Belgisch dagblad

656583 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1917, 26 April. Belgisch dagblad. Konsultiert 02 Februar 2023, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/599z03002t/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

DONDERDAG SB APRIIu 1917. Wo. ISO. abonnementen. Pot 3 maanden voor Nederlaad ( 2.50 franco per post. Lossa amnmers. Voor Nederlaad 6 cent. »oor Bnitenland 7'/i cent. IDett Haag, Prinsegracht 89 feiefoon Red. en Admin. 7483. «reEH^1 "■ VUHMtaKWWHBSHMB BELGISCH DAGBLAD Iferschijnend te 's-Gravsnhags, eiken nrerk(la§ te 12 ure middag. BUREAUX OPEN VAN 9 TOT 12 URE EN VAN 2 TOT 4 URE. ADVEEÏMTIEE Van 1—5 regels f 1.50: elke regel meer f 0.80; iîeclameg 1—5 regels f 2.50; ellce regel meer f 0.50. London : Dixon Hou si Lloyd» Avenue E C. Parijs: 7 Âvenne d'An tin 7. Hohenzollern en de Duitschers. Ce oproep der Russische revolutiînnairan to bet Eiuitsohe volk zich ook de Hohenzol-leins to ontmaken; hei verschil dat président Wilson gemaakt heeft tusschen Du tsche regeering en natie hebben tôt Mets gebaat. Dit was te verwachten, omdat de Keizer met zijn volk is ivergroeid. Wie dan beweert dat Duitschland voor eene cmwenteiing staat, bedriegt het "publiek of bedriegt zich zelf. Zonder frazen eu zonder rhetorica zullen wij dit gemakkelijk bewijizen. De Reiclistag telt 897 le:len. Slechts 18 feden — minder dan 6 pet. — zrjin tegen «en ooriog. Het is de sociaal-democrattfsctie minderheid. Daarenlegen blijijt de meerder-heid der S o zial-de m ckra tie on^ ankelbaar den ocrlôg steunen. Dit slag soc'alisten spreidt dezelîde icr.derworpenheid aan den dag als de andere Duitschers uit de volksklassen. Zij kruàpen voor hoogerstaande menschen als zij maar no-tilie van lien nemen. Ik zal mot zeggen, dat aile socialisîen geestdriftig zijn bij het voor-uitKcht van sraroveriiigen, maar teekenend is de zwakheid van hun karakter. Een hun-ner. die gezworen had zijn leven lang de oorlogspartij te zullen bestrijUen, zegde na drie maanden Krieg und Sieg: „Zie naar Frankrijk; Frankrijk is een republie k en wij verslaan haar." Wie Duitschland kent, weet dat men er nu drie klassen van menschen ontmoet: 1. de heerschers, halve goden, die de oifiœ-ren en de proie-: sors zijn en de groote man-, nen van zaken; 2. de groote kudde; 3. de 18 socialisten van den llijksdag met 20 pet. van de beasolking. De jx,lizeà heeît haar reeds mores geleerd. Zon-der klas 2 is een revolutiie onmogelijk. Daar-voor bestaat thans in het „SiLegesgerausch" geen uitzdcht. Klas 2 zcekt eerder aansiuiting bij klas 1. De poliiieke opleiding van de Duitschers is bespottelijk voor een groote mogendheid die de were d wil veroveren. Niiet meer dan 20 pet. van het .volk weet wat polit'ek is en die percentage behoort vooral tôt den invloedhebbenden stand. Al» de Duitscher vier jaren oud is, wordt hij rfccfe in den boom van den Staat inge-giiffeld en die ente groeit in en met dien îcom op^, • Dit Duitschers beminnen liuii land. Zij kgj_en zich vui'ig toe op de naiionale geschis-denis, hun voorgehouden door himne pro-iessors, iels wat men met genoeg deed in België en wat men na dea ooriog absoluut zal moelen doen. De Duitsche histoiie is echter de roam-fijke gc;chiecenis van het huis Hohenzoll-ern, de draaispil van de Duitsche wereld. Het is mogelijfc, dat de Duitsche s eens grondwettelijike vrijheden bekomen, dank aan liet kànon der gealiieerden, maar de over-groole meerderheid der Duitschers zou liet als een heiiigschenms boschouwea den Keizer af te stelien zooals de Russen met lutn tsaar hebben gedaan. Slechts een geweldige teleurstelliaig, ver- , wekt door een nederlaag, kan misschien het volk aanzetten, zich van zijn Keizer te ont-Cialien.Een meesterlijk gehanfceerde pers en een agentschaj) als Wolff, zoi'gen er voor den blinddoek nog strafi'er voor do ©ogen wan Michel te spannen. Wil men een staaltje van de méthode van dit pefsbureau? - Om aile eventueele agitâtes Kan socialisten in de kLem te stiàken, is een mannest tegen de deinocratie verschenen. Zij is het -werk van het merbond van katholie e arbei-dersvereenigingen. Voor den ooriog werd i dit verbond door de Duitsche regesring ge- bruikt om het socialisme te bevechten. I Der Arbeiter, zoo heet het orgaan van die gelen, s-puwt &ruur en vlam tegen de (lemocratische staten die Duitschland be-oorlogen. Het komt er op aan te betoogen, dat de démocratie en niet de autocratie den ooriog heeft doen uitbreken. Het bloed-dorstig democratisch Engeland fa natuurlijk de hoofdplichtige. Zij vond daartoe het werk-tuig in het democratisch Servië. De tsaar heeft naar democratische raadgeviing geluis-terd wanneer hij des Iveizers vredesvoorslel-len van zich stootte. In het westen heeft de Fransche démocratie de haud gereikt aan de misdadige democratische staatslieden van Engeland. Ook de Italiaansche, Portugeesche, Roemeensche democratiën deden mode. In-tusschen in het democratisch Amerika en het demorcatisch China iin de anti-Duitsche combinatie getreden. De miisdadigste en vree-selijkste ooriogen zijn het werk der démocratie.En'het slot is: Laat ons, in het licht van dit ailes, on s heiinneren dat juist onze sociale welvaart, ontwikkeld onder de be-l seherming van een machtig impérialisme, i alleen kan voortgaan onder een krachtige en vei-sterkte monarchie." — Natuurlifk Ho-henzoilem.Zoo is de geest van het asolk, wiens ge-est sedert drie geslachten methodisch en we-tenschap'pelijk vergiftigd wordt tan bote «an Honenzollem. Men meene ook niet, dat de tusschenkomst van de Vereenigde Staten het Duitiche wolk onmiddellijk zal beinvloeden. Heeît men het niet sedert twee jaren geleerd, dat Amerika de geheime vijand was? Toen de Sussex getoupedeerd weid. was het Duitsche volt m>ot wiug dat Amenât als vijand kon optreden. Om het rekken van den ooriog te billig-ken, thieeft men het volk in de hersenen ge-hamerd dat de duikbooten het zouden win-nen. En zoo is het gekomea, dat de duikboot-oorlog zonder genade de ooriog der volksklassen in Duitschland is. Zegt men niet: „Uithou.den en de dufcboo-ten zullen Engeland klaar krijgen en dan is de ooriog voor ons de overwinning? Terwijl de Duitschers door dit idée fixe verauld zijn, blijven zij gedwec als altijd. Zij sierven voor dea Ktizer en kleeden zich idt voor de uorlogsleeriing. Misschien ontvangt het Rtolk dan wat broodkruimels van de taîel wanneer het vrede zal weien, maar als het Ilohenzollern behandelt als de Russische revolufcie Roma-noff, dan zullen de hondjes mec hun staartje blaffen. Léonce du Castillon. i DE TOESTAND Zooals we gemeld hebben, hebben de Eiigelsehen 8000 Duitschers, onder wie 56 oificieien, gevangen' De verliezen des vijands zijn ". overi -gens bui'iengewoon aanzionlijk, vooral rond Gravelle waar duizendèn en du i zen den liiken het slagveld bedekken. Wanhopig verzeiten zich de Duitschers cm le verhinderen dat Kngetschen ver der naar Bowàai zouden oprukken. Bezuiden de Searpe zijn de verliezen des vijands ook verschrikkelijk. Hinden-fcurg iaagt zijne mannen letterlijk den dood în. Ten Noorden van Monchy wordt hard-nekkîg gestreden. Daatr speelt zich het lot van Dowaai af. Da.t de Engelschen ook niet geringe verliezen hebben ondergaan staat ook vas:. ,, ïuaschen lia paume en Kameriik blif-Ven de Engelschen opschieten. Zii verbeeren hun saillant te Havrin-courtAan de Aisne hebben de Duitschers ^n zvvare nederlaag geleden bij Hurte-,u39 en op de hoogvlakte van Vanclero aan den veelgenaainden Chemin des Dattes.0p den Karst, aan het Italiaansche iront, hebben de Oostenrijkers een ver-"ren voorpost teruggénomeii. in Mésopotamie hebben do Engelschen, Zooals ^ we gemeld hebben, een mooi sucres behaald -namel 'k in Istaboelat, waar ZlJ 20 o ficieren eu 667 man aevângen sanien. /- ji bèmachtigdfm er 15 kanonnen vele «Mveren en een groote voorraad muni- ■te iurken moefen nteeds wiikcn en (1'Vgen klap op klap. m F.ii-6n ^e;ieiijken oever van de'Sjat , (lliaim werd een Turksche divisiel6 ^me'er noordwaarts achteru'lgeworpen ' hn,?< er^0ten 131 gevangenen p. Grs schermutselingen. 't Rnsiand komt zeer goed nie-inva De tucht in het léger is thans hersteld. De munit'efabrieken brengen meer op dan onder den tsaar Bovendien heeft de mi-n'eter van ooriog, Goelsjikoî zioh naar Roemenië begeven om er een krijgsraad met den Roemeenschen staf, Bratianu en de Fransche missie te hnuden en later met de Rus&ische bevelhebbers aan het Roemeensche front, na door koning Ferdinand ontvangen te zijn geweest Rnsland zal nu Roemenië uit aile krach-ten steunen en de vlek van den verra-der Stiirmer uitwisschen. Onze parlementsleden. Een bijeenkomst van Belgische kamerle-clen en senatoren, "die thans in Frankrijk won en, heeft zich bezig gehouden met: le. een wetsontwerp tôt vergoeding »ran oor-logsschado (rapiporleurs de kanierieden Bru-net, Colaert en Thêodor); 2e. de l'inancfëele toestand (rapporteurs de kamerleden Féron, Lorand. en Hubin en de senatorein Empatn 3n ïhiébaut) ; 3e. een wetgeving ter beteu-geling van het a'.coholmisbruik en de ivermin-ïeiing van het aantal kroegen (rapporteurs Hubin, Neven, Empain, Tlmébaut en Lam-billotte); 4e. een mi Iitaiix> herv'ormings-ont-werp.Dieustpl chtige Beîgen. Do Belgisclie regeex-ing zal over eenîgen tij(d de categorieën 5 en 6, d. w. z. de ç&huwdiç mannen en gezinshooMen van 35 tôt 40 jaar, oproepen. Do oproep zal, on-TOorziene g^eurtenissieia uitgesloten, over sen paar maanden gesciiiedien. Met onvoor-aiene omstanidighecton wordt bijv. de noold-îakeiijkheid om het land te bebouwen bedoeld. De Belgische minister van jorlog zou, in omeenstemm ing met die îverige leden der ïegeering, vain plan z$« le lanjdbouwers-militairen der hulpdiensten 3p te roepen en hen te vervangen door nannen, bedoeld in de f^ee laatste categorieën van "het besluit-wet van 1915 |be-;reffenide het oproepen van Belgen van 18 :ot 40 jaar, ! , fN". a. Ct."l ! i Links en Redits. De foestand van den heer ^chollaeri. Uit Le Havre wordt aan Le Figaro geseind dat de slechte gezondheidstoestand van den heer Schollaert in den laatsten tijd zeer is verergerd- De doktors hebben weinig hoop hem hersteld te zien, Activisien onder elkander. In de Deutsche Revue heeft prof Van Dyck, zooals men weet, verhaald hoe de Duitsche hoogeschool te Gent is ontstaan. Onze lezers hebben in Februari de bizon-derheden ervan in ons blad kunnen lézen. Onder door die Duitschers aangehaalde Ant-werpsche Vlaamsche raadgevers bevonden zich Spaeninckx, August Borms, nog altijd ridder in de orde van Leopold II en het Kamerlid Henderickx (Adelfons). Aan de „N R. Ct." van Zaterdagavond zond Spaeninkx, die rector is van het klooster te Borsbeek bij Antwerpen, een brief waaraan we het volgende ontle' nen. Als document is het waard dat men ook onder de Belgen kenne: „Den 2n Mei 1916 deelde dr. J. Persyn me mee, dat hij van zins was zijn Vlaamschen plicht i sic) aan de Vlaamsche Hoogeschool te vervullen en vroeg h{j me tevens, wat ik over zijn voornemen dacht. „Als voorstander van de vervlaamsching der Gentsche Hoogeschool keurde ik het voornemen van myn vriend goed. „Nadat dr. J. Persyn me herhaaldelyk verzocht had om toch ûaar Holland te komen, ten einde een onderhbudmet hem te hebben, kreeg ik tweemaal een pas voor Scheve-ningen. Tydens ons samenzyn uitte ik tel-kena weer mynovertuigingoverdeplichten der Vtamingen ten opaichte van de Vlaamsche Hoogeschool. „Toen dr. J- Persyn, korten tijd na de regeling van zijn professoraat te Gent, reeds z$n ontslag nam, was ik droetenging ik een derde maal naar Holland, om uit deu mond <^an dr. J. Persyn zelf de reden van zijn onherstelbare daad te hooren en al was hec geen rechtvaardiging, dan toch een ver-klaring er van te krijgen en zoo het opkomen van een wrok tegen een trouwen boezem- riii -C: W „Myn drie korte mizen naar ttoiland hebben geen andope aanleiding, geen andere bedoeling gehad, dan hierboven wordt aan-geduid.„By bovenstaande betrekkingen tôt mijn vriend, dr. J. Persyn, beperkt zich myn medewerking ,aan de inrichting van de Vlaamsche Hoogeschool'''. Bedoelde heer Persyn is nog altijd secre-taris van de anti-Belgische Volksopbeuring in Nederland. Dy is steeds door Belgische politieke mannen beschermd geweest en wordt het nog Het blijkt uit den brief van Th. Spaeninckx, dat Persyn het professoraat aan de Gentsche hoogeschool had aangenomen maar korten tyd daarna ontslag nam. Hoe is Persyn zoo snel van meening veranderd? Is het niet na ontvangst van zeker telegram van een zijner boezemvrien-den die in Le Havre was? Goed gezegd. La Gazette de Hollande bespreekt uitvoerig, onder den titel „Le Pavé de d'Ours de knoeierijen der activisten, die proi. geheimrat v. Dyck heeft aan het licht gebracht in do „ Deutsche Revue". Het is beschamende maar ook bemoedi-digende bladzijde voor ons, Vlamingen. Onthouden wij het oordeel van herr_ pro essor die de Vlamingen beleedigde door te zeggen dat- de Vlamingen „nicht kulturell gebildet genug sein'. Daarom heeft men in Holland meer ontwikkelde lieden moeten zoeken, die mits het hooge loon, te betalen door de uitgezogen Belgen, gelukkig waren met het vetbetaald baantje. La Gazette de Hollande besluit: Wij dragen m het bijzonder die eenige nota's aan onze Nederlandsche collegas op, die gewooniyk in hunns kolonnen het onverteer-baar proza der activisten opnemen. Betaamt het waarlijk aan die lui een ruchtbaarheid te geven die zij nooit niet zouden bekomen door de arme kleine pa-piertjes die zy uitgeven ? De pers, die zich eerbiedigt, heeft beter werk ta vervullen, meenen wy, dan hare tribuun te leenen aan de krakeelende ydelheid van die onbe-stelde middelmatigheden." Het is de spijker op den kop. Een flater. _ Op een Vlaamsch feest in de residentie heeft men de taktloosheid zoo ver gedreven sen stuk van Streuvels — den Streuvels van het Oorlogsboek — te deklameeren in aanwezigheid van den Belgischen gezant. Waarom heeft men dan ook geen lied van De Clercq gezongen zooals op een Koning Albertfeest te Zeist en verleden jaar op een Feest te Rotterdam, voor den heer Poullet, ien minister welke dien Belgischen ambte-naar kwam af te zetten? De nieuwe gouverneur-generaal in België. . Het iWolffbureau bevestigt het bericht, vol gens hetweik |de generaal der infanterie Fredherr Von Falkenhausen, tôt nu toe bevelhebber ivJan het zesdo léger, met bevordering tôt generaaDmajoor is benoemjd tôt gouvieTnieux-generaal van JBalgiâ^ , - BIJZONDERE DRAADLOOZE INLICHTINGENDIENST. DE DUITSOHE MISDADEN TEGENI GEWONDEN. PARIJS, 26 April. %n verband met de bekendmaking der Duitschers zonder waar-schuwing de hospitaalschepen ie zullen torpedeeren heeft de fransche regeering be&loten in het vervolg Duitsche krijgs-gevangenen in te schepen op booten welke voor dat doel bestemd zijn. Een Duitsch radiotelegram zegt, dat deze maat-regelen die door de Fransche regeering aângekondigd zijn beschouwd moeten wor-den ala een nieuw bewija van de mon-steracht ge behandeling door de Fran-sehen aan krijgsgevangenen. De redac -teur van de Duitsche radiotelegrammen beschikt inderdaad over een brutaliteit die ailes te boven gaat De maatregel waartoe de Duitsche regeering beweert het recht te hebben, na-melijk het torpedeeren van hospitaalschepen in aile zones van de zee die zijver-kiest uit te zoeken, is monsterachtig. Wanneer de Duitschers hospitaalschepen torpedeeren en daardoor gewonden veir-mojrden, is het slechts élémentaire recht-vaardigheld dat île Duitsche soldaten het lot ondergaan, dat hun regeering zelf ge-wild heeft, ôî zij zullen niet aile rechten en aile menschelijkheid ten opzichte van de gewonden vergeten en dan zullen hun gevangenen slechts een heel gezondekuur in de zeeiucht doen- De Duitschers moeten het nu maar weten ol zij willen voortgaan met het dreigen met midlelen die de algeroeene opinio als monsterachtig be-schouwt-DE FRANSCHE DEPUTATIE IN RUS-LAND.PARIJS, 26 Apriil. Men seint uit Pe-trograd dat de Fransche socialist'sche af-gevaardigden naar Moskou _ vertrokken zijn, waar zij tôt aan het êinde der week zul:en blijven. Zij zullen daarna • een bozoek brengen aan het front. Mr. Albert Thomas heeft aan het Engelsche gezant-schap gedejeuneerd. DE FRANSCHE MISSIE IN DE VER. STATEN PARIJS, 26 April. Bij zijn aankomfât in de Ver. Staten heeft Viviani aan d© fers de volgende verklaring gedaan. Ieder Amerikaan zal begrijpen, dat uit eerbied tegenovex* den roemrijken président van de Vereenigde Sta-ten hem de eer&te woorden moeten overgelaten worden, maar ik zal nog. wel de gelegenheid hebben de vertegen-woordigers van de pers te ontmoaen en t dan zal ik hun meer uitvoerig zeggen met welke ontroering een vertegenwoor-diger van Frankrijk in naam van zijn land de eerste démocratie van d > weréld begroet. Mijne partij streeft m zijn sii ijd het-zelfde idiaal na als de uwe. MANIFESTATIE TER EERE fAN FRANKRIJK. jNEW-YORK, 26 Apiil. Twee groote b» toogingen worden voorbereid kooi- den dag van Frankrijk. In samenwerking met doi Alliance française zal te Collège City oenei groote meeting gehouden worden in den loop waarvan John Finley, commis sari s ivan onderwrjs voor den staat New-York, eene rede zal uitspreken. Het Fransch-iVjnerikaansche comité zal een déjeuner geven onder voorzitterschap van Mr. Murray Butler, président van de universiteit te Colombia. Bijl het feestmaal zullen de administratieve leden van het Fransch-Amerikaasche Comité een krans leggen aan de voeten van het beeld van La Fayette, dat reeds met velel bloemen versierd is. DUITSCHE ONTKENNINGEN. GENEVE, 26 April. De Duitsche pers protesteert tegen de beweringen van de Noorscho kapiteins, commandanten van de stoomschepen Storaas, Bockliolm en Tol-ma. Na deze schepen getjrpedeerd te hebben, verleten de Duitsche oflicieren hun-ne duikbooten en zouden zich aan boord hebben begeven van de schepen die het slachto-fev waren geworden en zouden er ver'schillende voorwerpen weggenoimen hebben, TOornamelijk zilverwerk, voordat de zee voor goed de wrakken vea'zwolgen had. ou Pxrjttcutro 'WM îjscit ijru njfifcuii vti~xrapi leggingen en verklaiingea di© eenigszins wer- ' waid zijn. maar wtiaroni geert zij z'ch zoo» veel motf.te? De geheele wereld weet immers nu met welken eerbied da Duitschers gewoon zijn het goed van anderen te be-handelen. De inwoners van Noyon hebben, dat kort geleden nog kunnen getuigen. Leqerberichten der Geallieerden. Duitsche nederiagen. He iisiischers versSagen aan ds iii| HîstpteSsisâ en âiij Havi*incQiir>t. — Os Engeieelie over^inninsf bij Sstaboe af. Vau het Westelp front. Het Fransche iegerbericht. PARIJS, 25 April. (Havas.) Tusschen de Somme en de Oise was de nacht be-trekkelijk kalm. Het begin van een bombardement van de Fransche loopgraven bij La Fère is tegengehouden door het antwoord van de Fransche artillerie. In de streek van de Aisne hebben de Fran-schen eenige vorderingen gemaakt ten Z. W. van Cerny ta Lounois en hebben daarbij gevangenen gemaakt. Een Duitsche aanval die dezen morgen gedaan is na een hevig bombardement in de om/ streken van Heurtebise en op het plateau van Vauolerc, Is tegengehouden door het Fransche vuur. In Champagne bij den Mont Sans Nom, hebben de Franschen . eveneens vorderingen gemaalit en gevangenen en een kanon genomen. De Duitschers hebben vruchteloos verscheîdene aanvallen gedaan bij Tahure en Maison de Champagne, die mislukt zijn. Hun troepenafdeelingen hebben talrijke lijken in het Fransche prikkeldraad achtergela-ten. In den Boven Elzas, in de streek van Ammertswiller is een Fransche ver-kenningstroep de Duitsche lin'es binnen-gedrongen en heeft gevangenen gemaakt. Het Engelsche Iegerbericht. LOND'EN, 25 April. (Reuter.) Off. De linie werd lieden ten Z. van de Searpe een weinig vooruitgèbracht. Do Engelschen maak-ten gisteren in deze streek twe© stukken veldgeschut bûit. Vele duûzenden gesneuvelde Duitschers liggen op het slagveld, dat door de Engelschen wordt bezet. Duitsche in-vallen werden ivanmorgen bij Lens en Ype-ren teruggeslagen. Gisteren hadden talrijke luchtaanvallen plaats. Bommen werden met goeden uitslag gew&ipcn op Duitsche spoorwegverbindin-gen, vliegkampen, RnerblqlPplaatsen van troe-pen en munitie-depôts- Een treôin, die door een bom werd getroffen, ontspoorde. Duitsche troepen-transporten werden met succès door machinegeweren beschot.cn. Vijî-tien Doitsche vliegtuigen en twee ballons zijn geveld. Zes Engelsche machines worden yeimist. Fan bet Zuliieluk front. Het itaiiaansche iegerbericht. ROME, 25 April. (Ag. Stef.) Off. Van d« Sarca tôt de Brenta werd het artillerie vuur der Oostenrijkers ook gisteien bijzonder werk-zaam. De Italiaansche arillerie antwoordd» krathtig en verstoorde een aanhoudende be> weging der Oostenrijkers in het Sugana-dal. Aan het Giulia-front artàlleriegevechten en verkenningen in de lucht. Een Oostenrijksch vliegtuigen werd'Op lta.iaansch geiied geveld, de viiegers waren gewond en werden gevangen genomen. Op den Karst vielen de Oostenrijkers in den loop van den laatsten nacht na een hevig bombardement met groote strijdkrach-ten do Italiaansche linies aan in de secto-ren van Gastagnavizza, er slechte in sla-gonde een vooruitgeschoKen post te her-overen, die door de Italianen den ivorigen dag was bezet. Aan het overige deel ran het front v/erden de Oostenrijkers gehfel teruggewoipen. Vau de Turksciie- frustes. Het Russische iegerbericht. PETROGRAD, 25 April. (Pet. Tel. g.)/0ft Ten N.W. van Kasri-Sjirin bij Sardaw ivielen hooroen in den nacht van 21 April een Russisch kozakken-eskader aan, maar werden teruggeslagen. Aan het overige iront wederzijdsch vuur en Kerkenningsondeme-mingen.Het Engeische legerberioliî. LOND'EN, 25 April. (Renier.) Off. In Mflk sepotamië. Behalve het reeds Rermeld* roi-lend materiaal dat op 21 en 22 April bij Istabolat wçr;l buitgemaakt. zijn 20 offir cieren en 667 man gevangen genomen en een 6.9 c.M.-kanon, 14 Kruppkanonnen, 1.2 iO geweren en een groote hoevee'heid wmni'V» vermeesterd. Generaal Mande viel aa een naclitmaiv:ch een Turksche divisie aan op den W.-oeise* van de Sjatt et Adhem, haar dwingenda om 10 mijlen in N. Kchting terug te trefe ken. De Engelschen namen 13 gevansetien,

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Belgisch dagblad gehört zu der Kategorie Oorlogspers, veröffentlicht in 's-Gravenhage von 1915 bis 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung