Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk

992 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1915, 07 März. Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk. Konsultiert 22 Juli 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/k06ww7b777/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

I\r 16 7 Maart 1915 brieven te zenden a an de redactie van :: " allerlei „ " antw. steenweg, 69, st-amandsberg, (gent) ALLERLEI vorige nu.mmers van :: " allerlei „ :: zijn te verkrijgen bij :: de verkoopers " Nieuws en Lezirg voor het Vlaamsche volk WEEKBLAO, Prljs 5 centiemen Wentenswaardigheeden van den Oorlog Officieele Mededeelingen WESTELIJK FRONT Uit Duitsche bron (Wolff). Herhaalde, weder met sterke krach ten ingezette aanvallèn in Champagne braken îmeestens reeds cnder ons vuur en onder geweldige verliezen van den vijand ai Nagevechten waren op enkele punten doorgaans zegenrijk voor ons, Onze stel-lingen bleven bepaald in onze handen. In 't Argonnenwoiul veroverden wij meerdere loopgraven, maakten 80 gevan-genen en vijf mijnenvverpers huit. Aanvallèn op Bauquoir werden bloedig afgevvezen. De in de Vogezen in de laatste dageri door ons bekomen voordeelen werden itrots hefiige tegen aanvallèn vastgehoudën. Avondaanvallen van gisteren door de Franschen, noordoostelijk van Celles on-dernomen, waren voor den vijand bijzon-der verlieslijk. Uit Fransche bron. PARUS, 2 Maart. (Reuter). Officieel bericht van vanmiddag drie uur: De vijand heeft gisteren een aanval gedaan ten zuidoesten van St-Eloy, doch is teruggeslagen. Reims is opnieuw beschoten. Wij hebben het door ons genomen ter-rein tùsschen Perthes en Beau-Séjour be-houden en houden de voonlaamste stel-lingen evenwijdig met ons front bezet. De Duitsche garde ondernam Zondagnacht een tegenaanval. Allerlei Nieuws GINEMAPLAAG Het Gemeentebestuur van St-Jans-Mo-lenbeek heeft allen, die onder«tand genie- ten, laten weten, dat deze zal geweigerd wGrdeu aan de huisgezinnen waarvan één lid, klein of groot, als bezoe"ker van cinémas zal worden bevonden. Bravo voor St-Jans-Molenbeek. Haar vcorbeeld verdient spoedig door andere gemeenten te worden nagevolgd. GESTORVEN VOOR 'T VADERLAND nOder dien titel geeft «Het Volk» een boekje uit van 80 bladzijden, zijnde de EERSTE LIJST, volgens gecontroleerde qpgaven, der in den dienst van 't Vader-land gesneuvelde Belgen. De namen zijn vclgens alphabetische orde gerangschikt ; eene idtgebreide beschrijving, (ouderdom, familie, plaats van begraving en zoo vaak hartroerende omstandigheden der dood) vergezeït de namen van al deze helden. De lijst is te bekomen tegen 25 centie-men bij de verkoopers van «Het Volk» ook bij die van « Allerlei ». Naast de namen van vele Gentenaars die het boekje behelst, ziehier eenige uit de omstreken : Baerckmans Orner, van Wetteren, 22" linie, gesneuveld te Oplinter (bij Thienen). Cnudde Octaaf, geb. St-Martens-Laet-hem, wonende te Zwijnaerde, 12e linie, stierf in de ambulancie van het Paleis des Konings, te Brussel, aan de verwon-dingen in een veldslag bekomen. Cormont, van Saffelaere, 5e linie, te Rclselaer gesneuveld. De Berac Léon, van Destelbergen, 22" linie, te Antwerpen gevalleu en daar be-graven.De Mulder Robert van Melle, 22° linie, vend den dood te Oplinter. De Poorter Arth. van Nevele, 27(1 linie, begraven te Antwerpen. De Vriendt Evarist van Loochiistv, 22 linie, gevallen op het veid van eer te Hautem-Ste-Margriet (ïhienen). De Wolf van Lokeren, 5e linie, gevallen te Rotselaer. Dobeleyn Theofiel van Bassevelde, 1° ja-geis te paard, overl. in eene ambulancie te Antwerpen en daar begraven. Gabriels Louis van Melle, gesneuveld in den strijd. Lammens K., van Lokeren, 6e linie» gesneuveld te Wilsele. Lecomte van Hamme, 5e linie, viel te Waçkerzeel. Meiresonne A.-G. van Eekloo, 6e linie, ^ gesneuveld te Holsbeek. Moens J.-L., van Hamme, 6e linie, gesneuveld te Wilsele. Pharazyn, van Lokeren, gesneuveld te Kessel-Loo. Van Damnie Leon-A., van Lokeren 7" linie, overleden te Antwerpen en daar begraven. Van Peteghem Raoul, van Waarschoot, onderofficier bij het 7(' linie, vond den heldendood te Linden (Leuven) den 16 September 1914. Verheecke Renaat, van Somergem, 3e lansiers, overl. en begraven ^te Brussel. Van der Sluys Cyriel, van Waerschoot, 22" linie, gesneuveld in den slag bij Thienen. Tôt, de familiën, vrienden en kenriissen van gesneuvelde soldaten richt «Het Volk» he dringendt verzoek aile mogelijke iti-lichtingen te willen bezorgen : Namen, re-giment, waar en wanneer geboren, ge-huwd of o îgehuwd, waar en hoe zij sneu-velden of stierven, woonplaats, of ze over-gebracht werden, enz. Doodsbeeldekens, en overlijdensberich-ten zeer gewenscht. Ze bezorgen — voor eene tweede uitgaaf — ter drukkerij «Het Volk »v Meersteeg, 16, Ge;it, of meêgeven aan de nitdragers van «Het Volk».

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk gehört zu der Kategorie Katholieke pers, veröffentlicht in Gent von 1914 bis 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume