Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België

199 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1917, 23 Septembre. Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België. Accès à 02 avril 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/ft8df6mf9s/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Gesetz-und Verordnungsblatt Uitgegeven door de poîitieke atdeeling bij den Generaalgou-yerneur in Belgié. Gedrukt 111 de arulîkeri] van het Wet- en Verordeningsblad, Brussel, Leuvensche strâât 40 Het Wet- en Verordeningsblad i» in Beigië verkrijgbaar bij bovengenoemde drukkerij. in ' Duitsehland en in het onzijdige buitenland bij de Duitsche post-iantoren tegen een kwartaal- -abonnement van 2,50 mark. £n-kele nummers kosten 20 Pfennig per stuk. De doorloopende xoe- . zending van het bijtilad tôt het 11 Wet- en Verordeningsblad kan de voornoemde drukkerU tegen u de aan 't einde ran eik kwartaal s te innen som van 4 Pfennig per î rel van ieder nummer besteld I worden b fflr die okKupierten Gebiete Belgiens. Wet- en Verordeningsblad voor de bezette streken van Beigië. Bulletin officiel des Lois et Arrêtés pour le territoire belge occupé. Herausgegeben von der Polltischen Abteilung bei dem Generalgouverneur in Belgien. Gedrucit in der Druckerei des Gesetz- und Verordnimgsblattes zu BrUssel, Lôwenerstrasse 40. Das Gesetz- und Verordnungsblatt Jtann in Belgien durch die genannte Druckerei, in Deutschland und im neutralen Ausland durcli die deutschen Postanstalten fUr2.50M. vierteljâhrlich regelmas-sig bezogen werden. Die einzelne Nummer kostet 20 Pfennig. Die fortlautende Zusendung des Beib'.attes zum Gesetz- und Verordnungsblatt kann bei der genannten Druckerei gegeu die am Ende jeden Vierteljahres einzuzielienden Bfetràge von 4 Plennig fur ein Blatt der einzeinen Nummer 1 beantragt werden. Publié par le département politique près le gouverneur général en Belgique; imprimé à Bruxelles dans l'imprimerie du Bulletin des Lois et Arrêtés, rue de Lou-vain 40. On peut s'abonner au BulletSi, en Belgique, à la susdite imprimerie, en Allemagne et dans les pays neutres, par l'intermédiaire de l'administration des postes, au prix de 2.50 M. pour un abonnement trimestriel. Vendu séparément le numéro coûte 20 Pfennig. La susdite imprimerie s* charge également, sur demande, de l'envoi regulier Je l'annexa au Bulletin des Lois et Arrêtes, contre paiement, à la fln (la chaque trimestre, de 4 Pfennig par feuille de chaque numéro. BRUSSEL. IV 395« 23. SEPTEMBER 1917. 1NEA.LT ■■ Verordnung, betr. die Bildung zweier belgischer Ministerien fUr Marine, Post und Telegraphen, S. 4-153. - Bekanutmachung, betr. Liquidation Iranzô-sischer Unternehmungen, S. 4454. INHOUD : Verordening betreffende het vormen van twee Belgische Ministeries van Zeewezen, Posterijen en Telegrafen, bl. 4453. — Befcendmaking betreffende de likwidatie van Fransche ondernemingen, bl. 4454. S0MMA.IRE : Arrêté concernant la formation de deux ministères belges de la marine, des postes et des télégraphes, p. 4454. — Avis concernant la liquidation d'entreprises françaises, p. 4455. *• VERORDNUNG, betrejfend die Bildung zweier belgischer Ministerien fur Marine, Post und Telegraphen. In Àusfuhrung der Verordnung vom 21. Màrz 1917 iiber die Bildung zweier Verwaltungsgebiete (Gesetz-und Verordnungsblatt S. 3457) verordne ich vvas foJgt : Artikel 1. Die belgische Postvenvaltung wird mit Anfang Januar 1918 fur jedes der beiden Verwaltungsgebiete in Belgien getrennt in eine vlàmische und eine wallonische Verwaltung, die erste in Brussel und die andere in Namur. Artikel 2. Die belgischen Verwaltungen der Marine und der Telegraphen, die zur Zeit nicht in Tâtigkeit sind, bleiben vorlaufig ausschliesslich in Hànden der Kaiserlich Deutschen Post- .d Telegraphenverwaltung. Artikel 3. Der Dienst der Witwen- und VVaisenkasse bleibt vorlaufig gemeinschaftlich fur beide Verwaltungsgebiete unter Leitutvg des Ministeriurns in Brussel. Artikel 4. In Ausfubruiig der Verordnungen vom 21. Màrz 1917 und 13. April 1917 (Gesetz- und Verordnungsblatt S. 3457 und 3597) wird der 2. Postbezulc abgeschafft; der erste Postbezirk umfasst die Provinz Brabant (Kreise Brussel und Lôwen); weiter werden die Postbezirke im vlamischen Lande nach Provinzen eingeteilt. Artikel 5. Die Kaiserlich Deutsche Post- und Telegraphenverwaltung in Belgien wird mit der Ausfiihrung dieser Verordnung beauftragt, I Brussel, den 13. September 1917. Der Generalgouverneur in Belgien. Freiherr ton Falkenhausen, P. T. V. VI 334. Generaloberst. VERORDENING betre/fende het vormen van twee Belgische Ministeries van Zeewezen, Posterijen en Telegrafen. Ter uitvoering van de verordening van 21 Maart 1917, betreffende de indeeling van Beigië in twee bestuursgebieden (Wet- en Verordeningsblad, bl. 3457), verorden ik het navolgende : Aitikel 1. Het Belgisch beheer van Posterijen wordt, met ingang van 1 Jariuari 1918, voor elk der beide bestuursgebieden van Beigië gesplitst in een Vlaamscli en een Waalsch beheer, het eerste te Brussel, het tweede te Namen. ■ i.«—nniT-Ti i ■ ■ i— I—IMM». — mi i ■■■m lœ dea cait drta Sternes Msseichfieten Vearordnungea fei Bekanntgabî itich durch Maaeranschlag beabsichtigt. Slbrigtn sind durch die Gemeinàebehdrden in ortsiib-feW Weue insbesondere in die Interessenten bekjnai i » (ekta. De met drie stenetjes gemerkto Yerordciiiflge.il worden ook door middel van aanplakbrieven bekend gemaakt. Aile andere Verordeningen moeten door de gemeente-i orerheid volgens de gebruikelijke wijze van bekendmakea i 'oorzl saa de belamgfeebbeudea laedejedeelé w«résa. Les arrêté* marqué» de trois astérisque» seront affiché». Le» autre» doivent être portés à la connaissance du publk et spécialement des intéressés par les «ftkiniitratioM communale», qui procéderont ainti qu'elle* ait eoatam de 1« iaiie. • 4453 -

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à Brussel du 1914 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Sujets

Périodes