Belgisch dagblad

1642 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1918, 08 Juni. Belgisch dagblad. Konsultiert 19 April 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/0k26970q3x/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

4 - S ©ià ZOj^iDACi iM 101S. Ho. 323. 'hjrsSA^s. BELGISCH DAGBLAD r % ADVERTENTIEN. ; Van 1—B regels f 1.50; ©lk# ' regel meer f 0.80; Réclamé# J 1—5 regels f 2.60; elke regel ; j meer f 0.50. £; London : Dixon Hotue Lloydf | Avenue E 0. Parijs: 7 Avenue d'Antin. T, Verschi]nend te 's-Gravenhage, elken verkdag te 62 tare mirïdag. BUREAUX 0PEN VAN 9 TOT 12 URE EN VAN 2 TOT 4 URE. CONCENTRATIE • » Uet vcrtrck \ a:a tien hie©r de Broqueivil an ziînéf vervanging door dan, beer C'oor Wan heeft de aandacht van allo Beflg< op de regeering gwptigd. Rceds lang ligt het xn dea wemsch v« Lie Belgen. bat na&ôaal Kabinet géwjjten te Men." De jongste gebeurfcenissén bebb. niet .allêen dien vrenscjh versterkt, doch c Belge" àn h«t algemeen, overtixigdi ho© m cfe het is het aantal fent^ers 'te zi©a vc tninderei). ' \ aa dien algameenan wenseh zou mon f bevos-gde plaats, gœd doea ©rnstig rafceait te bouden, Voor een laad, dat nog slecats enfe?i flôzijnen verwoesie stadjes en tlorpjes « Jiiki, i.t l cou o verdir on wwde de \ ertien ministers met portefeuille i d\ bilîcre haHingscibap 1e tellon. Heeft men vergaten dat men reeds in ©e irooi'spcêdig en ongesoboaden België ffeUftag beeft omt rem t M te groote gatal raadshcarc Scr Ki'oofl ? Ook in andere "laadeft is ^men overtuis i i dat ean groot go;al ùiiuisLers mi 1.1 arilerlijk was om dan oorlog naar beiho ; a te voeren. Da.arom lueteft nwn z.g. ôorlog kabmétteâ in dan sohobt der minis:©rit jngciidït, w.a,ar een beporkt gctal miinàgba ide zuken le»dt. W| ook ' hezitten d'crg.-ii, ootlogskabinet; _ ; ; i Engeland, het parletnentaira land 1 n'; mendheid, haeft ook in tijid van vred in den sehoot va» bet minfeterié, ©en k]e J. ibinet bastaan dat do regeering leidd De Belgen begrijipjea ïiiLet dat er nog mini jers zip, di'C door de omstaadighed'ea và jiuittoe respectief ambt baroold zijn, a bisters op'trcden. Meji neemt aileen aan dat er.«ea miuist r; "a oorlog zij, eén ministerie van firaa fit», een. ministerie vain buitenlafld^eii zaken, «ea miinisteriia v.an 'koloniën, en ei: ministerie voor ocoaiomiscih© zaken, tan ediit flen beropbouw van bat land na ,dan ooirl' voor te bereàiden. W.at de andere ministei'iëfi beitrefit, m: 1; n «r, naar ions, afocbaffen o£ ze beboude »!t z«: dan dm twee groapon vea-dwlen ond leiding van ©en paar ministers. Hier zijn bedoeld: à. &>f>orweffen. Marine. Pôsteriijn < le Telegruieii, Landbouw en Opoaibare JVprkem a- Nijverbeid en Arbeid. , «n b. Jnsti'tie, Binnenlandsclie Zaken, JVicItien scbapipen en Kunsten. jii De intendance kan opinieuw biji îifat depîarte ;d ment van oorlog gevoegd worden. n Bovendien kan ©en niexiw. deparLemem i(a voor vlucbtelingan bij de groep B geivoegc o- ■\vorden, zonder dat die administiati© dar r- eent ministériel diene t© we»n. Du Belgiscbe vlucbtelingan of uitgawekenein ver langen een officieele instelliag, die zieb spe eiaal met ^un toesitand bezig. lipudt. Dit is " des te noodzakelij.ser, naarmate de ©orioi y .lafl.gar duurt. Wij plaatsen on s hier boven aile personen r' Aan ji'iemand geven we hier d© voorkeur n We laten ons hier alleen leiden door d< hoogste belangen en bst bail van ons land ,n ,Wij bechtea ecbter lïeit grootste beianj ^ lajan bet nationaal wezen van de rageering De groofco politieke p.arlijen dienen er ver togenwoordigd te blijven, elk in evenreidig -, beid vaa Inmae belangrijkheid in bat parle ment. ^^re makan hiêr geaa versebil tusschen poli 1~ tiekers on andere l>evoegd© burgers. >tl We wenscihen allean dat ail© miinisleri rs zich uitslnitend laton leiden door d'à noold ;,]c zakelijfc'heid den oorlog tôt de Victoria fcc belpen uitvaobten, ons land politiek, militai ,j; en iceonoimiscb te dœn berstellen m©t d; noodige wa,arborgaii in de toekomst iem zulkt zonder ledbaiiden van vreamide mogendbe|d!en i. |Wij rekedien op de verlicht© vaderlands g' liefde en de wij&baid vam onzan Kooiing er tll de ministers zélf om die door bat laaid ge [S werischte bervorming te zian tôt sta.nd brani gen. |Onze ministers, die rceds bijina vier ja/par lang volbouden in de moeilijkst© omsta.ndig ^ beden, die efeo land kan belevan, en dit n hoogst verdianstelijk zijn tegeinov©r beit viadeir land, zullen wel zelî begrijpaii, dat d© tij il", gekomen dis oan het Kabinet tôt op d© bellt te ° verminderen. >û Aldus z.al de uitvoerende macbt sterker ge an, cpncentreerd zijin in de "handan vaa ©ai :r zevental fljnke m, an n eltn. Beilgië in be bijzonder zal ©r dan wel bij varen, ,ri Léonce du Castillon. £3 -peigische regeering en de geallieerden. Telegrammen verzonden door den disuwen minister-president Cooremar AAN UANSINO - STAATS-SECFvBTARIS TE WASHINGTON. Door Z. M. den Xoning °: België'a zakem te beheeren, stel ik ei p on aan de kennisgevmg, welke xk^ de e jjièb Uwe Excellentie te doen gewoide do heniieuwde huld© toe te voegni varn voor de onsohatbare weldaden, die bet ^ v-ege de Regeering te Washington feta vielen. In den reu&acbtigen oorlog, die ^ wereld teistert, strijden onze , i aan zij met de dappore j^ner^aan^et heirscliaren voor den tnomî % j l en Yriibeid. Deze aamenwerking m a [ harden strijd ia als de beilvolle vooibot der vriendacbappelijke en vrucbtbare : irekkingen tussehea onze ^ Inndon den vrede. Het is mij een vraai genoe^ bij deze gelegenbeid mijne gevoelens oprechte achting te uiteiv voor mve be neraoonlijkbeidi en van blzondere 0en^ l.r-d voor het greote enMnoobtige volK \(reenigde Sta.ui. AAN ORLANDO — VOOBZITTE. VAN DÉN MINISTBRRAAD TE ROME. ., r Z.M. dan Koning belast met in" van Belgies zaken, heb xk de do kennisgeving van de mij toevi : trouwde taak, aan Uwe Excellratie de vrikbare trouw der Belgische Reg tG(r6Dov6r do edelo Itali^^nscno natio betuigen. Slaebtoffer van de barbaaia opvatting, die reeht met macbt yereei jrjgt, strijdt België lier aan de zijdo ltalië, reohtstreekacbe erf.g,ena,me en wenoude bewaarder (1er Latijnsche bes ving. Uwe Excellentie gelieve de huldj aaavaarden mijner persoonlijke gevoei van liooge achting, en bizondere gone heid AAN CLEMENCEAU, — PARI Door Zijre "TVIajosteifc den Roni.nig b met de leidin|g van België's zaken, at Ife prijs op t© bevestiigeni d!ait hielt zôô jkornen vriend'schappelijk en lovaal kar van b©tr©kkinigen der Bsilgisch© Rege Wfc d© Il©g©ering dieir Ropubliek anyôra.i blijtr, hed^in als gisleren. Het zij mi ooriij'ofd aan Uwe Exc©ll©ntie mijinia H i&toole bewarjdei'ing te baluigein voor de î'.lke l'ransch© soldatan, die, godurejnde «'ra 4 jaar, in©t da^eljd© beldhafi.igbel zwaai'sl© gevecblen doorstaaa. iVYapei kltiïS ottz©r eigen© soldabep, v©tiniauw< eik©n lda§ de banidein, die Frainki'ijk # giu broekleirlijk verecaigen in dtsn strijid ïecht «n vrijheid. Ik voefe hier aan t uitdiukkimig mijn«r parsoonlijke gevotelejl die achting voor uw karakher en van 1 ! j l'REVIDENT TE LONDEN. Door Zijn© jVIajesteit den Koaing balas .met d© leiding vaa België's zalkea, js bt mij e©n aanjgeaaunie plicht aaa Uwe Exoei leniie de beiuiging te vieimiauwea; van d u onveraacfcelrlijke en onwrikibare troaw dteff Be 'giscli© Regeerinig aan hare zôô vrieindscha] pelijke betrekkingea m©!, de Britscbe Rage ling. D© inaig© en bartelijCsa bandiea, well m i vaa ondsber tusscb©n onze twee laradein b is Staïaa, wouJein stiasds nauwer tœgabaal îr ïtoaianat© uw© beldbaf;ige soldatea^ aan < j.ijde d©r onzea strijden voor dein triomf d «ei'echUgheild, reobt ©n b©scbaving. (xelie t© aaavaar,d©n d© uitdruklcin'g mqaer geve a" leas van bizonidare achting voot uwe hoo ^ persoonlijkbedd, vaa b©wondcrin!g ea gel ie ieen,h©id voor d© groiote Briiscb© nati©. sâj 6 ' Offic© Belge." e — S Zoo schiet men bokken. Ilerr Rudolf Neter, correspondent vaa t.a 1 ,,Frankfurter", in Daa Haag, heeft zich ©e ,en m^er oàd^rsctei'dein. Onze Brusselscih-e- 01 ' a fraters zuftea zidh Noter beritinei^eia, d sCTl6 de parlementaire TCrslaggevers deir Brua s^e pars, zoo graag op flesscben trote j™ en iham iallerlei kwakkels opdischten, M dan naar Frankfurt stuurde. Wij vergeten ook niet dat bij d© man r> geweest, die d© Brusselscibe p?is génie L bij den D'iiitsoben gezant liaeft geleid van hen te boorea dat de Belgen het 1 van hua buurmaa zoudan ztiien branc ,je miaar dat zij zelf veilig zouden weaan. eer maakt kwaad spel om de Belgen te bedpd <r ©n den tegensta.nd ta onitzenuwen. on. Dezelfde Neter, die in Holland gapo becft da aanraking te fcomen miat Brussels ?0 journalisten — men kan raden waarom heeft den 4 dezer aan zijn blad ©ea w ■zel- se" Yd,ri totasd®, onwaaraieden sa stoa „n tei'tan gestuurd omyent hiet ontslag vaa [bear de Broqueville. Diaaruit hebbea gr Hollaadfeche bladea gepat om evenveel , te zin te vertellen. Hoa is 'tmogalijkî " _ j\Ien oordeele: Uitlatingan aïs „Cooreanaa ist ausges n cibenener l'iame", of „Er was leiner Griinder und ©ifrigster Fôrderer d©r Tq aaanten flilmiscbea Boerenboades" (Raiiffeisenkassen),, bewijizen bœ Neter slaat })aar ig om appelen vOor citroenea t© 2(1 ik zjen> vol- Eiven dwa;as is zijne bewering, dat B akter ond©r den dindruk van Dpitsc.be succ< ering ,afbreekt met de oeconomiiscb© wraakpla îderd der Eatante. } giei- De telegrammen van bet ndieuwi zeôr netshoofd :aaa de geallieerdea zijn d beér- jjjk genoeg da tcgeaovergestaldea zii wel- De „oberkellner" vaa d© „Fiankfu Ld de zooals een HolLandsob journalist hem ibrofer ti»g noemd©, brengt zifn tijid door met b,< nw.ij te sobieten. YOOjf obi de Belgen, steunt het werk Hc «s van voor Oorlogsweezen Oude Weg eude « , ■ » . Hou Haan BBWHMBBBW—WMB—BW—MMM De nood in België. y _ Er zijn Belgen, die m©eneœ dat bet le'vtea , beter is in bet bezieitte België dati in Neder-land', Zelfs loopt het geruebt datt die mm ■ inliing ©en a,aatal oazer !;aadganoot©a zou hebbea laangezet om een pas aan de Duiisch©rs ■ te Vragéa, t©n ©iad© naar bat vaderland ftierug te keeren. Dit zou ©en licbtzinnig© ©n geyaar- i lijke daad wezen. I' Ziehîer wat de Aalwerpscli® correspondeat i vaa de N,i©uw© Courapt ia Den Haag,! i den 23 Meii schreef. Nota bene: die oorrespondeat is een b©-kend aktivist, die dus geen belaag h©eft dea ! tpeetand zwarter af te sohilderea dan Mj| 5 werkelijfc is. ^Indien bat u belaag inboezamt om te wei-ten, wat wij gedurende de maand, die nu . bijna ten edade is, vaa d© distribuai© gei-: kregen hebben, buit©n het bovengeinioemdia rantsoan brDod, (255 grammen zeer ; brainbrood per dag, met vele zeania-l©n), zisbier dajn : vanwega het „Nfa- • ti'onaal Comiteit voor Hulp en Voe- ■ diag", dat. vroegar on'der de boieidta van do • Amerikaaasoh© „Commissioa .for-Relief in Belgiuim" istond ©a sedert Am©rika m«t D'uitsehlaad in oorlog is, ondei' de besoher. tmfcng staat van het „Spaansch-IIolliandscb i Goniiité..pardon ik bedoal, van de „Coiml-. mission hispano-néerlandais© pour la pro-j tection du ravitaillement" en dat d© van - over zee aangevoerde warea verdoelt, kre- > gen wij per hoold, 300 grani Amenkaansch© ; reuzel, 300 gram Amarikaansch spefe, 50 graai koffie, 200 gra.m boonm en 200 gram ' erwtan ; tôt tweeniaal too waren , ons tel-L kens 100 gram mais- of rij'stvlofcken be-t loofd, maar tôt tweemaal toe vverd^n di© . ons, daar zij nog niet aangekomen siobenepl te zijn, niet gegeven. i Naast de disiributi© van het „Nationail Comiteit" bestaat ook die weïka onafhaake- • lijfc vaa de eerste, door d© stad dis ingoriebt . en waar over de maand Mai vverd vea-deeld, b aitijd per lioofd: 750 gram suiker, 440 grami > confituur, 550 gram kunsthonig, 100 gram boekweitmeel, 150 gram b&oroea, 400 gram gahakt vlaesch, 125 gram Brus-sélsobe: kaas, t om niet te gewagan vaa zoujt ©n paper, als j. noodzakelijfee iagredianten, ©a van ©axx 1 kleine hoevealheid vlietasûhpiagtei, laverworst, beuling, zuurkool ea witte en rood© ko-oû Diaai'b^ mag m©a dan nog voagan 621/» gram boter. Diaarvan moet mea leven! Alat die jjwwJàoû yAO •——? -h j v r/1 îï gram bo- de beel de maand b©bben wfl tien boAgste ,t een kilo gelkregan. , a Zeker, als mea geld geaoag ®eft, - en i- geld genoeg Jiebben noiat alleem dogenian, die , man gewoonliik „de rijiken" noamt, maw 1- vooral de kleine burgers en votemenseton > die met geoorloofden ©n vooral °"ga^3'rlo° L den oorlogshandel veel gald verdaend heb ■q ben m nog verdi»n©n, — dan kan mien _zirf f noa wel wat aanvulleade ^asmaddal©! r eainiscbaffen : vleeseh b.v., dat, . alhoew t uiterst scha.arsoh, toch aog te krijgen xs te 5 gen fr. 35 par kilro voor roaatbeed! o « biefstuk. vaikensvleesob tegen deazelfd. rriis ©ieren à fr, 110 p e r s t U k, kaas, ©ixz % Sï* valt onfcr M t va n betrekkelijk weinigen, ©venais da smol kelwaren, zooals aardappelen, cka nu ir. * ner kiilïo doea ©n mea, rogge of tarw< _ dat, ongemalen ad fr, 5 ©a 6 fr. van de ban gifcdaaa wordt ©n boter, dae fr. 34 p1 kilo geldt; — in Brussel sobijnen die pr ■ aog booger te zijn. ae Maar op bet totaal van de bevollui ins moetea degenen, die daartoe d© mid<l®l< >n- beaitten, toeb maar een batrekkelijk Ueoi ueffi xniinderheid uitiniiîxken. eu di^t schraAlha»! !,el- keUkenmeestar is in v©el gezinnen. sprae fanj Tian zçtf dl'e' Hos lasti'g bat daarenboven is, gazien de beperkte hoeveelheid l©v©ttsmidff©ieax, om é is buishouding te voeren, behoeft wel geea ] M toog. Men heeft daaria ook wel ©emgszi om iraC:ht©n te voorzien door het inrichtea v ^uis aoedkoop© spii^hiiizen", dit vooral met) leay oog op de kleine burgerij. Diooh ta Antw ten mogea de maaadelijlk&cba inlkomstan n ^ meer dan 100 fr. bedragen om tôt dis sp buizen worden toegelaibeoi ; daarmbo\ ogd &ch^int het ©ten, dat daar begenwoordug ,ch® fr. 0,60 per maal word't verstrelct, aaar ~ werd." medegedaald, zoo te zqjn, dat men ^ . zirfa «m a,a g miiat ^e'vr0 ^ei11: Uit hierboveastaande blijkt, dathetial àem aie veel gtechter getsfcald is dan in N©c laad, zonder ©r bij te voegaa dat Belgie i °'11" gevangeais is, waar de mitrailleerdetrs lUnnnt de ciDiars zijn. pro- ~ dar, ■ • ^ Het Vaderland vaa Parijs sohrijf vat ,,Men heeft ons gezegd dat de Ieran ■ aan over h.adden voor België. Ze hadden t geld over om een Vlaams'Ciba uatgave alàë steunen. Wij willen au met ondarzw ^ da Ihoever ze daarmoa de Belgische . na©n hebben bevorderd." , , . T„ Welke uitgavï js hxer bedoeld? I» Kabi- waar dat bet De Stem mat Belgié uiidieu -■— = ■- — 1 De ramp van de „Konmg gS. fRegenJes". Da rawp van de Koniagin Regl heeft ons, Belgen, diep g,etroifea. Iloo I baài-sch ! , , me } Kan mea iels afschuwelijker tabeei 7ol i Hoa vaisch ! Het w waardig vaa d. /aD i Jea die de Tubantia en die Lusafevaia t niûl/lân \v;; Ui«rlftn de faiuili«u dea- v Legerbericten der Entente. Plaatselijke successen der geallieerden. Verbetering der geallieerde stellingen tusschen Aisne en Marne. — Oostenrijksch offensief verwacht. — De oorlogs-politiek van België blijftonveranderd. — De nood in België. ÉJE TÛESTHHD Aaa het Westelijk front zija successer vaa de gieallieerdou aan te stippea. Zij haro ver en dorpeu, zij dringea den vijianc tusschen eln Marne acàtéruit en zij varbete ren hunn© ttallingen. Tusscliea de Ourcq en de Marne o.m bij Chateau-Thierry hebben d© Franschan aaamerivelijk hunne posities verbeterd; Dii was ook het geval bij Locre waar zij h© gocl-huis heroverden. De toestand is onverande-rd beweran de Duitschers. Men verwa.eht binneakort ©aa nieuw offensief der Oostenx-ijkers — die over 8C divisias zoud.en beschikken — tegea Ita lie.' Er zijn geen© Duitschers bij de Aastro bochen. Wo mo2'©n er ons ook aan verwacbtar dat de Duitschers hun offensief in Frank' rijk zullen hernemen. De nool dwingther zoo te handelcn. Zoo kwam dezer dager iD Holland een jxffrouw uit Hamburg vis Kc'ulen aan. Zij vertelde dat de nood te Ilamburg bet hoogste is gestegen. Ziij had cen sleoh-broodje medeg.ebraeht. Aan de greps be delien de Soldaten bet haar af. Te Keu len zag zij dat de buurt rond het station in puin lag en verbrand was ten govolgi van de komst van de Engeiscbe vliegers. Van het Westelijk front. Het Amerikaansche legerbericht. LONDEN, 6 Juai. (Router). O f f i-c i e e 1. In e©n aaaival ten Noordiweeter van OhniiAoii-rrii.;ûi»ry iiiiiUiMi vanochltepd on. m troepea in saaneawerking jne*fc JL'ran ben gavangenea gemaakt en om fg«P zwaira verlieaen toegelbiacht. _ In Lotliai'ingeui levendâge vuurs.r^aw riet Engelsche legerbericht. ^ LONDEN, 7Juni. (Reut©r) Ben dee - onzer ko©p©n viel ©ea vijandel#© post i l dea atgeloopen nacbt aan .en n thunes ©n bracht de bezedmg v©rliezea ^ 1 wii v©rov©rden ean ■macam©g&w©er ©.i _Lue U aelf geen verUezon. Overigens mets m©uw 1 LONDEN, 7 -Tuni. (R e u t e r.) Officie avonabericht : Fransche _ troepen hebbe ^ vanochtead vroeg hua lime by ^ vc; - beterd in een voorspoedagen ^Iiatsclijk 9 aanval waaria ze enkele gevangene I Een IM» a overviel vanochteno een Duitschen p bii Strazeele. " "Wij maakten negen g©vanp S nen en bemacbtigden een machiaegew« W'î leden geen verlies. Behoudens gesebi ,, weer m TeracUUwde v» t Cu » ™ Mt fr»»' i© geen nieuwsi. 13 Het Fransche leyerbericht. Ict ' PARIJS, 7 Juai. H.N'. draadloos-. rï ?e Ni. vaa Montdidier en ten W. van Noy Bn hebben de Franschan verscheidene w geslaagie aanvailen gedaaa en gwaagj nen gemaakt. Ten N van de Aisne heot an,' hunne troepen bij ean nacntelijken aaa zich meester gemaakt van het dorp w: Port, ten W. van Fonteny. Ten L. \ if de Aisne hebben de Franschan hunne i I3' &ifes verbeterd ten Z.O. van Amblènj eri i'usgchea de Qurcq en de Marne heo ^ de l'ranschen hunne plaatselijke onder: ™3' mingen voortgezet bij Veuiily-ibussxa cr Zi j heb,ben voortgang gemaakt en het a , ,i Vissly veroverd ten N. van Oignon, e\ f6 als Les Bonneteaux, ten Oosten daarv J Het statioa vaa Veuilly ea de bosclin tea N. vaa dit dorp, zija eveneansm r kP7,i H«r 1-ranachen. Meer naar het / ■ S hebbea de Ameriicaansctie troepen - reinwinst gemaakt op het front Torcy-leaa-Bourennes- Tea W. vaa CW Thierry heelt eea voile aaaval der i gehea hen weer in het bezit gebracht roel h euvel 204. Tussehea de Marae ea R« ■elfs hebben de Engelsche tioepea opa.euw te „ezet m bet dorp Bligny en den v tea zware verliezen toegebracht. In oea J -aak Yan deae ondernemingen maakten de I , schen 100 gevan?enen. o het op het overig© gjedeelte vaa net is? afwis&elende arùllerieetrijd. r" PARIJS, 7 Juni. Officie^ aivondbe in Tuaschen Ourcq en Marne hebbea d© achan met goed gevolg. hun beperkte riehtingen voortgezet. =mtp« Da Fransch-Amierikaaasebe troepea bar- bea hun winsten ten N. vaa Vmly tc d© oostelijke randen van Chezj uitg< daa? Vauilly-la-Poterie ea Bo.ureec'hes geii > hel- alsmede ia 't algemeen hun stelhns. , ver- h et front Torcy—Boux-esebes "«nm ex-ou, lijk verbeterd. gazette aetie hen in het voile bezit vaa Bligny gestelcl. Het aantal vijanden, door de Franachea in den loop yan dew dag gevaagea génome n, gaat de 200 te boven. " Tamelijik drukke wisseling vaix gaschut-' vuur benoorden de O'urcçi en bewestea Reims. Fan het Zuideiijk front. ,.TçirK Het Italiaansche legerbericht. 11®ME, 7 Juni. (Diraadloos uit Colfcaao.) Officiccl : Op d© hootgvlakte van Asiago is • ©an oazer storma£d©alingie|tt de vnaadelij'c*» loop^ravea bij tl© Moat© di Val Bella biiv iic'figc : rongea ea beiéjït m©er daa 50 gavan-geritii' gèmaalkt en" 6 machiaegiejweren imi ■ e-n eiooté hoevc(e(ibeid maleriaal vernieés-. tard Eein Franacfa deiacliemaat, dat ©ea i p'slr, ,J©n ovcrval in de vij'andelijkei linié' bij Pi^emol d©ed, heeft 21 man, waarondtfr één olficiox, genrangen genom n ©a één :na-çh i r.©g eweer b uitgem ai. In Je stfesk vaa Tonale is één onzer ■ kleiu© afdeelingen vaa he(t Presena-bekkea; • hiiinci^ûdToingeB, heeft daai' da vijandelijtoe! scbuiip'lftatsen in " branid ' g©stoken en eojn' s Riocle muni Lias La-pelplaats opgeblazen. Vijan-idêJijk© patroiejjes, die op'Jroagiea om onze1 steliinlgan in de Vall'Arsa, het Posina-dal, do_ hellii^on vaa den Coi Capriie, bij diai Spinoacia ea Cape Sile te vorlcaan©n (3 a ;n té vall©n, wertJen door oins vuur tarug-ige'lraven.Onze vlieg.tuigen en luchiischapeln hebben: met niieer dajx vijï ton Loirumen de vijanJ,^- • lijk© vliegkampen ia de vlakte vaa Veaeiië het spoorweigsiajtiom van Meoooroaa en co- ■ loiuios op' marsch aaa dai One.r-v^-»- • Feltrc b©stooifctr.- Va» de Tnrksche frontea- Het Engelsche legerbericht. a LOIN DEN, 7 Juni' (R o u t e r.) Offieieel. Eiea, Arabisehe colonne vaa Sjerief (?) 's i©ge^ >, heeft den 25en M©i ©ea overval gedaan op n de spoorwegstations vaa El Hassa en El 3- Rafra, on-ders-chieiidonliik 40 011 oO i benoorden Maain. Boido stations \v^rden tij-delij'k bezet, de gjebouwen vernialcl en dei n spoorlijn over ©en lengt© van _lo K.M. eriv l" i stig besebadigd. Er w©rden 125 man, waar-1 ! onder drjje otficieran gevangea genomanj ©n 1 vier machiaegeweren huit gemaakt. 'J LONDEN, 7 Juai. (Renterj la de fit p caloopen week was die gavechtswerkzaam x haid door de bank beperkt tôt oparaties vai it- den Britschea luchtdienst op 31 Mex ai» le. I rnede 3 en 4 Juni tegen yijandelijk© kam er ! pen ea bivaks, . . , Het vliagveld bij Amman is door Britscn» en Australisehe luchtsmaldeelea tardage g- bombardeerd. .... In dea Hedzjas heeft ©an Arabrsche krijgs en nxacbt 23 Mei Turksch© posten bij Aboetian on met succès a;angevallen. A . 3 De strijil in ie Incht an 10 - Bedrijvigheid der Engelsche vlieger: LONLEi, 7 Juai. (H. N. draadloos.) On; vliegers i;©i>b©n van het mool© weer gebru *e " gjàmaakt ©a op 6 Juni veel nufctig w e ■es' vemcbt door verkenainigen ea h©L netm 01'P | vaa foto's, in saan©nw«rking met onze lcab ballons. Zij l.eub©n hun macbiaege\\yr©n ■ | vélo vijanidelijke batterjea gexicbt. \eara Duitscb© to©3i©Uen zija in luchtgcvec.ht . aeveld en 8 siuurloos tôt daien gedwong:; 'W" liiie Duitseba waarnemiagsbalions /ijn ev: e©ns door onze vliegetrs v©rnield. E a v y. Bel" (telijk vli©gtuig is door ons afwee.gescl liu"' p©dwong©n te dalen. ran^ " loop van de(n dag hebben wij van I toa bornmen g©worp©n en in den. -daaJ ims voteenid©n nacbt 11 toa. Onder de aan voe) va lieu doalpualen waren d© ^onsj iand Valemciepaes, Boessingh© ©n bt juen °°P .Wij hebbea ov©rdag ©ea toestel verloren 'ran" 'snacbts ook ean, front Duitïche vliegtuigen bave P a r ij ». P ABUS, 1 Juni. (H a v a s.) O f f :'cht c i 6 e l. Eea groep vaa tsviutig vijat rrau- j»ke viiegtuigea heeft d© veidedliging ver" nie overacbredea e«i is in de rich vaa Parijs gev'ogen.. De vêrdedigings: l heb- weîden dade'lijk gebruikt. Er ^ i t aan e(gvi£*o bomman, wae.nwor ©on mensen ibreidl en enkele ge-'kwetefc weirdea an - omca feJijfeé Chatte i» e»og^icl:r- 111 op ù*r,TTa n Juui. (H»•▼»■•> 0ro 01'ke- j kii-îi-, fllnvift grsl.ug'eD, cm '9:»v2 fcwaàlvm wa« de luchb irnort- mmut©n over

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Belgisch dagblad gehört zu der Kategorie Gent, veröffentlicht in 's-Gravenhage von 1915 bis 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Themen

Zeiträume