Fußball während des Krieges

Fußball während des Krieges

Redactie's picture
Redactie

Teil von

De grote oorlog

Fondsenblad: handel, nijverheid, taal, godsdienst

MminiiMQ 29 MllN IIII4 fr))i par nammir : B oiiilleimn 41)' jiutr, Num. 0(1 Tololoou •«« FONDSENBLAD Toiefooii •«« IMkMNIllMUM I Vmi illi mml« imi mU n* »•' kHl _*«• lil'l l l VI'UI N I«. lu ill'MI. VLAAMSCH LAND liuutlfl, Nljvorlmiil, Tn*l en QiXUUIoiim VKHICHIJNKN DR Al I l[ WTHKDAOLN • «<•« MU I J VI«M*|l||l#| VOONOI* ...

Nieuwe Vlaamsche illustratie

No. 20. ZONDAG 8 FEBRUARI 1914 19e JAARGANG. NIEUWE LAAMSCHE ILLUSTRAITE Verkrijgbaar bij de Uitgevers van HEr handelsblad van antwerpen Pjrijs Frcs. 3.ÔO per jaar in Antwerpen, fr. p. post Frcs. 4.20. Druk & Uitgave Uitgevers-Maatschappij „Neeriandia", v/h. o.a. FIRMA F. B. VAN DITMAR, Utrecht. Internationaal voetbal. Het militair ...

De kleine gazet: geïllustreerd blad

I Donderdag 12 Maart 1914 Nr 11 Tiende Jaargang DE KLEINE GAZET Q-exllxastreercL ~W~eelc~bla_cL Abonnementen worden aangenomen in onze buree'en Korte Nieuwslraat 28, en in al e Postkantoren. Afzonderlijke nummers bij Van Tassel, Melkmarkt, Roelants, St-Pietersstraat, B ekhcndel Flandria, Kathelijnevest en bij al de voornaamste ...

Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend

les rtftittoftw*, wm ZONDAC, 23 PECEMBEB HET VADERLAND Sîbjî» saG5»flîSK#* ' t fr. *Jtr tas# 6dm» ût Wj «serttMirasï Hif*5îanMte*iffgai trewir gepritaBEtT'. «tsa tasWcrfs. - .-in i— ■IIIT- .— '.^-x—gn Belgïsch dagblad, Yoorlooplg te P$njjs9 35 Place des Deux-Écus, 3 ' -'r ' Z ™ . LEO YAN GOETHEM, Directeur Het mimmer ; 5 ...

Gazette van Gent

24T JAÀR - N' 27 7. 5 OENTIEMIOS DINSDAGs l9 DEOEMBER 1914 GAZETTE VAN GENT inSCHBIJTINGSPBIJS : VOOR GENT s VOOR GEHEEL BELGIE.î en Jaar fr 12-00 , Een jaar fr. 15-00 maanden > £-50 j maandei > V-75 maanden » 3-50 I maandei , , . . . » 4-00 Voor Rolland : fran. pei maanden. Voor de andere làîhden : fr. 7-50 pe maanden. NIEUWS-, ...

De kleine gazet: geïllustreerd blad

Donderdag 4 Juni 1914 Nr 23 Tiende Jaargang ■wiummwKP—sam——i—— DE KLEINE GAZET Greïll\astreercL \A/ eekblad Abonnementen worden aangenometi in onze bureelen Korte Nieuwstraat 28, en in aile Postkantoren. Afzonderlijke nummers bij Van Tassel, Melkmarkt, Roelants, St-Pietersstraat, Boekhandel Flandria, Kathelijnevest en bij al de ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

DE GENTEMAAR - DE LANDWACHT 38 jaar. Uitgever G. De Qraeve, Cent, Keteîvest, 1 6. PB IKX^IIDTS PATBIOT Vrijdag 2 3 Juni 1919. Main. «5V SPORT VOETBAL Plein F. C. Eendraoht (Muide). — Zondag 25 Juni, om 3 ure, halve finaal van Tomooi F. C. Eendracht. F. C. Eendracht I tegen Standard F. C. I. Scheidsrechter M. Van Paemel. Oamiddellijk daarna ...

Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend

§3è JAARCANC, S ^r 806 WOENSDAG, 23 «SANUARI 1918. HET VADERLAND Kleine aankoigligingen : î fr. per regel Groote i'fl. bij overeenkomst Dienstaanbiedingen : voor gereformeer-den kosteloos. Belgisch dagbîad, ïoorloopig te Parijs9 3? Place des Beux-Êcus, 3 LEO VÂN GOETHEM, Directeur Het nummer ; 5 centîem (Front en Frankrijk). 10 centiem ...

Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend

| sdê JAARGANG, Nr *38. VR1JDAG, 16 NOVEMBER HET VADERLAND Kleine aankondigingen : 1 fr. per regel Groote id. bij overeenkomst Dienstaanbiedingen : voor gereformeer-den kosteloos. Belgisch dagblad, voorloopig te Parijs, ?, Place des Deux-Ëcus, 3 LEO VAN GOETHEM, Directeur « III ' .IL U. ■ .* - .. ■ .... | » ■ Het p.ummer : 5 centiem ...

La dernière heure

g»* 1 I4X BUREAUX 9, RUE ST-PIERRE A BRUXELLES Ouverts de 9 à 5 1/2 Les jours fériés de 10 à midi lies annonces et réclames sont reçues aux bureaux du journal et à l'AGENCE HAVAS, 8, place des martyrs, 8 (1" étape) à Bruxelles. wsa———— wmw*r La Dernière Heure LE PLUS GRAND JOURNAL BELGE, LE MIEUX RENSEIGNÉ ABONNEMENTS ] ...

Ons land: in woord en beeld

Ç>fi C men fietnummer "Abonnement m 7QFCJZ, Ons cWaxyrd e*i3t>e&Ld ^llUgever: max, (§)/! A ibert... cie /-.kJ LcUouràtn... LUITENANT-GENERAAL BIEBUYCK. ADJUDANT DES KONINGS. BEVELHEBBER OVER DE Se LEOERAFDEELIN6. i 1STE JAARGANG Nr. IL VERSCHIJNT ELKEN ZONDAG. 27 APRIL ...

Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend

I ciâARCANC, Nr SIS. ofiiTïîrfrT^'iîiTiïrîftio HET VADERLAND IKleine aankondigingen : 1 fr. per regel Groote >d. bij overeenkomst Dienstaanbiedingen : voor geref'ormeer-den kosteloos. Belgisch dagblad, voerioopig te Parijs, 3» Place des Deux-Écus, 3 LEO VAN GOETHEM, Directeur t nummer i 5 centiem (Front en Frankrijk). 10 centjera ...

Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend

f Lr JAARCAMC, Nr 810, DONDËRDAC, Î3 JUNÎ 1918. HET VADERLAND IKleine aankondigingen : 1 fr. per regel Groote id. bij overeenkomst Dienstaanbîedingen : voor gereformeer- den kosteloos. Belgisch dagblad, voorloopig te Parijs, 3, Place des Deux-Écus, 3 LEO VAN GOETKEM, Directeur Het nummer ; 5 centîem (Front en Frankrijk). 10-centiem (andere ...

De legerbode

den Dlnsdag, Donderdag en Zaterdag verschijnende Dit blad is VOOR DE BELGISCHE SOI.DATEN bestemd ; iedere compagnie, escadron of batlerij ontvang-t tien of vijftien Fransche en Nederlandsche exemplaren. Het Tehuis voor den Belgischen Soldaat u De telefoon rinkelt. De heer Bléro, secretaris van den minister van oorlog en bestuurder van het Tehuis ...

De legerbode

DE LEGERBODE den Dinsdag, Dondevdag en Zaterdag verschijnende Dit blad is VOOR DE BELGISCHE SOLDATEN bestemd ; iedere compagnie, escadro» of batterij ontvangt tien of vijftien Fransche en Nederlandsche exemplaren. GEZAMENLIJK PROTEST tegen het onrechtmatig aangeworven gezag van den zoogenaamden « Raad van Vlaanderen », dour de Vlaamsche ...

De Yzer

Nr 5 Prijs per Nummer : 10 Cent. 14 September 1918 WEKELIJKSCH BLAD VAN H ET BELGISCH FRONT INSCHRIJVINGEN î Één jaar .... 4 Frank OPSTELRAAD EN BESTUUR s Gebroeders MÀKAR, Z. 143 i/i TOEGELATEN DOOR DE CENSUUR N1' 1370 van 12 September 1918 De Primus der Belgische Kleppers De O/Luitenant Willy COPPENS Op vijf maand tijds hecft de beruchte ...

Le courrier de l'armée

j 152 Novembre 1917 COURRIER DE L'ARMEE | paraissant les Mardi, Jeudi et Samedi v. k 0 m * x ' mmmmmmmmmtamÊtmmm» i n i'imiii i iti n n m n m m an n i" . mmmmmmma Ce journal est destiné AUX SOLDATS BELGES ; chaque compagnie, escadron ou batterie reçoit dix ou quinze exemplaires français et flamands. La Fête patronale du Roi Les Comités ...

Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend

| «fggawCTWg, Nrg49. ZATÊRPAC, 26 ÂptTfc ÎSIS.'i HET VADERLAND gleine aantondigiagen : 1 fr. per regel Groote id. bij overeenkomst Dienstaanbiedingen : voor gereformeer-den kosteloos. Beîcjsch dagfciad, ¥oorI@opig te Parijs, 3? Place des Deux~Ëcus, 3 LEO VAN GOETHEM, Directeur Ret- nommer ; 5 centicm (Front en Frankrijk). 10 eeniiem ...

Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend

lîwa ^ ô5i* . _jVrAANDAO, 22 APttlC 191g.' HET VADERLAND jf[eine aankondigingen : 1 fr. per rege! Groote «*• bii oVereenkomst Pienstaanbiedingen : voor gereformeer 4ea kostcloos. Belgisch dagblad, voorloopîg te Parljs, 3, Place des Deux-Écus, 3 LEO VAN GCÈTHEM, Directeur Het nummer : 5 centiem (Front ea Frankrijk). 10 centiem (andere ...

De Belgische standaard

vggp' r ^wr ^ ^ X/- \y ^Çs ^r Vif^- -«er ^jr An h r ^>CçTPr~^ i ' ! ! mmimFfîïi •• "*»î«Éi i fM!? §&ÏMU?Si | m «liai jf. usa MMXdlta fi. «s U*ifer:.ilifii i JM ' *&ïtï HciiMits j r in 'i ïhûK i ra*à«id fr. t,?S • sot&andeit 3.30 «ses&das S.sfl >:«i>MiivME CwUw | lamé 1 X neind fr. a.50 9 ...

Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend

ans JAABCANO, Tfr 950. ZONDAG, 21 APRIl 1918. HET VADERLAND Kleioe aankondigingeû : 1 fr. per regel Groote id. bij overeenkomst Dienstaanbïedingea : voor gereformeer-den kosteloos. Belgisch dagblad, voorloopig te Parijs, 3, Place l?s Deux-Écus, 3 LEO VAN GOETHEM. Directeur «sSfciô&ja ap Het numg.er i 5 centiem (liront en Frankrijk). 10 ...

Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend

I sdc JAARCANM , Hr 95? DINSDAG, 23 APRIL 1918 HET VADERLAND Kleine aankondigingen : 1 fr. per regel Groote id- bij overeenkomst Dienstaanbiedingen : voor gereformeer-den kosteloos. Belgïsch dagblad, voorloopig te Parijs, 3, Place des Deux-Ëcus, 3 LEO VAN COETHEM, Directeur Het nummer,» 5 centiem (Front en FrankrijK^ 10 centiem (andere lauden). ...

Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend

I I Deioe aankondigingen : 1 fr. per regel Groote id- bij overeenkomst Dienstaanbiedingen : voor gereformeer-tfen kosteloos. Belgisch dagblad, voorloopig te Psrijs, 3, Place des Deux-Écus, 3 LEO VAN GOETHEM, Directeur Het numnier : 5 centiem (Front ei .Frankrijk). 10 centiem (andere lauden). Per maand (vooruitbetaald) : Frankrijk 1.25 fr. ...

De Belgische standaard

' ii B4 .9i( WoehSàag 20 juni igl / liïSife.: * ■ > W**t » i te?-**-Il «ê; ■ I» * UN » fs- •: w t st is B SU *eîï8ia 'î issiâ s " »fe*!ÀËâ {îcg.fcj » «Kt&S&S c - tttfcea&sïi; 14$ eps DE BELGISCHE STANDAARD O P S ï S L 8 5! BSBîEÏ8; ?f ?. a a S'i i.î' ?«*:ï» T S? îsiSÏ jaf.y<is ■ EECLA.MÎ?^ ...

De Belgische standaard

-k* Jamr-Wrlt1! Donderdag 24 finis ï*w IfflBBIBffii fMrStUftni |!Mft8* iï.JW* imialia s>f«. imiritB g.g? mjm "i—iri niât eaftttiMji in I nts&â bt. ï.ï$ | «.saiaîv:,; |i ,5g Wmites 'É lam4 t «BwaBd !r.g.§o • mdw £.co |Ktts&a; ï>&> " DE BELGISCHE STAnDAARD OPSTBL BM B BH KIR VILLA « lf« Coquille » ...

De Belgische standaard

DE BELGÎSCHE STAHDAARD ' k I IttttlHSIffifc i « > i? *« '** » - Iritj.;- z f Ht!. S..-* î-• MMfcv. • • . |m$* "a ». . «Miels '( J£." !«»!.: à - ■ «sis" | MiM&é •• Kti&a 'i Ï*x i . IttMt ho ï'fr ■ MtfcËi'sS g. 39 M- . ^K, n*R A CHT B A fis R T /v\ÀCh^ ^®®S©Pê.0 0 ? S X 15 L £ S! B K H E B ...

La métropole d'Anvers: paraissant provisoirement à Londres

The Newtpaptr far Belgiaws LA MÉTROPOLE |oNE PENNY L n< onrrtnr fe, PARAISSANT PROVISOIREMENT A LONDRES Bvreawx : 43, Ckaiecry Lue, W.C.2 — Telepkoae : Htlkora 212. r 3 mol* p «kl AbonacMeats » -j 6 mois 17 s h, 1 1 ta ji «fat 25" ANNEE MARDI 10 SEPTEMBRE 1918 RtgltUrmI M th* G. P. O. mt m Ntwsfmftr. No. 253 LA GRANDE GUERRE L'avance ...