Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België

2044 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 04 Avril. Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België. Accès à 15 juillet 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/h707w68k4j/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Gesetz- und Verordnungsblatt für Flandern Herausgegeben von dem Verwaltungschef filr Flandern. Bestcl-lungcn zum Preise von 2.o0 Mark vierteljâhrjich nimmt jede Post-anstalt entgogen. Einzelnummern kiinnen bei der Geschaftsstelle des Gesetz- und Vcrordnungsblattes flir Flandern in Briisse! (Staats-drackerei) bestellt werden (Preis 20 Pfennig). Iiei dieser kann auch die forilaufende Zusendnng des «Beiblattes» bestellt werden, des-sen viertcljâhrlieli nachtraglich zu bezahlender Preis 4 Pfennig fUr jedes einzelne Blatt betriigt. WET- EN VER0RDENIN6SBLAD VOOR VLAANDEREN S ^ Bei den mit drei Sternen bezeichneten Yerord- De met drie sterretjes gemerkte Verordeningen . nungen ist Bekanntgabe auch durch Maueranxchlag ™rden ook door middel van aanplakbrieven bekend- 11 * -rv- -» • • i : u v n -, î .a gemaakt. Alïe andere Verordeuingen moeten door de il beabsichtigt. Die ubngen smd durch die Gemeiurte- , . ., , . , •ual!ii.nw;17BV»n r gemeenteoverheid volgens de gebruikelijKe wijzevan behôrden in ortsublicher "Weise insbesondere an die boken(îmaken vooral aan de belanghebbendeu mede- Interessenten bekannt zu geben. gedeeld worden. • bet burgerlijk bestunr (Verwal-tungselief) voor Vlaanderen. feder postkantoor neemt bestellingen aan tegen den prijs van 2,30 mark per drie maanden. Voor afzonder-lijke nummers wende men zicb tôt bet dienstkantoor van liet Wet- en Verordeningsblad voor Vlaanderen, te Brussel (Staatsdrukkerij) (prijs per nnnimer 20 pfennig). Dit kantoor bezorgt evcneens het «Bijbladn ; de prijs voor het «Bij-blad« bedraagt i pfennig per num-mer en is aile drie maanden achter-af te betalen. BRUSSEL. jftr 33. I. APRIL 1918. inhalt: VerMgung,*betr. Emennung der Mitglieder des Eintrageausscîiusses fur das Jahr 1918. S. 319. — Verordnung. betr. ZusarnmensetzuDfr des Eintrage-ausucûusses flir das flàmiscbe verwaltungsgeoiet. S. 320. — Be&anntmachung. betr. Beamtenernennungen. S. 320. — Verftlgung. betr. ausserordentliche Tagung des Allgemeinen Prllfungsaussohusses, S. 32t.— VeroranunK uoer die Liquidation amerilcaniscber Unternehmungen, S. 321. — Bekanntmacbung, betr. Liquidation britlscber Untornebmungen. S. 321. inhoxjd : Bescbitting houdende Denoembag van de leden der befcrachtigings&nmmissie voor het jaar 1918, bl. 319. — Verordening betrelïende de samenstelling van de bekraohtigingscommissie voor bet Vlaamscù bestuursgeMed, ol. 320. — Beliendmaiing betrelïende de benoemiDg van bcambten. bl. 321. — Bescbilc-king betrelïende den buiten^erwoneu zittijd der middeDjury, bl. 321. —Verordening betrelïende de likwidatie van Amerikaansoùe ondernemlngen, bl.321. — Bekendmaking betrelïende de likwidatie van Britsche ondernemtegen, bl. 322. i. verfûgung. Gemiiss Artikel 36 des Gesetzes vom 10. April 4890/3. Juli 1891 in der Fassuilg der Verofdnungen vofll 13. Juni 1917 — C. C. Illa 3385 — und vom heutigen Tage — C. Fl. 1116 385/18 — bestimme ich : Artikel 1. Zu Mitgliedern des Eintrageausschusses des flàmischen Vervvaltungsgebietes werden fur das Jahr 191S ernannt : 1. Generaldirektor P. Tack, vom Ministerium fur Wissenschaft und Kunst, 2. Generaldirektor Lambrechts, vom Justrxministerium, 3. Generaldirektor J. Spincemaille, vom .Ministerium des Innern, 4. Generaldirektor E. Haerens, vom Ministeïrium fur Landwirtschaft und ofFentliche Arbeiten, 5. Generaldirektor E. Fabri, vom Ministeriu m fur Gewerbe und Arbeit. Artikel 2. Der Verwaltungschef fur Flandern wird mit der Ausfùhruang dieser Verfiigung betraut. Brussel, den 19. Mârz 1918. Der Generalgouverneur in Belgien. Freiherr von Falkenhacsen, C. Fl. Illa 382/18. Generaloberst. besciiikking. Overeenkomstig artikel 36 der wet van 10 April 4890/3 Juli 1891, in den zin der Vèfordeningen C. G. îila 3385 van 13 Juni 1917 en C. Fl. III6 385/18 van heden, beschik ik : Artikel 1. Worden tôt leden van de bekrachtigingscommissie van het Vlaamsch bestuursgebiet'l, Vôor hét jaar 1918, benôenvi : 4. de heer P. Taek, algemeen bestuurder aan het ministerie van Weten schappen en Kunsten, 2. » Lambrechts, algemeen bestuurder aan het ministerie van Ju istitie, 3. » J- Spincemaille, algemeen bestuurder aan het ministerie v. in Binnenlandsche Zaken, 4. » E. Haerens, algemeen bestuurder aan het ministerie van La ndbouw en Openbare Werken, 5. » E. Fabri, algemeen bestuurder aan het ministerie van Nijve rheid en ArDeid. Artikel 2. Het Hoofd van het Burgerlijk bestuur (Verwaltungschef) voor Vlaanderen is belasL, mtl de wityocring van deze bcschikking. Brussel, den 19" Maart 1918. Der Generalgouverneur in Belgien. Freiherr von Falkenuadsen, C. Fl. 1116 382/18. Generaloberst. 4 - 319 -

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à Brussel du 1914 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Sujets

Périodes