Belgisch dagblad

1727 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1918, 07 Juni. Belgisch dagblad. Konsultiert 19 April 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/4b2x34ng6d/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Ude Joai-ganfe VlBtl JfDAG t JtTNI 1918, ■ ■-■■■■■•■ __ ■ TVéT ST3S. BELGISCH DAGBLAD iROKNEMENTl'^f' per 3 m»»aden voor NederUnd i"'5LÏv^r&rCdBceut. Werschijnend to 's-Gravenhage, eïlss3^ werkdag te 12 ure middag. BUREAUX OPEK VAN » TOT : URE EN VAN 2 TOT 4 URE. ADVERTENTIEN. Van 1—5 regels £ 1.50; elke •egel meer f 0.80; Réclamé» .-6 regels f 2.50; elke regel i aeer f 0.60. London: Dixon Hoa«« Lloyd» | Avenue E O. Parya: 7 Avenue d'Antin. 7, den oorlog wat dan? Het zal wel ai«t (lo tsarste maal a\fa, HT4 oiu» iezei-s die vraag hoown stelleU U het 7-al hol) 00,k wel ra'e'ar idan 16,3,118 '«"lienrd zijn cï door den leenen of jàMeâewi feDieker m*® °{ rae6r S'03,11 W eJi[\voord op te booren geven. II,"t is iuiinérs een vr.aag dis ons allon, Wjftoii en «umeii evenveel bedang inboa-Jm! Yeel is er voorspald gewoiden, imelt IS zonder yeden, én zoo ik er hier nog S0p [crugtom, dan' is het juist omdalt som-touge dier voorspellingen anij eon baalj© |al lie radical schijnen , Efiv dc'r meést rond gestro aide, en ook der algemeen aangenomem beweringen is, itfai D»Us«hlîtnd/ dank zjj ©en gplossafen vocrraad van allcriei koopvvaren (fabrietos-Wodusten)' doior een op îousaotUiga echâal îjfo rgcycerd dumping systeem, zijno verlorem. 'bîien[t"é!e z'al ttachfcn terug te winhep, Dat Ijyaii luinnen kant, Frankrijk en bjjzoadorlijfc •i'ogelafid en Aitierika niet zulten ten acbtor jblftreii, «si oat 'net resultaat zal zijin, do joudergang V,àm . den bandel en. do îiyvcïteuii 0<'i kkiaer^ landen, die zich tusschen deze hveo gro>'pen zallen zien verplettaren zonder het -hlin mogelijk zal zijn dots te kunnàn Hocii cm dien ondergang te Meî-ten. Sammi-jgeu meer gematdgd, spreken niet van onder-m\g, 'maar loch van langdurige staguitic. Kog niet de eenon, noeh mal de find'cr.n Lia i ten voile instemimen. De meonin'gj, 'iftaï de oorlogvoerende 1 an den, crj bijzon.der-jijik Duitschland, na den oorlog de wefeld, toet rommel zullen overslroomein ea op die jivijxe de tleineiv iairiden van ded lian-J^i luitsiuiten, « ten eensauqaJe ongogrond. 1X> joorlogvoerende landen ein vooral Duitscli-|and, kunnen onmogielijk do nooàige ruvvo Igroadijtoifen invoeren en hebben ook niet de posdige werkkrachten beschikbaar om dio ïobgezegde re u zonvoorradeîi pp te stapalem. fie hebben zelfs moeite om in hunne eng?n3 ibelioaften te \,oorzie»> en meer dan osai; ipnder. lien maakt gebru'ilk van wat ïnea van |fc Amerikaanscîie productie over de ssça |,an Ikrijigcn. Wat .Amerika zelf betreft, ooik Ka dien kant moeten wij niet vreeze>nk jOvcr den toes;und in Amerika in bete&king ^îief dien der Europeesete mogendbeiden |iene het voîgendo: Eui'opa als één gabeei, zal uit den oorlog iloffien met een veel grootei© productievo itraobt dan deze dje het veor d^a wereiidi-»tcgd bçzai, maar het zal gebukt gaan onder 'Bett last der •ooriegskosten die het lonidier 'fiea vorm van verzwaarde belastingea zullen: iheerdruk'ken. De Vweeni'gde Slaien, aie voor îflen oorlog een periodid v^.n tôt m>g toe çngokende welvaart Jxeteefdeia, en wmar ooa'-iogskesten in werkelijijkheid véél kleinér zullen zyn dan deze der Eurapeosche mogend-'lieden, zullen gehandicap^erd worden door fôae. hooge loonen, welke la als ten, dank aan ïe vier eerste oorlogsjaren aangenoman ge-IWoonto van luxûs etn genot, en van, iaat niij zeggen nationale buitcnspoi'ig>.e:d, tiiet ;i;oo gauw zullen torugloopen. !k geloof nâet dat de mededinging ,na Ben oorlog zal ontaard'en in den geweldigein) jfen mededoo^ônloozein eooinomisehen striji 'Hvaarvan meri wel eens hoort geiwagon. De .Oorlog na den oorlog zal niet zooaeer ©en «•.oacmisciben strijld zjjln tussohen de ïrao-gondheden, als wel ©an oorlog tege!n aohtor-jiuitgang, buiiensporige verspilling, veroudordo laet'hoaes, klassevooroordeelen en ceono-jpirisc-hc onwetendheid. Het. is .coa oorlog^ die ieder Jand zal me©(on voerea tcigsni jalgediugen opv,œdkundige thioorieën, togein. de nuttelooze verspilling vajr âe kos'tbaar-sie van aile nationale hidpbreanen, batracia-sc'hen-materiaal, tegen & onw^'/Msobappev, lij'ko méthodes van kostenberekmiug in, de jrrjjvej&eîid, tegen da verkwistmg tin de vetr-deeling van den arbeid, ijetgen national© «n individuoele buâitensporigheid, tegm de ver-$ï|aiarloo2âihg van den grand (Frankrijk, Finge-taind en Amerika). Het Beigische autokorps in Amerika. -.-'lOftiï, 0 3uni. (K e u t l •>. ^ .j-,lie.;d rd-z'-^tig ledea van liet C Igi - ..kj ^uio-èceclmteorps, die in de ©ar^fe.' ma.ai-^van den oorlog- naar Rusimad ver-At'okken eai aan liei Oo"-t©lijk front &tre-#cij, en tlians op weg zijn naar Vb'an-S'f-Ji, mareheerden door Fith Avenue. :l)uizendein toeechouwers stenden la'jgs dea ëfeteliaard en, verdroiigen aieli voor |c veûBtei'à oui die Belge u toe te jui-fhen,i * Beigische recruten te Parijs. t ^aterdag j.l. vertrok uit» Farysi de vijf-■pe groep der opgeroeçen Belgiem. D« groep oCHond uitaluitend uit de gehuwès man- jWi'Il. Jet vérïrek' dat ojii. 8 y tir in clen mor-8'w plaafe vend, bci^ft tôt con sehitte-r-iioe vaderlandeche dem^ostratie aamleidiug' .gege^eo. ndeUwè KwidaifcoM trokken naar het «talion tusBcJiein twee hagen van jmclueflidie Panijaeiuwurs <kw, e« in het stend eeai talrijke mouigte eameu-r\'* t» die, by 't vertrelk van den trein î« n° J?. Be^quel", „Vive ja Victoi-■ - « \ ive le» Alliés !" jufoelde. iW^nneer de legors eâodel^k zuiUeiu omtboiar den zijn, en de soldaten im hua waidieirl'anldl teruggeke&rd, zal de gahideile wwolcl bé-hoefte hobben la^an u^n rustpioo^ diiw w zal gebraiken om adeim t» hialicin. Ze zal aan een zieke gclijlcon, di© vermoeid em ondor1-mijnd vaïi eenen strijd dio zyula krao^iton afgebroken !h©eft, lang^amcrhand herstedd ©n ©en iheelein iijiii noodig hiei&ft om ta wondian fhetgeen hij vrosgor w,a&. Op ailes z©lfe, op de kleins-to bijzonderteden moieit er g&Lat worden, op stnafle vain den /.joba t© zien hervallea en zijln© ganezing onTierroepaldjik on godjaan te miaken. Zoo ook zal hot dia wereld gaan na den oorlog. L;aat ons nu iniet donken dat na d©n oorlog lalles zoo jn;aar weer iin eiems in orde zal koroen. België is uitgezogan, rwieti ialleen wat zijn geld betifâft, maar ook nog Wat betreft zijnen grond, zijn v©as.!apal, z'ijino miachianen ©n ail© anidera voarwarpi:« diio dan w;areai rjjkdom van ©an laiwl uit-jnaken. F,©n. groot d'eel van dat ai te, (tet grootste daêl) is verdwaneii zondieir dait idla oogenscMjnlijk© pirijisvorhooging van h©tiowar-blijvende ons voor het ontroofde kan viar-goedon. Fr is gebrek aan vaadsei, gobrefc iàan woonhuizen, gebrek aan kleadingstof-feu, gabrek ûajn allés wat d'an raonseh hiat eerste ©n luat meeste noodig hiaeÊt ara te leven. Gedurende iiet ie&rst© tydperk, iwvvjjl do productieve krach-ten der wareld aa,n 't Iu?(r-stellen zijn, za,l ©r van ons no g lueial ^lat zelfverl o&aheniing ©n opioffiaririg gavecgd wior-dan. In dan oorlog na den ooirlog, mo&iian wij, ind'aohitig aan wat ©ans den grooien Pasteur aeide, n.l, „dat het renier mieais.cJh( imogellijk was zioti zedf t© ontmaken vrun iader patagiet ot. woekereaid ongernak", ons ontdoan v,an de làoraen vain onweyanduieid, \-an onbekv.aamhieid en verspilling van tijld ©n kracibit, en trachéen te vorkrijgen d© ve'W aile volkeren zoo kostba.re gjav© van rndui-strieale gezondhoid. Die mededinging met vreomde mog©ad-| ïioden zal wel voor haar zelf zorgjn'; de • groate zaak voor België is te doen als ©an goede werkman d-oat, réat t© stoan kijfkon op den ma,n diiie naast hem werkt om ta •zien o£ hij 's Zaterdlags e©n groot work-loon opstrijîkt, maar te zien dat zijin eigoni werkbank un orde is en dat zy,n garaadïahap' ste-rk is- en zniver ©n goiad op zg.ne p-laats, on dat B5J zeir zoo wstmg iui/^iijx »*»-loren of nuttelooze bewiegingen malce. Als de Sohiepper van ail© dingea aan aijn werk begon, hiij ontw'orp, voardo uit en ba-stuurde. Die oorlog na den oorlog kan aliéna gewonnein worden door zorgvuldig over-wogan ontwerpen, moeilijitoa en nauvvkenrige uiiitvoering ©n bekwaam bestuur van ooraa nationale zakeiï; geen weifcen. op goad ge-luk af, geen gedoaltalijkien noch verdaeldian arbeid, maar systemalisohen arbeid. ga-regeld tôt in de kleinsba bijlzonder'aiackin, -on met veraande kraohtan. Ile-t zal arbaid en ihiandelen voreuischien, ©n wij zoudein niât slecht doan eerst ©an niieaw en baziold in-zichit vam werk ©n handelen t© vor'krijgrm Het wordt ons galeerd, dat d© bernai dieir versohfljllende godsdienston, 'izij Boad'biston, Maihiomedaanscban of Christeneu, ©an ideaal is van passieven zegan. Op de grai steanen v,an onze afgastorvanen sobrijvua wij dat zij „de eeuwige rust ganiaian." Stel u eens voor ©an zakenman, dio naoit een minaut van zijn leven tiuitelooa liai veriore.n gaan, zoo'n man, in d© eauvvig-i rustl Geluk e,n wei'ken zijn, o£ zoudwu mua te ri syinoniamen iziin. 't Wordt vijd dat vvuj 'bat bagrip : ,,Dia.t God in zijn toorn zijmeiK vlosk over .bet mejiscbdarn ' zond in daa vorm v,an arbaid" wijzigen. Goede arbaid liis de grootste zegen dio d© hiamel ovor ihet m e n? • h dom kon uiitetorten, D^HION. Actiyistische propaga.nda. Onze oorreapoycjdei t uli Zwitserlaud, meldt dat adv. Van Steenberghe, h©t nieuw lid van don,Vlaamschen raad der Mijnen, aan 6000 t'., zieh te e'ribourg bceft ge-ves.tigQ', juist niet om kolonuujnen in Zwitserland te besitm-een-en. Hij is naar Zwitserland gekomen om lezingen te hou-den over het activisme en de economischen toestand van België, zulkà met toistam -ming der Duitschers. Van Steeinbargbe hangit den kwezolaar uit, om de Zwiteersche katholieke geeste-lijkheid te vangen, doch het zal niei gaan. .De bevolking ia den Belgen zeer et, mpa -thiek en veroordeelt de duistere wegein die Duitschland in België volgt. Een onderbroken reisje naar Zwitserland. Onze eorreapondeiit uit Zwitserland , schrijft ons over h©t onderbroken reisje van Heyiman en Vaa Cauwelaert naar Zwiteerlantt : 't Is treurig en dom. Wat is er in Zwitserland te bestudeereou inzake taleii in een Bondstaat? Jammer dat ministère zic,h laten foppan." Koning Albert eeredoctor. De Universiieit te Oxford heeft konin® Albert, doctor of civil law honoris causa, i^nnoind Rond het ontslag van baron de Broqueville. HAVRE, 6 Juni. Naar aan de „N. R. O." wordt g^meld, scinïjl't in de N a t i o n Belge de voofdredacteur Neuray over het aftreden van de Broqueville: de minis-ter-presiftont gaat heen, beladen met ver-dienstien en roem. Aan d©n veoravoad van dlen oorlog begon de openbare meanâing hein te beooi'deelen zooals hij is en in ham niet alleen een ,,realisaJteur' , doch ook cen ..pacificateur" te zien. Dat verklaart zijn populariteit in het bezette gebied van België, waar hij het prestige baz.f dat, tesa-tnen,met den lconing, ook kardinaal Me*r-cier, burgemeester Max en generaal Léman omgeeft. Hij heeft steeds en over al de b&-&luitvaardigheid aan de daad gepaard. Hij heeft zich somtijds vergi&t en zijn optre-den droeg de sporen van ziin fouten, doch wi,' zullen de stiptheid, waarmede hij de regeering leidde, niet verge.en. De heer Coorejnan zal weldrà zien of de dertien ,,onthoo°de" leden van het ka-binet beter zullen worden aangevoerd en oonsgazinder zulfèn zijn. Hij is een recht-aciiapein en handig man, die vrij van eei--zucht is, aoch wij kunnen niet verhelen dat onze hoop b&perkt is:. Zeven ministers, waarvan op zijn minst drie moesten worden gekozen ' wegens hun bekwaamheid buiten pet politieke en parlementaire le-von — aldns moest het uitvoerend bestuur worden sainengesteld, waar afin htt land de meest dringende behoette heeft. # « A HAVRE, 6 Juni. Minidter-presiaent Coo-roman heeft, naar uit Havre am de N.R. C. wordt genield, een te.egram geriebt aan aile regeeringen der geatUeerden te i arijs, Ivonden, Rome en Washington, waarin hij het aanvaarden van zijn ambt aankondigt. Tôt Clemenceau heeft hij geza^d: i v stel er prijs op u te verzekertu dat het zoo volkomen vriendsehappclijk en lojale ka-rakter van de betrekkingen tusschen de Beigische regeering en de i-egeeiing der repubiiek ongewijzigd zàl blijven. » * * .Fen na,ainlooze ti'nnegieor legt in Het Via.de r la nd van Don Haâg gansch ver-keerd de radie non uit, di© lot net ontsla,g van den heer de Broquevillo hieibban galeid. .Een pareltje maar ondor v-do: Bll>e heer Cooreman was ©;-n vriiand ©n «Xï-t » W" — «»'f. I) ry]lo cvfl »• ,^.VIen schrijft dus" wee., niet dait in 1911 d© heer Cooroman bij don Koning werd ontboden en Z. M. aanraad le dian h©er Soholtaert, toenmalig hoofd dor i©l geering te onislaan ter oorzalod van zijln© schooivvet. m 4e * In 3e aanhaling uit L'Echo Belge van gister, leze men : De jieer Iel eput e houot er NIET aan dea heer l'e Broqueville dien hij op den slei iiten weg heeft gd id, bij zijn aftreden te volgen Hij klampt zich aan zijne portefeuille vast en aan de hoop i EN S hoo d der Vlaamsche regeering in het fedea-alistisoh Bel ië zi.incr drooiren ;e worden. Een verrezene. Wij lezon in Het Centru m : In do „Kôln. Volksz -1 tng" van 23 Mei komt een berkh ,o voor over hot der Kati-olieko S.u eR-V , ' ; Lcdan da bij tiio g. ! OJ- pr if. Par. siji geho iû i rc , in wèlk 1> , ht aan den hoogt araar ton las e w >rcK go'ogd., dat hij h.'t s tu 'tonwfv-.' baliandoKle éji Ita-iië, Spanj<> Port u.;a , Li and, Frank-rijk, Noorwi n, Z . o • • en i i daud, maar , Diiiitsehland onvcrntc: . lia en „bOj oc^i»". Dé beriohtgever voeg. daairaan too, dat Duitschland er zich weinig van zal aan^ trci.'k'n, wat de „[raJiski jonsdie" (1?) pot» f ..-.or al dan niçt geliefi i© zeggtai, îniaar ï;ij g-îeft aan het bestuur der baireftend© k'at'.olkka studenten-veraeniging den raad zimii niet meer op- ouweienscb.ipipi-'ilijdcfe v.ijze bij don ne ils te laten nomen. t'ot zoaver de K. V. Nu is het een f| ' , zooals ook uit vtrslagan in onze* pers gebteken is, dat prof. Persijn het Duiitsche studentent^ ui'tvoariger behiandelde, dan d© studonton-typien van West-Furopa en zelts d© DuiiU seno Studenten-Verelne ten voorjjaeld silelde. Tôt hier het Cenlrum. Is professer Persijn, die?, vplgens „H©t Centrum", d© Duitsehe Situdéntein V'^i-ein© ton voorbocld stelt aan de katholieke stu-denten van Nedgriand, soms g©en Belg? Is hij niet dezolfde professor Piarsiin, die met professer De Cock aangenoimen had lia docoeren aan de Duitscih© hoch&ahul© t© Gent, waar ook zijn vrtifôind Dosfel thans doceert? Dankt hij mot Dossal zijne positi© niet aan den heer Helleputto? Hebbon Persiiia en De Cock lafjer in Holland gean go©d betaald vertaal-werk vemobt voor relkening van tien Belgischen Staat, wann©er zoovalo loyale Belgisch© onderdaaien, vooral Vlamingem, adhiier in nood verkeerein? Is Persijn, nevens d©n Vlaamschen „iniL. niister" van financiën, Liao Meart, geiau loidsman g©w©eSt van Volksiopbeuring, tak Nodierland? Men meonde, dat Plersijn, die aan ©an Hollandisch gynwiaeium cmderwees zddh stil hield om zich te doen v^rgetatn. Thans hoeft iw\j d© Diuiiitsche Studentenveredno op go-h © m © 1 d. W©et de irnan ninrt, dat hot juisit Duitsehe studenten war^n di© in 1914 togen ouzo ionefins; a«,n den Yzjsr stredant Legerberichten der Entente. i ) Nieuw offensiet op til. De Franschen en Amerikanen verbeteren hun steilingen tusschen Ourcq en Marne. 270 gevangenen. — Plaat-selijke aanvailen tusschen Reims en de Marne.—Duitsehe aanvallen bij Locre afgeslagen. — Engelsche vliegeractie in Vlaanderen. — De Duitsehe duikbootactie voor New-York- — De stad New-York juichte het Beigische auto- oraerhi itct'n:-nc fno Q ».• W I ■ V» » I » V I w w he Ymsrmn De Duitschers, die aan de Ourcq doo l-geloopan zijn bereiden zich reeds oin op een andor punt vajn het front eeni iiieuwe poging in te spannen om mot 40 divisies zegit men, nun doel t© bareiken « Wat (bal ? Is het Parijs ? Indien Parijs in Duitsehe hajnden viel. zou de oorlog niet eindigien, ver zij van daar. Is het de var-îûeling van het Fransche of. Engelseha loger ? Dit moeten we eerst zien na d© klap-pen diak de Duitschers aan Somme, I.oye en Ourcq hebben o.pg'eloopen. Dan v,eb-bein wij nog de Amerikanen, waarvan (le ■'Duitschers een heiligen sehrilt .schijnon te gevoelèn. Tôt hodein inieldan z,ij d© tus-tuHsc^onkomiSt der Amerikaajmsohe troe-p&n aan de Ourcq niet, die saanem met de Franscihem den vijand vetrdlroven. hlebban. Ddt ingrijpem is »og maar ©an begin. Foch, die w©et,wat bij moet doein, han-d©ld© wijs ' toan hij zijne rosierves in de Soni.m©-s.T€©i va&th'ieH en sfeAts hat ho'jgjst-noodigje naar de Ourcq zooid. Diaardoor Idoiotr-kiruiSi©^ hij 's-vijaàds gfamnein. Dat de î)iuitsch«rs mot don kop tegetn don muuir zijn goloopon is t© lezon iin d© Duit-sche kranten, die zéar biescheidie'n zijn ©n zelfs zwijgien. D® niislukkLng aan Ide Mann© lift don vijaed als ' onveirtoe/ûaar Posthumi-brood op don maaig. Allean Tirpitz houdt îodevooriin'gon om te zeggera dat België zoowoi op ooanoniisch als o?p tnilitair gebield iin eenigorlei vorm in han-idfâa vran Duitschland moet Mijvein. Prôsitl De bluff-onJdieii'zeekruisers naar die- Arno-rikaansebe kust t© sturon zal de Amerikanen ËÏÏItaâ& ifè poging tôt Mknidalfe ' w©l op ©en fiasco uitloopein. iGedeeitelijk niet geoorrigserd.) Vaa het Wsstelijk front. Het Engelsche legerbericht. LONDEN, 6 Juni. (.Router.) Haig communiqué : In den afgeloopen. nacht u-athtten den Duitschers opnieuw een aan-val te do©n op do stellûigen ten Z.W. van Malincourt en werden met verliezen teruggeàlagen. Een tweede vijandelijjke aainlvalsaîdee -ling slaagde erin gistermiddag één onzor p os ton te bestormem in de buurt van Bo> eles. Twee onzer mannen worden ver-inist. De vijand deed eveneens gedurende den nacht aanvallen (en Noordon van Lens ten Noordan van Bethume en ten Oosfcn van het Dieppebosch, al deze aanvallen weroen afgeslagen, en verliezen wardon den vijand toeg'©bracht. De vijamdelijke artillerie was bedrijivig m don Strazelesector. LONDEN, 6 Juni. (Reutoi.j Officieol avoudbericiit: Vaimnaicht heeft er bij Locre plaaîselijk© strijd plaats gegxepen waarbij de Fiansch© troepon vijandeiijke aanvallen atweierdon. Andeirs niets te meldèn.. j Het Fransche ieyerbericht. PARUS, 6 Juni. (H.N. dxaadloos.) t.'ca O. van S©;itign'y zijin onz© troepen gisror-ein to-igon liai einde van den dag voortgîei^a.'Hi (i© vijancfelijk© Uoepen terug tia slaan, di© erin gesiaaga warein d© Oise over te trekken. iViij1 hebben 10J gevangenen g©maakt. t'en noord©n vain d© Aisne hobben wij on;.e slellingen aanmexkelijk verboterd ten nooiden van Hautebraye. 50 gevangenen. zijn' in onze hanidem geblevon. Leivemdige axtillg--rie-actie voo.al in de strekem van Laugpont, Veuilly- la Poterie en ten iWT. van Reims- PARIJS, 6 Juni. Officicial avonldbericht. Vandaag hèbbiein d© 'beperkte aelies op eonig© punien van h©t front voortgoduurd. Ton Wl. van Longpomt zijin d© Fraiischen mot stieun van aanvalswagons gevord'erd ©n | hobben ze gevangenen gemaakt. Tusscliea Ourcq ©n Marne heeft ©en aan-val van Framsch-Atneirikaansckei troepen hen in staat gesield om hun linie over onge-ve©r een K.M. vooniit te sohuiven in de slneelk van Veuilly-la-Poioci© ein Bussiares; 27o gevange'non, o.w. 10 officieren, zijn huin in handem gobleven. Tusschen d© Marne ©n Reims hebben de Dmitschors ©en reeks plaatsielijtke aanvallen gedaan. Een vinnig© poginlg togen Champlat is falikajnt uitgekonnen. Verdies: noordwaarts he!!jben d© Duitschers het dorp Bligny kunnen nomon alsmad© de hoogt© tein Z. 'daarvan. Een Biitsche tegen-aauval heelt ons die hoogl© we&r in hau-d©n giespeeld. Ten Z.W. van Sainte Eupdirasie helbibe» de Franschon avenetens in don loop! van den da[g eetn weinig tenoin hiefToonion, vanu.'li-tend door de Duitschers bomachtigid. Overigens niets te molden. De houding der Amerikaaa-scho troepen. LYON, 6 Juni. (H.N.) Draadloos. Het bewonderenswaardig, gedrag en de uitsteu kendo hoeianigheden vau d© Ajnerikaanw seho militairem wordit zeer geprazen. D» correspondent van d© T e iû p s aan h^ front schrijft i Ik heb de eerste Amorikaan-sebe troepen aan het front zien aankomen en bewonderde hun orachtig© houd'tog eo hun kranigen gang. Het zijn flinke mannen,. st©i-k gespieird en-in hun bewegingiejj' ordeliik en zaar lenig. Ook op onze Poi/ lu's maakten sïij den beeten iiidruk. T# Chateua Thierry hebbon de eerste pas aan1* goko.men Amerikanen den vuurdoop ont' vangen. fan Met Zaîtfelyk front. Het Italiaansche legerbericht. ROME, 6 Juru. (Draadloos vaai Oolta * no). Offioieel : Aan weerszijden van cb Brenta ©a in eanig© vatk'ken van het Pta/' yo-front is de g<i ichufetrijd af en toe aanj| géwakkerd. Eldca-s bleef de govechtswierW zaamheid tôt varontrusttngfifcohotan en p a? troejcactios beperkt. ^ Se strijd in de iaclit 1 Fransche vliegeractie. j toren zijn 19 Duitsoh© vliefbuigen govelïj of huiron gievéeht giosfceldi, toit éailen dwongen. Een Duifech© kabetbailtein is denzelfcNaQ dag in brand ge»oltot«n en in den vol#! gendai nacht heibbou do ï'/an^ihe bombatr^J dra'f'xMfdlen 2ô bon. om,tplofb«ife sboffen otti kwarUeran, B.fcapelpltaiatBfla, stations en kon^j vooien van hot dinar de Duitgchea'a beaei: gcboudon giebled gewo'irpon. . f In liet station van ïôre-em^Tardanoia -j zijn een groode Ibirand dafima ontplof-ij fipgi a Walnigienomem. ^ Bedriivigheid van Engelsche vliegers^ LONDEN, 6 Juni. (Reutafc) D© aldmiraj*' ïiteit maakt bakeinld; B, 4 en 5 Juni z$ai acht bomaanvallen anldemnornon op de vo« gendo militaire doelpunten : Zieiaforugge ©flf Oosicnde, zoàmed© da spoorw'ffgtonoioppunteflj bij Brugg© ©n Thouïout. Groot© hoeivoelhcidiea zwar© bomm©n weiF? den neergeworpan. In lucbLsîrijd w©Td©n tw»sSj Vijaindeliji^B toes'jellen vewiiold en drie s'uupf lo&s b©,irge,dre\'©n. E©n om®er toestelle^ wordt vermist. _ . . i In de wafeiren ojn h©t Veffleionigii Koni:iV.rijk zijn diezolfd© dageii gefeid© opdi'achten e# p y troel jevluch lian- trsr bestrijding van duife^ i<XÔt»n .abeiwerks'jelligld.. D'uildxnoten wiordeH,, aaiife.\'all©n en d© plaiaitsfeltt van vijandolifk© mijnon va&ligieistold. Bij verstohillondo gelew ge'iihcj-llen voorden smaldfeolen groode ze#<; vlicigtuigon lange vorteiinitugien ■ uit 3xm»$i Ha Xoordzoa. Ze stiofen op eon groode ficxtt»' ma lie vijiaindeHjfce doestellien en bondetn d©ri[ su'ijd daarmoa aan, met bot g©volg, dat vijaudelijk© toesielleoi w©rdem lueergoschoténi, Ter'ugkeorenid, moesten twœ Britsche vliag^.' tuigon dicht bij d© Nederlanidsch© kust dalen welgéns cen getbmek aan don motor. Ze w©» «tea gaïnterneard. De vliegtuigbuit van Engeland. LONDEN, '6 Juni. (Router.) D© Eve-; mina Standard veimeemt uit zeer gie)< zagliébbbieinde bro<n, dat d© officioelc eom!» muniqué's ov©r Moi in h©t geheol 398 DuitO sohe vlieftuigen als door Britsohe vliegeri en 20 als door afweervuur geveid opgevonv tai'wijl 109 vijanidieiUjk© toesdeUea stuurloo^ werten noergejaagd ©n z©ven wlaaIIneômb|S^i, Ions vernield, h©tg©en bdj elkaar 518 vlùigH tuigon maakt. Ov©r de Duitsehe' b©riohteB( nopens Duitsehe vorlioaeia z«i d© doskum* dige, dat de lij.ston .tes- opambaarmaking in! L'uitschlaïud paeklaar wa-.en gemaakt. Gevaft-genen gaven allon toa, idat hua v©rliozon ixf de lucht v©al zwaaader waren dain m©n ooit hmki benekend. Moestal ©n wol op zijn minai) 75 procent 'd©r gevechihein w«rd ©r e^n siuStj aciliier de vijandelijk© liinies (in d® luoht^ tevochten. A -, Minister Carton de Wiart naar Zwitserland. Den 10 Juni wordt de minisiar in serland vea-waciht, waar hij1 die geinitar - neeerden zal bezoeJcon. ,,-.initier Wanneer ^al cens e©n ^ . ) naar Neaarlaaad ov.aretekeTi,^' - jrc(k,r interneerdea »3hiev, œn bwoek te brm- goa.?

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Belgisch dagblad gehört zu der Kategorie Oorlogspers, veröffentlicht in 's-Gravenhage von 1915 bis 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Themen

Zeiträume