Vooruit: socialistisch dagblad

611426 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1914, 22 Août. Vooruit: socialistisch dagblad. Accès à 22 juin 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/w37kp7wh4q/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

3îï ïaar ■- W„ 233 Prijs per nummer : voor België 3 eentistnen, vcot den Vreemde 5 centiemea Teîefoon s Redactis 247 - fêdminlsiratie 2845 Zaferdap 22 @o§jst Î914 Drutetcr-Uitgeeîstet 5em: Mastschappij HET LICHT , bestuurder : p. DE VISCH. Ledeberg-Oent . . REDACTIE . . ADMINISTRATIE HOOGPOORT. 29. GENT VOORUIT ( ABONNEMENTSPR5JS ■ ■/ BELGIE " ) Drie maanden. » » » , 1t. 125 Zes maandea ».,«». fr. <L50 Een jaar fr. Î2.5QC M en abonneert zicfi op aile postbureet» DEN VREEMDE 1 Drie maanden (dagelijkt , verzonden). • -fit; 6.79\ Orgaan der Beigische WeM'edenpariiJ. — ¥er$chijnende aile dagen. De Dnitschers op weg naar Gent L .schieMigs Documenîen MIT BIiaiSCH LEGER VOOR LUIK. — HET BOMBARDEMENT. — DE PARLEMENTAIRES. — DE GIJZELAARS. — DE TOESTAND PER DAG ïlen leest in den « Etoile belge » : Wij zijn in staat 't omstandig verhaal veer te geven der tragische gebeurtenissen, iie zich te Luik voorgedaan hebben van af ien 3en Oogst tôt op heden. Dit verhaal is jcsteund op docurnenten van gansch ver-irouwbaren aard, welke door de geschied-œhrijvers zullen benuttigd worden, die den sa,:, al van Luik, door de Duitsche troepen, n de herinnering zullen willen doen voort-.even.Zooals wij weten, was 't in den nacht van !en op Son Oogst dat Duitschland een ulti-natum aan de Beigische regeering zond. Dm 4 ure 's morgens liep de ministerraad tf, gehouden in 't paleis des konings, welke )iigewoond werd door de Staatsministers, m f'ie het antwoord aan Duitschland' kwam }p te maken. MAANDAG 3 OOGST Van af 's morgens heeft M. de burgemeester Kleyer bericht gekregen, dat de toestand zeer ernstig is en talrijke Duitsche iroepen aan de grenzen opgesbeld staan. BINSDAG, 4 OOGST Rond 7 ure 's morgens geven de forten ran Luik het noodsein. Hct eene fort ver-tfittigde het andere. Men kwam de oor-logsverklaring to vernemen. tlet Bui'schs leger treedt in België en fan dien dag af zijn de troepen van den v.'aïweldïger in 't ronde van Luik. WOENSDAG, 5 OOGST Van 't krieken van den dag vangt de be-ichietinsî aan der verschillige forten van ien rechteroever, met het grof veldgeschut. s Namiddags heeft een zeer sterke Duit-(cho aanval plaats, gericht tegen het fort 'an Barchon. G:neraal Bertrand en diens troepen ver-ledigen de tusschsnruimten tusschen de orteil en nemen Wandre terug aan de Duitschers. Onze troepen daen aan deze «ne bloodige nederlaag ondergaan, en zet-«n hen met de bajonnet in de lenden ach-erna, op omirent 1500 meters lengte. In ;eestdrift ontstoken, dragen de Beigische «ldaten, bij hunnen terugkeer, generaal 3ertrajid in triomf. DONDEEDAG, 6 OOGST Rond 2 ure 's morgens doet zich de ver-'assing van den Belgischen staf voor, door le Dnitschers, die het hoofdkwartier bin-lendringen, al roepend dat zij Engelschen ;ijn. Moordpoging op luitenant-generaal jeman, dood van commandant Marchand, 'an een luitenant der gendarmen en van >emge mannen, die den generaal bescher-nen, die men treffen wilde en die geluk-àglijk wist te ontsnappen. Op dit oogenblik zegt een opperofficier, lie met een der forten aan 't telefoneeren ' as : « Wij komen overweldigd te wor-len. » Het verkeer wordt plots afgesneden. Maar van den anderen kanb telefoneert emand, dat de staf zich terugtrekt en de «lefoondienst moet ophouden. Men -weet Het wie dit bevel kunnen geven heeft... De moordenaars moeten binnengekomen ;i.m langs 't kanaal van Luik naar Maes-iricht. Langs den anderen kant, 't is te zeg-'en langs de kaai van Fragnée en de bou-evards, kwam rond 4 u. 30 eene Duitsche omobiel met officieren, dragers der itsche vlag. Vier hunner werden op de ■ -ace St-Lambert gedood. t Is nochtans denzelfden nacht, dat Duit-fie troepen door den sector Boncelles-"'flbourg trokken. in weerwil der bewonde-iswaardige verdediging van dezen sector, >r de forten, alsmede door de aldaar aan-' zige troepen.Tweemaal namen onze man-!l}n deze tusschenruimten weer, waarbij zij i " buitengewonen moed aan den da^ leg-en een groot deel van hun effectief ver-oren.Ongelukkiglijk rukten de Duitsche troe-gedurig vooruit, en de overblijvende selaaten, van het Belgisch effectief, die de scheriruimte zoo dapper verdedigden, 'esten dezelve verrlaten. 200 Duit-prs die vooruitgerukt waren, werden •; - =gevangen gemaakt, naar Luik terug-?erd en naar "t Atheneum overgebracht. j;1 sche granaat-kanonnen van 't grof-'-''"eschut worden opgesteld in de hoog-i1 e van Robermont en te Sart-Tilmant — *nSs beide kanten zijn zij beschut tegen het -l;Ur der forten. Van des middags 12 tôt uLe heeft de-beschieting plaats van Luik * L'tessoux. De Beigische genie doet het ■ ootste deel der-Lu&er bruggen spnngen^l;. en 's namiddags ron 12 1/2 ure springt de groote Boogbrug op hare beurt. Om 2 ure, dan wanneer eenige springtui-gen op de Oitadel afgeschoten waren, wordt de colonel .onder wiens bevel ze stond, op-gesloten. Hij was plots door waanzin ge-troffen geworden en had de witte vlag doen hijschen. Om 3 u. 30 komen Duitsche onderhande-laars aan. Zij verklaren de overgave te wil-len der plaats Luik, stad en forten. Generaal Léman anttwoordt hun dat, indien zij de stad vrillen bezetten, hem dit volkomen onverschillig is, doch dat de forten ongeschonden zijnde, dezelve zich niet zullen overgeven. — Ailes of niets, antwoordt de Duitsche officier — de oud-gehechte van het Duitsche gezantschap te Brussel. Hij zegt verder : — Indien gij u niet overgeeft, zal de stad gebombardeerd worden. Om 8 ure vangt de beschieting van Luik aan. Aile uren worden twee of drie werptui-gen op de stad gericht.De paniek maakt zich van een deel der bevolking meester. VKIJDAG, 7 AUGUSTUS Om 3 ure wordt het kanonvuur overal heviger. Het dak der binnengebouwen van de Citadel wordt door Duitsche obussen ver-brand. De Citadel moet door de Beigische troepen ontruimd worden. Om 5 ure 's morgeùs, rukken de Dtiit-êchers de ètad biûnen. Zij betrekken het Provinciaal hôtel en begeven zich naar de Citadel. Graaf Lammsdorf, stafoverste van het 10e Duitsche legerkorps — die den titel voert van overste van 't Maasleger ■— biedt zich ten stadhuize aan, om M. den burge-meester Kleyer te spreken, ten einde hij hem naar de Citadel zou vergezellen, waar een belangrijke conferencie moest plaats hebben. Graaf Lammsdorf deelt der Luiksche bevolking mede dat zij hare gewoonten in niets hoeft te veranderen, dat zij de win-kels moet heropenen en zij niets te vree-zen heeft. Tôt slot zegde hij : «Gij zijt ten uwent, M. de burgemeester.» Genera-al Léman trekt zich terug in een fort. Graaf Lammsdorf verklaart opnieuw zeer duidelijk aan den burgemeester dat, meester zijnde van de stad, hij hebben wil dat de forten in handen der Duitsche krijgs-overheid gesteld worden, zooniet dat de beschieting der stad zal herbeginnen en voortgezet worden tôt de volledige overgave der forten en dit zonder voorwaar-den.Als gevolg op de gedachtenwisseling die plaats had, machtigde het hoofd van den Duitschen staf eenige afgevaardigden de Duitsche linie te doortrekken, om over den toestand met generaal Léman, of, zoo zij het noodig achten, met den Koning te con-fereeren.De burgemeester van Luik, zeer bezorgd over het lot der stad die hij bestuurt, ver-liaast zich naar het stadhuis terug te kee-ren. Daar vereenigt hij in der haast eenigo gemeenteraadsleden en parlementaire no-tabiliteiten.De aJgemeene overtuiging is dat deze voetstappen moeten gedaan worden, en dat men moet trachten de overgave der forten aan de Duitsche overheid te be-komen.Een der aanwezige personaliteiten doet nochtans opmerken dat de forten niet be-schadigd zijn, en dat er voor generaal Léman geen redenen bestaan toe te stemmen in de overgave ervan. De stad Luik is, zegt hij, niet in werkelijkheid omringd door versterkingen ; zij mag niet aanzien worden als eene versterkte plaats, en het schoonste bewijs ervan is de bezetting der stad door de Duitschers zelf. Da-aren-boven, voegt hij hier aan toe, welke ook de beklagenswaardige en pijnlijke toestan-den zijn die er voor de stad Luik zouden uit voortvloeien, men moet het hooger be-lang van het land ook in acht nemen. Iedere dag stilstand der Duitsche troepen voor Luik is eene nederlaag voor den over-rompelaar...Niettegenstaande deze opmerkingen werd er besloten dat Mgr. Rutten, bisschop van Luik, M. Kleyer, burgemeester en M. Gaston Grégoire, bestendig afgevaardigde, zich naar generaal Léman zouden begeven en zich vervolgens in betrekking stellen met den Koning. Graaf Lammsdorf had aan de afgevaardigden vrijgeleiden beloofd en hun verzocht dezely& oo de citadel t© komen afhalen. Hij had ook gevraagd, om den toestand der stad Luik goed te kunnen uiteenzetten, dat eenige invloedïijk'- ipersonen naar de citadel medekwamen. In deze voorwaarden begaven zich de drie afgevaardigden naar de citadel, waar men hun de paspoorten afleverde. Zij waren naar de citadel gebraeht in twee autos, waaraan de witte vlag wapperde. Op het oogenblik dat de drie afgevaardigden zich wilden verwijderen, voorzien van de paspoorten, waarop de zegel van het hoofd van den staf van het «Maasleger» stond, werden de poorteu der citadel geslo-ten, en graaf Lammsdorf verklaarde dat al de aanwezige personen — een tiental nota-biliteiten wier namen wij onlangs mededeel-den — als gijzelaars werden aangehouden. Hij zegde nog : «In zekere gemeenten werd er door burgers op Duitsche soldaten ge-schoten. Zoo dergelijke feiten zich nog voordoen, zullen de gijzelaars er verant-woordelijk voor worden gemaakt. Wij wil-len bij den aan van g van den veldtocht een schitterend wapenfeit verrichten.» Niettegenstaande de verzetaanteekenin-gen der aangehouden personen, die achtten dat hier eene schreeuwende inbreuk op het volkenrecht, en ëene volledige woordver-breking werd gepleegd, werden de gijzelaars in kasematten opgesloten, — uitge-zonderd de burgemeester van Luik, aan wien men alleen toeliet naar generaal Léman, en, zoo noodig, naar den Koning te gaan. Al de personen welke op dien dag in de citadel traden, werden gevangen genomen en tôt 's anderdaags in kasematten opgesloten. Doch negen gijzelaars bleven gevangen — buiten Mgr Rutten en M. Kleyer aan wien het toegelaten werd hunne bezig-heden waar te nemen. De gijzelaars bleven den ganschen nacht in v^a.kko koJtept «n « pi>pan » op «Mer-hte beddrngen. Zij bleven ingesîoten tôt zon-dag 9 oogst, om 1 nre 's namiddags, en kregen gedurende hun eersten dag gevan-genschap voor aile voedsel een half brood en water. Zij werden in vrijheid gesteld en geen hunner moest zijn woord geven ter be-schikking der militaire overheid te blij-ven. M'en denkt dat de Duitschers vrees hadden, want zij hebben de stad gebarri-cadeerd. j ZATERDAG, 8 AUGUSTUS Van dien dag af is Luik van binnen ver-sterkt. Mitrailjeuzen worden in de bijzon-derste straten en op de bruggen die nog te vernietigen zijn, geplaatst. Op de Pont Neuf namelijk staat er een kanon met aan weerskanten eene mitrailjeuze. Midden op do brug staat er een verhuiswagen met Beigische gevangenen, en zulks, beweert men, om te beletten dat men de brug in de lucht jag«. Al de straten welke leiden naar Haspen-gouw en de citadel, en voornamelijk de rue de la. Campine en rue de la Hesbaye, zijn barrikaden opgeworpen, en daarboven op staan mitrailjeuzen. De nabijgelegen huizen zijn door de bewoners ontruimd' en de Duitsche soldaten verblijven er in; zij stoppen vensters en deuren met matrassen en zak-ken aarde. De kaaien van den rechteroever der Maas — quai des Pêcheurs — zijn ook in oorlogsstaat gesteld, en de woningen zijn bezet door Duitsche soldaten, gelast — naar men zegt — den gebeurlijken terug-tocht der Duitschers naar Verviers te dek-ken.Een deel van het 10e legerkorps heeft stand genomen ,op de hoogvlakte van Cointe, alsook in de omliggende bosschen, waar grachten werden gegraven. De splitsing op de hoogten van St-Nico-las naar Hollogne is ook van grachten en barirkaden voorzien. Zij schijnen bestemd om weîjrstapd te biedea aan eene aankoriist van troepen langs de Maasvallei. Europeesch Oorlog '—i CI-&W w— DE TOESTAND (Oîlicieele mededeeling) De Minister van Oorlog deelt het volgende mede : Het Belgiscli veldleger zich. in goede orde terugtrekkende heeît stelling genomen rond Antwerpen. Er is aan onze soldaten eene welverdiende rust toegestaan. Na zooveel marchen en veldslagen, bedreigd door overgroote krijgsmachten, en na gedurende 15 dagen de bewegingen der verbonden legers ge-dekt te hebben, heeft ons leger eene afwachtende houding genomen, tôt op het oogenblik dat het met deze laatsten zal samenwerken. Rond Aerschoot is de strijd hevig geweest. De Duitschen kwamen vooruit in dichtgeschaarde kolonnen, zooals te Luik en ondergingen sware verliezen. De Gouverneur van Antwerpen is besloten de machten die deze plaats zouden willen omsingelen, af te weren en niet eene verdedigende houding aan te nemen. Deze mededeeling is de bevestiging van onze bericHten, gister onder « Laatste Tijdingen » vermeld. ■ i «iniimwi'il11 WWBliTlIllfMWTfiBama ïïelk lepr îokt door België? Welke zijn de duitsche Iegerkrachten die de Beigische legers hebben achteruit ge-slagen t Het is bijna geheel het Duitschp leger van de eerste lijn. Buiten de 160.000 man-schappen, die deel maken van de voorhoede en die naar Brussel, Gent en Antwerpen oprukken, zijn er zekerlijk nog 100.000 soldaten, die over de Maas zijn getrokken en de achterhoede vormen. Er zijn minstens 150.000 soldaten die te Luik verblijven en de provincie Luik en Luxemburg bezetten. ^ % & De bezetting van Brussel Het is eene afdeeling van het duitsch leger, omtrent 50.000 man, dat, met muziek voorop, donderdag namiddag te 2 ure, de hoofdptad binnentrok. . . y • De bezetting gebeurde op zeer vreed-zame wijze en de bevolking bleef kalm. De koning had, op voorstel van generaal Sellier de Moranville, overste van den staf, en in volledige overccnkomst met de ver-eenigde staïs der verbonden natiën. besloten dat de Beigische troepen zich naar Antwerpen ontplooiden, aldus het vreed-zaam bezet toelatende van Brussel door het Duitsche leger. Nog op het aandringen van den koning, zegt men, was het dat M. Max, burgemeester van Brussel, de Duitsche troepen te gemoet is gegaan, om hen te zeggen dat Brussel aan de overmacht van den vijand toegevende, zich niet wilde verzetten tegen deze macht. De gezant der Vereenigde Staten, bij het Hof van België, heeft zich bij M. Max ge-voegd, om aan Duitschland te berichten, dat hij voor officieele zending had te be-vestigen, dat de Vereenigde Staten wcnseli-ten de stad Brussel onder hunne bescher-ming te nemen. De telegraafbureelen en de Noordstatie ■ werden den gehgelen, da£,£esloten^ . .. Ontelbare huisgezinnen vertrokken naa^ Gent en Oostende. i zDe uhlanen en huzaren hebben geët-en ini de Nationale Schieting, op eigen koster*. i * « # Van Brussel naar Aalst] Langs de groote baan is het duitsche le-J ger vrijdag morgend over Assche, naar*$ Aalst getrokken. Om 7 nre waren ze te Hekelgem (de bra-( bantsche gemeente dichtbij de grens vaW Oost-Vlaanderen gelegen. Hun voorbijtrek<i ken duurde van 7 tôt 12 ure. Ontelbare soldaten-wielrijders gingen dfrf troepen vooraf. Zij sneden de telefoondra-i den af en deden de tramlijn te Hekelgacal springen. Een tram stond juist op den steenwegyj De enkele reizigers waren weggevlucht eri-f de soldaten namen uit den fourgon da I melkkannen. Men heeft te Hekelgem groote slagen ge»J hoorcî en dat deed de inwoners veronder-1 stellen dat de Duitschers de nieuwe tunneltj voor de ijzerenweg Oosten'de-Brussel dedeni springen. \ ^ ^ Ce Duitschers te AALST Het was rond 10 1/2 ure toen het 21e hn-4 zaren en het 10e uhlanen de stad Aalst in< reden. Zij begaven zdch naar het stadhuia| en- bezetteden het. ^ ^ i HET GROS VAH HET DUÏT-f ECHE LEGER TREKT4 OVER NINOYE EN G-EE-RAARDSBERGEN NAAR FRANKRÏJK Het gentsch schepencollege had een offi-i cier naar Aalst gestuurd om nieuws te heb-4 ben over de beweging der duitsche troepen^f Daar werd verzekerd dat het gros der al-3 daar aangekomen duitsche troepen langa| Ninove en Geeraardsbergen zouden trekken. * Dat is inderdaad gebeurd. Enkel een 200 tal duitsche wielrijders zijnti den weg naar Lede opgereden ; deze zullea) dus waarsehijnlijk Gent aandoen. ) # ^ * Op weg naar Gent WAT ONZE WETTERSCHE KORRESPONDENT ZEGT 't Was pas 5 uren dezen morgend, toen j onze briefwisselaar van Wetteren het redak-i tiebureel kwam binnengestormd. — Wat nieuws hebt gij ons nog, vroegeaj wij hem 1 t En onze partijgenoot begon zijn verhaal il Dezen morgend, zoo begon hij, was het: nieuws in onze gemeente verspreid, dat dai Duitschers welke Aalst hadden bezet, den! weg naar Audenaarde hadden ingeslagen. \ Eenige personen reden per velo weg., Dichtbij Aalst, aan het gehucht Vijf Huizen gekomen, sloegen voorposten der DuitJ schers(omtrent 400 man)inderdaad den weg naar Ninove in. De velorijders werden ech-ter zeer onaangenaam verrast. Hunne vélos werden ofwel aangeslagen, ofwel vaneen ge-hakt.Hen heeft mij verzekerd dat een jongeni die weigerde zijn velo af te staan, door eenS Duitscher werd neergeschoten. Verzekeren kan ik dat echter niet. Een 400tal Duitschers sloegen den wegj naar Audenaarde in, terwijl 150 den weg] naar Wetteren-Gent opgingen, zich even-/ wel verdeelende en verschillende zijbanent volgende. >' Te Wichelen dwongen de Duitschers den' statie-overste hem het geld te overhandigenf dat hij bezat. Dit geschiedde, — zooals! ailes, zegde men mij, met den revolver opl de borst. • Te Uytbergen trokken ze de Schelde ovei zoo naar Calcken. HUNNE AANKOMST TE WETTEREN Te Wetteren kwamen ze gisteren namiddag om 5 uren aan. Deze 150 à 200 mari hadden twee mitrailleuzen met zich. Onder de baan hadden ze den buurttrarat Wetteren-Overmeire-Lokeren tegengehou-den. Een baal koonwar.en: h&dden._zerJHAti

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Vooruit: socialistisch dagblad appartenant à la catégorie Socialistische pers, parue à Gent du 1884 au 1978.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes