wamvwîf*' -<a*vuBM^.Y.v^<Brcn»ljkj•g^uacKif^iww*<n.rr^iiM^CTBg«3^y^ureji — I u»JUMJ PJ yyj „ ...T^^.... . VOORUIT ABONNEMENTSPfUS BELQIC Dr<« maandcR, . . , » r». 125 Ze» maandes s t , , . Ir. iM1 i«n J«m. ...... Ir. !2J>® jkg® afeoBcem sic* «f «Se ;ortft«waNB| DEN VRECMDE prie Ktsandee Wageitjke %eirseffà«nk ». », a <*•* Organn der Befgische Werklicdenpartij. — YerschijnendQ aie dctgenK TWEEDE U1TV0ERINCSV00RSCHRIFT tet de verordenlng van 11 Jull >9l6 ae hot in beslagnaman «n gebrutkan van da garst enz. . 1. — Ten gevolge Tan rermeerderde bexigheîd der !> Gersten-Zentrale » en aangrociende moeilijkhedeo bij dcaanschatfin^ van grondstoffen voor d«, brouwcrijen ■■vorden verder leden der «Gersten-Zemnle» benoemd: î. E. Gbethals-Mertens te Meulebeka. 2. Théophile Baele le Eekloo, als vertegenwoordigers der brouwerije» v*n hooeer gjsting in de provincie, 3. Maurice Oneena te Lolceraa, 4 Arthur Polie! le Kortnjk 'tis hunne plaatsvervanger». 2. — De bestcmmmgen in de rerordenina v»n 11 Juli 1916 belreflende bet in beslagnemen en gebmikeo van de gerst, enz., zijn 00k toepasseltjk op die hoeveelhe-den gerst en mout, welke naar het Etappengebied van bel 4e leger — inzonJerheid uit het buiicnlacd — inge-voend zijn ol worden. Diemengevolge i* het opkoopcn ' en vervoeren van ingevoerde genit en ingevoerde mout ' alsook bel handeldrij/en ermede. zonder toelating der « Geismi-Zentrale» verboden (§ 5). Het vervaardigen van mout 00k uit mgevoc>d graan, die niet door de j«(îersten-Z:vrde» toeg»kend is, 1» verboden (g 4*. De verdî-e'.'c.j o-it va:i ingevoerde gerst en van inge-.voerd mout gticho-k uitsluitelijk door de « Gerst en • ïentrale», i03). £. H. O.. d-wt »5 Maart 1917. Der Etappeninapeetavr» ! VON SCH1CKFUS, General der lnlanierie. vjcucrai ucr îuianicnc, ^t^^s£v^xxs'rvtmsB&mÊÊÊÊBBaiÊtÊmÊaitiÊÊmÊimÊÊiÊÊÊimÊÊÊBmÊÊm EGropeesGliG oorlag : h wtst-tflaiitiKrn m h Fraokip Uit Duitsche bron. 1 Westelijk gevechtsterreint J BERLIJN, 4 April. — Officieel: Vm Lens tôt Arras waa 00k gisteren het vuui gevecht levendig. Ten Westen vaa Sinl Kwintijn en tusschen Somme e>n Oise, sert ten de Franschen hun hefeige verkenninga . aauvallen voort. Met blpedige offere ont !namen zij terrein dat voor ons stap too stap werd prijggegeven. Bij Laffaux, aai tle van Soissons naar het Noordooaten loo 1 p&pde baaa, mislukten, na hovig vaur, in fiézette Fransche aaavallon. In en bij Reims werden, door on» opg« i merkte batterijan, versterkt« inrichtinge ' en .verkeer on der ons vuur genomen. Negen vijandelijke vliegtuigen en fcw» kabelballons werdeo door oom ylieger neergeschoten. Russisoh en Boemc«]isoh fçcvechïstcrrete Front gen. veldm. Prina iieopoid rnx jBeieren : Tusschen de zee en de Pripje |W*a de geschutbedrijvigheid in moerden ivïkken levendig. Aan den midden-Stochot i Wf>rd het door de Russen op den Wester joéver gehouden bruggehoofa van Lobolj , door onze troepen, wie aanzienlijken bur Ln handen viel, genomen. Aan weercz^dei ; van d«n spoorweg Zloczow-Tamopoi suseï ' iijdelijk de artilleriestrijd. Op het fron,t van généra al-overste Aarta hertog Jozef en bij de legergroep van gen veldm von M&ckeneen is de tœstaad 00 | veranderd. Balkanfrontt , Geringe gevecht&bedrijvigheid. Onze y lie igers bestooktjerj hot station Vertefeop, daar , door onfcstane branden werden fotogî^fiscè 1 Tastgestefi. Groot floof.îfewartier. — BERLIJN, < April. (Cfficieet) : In het Wpstem, bij regen 1 v.eder, slecbw op weinige plaataeo !er«ai-' dige artilloitec^d-ij -/igheid. In het Ooetee en in Macedonië nie<U bijzond®rs. Uit Fréwische bron. PARIJS, i Ap«1. —- Officieel: Vaa aan jd© Sodel-o tôt do Aisne tusschenpoozend 1 gêÊchutsbed rj tagheid. P atroel j eon tmoeti n-'gen ten noordea en ten zuiden van de Ailette. De Franschen namen in de streek van Vauxaillon, in de gevechfon van gisteren, 6 mitrailjeuîen. De geschutetrijd wordt t»-wnelijk hevig voortgezet in de streek van 'Butte de Mesnil in Champagnew In den Elias werd efcu Duiteche aanval»-poging op een Fransche loopgraaf in de» sektor van Sappois-le-Haat dooor bet Fransche vuur afgeglagen. Overal elders is bot rartig. PARIJS, 3 April. — Officieel : Na ampele vuurvoorbereiding beoosten eo bewestein de Somme hebben de Franschen de vijandelijke stelling van Epine Dallon' af tôt de Oise aangevallen. In weerwil van den ver-tvijlelden tegenstand dea vijands wonnen iWe het gebied, waarop we het 00g hadden ;&n veroverden over een front van 13 km. !een reeks versfcerkte punteo, die stevig in onde waren gebracht en door veel soldaten .werden verdedigd. Epine Dallon,de dorpeo Dallon, Giffecourt en Cerizy alsmede ver-scheiden hoogten zijn in onze macht. Wij z&tten in de streek van-Laffaux den voor-uitçjanp voort. Ook namen wij Vauxeny. De vijasd wierp twee duizend granaten ('P Reims. Verscheidene burgers zijn daar-door gedood. ÏÏit Engeische bron. LOXDEN, 3 April. — Officieel : Bij de geslaagdc aànvallen, grister ten Zuid-Oosten Atrçcht uitgevuord, hebben de Britsche _ tïoepça na IfWfdmmm " etriid hs$ dais \ V Henin sot Oojenl genomgn, afgezien van de andere, waarvan de namen reeds werden >n. opgegeven. Een tweede Duitsche tegenaan-,an val is in den avond door ons geschut ge-fnuikt. Wij namen het dorp Maissemy en der bezetten het bosch van Ronssoy. bij Acht Duitsche vliegtuigen zijn geveîd. ijen Zes der onzen worden vermist. ad; jfc ^ De oorlag tusschen Italie in Oulwijt-Heinrlli Uit Oostenriiksché bron 'oli WEENEN, 4 April. (Officieel). — Geene bijzondere gebeurtenisseo. ■g"»- Uit Italiaansche bron. g™ ROME, 8 April. — Officieel: Overvloe-der dige sneeuwval heeft in de bergstreken de jeo werkzaamheid van het geschut gister op de vele plaatsen gedwarsboomd. Ze was ieven-diger in het dal van de Etsch waar de vij-8e" andelijke kanonnen bij herhaling met gra-sn' naten van groot kaliber huizen van Ala hebben geraakt, maar enkel stoffelijke schade aanrichtten. .Ten antwoord heeft ' onze artillerie met goede- nitwerking militaire inrichtingen van Riva, Rojjereto en Villa Lagarina beschoten. * * * Russlscb-Pooischa- satteische pas Uit Russische bron. PETERSBURQ, 3 April. — Officieel : Ten Zuiden van Illoekst en ten Zuid-Oosten van » Wladimir Wolinsk hebbeai wij te*x de ba-™ jonet vijandelijke troepen, die in onze achanaen waren doorgedrongen, verdreven * * t l - Se ssrioi ep den Balte £ Uit Oostenrijksche bron ;a. WEENEN, 4 April. (Officieel). - Q&>ae it- bijzondere gebeurtenifiaen, ©r m> Uii Bulgaarsche bron Rocmeensoh ge^rechtsterrota : SOFIA, 3 ApriL — OUiaivd.t Nits* r®n belang. en Balkanfrontt Ten Noorden van Monastir hebben wij een zwakken aanval van Fra&ache troepen ,n met gemak afgeslagen. Overigens flauwe vuurwiaBelmg en op het B; geheele front levendige vliegeraiotie. ^ SOFIA, A April. — Haeeàoniscti front:! Noordelijk van Bitolia werd een zwakke , Fransche aanval onmiddellijk afgeslagen. Aan het overige front zwak artillerievuur. " Aan het ganache frorsi levendige vliege-niersbedrijvigheid.;'D Roemeensch front» Er ;k nletB te meï- ;■ De Oorlag tusschen Oostiarljfc en Roemenle Uit' Oostenriiksche bron WEENEN, 4 ApriL (Officieel). — Leger-r. groep van gen. veldm. t. Mackenaen : Er jj, is nieta mede te deelen. Legerfront van gen.-overst» aartshertog Jozéf : Een Oostenrijksch-Hongaarsch vlie-4 ger schoot in den omtrek van Ocna een n_ Russisch Nieuportvliegtuiz neer. Legerfront van gen. veldm. prine Leopold ^ van Beieren 1 In de midden Stochod namen wij aanzienlijke buit binnenbrengend, het Russisch bruggenhoofd Tobol in bezit. Verder vwelvnldige herlevende artilleriegevech-ten.I In Klein-Aziô « Uit Tnrksche bron 1, KONSTANTINOPEL, 4 Aprfl. — Aan het Sinai-front trekt de vijand zieh naar het n Zuid-weeten terug. Aan het Kaukasusfront ecîwMHjateelingen »- van verkenning8afdeelingen, waarbij de vij-t» and met groote verlieseo tecuggeslagen 1- werd. In Macedonië voerden on»e iroepen een gelukkigen verkenningsaanval nit, waar-door zij de Franeche® ait meerdere hnnner le vooruitgeschoven stellingen wierpen en drie e machiengeweren veroverden. Sterke tegen-)- aanvallen van den vijand werden met ver-e liezen voor hem afgewe'zen. r- Aan het overig» 'rocH ge®» belangrijke n «rebenrteaiseen. * * * OP ZEE Oe verschirpte duîkbootoorfog CHRISTIANIA, 4 April. — Volgens ee telegram van den Noorweegschen algeme« nen konsul te Bilbao aan hot Noorweegsc ministerie van Buiteniand&che ^ken, wer de Bergenschen stoomer « Farmannd » (138 ton) met kolenlading van Cardiff naar Lis sabon op weg, door eenen Duitschen U-bo« getorpedeerd. De Tônsberger stoomer «Havlyst» 532 toc met ballast van Sandjefjord naar Engelan op weg werd maandag avojjd WQgtglijk va: De Bergensche stoomer «Mauranger» die op 20 D&ceuiber met eenç ladiup iuezelzand van Fomaron naar liugelaud uitgevarea is, wordt als verloreu aaaziea. De bemanning beijtotid uit vijltaea uiau , de ladiug waî voor &5U,000 krocen verzelterd. • De stoomer t Koloue»i Person », naar En-geland op weg, werd in de Noordzee door een U-boot getorpedeerd. De beuianning giug m twee booten en werd na twee urea door eeueh U-boot opgenomen, waarop zij 13 uren verbleef. Gedurende dien tijd werd een onbekende stoomer van ouddelbare grootte nit liauge-aund in braJid gestoken. Uefc lot zijner be-mauning ia onbékend. Ten slotte werd de beuxanning van den 4 Konsul Person > aan boord van een stoomer uit Porsgrund gebracht en deze gedwonaen zijn® reia naar Engelaud te onderbreken an terug ê® keeren. BERN, 3 April. — Volgens Parijsche bla-den eischen de afgevaardigden van Brest en omgeving vaJi de regeenng, de havea van Brest als over&dehaven uit te bouwen en zich in dergelijk geval met de Vereenigde Staten in verbindmg te stellen, opdat Brest als Europeesch vlotensteunpunt door de Amerikanen zou gebruikt worden. Een consortium van Amérikaansche financier» iou bereid zijn de 'noidige kredieten voor te schieten. 1 PARIJS, 4 April. — « Snn » aieldt dat 24 Amerikaansche hjuidelsschopen al over tijd zijn. J ■I N — ■ ' De mklatinp m Betbmann Holliet en «an Czernii Kclîandsche persstenunen DEN HAAQ, 3 April. — Merkwaardigei wijze zijn de oordeelen der Hollandsche péri over de jongsie kanseliersrede en over he interview, dat graaf Czernin aan he «Fremdenblatt» toestond, volledig verschil lend. Terwijl de meeste bladen de kanse liersrede als zwak opgeven en meenen, da-zij geene groote aanvattingspunten voor d« toekomst biedt, zullen de verklaringen var den oostenrijkschen minister van Buiten-landscho zaken veelzijdig geprezen en ah brug voor een komeaden vrede worden aan-gszien.De meeste Hollandsche bladen verstaai niet, hoe de kanselier van een voor Rusland eervollen vrede kaji spreken, zoolang hij niet zij ne vroegere verklaringen, nameiijk, dat Duitschland in !t Qosten voldoende waarborgen tegen een herhaalden Ruasi-schen aanval moet hebben, terugneemt. «Slechts in geval het woor l vrede zondea vemvering uitgesproken wordt, is een eer-voile vreae voor Rusland mogelijk», zeg< «Nieuws van den Dag». Ailes, wat de kanselier over Rusland zegt, wordt in de meeste Hollandsche bladen als eene poging aan-zien, om de pacifistiche mindeiheid van het Russisch volk te versterken, maar z»lfs blîv den, die van eene dergelijke poging zich eene spoedige vredesmogelijkbeid beloven, betreuren het, dat Bethmann Hollweg zich niet duidelijker uitsprak en zijn standpunt niet door een openlijk vredesaanbod aan Rusland klaar maakte. aln elk geval staat het vast», meenï de Nieuwe Courant, «dat Duitschland er niet aan denkt, de autokratie door een door Duitsche bajonetteo ondersteunde tegenre-volutie weer op de been te helpen.» Tegen-over de andere, volgens daartoe opgemerkt wordt, niet geheele heldere nitingen van den kanselier, die aan de bestaande misver-standen volgens Holiandsch inzicht nieuwe fcoevoegden, stellen de bladen de nitlatin-gec van graaf Czernin, wiens woorden geenerlei militaire bedreigingen inhielden «n feitelijk de weg naar vredesonderhande-lingen openden. Het katholieke hoofdblad. «Maasbode» becht groote beteekenia aajn den duidolijk aan den dag komenden vredeewil van Czernin. De N ieuwe Rotterdamsche Courant is va» dezelfde opinie, doch betreurt dat ook Czernin wedorom van garantieën sprak, zonder dat het klaar werd, wat hij daaron-der verstaat en welke soort van garantiesiî met dé gewenschte zekerheid overeenkomen. Het Haagsche «Vaderland» is echter opti-mistiBcher ©n -moeat in het interview tn»-schen de regels te mogeo lezen, dat Czernin in naarn van Oostènrijk feitelijk verklaard heeft, dat de monarchie geene véroveringen wenscht. «Ook in die opzicht, meant het blad,onderscheidt zich Czernin's etandpunt wezentlijk van dat waarop Bethmann Hollweg staat». Aile bladon zijn het erover eene, dat eene konferentie . volgens Czernin se voor^telt, de beste weg tôt het apoedig be-eindigen van den oorlog ware, en dat geen der betrokkenen aanleiding heeft zich aan xulke konferentie te onttrekken. «Nieuwe Courant» gelooft dat de la&teto oproep der Pete-sburgche arbeiders en sol-datenafgevaardigden waarin ter heropne-ming van den arbeid in de munitiefabrie-ken en tôt euergieke vefdediging van het land opgeroepeli wordt, juist geen teeken ervoor is, dat de Russisch© sooiaiiston voor eene spoedige vredessluiting geneigd zijn. Maar, zoo resumeert het blad, ondes* de huidijje omstandigeden waar in Rusland in de nieiiwe regeering de tegenstrijdigste stroomingen zich nog doen gelden, kan morgen reeds een feit zijn, wat heden nog ssmiB^kiHaaee M op liet Congre* te Witshingion zal vallen kan in elk geval op het groote vra-igstul van eene vredessluiting met Rusland of me de gansche Entente vas besiissenden in vloed zyn. Komt het tôt de oorlogsverkla ring, die wij eigenlijk volgens aile uit Ame rika komende berichton tnoeten verwach ten, dan achakelt Wilson zioh ais vredes bemiddelaar deîinitief uit. Zoo het echtei tôt eene nieuwe verschuiving komt en d< tegenwoordige onklaarheid verder blijft be-staan, dan bestaat wellicht eenig uitzich< dat Wilson ter opheldermg van dea ge-zameniijken toestand bijdraagt en de we gen, die tôt eea vrede voeren, mee helpt bewerken. Yeel sceptischer oordeelt d« « Nieuwe Rotterdamsche Courant ». Het blad houdt het v or uitgesloten dât het nieuwe voorstel. dat van de Midden-machten is uitgegaan, bij de Westmachten Frankrijk en Engeland eenigen weerklank vindt. Daartoe is de rede van den llijkskan-selier door de Engelsche en Fransche pers al te stroef behandelt. (Het blad weet nog niet s; van de tater in-komende meldingen volgens welke het on-derhoud van Czernin geene betere opname bij de Engelsche pers gevonden heeft.) Het blad meent, dat de werkiug der nieuwe voorstellen veelfer in 't binneuland zich zal vervullen, daar althans de bevolking allei politieke partijrichtingen niet meer eraan kan twijfelen, dat hunne regeeringtn gea-nerlei schuld eraan dragon, zoo île tx/riog verder gevoerd wordt. «Handelsblad» meldt njt Londen dat Graaf Czernm's interview slechts in een deel der Britsche pers besproken wordt, maar geen enkel blad neeint het voorBtel eeaer konferentie werkelijk ernstig. Men beweert, dat aJles wat in Weenea en Beilijn erover gesproken wordt, slechts aïs lokprijs voor de Rusaâeohe socialisten en pacifistasj geoieend is. KRISTIANIA, 3 April. — Czernin's vredesaanbod maakt hier grooten indruk. Aile morgendbladen wijzen met vette opschrif-ten op zijne nitingen. «Tiden Stegn» looft den gematigden vorm, en ook dat het doel een eervolle vrede voor beide partijen zou zijn, e® dat tijdens de onderhandelingen geen wapenstilstand verlangd wordt. Iii het Bieiiland In Hoiiand BezoeK ^an Hciïandsohe officlerea aan het Duitsche front AMSTERDAM, 4 April: Volgens eene melding der NederL Tel. Agentur behoort tôt de sending van Nederlandsche officie-ren, die met toesbemming der Duitsche regeering Duitsche gevechtsfronten mogen bezoeben, ook de opper-luitenant vàn den generalen stal en etappen-inspektor Bosch. •In Frankrijk Éerse ondervraglng over de rede van den Kanss-Jser GENEVE, 4 Aprfl. — Volgens de berich-t-en der alhier aangekomen parijsche dag-bladen hebben vier en dertig afgevaardigden der aiterste linkerzijde der Karcer de laat«te rdevoering van den duitschen kanselier, alsmede de verklaringen van den oostenrijkschen graaf Czernin, aangegeven als de aanleiding tôt eene ondervraging die zij zullen richten tôt het- nieuw ministerie Ri bot. Eefis rôeuwe Enteirteltonfereiitle «Corrier© délia Sera» meldt nit Parijs, dat nog voor Paschen eene gemeenschap-pelijke konferentie der geallieerden gene-raals sa! plaats hebben, om aoowel over het nieuw ooriogeplan aln» <sw de kwestie van de ?ermeerderds manschaos-reserve voor de )eger« de* Entente te bespreken. Sn £t«go«and Ceringe aardappefenvoorraad in Engeiand Volgens de «Times» meldt, heeft de on-derstaafcssekrotaris FatfrUrs in 't Lagerhuis verklaard, dat in Groot Brittanje buiten in Ierland ongeveer 150.000 ton aardappe-len voorhanden zijn. Dat beteekent dat tôt Mei per kop der bevolking een pond weke-lîjks vftlfc. Thorner, arbeider, wees evenwel erop dat in 't 00sten van Londen de fami-liee van aeht fcot negen kop slechts 3 pond in drie rek-en kunnen bekomen. In Rusland De omwenteling PETERSBURG, 4 April. — De kiezinge® voor de wetgevende vergadering zulleo ten laatste in den voorzomer plaats hebben. Zij knnnea niet rroeger plaats hebben, gezien de moeilijkheden die verbondeo cjjn aan het opoiaken der kiezerslijsten. AMSTERDAM, 4 April. — Het peter-burgsch « Telegrafenagentschap » meldt dafc de voorloopige regeering op den oogenblik aile wetfcen at'geschaft heeft die de russische burgerrechten beperkten op gaond van den eenen of den anderen godsdienst of volgens de i*ss»3n waifertoe de inwwners behoorden. GENEVE, 4 April. De « Temps » ver-neemt uit Petersburg dat er voor de kazan-a(j^9 betoo- v ^ len, gingen va«n massas Ukraniëï» gefcaiê tuk neuben, waaraau ook veel andtsre vre©ïâ-met ciehngen di. jinamen. Duizenden ea dutzea^- in- den mamtebtamen zij dan door de str&tem ilar gotiokkbu actiter tairgke vlaggem en me- schntten, waarop men lezen kua ; Love è« ich- Ukranischœ iiepubiiek ! les- —— iter PETERSBDRGs 4 April. — Het Petes»*, de burgsch ielegrafenagentschap meldt 00g 3 be- Afgevaardigden der Kozatken verklaardea' icht te TiElis dat aile Kozakkeu des lands ge- scheu te bewijzen dat zij zich aansluiten bi| we- het volk, alsooa dat zij de geruchten wiiieu. ïlpt doen zwijgen die aeggen dafc zy een steaa de zouden willen zyn van het afgeschaft re-gi'em Aile tiozakken van Urenburg zoudea dat volgens hen trouw aan de nieuwe regeering5 en- gezworen hebben. lu Charkow zou een retfo-fceo lutiefeeat plaats gehatl liebben, aan hetweiy tnk 30,000 vertegeuwoordigers van aile orgaai-a,)- saties deelgeiiouien hebbeu. De eerbied voor ers de gevai en slachfcotfers der revolutie breidfr zich den lande door meer en meer ait. Oa-i in- ophoudeud wordt or den lande door druk on- gewerkt aan het st ich ten en verbeterea «ter me organisaties voor de gemeenten en de pso-, ft.) vincies, die iater uitsluitelijk zullen geleiii we en bestuurd worden door beproefde mandai nen, die door hunne werken en hunne d»-' lier den het volledig vertrouwen der geœseaftï tan sehap zullen verdiend hebben. 63- LO& Teg@nrevolutl@ ! BERLIJN, 4 ApriL — In Odessa lixegiiaè, volgens een bcricht der Fetersburgach® Beurzencourant over Stockholm, eeme V0'j vaarlijke tegenrevolutie Bij de vrijlafing !en ^er gevangenen wardea cok vêla; ' 1 tnisdadigers uit de gevangenissen bevrijd. ; ryg Dcze waren in 't bezit van vergiftigd® «14-,e pens, waarmetle zij allerhande saisclade* '• pleegden. Gelijktijdig werd ook eea j<xiesi-progrom op touw gezst. Voor het gebouir re_ der Stadsdoema had een© betooging v&b jj reactionnaire elementen plaats, waarbij 'l£_ vaandels met 't '>pschrift: «Leve keissr Mi-0çz kolaas !» vooraf gedragen werden. De burgemeesfcer hield eene aaBspra&kJ ,ou met den spoorweg werden uit Sebastopoï jga troepen naar Odsssa gezonden, die d® ruât dra herstelden. Zij hielden den generaal-f' goeverneur Pipilow, den burgemeestôf 091 =3 talrijke beambten van 'i otadsbeatuiir ass. De aanvoerder der troepen die aan het «p.1 roer deelgenomen hadden, kapiteip Marsî» werd neergeschoten. De beweging heef® symptomatische beteekenis. Zij liep saeï over op andere deelen va® Zuid-Ruslaiid.i Uit Bessarabie worden boerenonlustea g®» msld. Ook te Petersbui'g zelf zij a reakti®iv 1 naire opstoofcjes. Bê stafiimJRt; LUGANO, 4 Apriî. ■— Uifc ae» Saœg ' gram vaE den Peterburgschen ssedewsrk^l!' le" van de «Corriere délia Sera» blijkt, dafc dai, re" verhoudingen in Rusland dagelijks ing». ;en wikkelder en ondoorgrôndelijker worden. Het telegram fcetoogt, dat de leden 3"* voorloopige regeering ongetwijfeld dea eer-lij^en wensthen roesteren, den oorlog tegen Duitschland kraohtig voort t<> voeren, oa dat zij bestemd hun beat doen, om hunn® erge veranfcv/ooriiging recht te doen, mea :h- moet echter toch toegeven, dat de revolutie jg- eene diepe crisis heeft teweeggebrachfc ; bo-'. ig- vendien heeft de rede van den kanselier ' de welk6 aan gansch Rusland gericht is, esa -n- nieuw element in de voorhanden pacifisti» en sche beweging gebracht ; de toestand moe$ en daarom door de Entente met de greetst* ' lie opmerkzaamheid gevolgd worden. "ie H et radikale blad Dzen geeft de mogelijk-heid toe in vredesonderhandelingen oi&t Duitschland te 'reden. Vooropstelling van zulke onderhandelingen sij slechts dafc ge&-jp, nerlei grensveranderingen voorgenomèo. p! mogen worden, met uitzondering dergoae ie. die door de betrokken zelf gewenschfc wcS-et den; de vrede moet sonder slke Mnexa.fci« .je tôt stand komen. Andere bladen verwacJfe-,Tf, fcen een precies vredeea«nbod van Duitscb» n i-aûd In lw®i©si Branting's reis naar Peteratturg STOCKHOLM, 2 April. — De p^ot&eling# afreis van den soeialistischen leider Bran-n- ting naar Petersburg verwekt veel opziea. is Aile avondbladen bei-oogen, dat hij in pblî-'n fcieke miseie reist. In sijne begeieidiag rsisfc e- het sociaaldemok ratisch Rijkdagslid Rijdea ot de Sfcockholmsche korrespocdeot fist, e- Matin», Woitz, f lu de Vereen!qd« Sf ut#» ,d DE VEREENIGDE STATE! EN DUITSCHLAND WASHINGTON, 4 Apriî. — De regeed&f beeft de beide wetgevende Eamsr3 ««a be-. sluit toegezondeo waarin verklaard woir(M-® dat de oorlogsfcoestand fcegenover Duitscïs,-;n land octetaaa is. De baeprekingen over diâ besluit werden bot deffi volgesdea dag aift' ,n gesteld. st AMSTERDAM, 4 April. — Heè a KieErwrs va.n den Dag » schrijft in een hoofdartikei' dafc, na het ontstaac van de» oorlogetoe-stand tusschen Amerika en Duitschland, de k Hollandsche regeering ongetwijfeld geeae 'e bewapende Amerikaansche handelsschepen, >n zal binnea lateo âa de Hollandsche havesis. 18 ' '• GENEVE, 14 April. — Zooaïs «L®' Temps » meldt, werden de in Washington r- op touw geaoite vredesmanifestaties door 1- de overheid verboden. De policie vaii Phi-»- ladeipfei® wg&rd&adn evs>amm @&a ■sestetai- " JS' iaap — N. ?rijs o8i anrnm#r : voor Belgie 3 cantiemen. voor den mtmde 5 centismen 1 oieioon : RedaciS® 247 » Administrait 284S Vri'dag 6 April 1tt17

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Vooruit: socialistisch dagblad appartenant à la catégorie Socialistische pers, parue à Gent du 1884 au 1978.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes