Votre recherche a donné 386 résultats

a-z index des titres
  • 1916-06

Filtres

Date de publication
1916386

Belgischer Kurier: belgische Ausgabe des Deutschen Kurier

3art T800 Mark. Die Natîonalgalerle EeftS bisKer sur «fat Werk srevogt»N das grofie Bild Francesco d'Andrades als Don Juan in der Kirchhofszene mit Leporello. Donat Herrnfeld •{•. Eine Kunde, die lebhafte Teilnahme crwecken wird, geht un» zu. Nach langem Leiden entschlieï lieute Bacht in einem Sanatorium* in deip er vergeblich Hei. lung ...

Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk

^ ,/ « - Tweede juargang Nr 30 Piijs (> centiemen ■f ... Gont 11 Juni 191 <» hoofdredactie : algem--*n secret aria aï oude houtlet, 34. met de med b. w e r king van het werk dek volks bîblip'1 heeken "de straal,, theresianenstr aat, 13 ——w—■&——»■ il —y. ii ALLERLEI Weekhlad voor ons Vlaamsche VoEk 11 11 ni 11 ...

De drukpers: officieel orgaan der Stedelijke Federatie van de Boek- en...

DE DRUKPERS Olîlciseï orgaait lier SisdsiljKe Feaeratie van ne bobk- en DruKnijvemeid van Geni - Verschljnt voonooplg nm ne iwee maandan ABONNEMENTSPRIJS PER JAAR : jj Ailes Wat Redactie en Adminisiralie betrejt te zenden : y AANkONDIGINGEN : ®e'fë, l'S 0 VAN AKENSTRAAT, 8. - CENT. 0 VolgenS °vereenl<°mst en voorop Buitenland 2,50 jj | ...

An Flanderns Küste: Kriegszeitung für das Marinekorps

AN FLANDERNS KÜSTE KRIEGSZEITUNG FUR DAS MARINERORPS " Nummer 7 Reinertrag fur Wohlfahrtszwecke 15. Juni 1916 Skagerrak Es lauten die Glocken, die Fahnen flattern, Und jubelhell braust es von Mund zu Mund, Und um den Erdball die Funken knattern Und geben es allen Vôlkern kund: Es haben die deutschen blauen Jungen Den grôssten Prahlhans der ...

De Belgische standaard

r Jmar H"' Wïit eratieM*» m«i iuMi(ir Zaterdag 10 Jun! liif DE BELGISCH STAnDAARD , y, ^ y |f ACn » p AA r% f 3 /v^ /\ Ç — T S fcJe bl « *» ♦##«t. ' — * lUtf®"* P*«t«n Vaste Opstellera; M. E. Bhlpairi, L. DtnrnRs, Y. Van Qrambewcn, >> BsïtTKAKf) VAN DSR Scheldim, D* VAM DB Perse, D* J. VAS DE Wcmttke, JUBL ...

Het Rood Kruis: officieel tijdschrift van het Rood Kruis van België

Tegen de Geslachtsziekten. Zooals „Het Rood Kruis" in zijn nr 17 van 13 April 1916 meldde, heeft de Gouverneur-Generaal in België Z. Exc. Vrijheer von B i s s i n g in het Pruisische Heerenhuis volgend verzoek ingediend: De koninklijke staatsregeering te ver-zoeken:1. een bepaalde som in de staats-begrooting op te nemen a) tôt invoering ...

L'indépendance belge

87ème année,. Nn ISO L'INDÉPENDANCE ROYAUME-UNI: ONE PENNY BELGE. CONTINENT: 15 CENTIMES (HOLLANDE : 6 CENTS) ADMINISTRATION ET REDACTION : TTJDOR H0U3E, TITDOK ST., LONDON. I TELEPHONE: CITY 3960. BUREAU A PARIS : 11. PLACE DE LA BOURSE. TELEPH-= jîitK.e1 MARDI 27 JUIN 1916. En vente à .Londres à 3 h. le lundi 26 juin ( 3 MOIS, 9 SHILLINGS. ...

Lloyd anversois: journal maritime emanant des courtiers de navires

ANVERS, Jeudi 22 Juin 1916 Le numéro 10 centimes Cinquante-neuvième Année - N° 17.646 DIRECTION & REDACTION 14, RUE VLEMINCKX, 14 ANVERS Téléphone 3761 LLOYD ANVERSOIS Seul Journai Maritime quotidien émanant des Courtiers de Navires Annonces : 25 centimes la petite ligne. — 50 centimes la double ligne 1 franc la ligne sur double ...

Vooruit: socialistisch dagblad

32e iaar -■ N. 171 »MltJW»^«K3agB3ga8?3 Prijs per nommer : tooi België 3 oemiemen, voor den Vreemde 5 eentiemen 1 elafoon s Radaetle 247 - Âdministratie 2845 ^ ^oensdaq 21 D ni farter-U lîgeef «te» gasc Maatschsppij H ET LSCHT beotunrder t P. DE VISCH, Ledeberg-Otirt . . REDACTIE . . ADMIN1STRATIE HOOGPOORT. 29. GENT VOORUIT ' Qrgaan ...

Belgisch dagblad

le Jaargang VRIJDÀG 23 JUNI 1016. ÎN o. 337; ■ IIMMIIIH Mil» ■■■Il I •rT»«.«««=*- ABONNE MENT EN. Per 8 maanden voor Eollaud f 2.50 franco per posfc. Loase 4ummers • Voor Holland 5 oeût toor Buitenland Tlt cent. Don Haag. Prinsegracht 69, Iclef. Red. Adm. 7438. BELGISCH DAGBLAD Bestuurders: Dr. TERWAGNE — CH. HERBIET. • ...

Het volk: christen werkmansblad

Aile briefwïsselingen vracljt-rrij te zen den s an Aug. Van (seghem, uitgever voor de EaamI; toasttch. «Drukkerij Het Volk», Meersteeg, n° 16, Gent. Bureel voor West-VIaandcreni Gaston Bossuyt, Eecolletton-vtraat, 14, Kortrijk. HET VOLK Maa soh?j}£t fa s Opalle postkantoren aan 10 tf, psr jaar. Zes maars den fr. 5.0Û. Drie maanden fr. 2,KO. ...

De Belgische standaard

Çl-dc ïn.ar» —* ^Jr ■ /o«,\ Vijf Gentiemen het nummer Vrijdag 8 Juni 1916 DE BELGISCHE STAnDAARD Su«fei«p •4^7r7^?5^T*wmw,*= TU«fon» Pt€C«r F«fe Opstdkr* : M. E. Bklpairb, L. Dutiî-rs, P'à BER?RiNE VAN ÛBR SCMELDEN. Dr VAN DI PeRRî, ï> J. VAN DE WoiSTYNB, JUDL PlLLIAKKï w ». r«ee upmiier»; m. c. cblp*»*, l. ...

Pages