Votre recherche a donné 523 résultats

a-z index des titres
  • 1918-02

Filtres

Date de publication
1918523

Uilenspiegel van Leuven

Abonnementen : Een jaar, 5.00 fr. — Zes maand, 2.50 fr. — Drie maand, 1.25 fr. IN HET STADSLABORATORIUM Boer. — Mijnheer, ik heb hier scheikundige meststoffen. Bestuurder. — Ne comprends pas, boer. Boer. — Wa-blieft ? Bestuurder. (doddelend) •— Ikke.... i ik en vorsta ken Flams ! Boerin en boer. — Jemekens-God ! Hij kent geen ...

Vlaamsch leven: zelfstandig Vlaamsch geïllustreerd weekblad

Bureelen : 104, Noordlaan, 104, BRUSSEL Derde Jaargang ■ jyTr | A Prijs : 20 centiem ^^0^^ebruari_Jgl8 11 1/ Zonder verzendlngskosten M # VLAAMSCH LEVEN - ZELFSTANDIG VLAAMSCH -ÛEÏLLUSTREERD WEEKBLAD Bestuurder en Hoofdopsteller Willem QIJSSELS INHOUD VAN N' 19 : Hoe staat het met den Oorlog ? (Wekelijk- sche kronijk XVIII) met 7 platen .... ...

De oorlog in beeld = la guerre illustrée = the war pictorial

" Illustrated London News and Sketch. Ltd.. Londen. Eneeland. THE WAR PICTORIAL (Hollandsche Uitgave). VERSCHIJNT ...

De legerbode

den Dinsdag, Donderdag en Zaterdag verschijnend Dit blad is VOOR DE BELGISCHE SOLDATEN bestemd ; iedere compi agnie, escadro» of batterij ontvangl tien of vijftien Fransche en Nederlandsche exe^ mplaren. De Belgische Vaderlandsliefde tegeoover de Daitscîie Snoodheid Niemand zal, zender ontroering en zonder ge-wettigde fierheid, het nieuws lezen ...

L'indépendance belge

89e année Mo 44 L' INDÉPENDANCE ROYAUME-UNI : ONE PENNY BELGE. CONTINENT : 15 CENTIMES (HOLLANDE : 5 CENTS) ADMINISTRATION ET REDACTION : BUREAU A PARIS: MERCREDI 20 FEVRIER 1918 ("3 MOIS, 9 SHILLINGS. TUDOR HOUSE. TUDOR ST.. E.C. 4. 11, PLACE DE LA BOURSE IYICHWKEUI rCVKfÇK 1»10 ABONNEMENTS:] 6 MOIS. 17 SHILLINGS. CONSERVATION PAR LE ...

De klok uit België = La cloche de Belgique

fe blad ■ I ■IIHHW Zondag Ê4 Februa1918 1è Jaargang NO. 48. De Klok uit België REDACTIE EN ADMINISTRATIEi WILLEM ll-STRAAT 56 - TILBURG TELEPH. 744 • POSTBUS 83 •iHnHnMni'innnnnnnnnnnnnnnpinnniinnpir1 MIJN NAAM IS ROELAND ALS IK KLEP, IS T STORM ALS IK LUID IS T ZEGE ABONNEMENT: fttor HOLLAND ...... FI. 1.00 per Kwartaa! i/ocr ...

1914 illustré: revue hebdomadaire illustrée des actualités universelles

NUMERO 179 FÉV. 1918 E30G3 PRIX DU NUMÉRO 25 CENTIMES AboMMMat I Frua. ~~ ;■ ^ 4 — \ ADMINISTRATION : ' RUE SAINT-JEAN N* 48 □ BRUXELLES Q PRIX DU NUMÉRO 25 CENTIMES AbwiMNi i 9 Frii» n REVUE HEBDOMADAIRE ILLUSTRÉE DES ACTUALITÉS UNIVERSELLES LE REGARD DANS LA NUIT. Le» aimées en présence, qui s'observent du fond des lignes ...

Pages