Belgisch dagblad

1532 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1917, 03 Oktober. Belgisch dagblad. Konsultiert 19 April 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/2j6833nr29/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

r3de JaaftïaRg; WOENSPAG a OCTOBER 1917. abonnementen. Pîr 3 maanden yoor Nederlanà f 2.60 franco per post. Losse prnnmurs. Voor Nederlandô cent. Yoor Buitenland 71/» cent. Den Haag, Prinsegracl^t 126. "R/arï on À ri miT1 7433- BELGISCH DAGBLAD Versefaijnend te 's-Gravenhage» eBken werkdag te 12 ure middag. BUREAUX OPEN VAN 9 TOT 12 URE EN VAN 2 TOT 4 URE. ad vertentien. Van 1—5 regels f 1.50; elke regel meer f 0.30; Reclames 1—5 regels f 2.50; elke regel meer f 0.50. London : Dixon House Lloyd» Avenue E C. Parijs: 7 Avenue d'Antin 7. De si@iii|s van den eseL Dr, Abraham Kuyper lieeit een dri©-«larretio gewijd aan het B< Igische pro-bleem — een probleem dat niet feaiï b e s t a a n . De oude man meent dat het een bijna, ODoplosbare moeilijkheid aanbiedt. Hij schrijît l'etterlijk ; , Een zonder eenige canditie wesr vrij-geven van lied België zou alzoo niet gen toestand van Juli 1914 herstellein, xnaa,r een voor d,j Midden-Staten vetl be-denielijker tjestatvi, dan ©ertijds befitond, opleveren „Ware er nu ©c." middel te vinden, om, aile Belgische weerniacht a£ i; scha£feni, ejn he-: waken over Btl^ië's vrijheid en onafhankelijikheid eenMijk en uitsluitewd aan de groote Mog.endheden op te dragon-. zoo zou dit aUicht nv>g vlotten kun1-nen. ' Te en de leeuw onmachtïg was, kwam ex- ec-a* ezel en bracht hçœ, een stamp loe. Zijne Excellentie zou voorzeker n'i©t duliën, dat de Brit den vinger naarHol-land uitstak. Nochtans vindt hij het na-tuurlijk, redelijk etn r i d d e r 1 *j k, dat Belgiti ontwapeni en opnieuw g.esteld wo£Ù ondor de plak van de groote Mo-geii'dherJen, net aïs een slampamper van deftigen huize, die met een curâtes! wordt bgg:f ig'd. Do paus der Holkiidsche kalvi-nisien staat nia. ver >'\<i De Tijl, die een paar weken gel • «.".er. de liel g en pei fas et nefas wilde overtuigen, dat de Duitsehe eondlties aa fcieerabaar waren. Nieraand gedwongien soldaat! Neutrali-teit! Wat triomx roo'r de B&lgen die niet verder zien dan hun neus lang is-:".Efh sudalisi'sch blad als Het Yolk en. een li'oeraal clad als De Nieuwe Courant' spreken — gelukkiglijk vooi het Iiollandsehe gezond verstand — eep wijzer taal. Bit laatste blad sdhrivft im-me;s : _i-=-lgië is buiten zijn schuid in den oorltT -betrokken, Bethmann Hollweg heeft "dit zclf erkend m diens rede in den Rijïts'Ng van 4 Augustus 1914, het heefl daaa-om reeht op -volledig herstel: Duilts'.ch-lând is anorcel verplieht,' het tegep. Bel gië begane onrecht goed te rnaK en, onaf haukelyk van elk vergelijk, dat over de awiere bcze-tte gfâbieden door ondierhandel-lingen. ;ot stand zou ujmen, onalha.nke. lijk van de t.irugga.ve der Duitsehe ko}o-nitin of eenige andere regeling. De En teii'te-mogendSeden hebben dan oùk aai België toegezegd zijn vcflledig herstel bi, den vrede en kunnen zonder haar woorc te bre'ien jegcn3 dit land, g;een vredes-o A'diejrh an dcl > n g en beginnen, wanneer zi, niet te vos en. do zekerfceid hebben vandi* herstel." Die niieening klopt overigens met dif lîberale Westminster Gazette Tan 1 October, die schreef: het uitbreken van den oorlog hejefl Duitschlaïul ons plechtig beioofd, dat Bel-gië volledig in zijn oorspronkelijken staai zal w^rden hereteld aan het einde vai den oorlag. Iïet is zelîs zooiver gegiaan met te verklaron, dat België van gem nut zou zijn, indien niet tevens Nedeir-land werd ingelijfd. Dit kunnen de heeren iKujper, De T ij d en >'atti quanti mediteeiren. Tôt stiehling van het katholiePi blad van Amsterdam schreef de katholteke 0 o r r i e.r e d ' 11 a 1 i a, die nauw bi kardtnaal Gasparri staat, dat de H. Stoe noch de bestuurlijke scheiding, noch di eoiiiomisleîtie verkneicbting, noch scha-diei •loossteiling onder vorm van leening d;oo Duitschland kan aannerren. In bel) Yatj kaan vraagt men zich bovendien af,« ir dien de Duitsehe retgeering de kluts kwiji ls; wanneer zij waarborgen éisch Om te verhtnderen, dat zij opnieuw aan gevallen zou worden als in 1914. Belgig zal volledig hersteld •wordeïi o niet mieer bestaan.. T^aat. ong dus doorvechten. Léonce du Castilion. YÛESTAfiD Wîij staan voor gro<ote gebeiurienissein. Ht bezo<k van den Koning van Italië aan h« iEVansch, Engelsch en Eei'gischei fr-o|nt wa meer dajn een bolee^dlhieiidabteizicpk. Naar ail Waaischijïilijlcheid is man oviereieng^komeii om ee-ïi drievoudig offensietf te doein pïiaat hebben TOoraïeer d© winter aankomt WH citeerden reccls de Mianeheslietr Guardian, dr fipiak van ontruiming van BeQJgië. Die ontruiming zal gebeoinm, oimdat d" Biuitseheirs cinder h©t o>noîpihio|a|dleind| beukej Ûer Engelschen oins dalnjd op dein duw zulleii moete'a olpigeven. DaitschJaiad wil zich oi{ • ©en grootçr proiai weirpen: RusJaind. De Duitsehe tegeinaanvaEein aan Verdw ©n bi( Yp©r hebbien vcoir qogimerk het uu? par ontruiming t© vertragen, ejx 131e tusschetn-fcomst van den paus, waarvan ©ein Italiaansci blad gewaagt, z©iu- daaraan medeheiljppn. îvochtans mpet het niejuiws eleirst bevfâstigd worden. D© jacht ojp k'waikkieils i8 sboeidis làpen Intu.sschen duurt jdje vliegieractie dier g©-Bl-lieerden in Vlaanldmin voprf, met moef intensiteit dan oodt. Zieietbrtuig^iei, l|e yJiea, pmpen van Sint Dleinys tWteetreto bqj G©nt «n van (rontrode mcelen het bezjaren. '4fwî Van Raina<ii ia BÏWt- Ûngevaeï 4W0 knjgsgevattgenen; tva^rctader 200 otf-liciej-en zyn gletoopiielit - ^ 1 Nieuws uit België. BELGEN EN DUJTSCHERS. De Vossisch.6 Zeitung schretef onlangp: De Vlamingen zijn niet interessajit©r dan de Walen Aile (.Duiteche) soldaten, die oit Vlaanderen teruglkeereii', verkïaren dat oen klaarblijikelijxe vijandschap nog; altijd tegen de Duit^ohetrs heerscht. De vorming van twee Belgie's zou g©en waarborg voor Duitschland wezen." Beginnen de Duitschers eindelijk kflaar te zien ? ANTWERPEN. TE ROTSELAER. — De melkerij „Werchter" die in 1914 ttjdens het ge-vecbt door de BelgJsche tro©pe)n werd opgeblazen, is thans herbouwd. Aile boomen van minstens 70 cM. door-anele werden-geveld en naar het front of naar Duitschland verzonden. Het 1©-ven te Rotsejaer is zeer duur. Boter kost 16 tôt 18 fr. het kilo; koffie 60 fr. ; groene zeep 17 fr-; petroleum 15 tôt 17 fr. per Uteîr; sunlight ze©p 2.50 £r. _ hefc stuk en varkensvleesch 14 fr. het kilo. BRABANT. VERRADERSWERK. — De eige naar der banketbakkerij bij der inga-ng der Uhartreusestraat , te Brussel, had al zijn ltoperen potten, pan--nen, enz. weggesitopt. Verraders maakten net aan de Duitschers bekend die ea' ee-nig© soldaten op afzonden. Deze braken een deel van het dak en d© schouw al en sloegen al het verborgton koper aan. Bij afwezighead van den man werd d« vrouw in hechtenis ge.ion^sn- KERENSKI. — De Russisch© dictatoa , Ls een gewezen s'judant van de VrijfaUnd-versiteit te Brussel Hij waonde te Elis© ne- Kerenski legde zich vooral toe op de ftudie van sociale en poliliefce we:©n-suhappen. Hij was een trouwe bezoeker van het café ,,Aux Caves de Maes -tricht", thans verdweuen, waaxdemeestf jong© Russis-che hervormers bijeen1 kwa men. HET BIER EN DE GI3T. — De op-brengst van de gerst laat zich dit jaa] tamelijk gtoed' aanzien, ondanS^s er slechts 16 090' H A. bébouwd geweest zijn tegen 18.998 II-A. het vorig© jaar. D< op brengst per H.A. wordt gesehat op 1.800 kilos, hetgeen een totaal uitmaakt vaw 29.000 ton. Men hoopt aan de brou werijken en d© vgistfabriek©n bijna dezelfds hoeveelheid gerst te kunnèn leveren ad* h©t rorige jaar. ROND DE BESTUURLIJKE S CEE] DING. — Het sc'nijnt met de taalkwes tie in België niet vlot te glaan, te zien naar ondterstaande nîeuwe vetrordening die thans in België verschenen is: Nog maais wordt herinnerd, dat de VlaaniBdb ■ taal in het Vlaamsch bestuursgebied d: ■ eenig© ambtelijke tial is van al de over ' heden, amMenaren en beambten van dei 1 Staat, de provincies ©n de gemeenten, evemals van dezer ' inrichiingen en ius.ol ^lingen, de seholen en onderwijsgestich ten, de afd©eling van uitgifte van de So cié'té Générale, de Nationale Bank,i de Spa&rkas, de J.djfrentkas, de Tramrnaai schajppijen, de Eileobriclteitseentrales, d Gasfabrieken, de Waterledding, de Maal schappijfen en Inrichiingen van Oponbar i Weldaidigheid, enz. i Het gevolg daarvaii' is, dat in al' de 5 bovengenoemide diensten, de Franschetas moet vervangen worden door de Ylaan r sche. Het boekhouden, de binnendienst, - de officieelie en privatebriefwisscllng zu •" len in t vervolg in het Vlaamsoli mioeie; geschieden, evenals aile berichten aan lw 1 publiek. De bevolkingsriegisters zullen voortaa \ in1 't Vlaamsch moeten gehouden woider £ De gemeente stempels, d© diensitbevelex de verslagen der schoolhoofdien en de onderwijzers, de crieîwissieling der g'K meenten met hcli centraal bestuur zulle _ in het "Vlaanisch moeten opgesteîd woi den. IN VRIJHEID GESTELD. — Van- .onze 't correspondent uit ZwiîserlarJd : t Seîiator HaJot van Bmsseil, schelpan© 1W § haut van Boornyk en E. II. Verniaut, mil - tair aalmoezenier, di© to Holzmiiiden ware 1 o^geslate-n, zijn in Zwitser.and aanzeikomei 3 E. M. Vermaut heeft. 30 maanden in Duitscl j! lâhd Id'oioiigebraeht. 31 NOG EEN, DIE ZIJN LOON KRIJGT s De heer Steiven PïenaïUi, teraar aan d ' Nofrmaalschool te Luik, en auteur van d L ôveti domme als leugenachtige brleven u: ( Luik, in d© „Nieuw© Roti©.id;amsch© Coa rant", heeft van d© Dtuitscheirs zijn loo' ontvangen, — natuurJijk ojpi kosten van d , Belgische bevolking. Hij1 is henoiemd tôt a deelingsoveist© in het ministerie van wteller scli0p en kunst; een postje, waarbij niet te doeii valt en waar men het IcDiis zeer goet zionder eeni^© caipaciteit kan stelien. Denzelfden Pj-eoaiu hebbm wij in ions ne van 27 Seiptemibeir uitgekleed. OOST-VLAANDEREM. DE DUITSCHE UNIVERSITEIT TE GENT. — Op 15 October begint het tweed© academïsch jaar a^n d© unlversi teiit te ôent. Aan toekomstige studenten wordt gaai-n© ©en pas naar dez© «tad in het ©tappengebied aic^leverd TE EEGLOO. — De „Echo Belge" meldt, dat sedert ©en achttal dagen be-langrijke tr3©p©nbeweg?ngen plaats hebben op de lijn Eecloo—Selzaete en in de richting van Antwerpen. Yolle treinet' met maternai en mjunitle, kan onnen en ontelbare mitraileuzen volg-den de troeperAransporten- De treinen be-stonden uit 40 tet 45 wagons en zelfs des nachts uit 60. ...Verleden, Vrijdag zag men zelfs" Irans-porten wagens op d© steenwegen van Selzaete en Moerbeke, die naar Antwerpen gericht werden. P QNTONBSUG GEN. — Tussohen Gent en Meuleslede 't Sas hebben de Duit schers negen pontonbruggen aangelegi. De dramibruggen van vroeger zoud'>n nog: slechts voor den overtocht der zware artillerie dienst doen, terwijl de nieuw© pon-tonbrugigen ten dienste der infmlerie en rulterij zijn. Te Selzaete bevindt zich een draai-brug. die sedert lange jaren buiten dienst was, deze brug is thans door de Duitschers hersteld geworden. DUITSCHE STAF. — De Dni'sche &tsf onlangs van Koririjk naar Gent overge-bracht, heeft zijn intrek gejiomen in de woningen' der Vogelenniarkl). De be-woners kregen slechts één uur tijd om hen huis t© verhten. Zij konden nauweJijksi het hoogst nooeige, wat linnen en klee-deren, medenenien. De meubelen, kachels, ; enz. moesteh ter beschikking der Duit schers blijven. TE BOUCHOUTE. — D© mannelijke bevolking is verplieht aan de loopgfaven . rond Assenede en Bassevelde te werken. Te Brachouto dorp verblijven elechts weinig soMaten. Nabij de hoeve Oeckers is in een weide ©en oefeningsplein aan-gelegd, waar recruten als mitrajilleurs worden opgeleid. WEST-VLAANDEREN. ■ HET SCHRIKBEWIND. —.TeBrugge | heerscht een echt schrii'fbewind. -eDuit-j sche gendarmerie levert ware klopjaoh-. | ten. Men houdt de mensehen op straat, j in de cafés en zelfs in hun huis aan. ! Aile gezu-nde ià&aii'nen v an 17 tôt 60 jaar \ | zijn met geweld naar bepaalde plaatsieni ' -weggevoerd en onder beilreaging met d© zweep en de bajonet gedwongen op '■ --^r-ven en1 in fabrieken voor het Duitsehe , léger te werken. De geheele maniuelijke , bevolking zonder onderschedd wordt al-dus geroepen. Slechts geneesheeren1, pries-ters en eenige ondemvijzers zijn totdus-" ver gespaard gebleven. De Duitsehe au-" toriteiten hebben zelfs het prpvincâale fcteun-comité gedwongen, zijn pensoneel ' met 75 % te vermdnderen. j DE TOESTAND TE BDANKENBER-i GHE. — T© Blankenberghe gaan véle bewoners nog gebukt onder de gevolgen L van de vorige winter ellende. Doch de vootraitzichten voor dezen winter zijn be-ter- Wel ia waar mag sl©cht3 gas ge -. brand worden van1 11 tôt 1 uur, doch de taevoer van levensmiddelofa is nogal r© delijk. D© magazijnen der Relief-commis-sie zijn ingericht in de zaal Busschero, s ! terwijl het brood voor de behoeftigen wordt gebalkken in d© bakketrij vanTrof-e faes. De imilttie-gelden worden hier regel matig uitgekeei'd. De seholen zijn geo-pend, en d© jongens gaan des morgeais, 1 de meisjes m den namiddag naar school. LUXEMBURG. I, ROND DE BESTUURLIJKE SOHEI-! DING. — De Duitschers trachten in liel :t Zuiden van Luxemburg evenals elders, activisten te kweeteen. Een Luxemburgei a antwoordt daarop, dat het niet pakken ^ zal, want de Duitschers worden er ze©i L, veracht, zelfs vôôr den oorJog reeds. Otm r d© kinderen bang te maken zegd© men; v- ,.Zwijg, anders komt de Pruis u ha(lien". a Men is ook den moord nog niet verg© •- trn op de 150 burgiers van Tintigny en Eltalie, misàaad die de Duitschers t© Aar-n len voltrokikeîi'. i- Bsliiscl Coiteil tu Des M. h Op de wekelijksche kunst- en muziek-uitvoering, die op Donderdag 4 Octobei , to 3'/ uur zal plaafe hebben, zullen m-el vrouw Vandei-meer—Olfers, d© heer en 3 | mevrouw Mieh. Van Neste—Sturm hunne ® inelewerlîiri'g veileenen. lx" N.V. Gredieivereeniging vcor Belgen I PLAAT8ELITK COMITEIT VAN AMERS FOORT. J Kapifcein commandant Maecart is tôt voorzitter betnoemd. Het comiteit houdt zbting 169/4 Soes-terberg-PLAATSELIJK COMITEIT VAN ZWOLLE. i1 Kapitein commandaot Marneffe ia tôt voorzitter benoemdi. COMITEIT VAN MAASTRICHT. De ^©er Raymiond Verhoustraetem is lid; van het comiteit benoemd. Bij zondere telegrammen. HET VERVAL VAN HET DUITSCHE LEGER AAN HET WESTE-LIJK FRONT. PARIJS, 2 October. Na hun nederlaag bij Vei-lun zijn de Duitschers aan het Westelijk front geen offensief meer be-gonnen. De nîeuwe door Hindenburg zoo-zeeir gelielkoosde tiktiek is die der ac-tieve verdediging. Daardoor hoopt hîj zijn troepen to kunnen sparen en zijn tegén-stander u;t te putten, die de aan hem overgelaten stellingen achtereenvôlgens ten koste van groote ver lie," en zal moeten bezelten. Di'j hardnekkig volgehouden defensief zal den vijand echter ten siotte door do ofiers, die het hem kost, wel tôt bezinning brengen. Sedert het begin van het Franscli-En-gelsche offensief, dat van April tôt 21 Sieptember heeft geduurd, hebben onze vi;ant.on aau het westelijk front 130 vea'-schillende divisies in het gevecht ge-bracht Al deze divisies zijn achteireen -volgens van liet front teruggetirokken, niet om rust te neimen, maar omdat zij vol-koinen uitgeput en opg>eteerd watren. Zij werden dan- achter het front weer aan- r?a\7nlrl nr»"» ri n n /~>T"sn ' Pn ur in V» r-f + ta worden gebracht- Van deze 130 divi-f-ies is een dertigtal tôt drie à vijfmaal in het vuur geweeili. Het meerendeel van deze troepen is tweamaal aan het front geweest. FRANSCH LEGERBERICHT. PARl'JS, 2 Oct. In België en op verschillende punten van het front aan de Aisne heelt een vrij hevig artillerie^ vuur plaats. Op den rechter Maasoever hebben de Duitschers ter beantwoording van een hevig bombardement, een kraeh-ligen aanval gedaan Jusschen heuvel 844 en Samogneux. De aanvalstroepen van den' vijand hebben tengevolg© van de he-vigheid van ons vuur de Fransche linies niet kunnen bereiken,- behalve op een en-kçl punt ten noorden van heuvel 344. Nn een verwoed gevecht hebben wij het groot-ste gedeelte van de vooruitgeschoven ge-deelten, waar de Duischers vasten va et hadden gekregen, lierwonnen. Op het ove-rige gedeelte van het front van tijd tôt fcijd geschutvuur. In den afgeioopen nacht hebben Duitsehe vliegtoestellen bommen geworpen op de stad Toulon. TT*^. r,: * Legerberichten der Geallieerden. Ofïeiisief der Italianen aan de ïsonzo. Duitsehe tegenaanvalien bij Yper en bij Verdun om het offensief der geallieerden in de war te sturen. — Het Engelsche succès in Mesopotamië. — De~ Pauselijke vredesactie. — Ontslag van het Zweedsche ministerie. Yau Met Westelijk front Het Engelsche leprbericht. LONDEN, 1 October. )Reuter.) Officiee avondbericht : Vanochtend heeft de vijam een krachtigen aanval gedaan over een fron van ruim een mijl breed op onze nieuw stellingen ten Noorden van den weg Ypere: —eenen en ten Oosten van het Polygoor bosch. De Duitsehe infanterie, die in dri aehtereenvolgende golven kwam opzetten, lee'i zware verliezen door ons geweervuur en doo het versperringsvuur van onze artillerie e: werd in wanorde teruggedreven. Onze troc pen volgden den terugtrekkenden vijand e: namen eenige gevangenen. In den loop va: de drie daarop volgende uren herhaalde d vijand tôt tweemaal toe den aanval op Jiet zelfde front met eterke strijdkrachten. E ontstond een zwaar gevecht, als resultaa waarvan de vijand overal teruggedreve: werd met uitzondering van den Zuidooste lijken hoek van het Polygoonboseh, waar d vijand er in slaagde twee van odze vooruii gesehoven posten te bezetten. In den loop van den dag heeft de vijar delijke artillerie levendige werkzaamheid ont wikkeid in de buurt van Bulleeourt en te Zuiden en ten Noorden van Lens. i Het getal Duitsehe gevangenen, dat wij i de maand September lie ; hen genomen, bt draagt 5296. Daarbij zij 146 officieren. I deze maand hebben wij ook llkanonnenge nomen, waarbij drie zware, 57 schansmortw ren en 877 maehinegeweren. In den loop van den 30en September wer het uitzicht beter en hebben onze vliegei veel werk verrichfc in samenwerkiDg met d artillerie, terwijl zij ook vele fotografiën hel ben genomen. Het bombardeeren hebben z dag en nacht zonder ophouden voortgere Ruim 11 ton bommen werden geworpen o het vijandelijke vliegkamp van Gontrode, o inkwartieringsplaatsen en achterwaartseh verbindingen bij het slagfront, op een opslag plaats van munitie en op het hoofdkwartie bij Kamerijk. Ook de vijand heeft in den loop van de nacht talrijke bomaanvallen ged,aan, maa hij veroorzaakte slechts geringe schade va militair belang. Een foto, genomen van het vliegkamp Goi trode, toont aan dat in den nacht van de 29sten een machine in een veld vijf mijle ten Zuiden van het vliegveld van Gontrod was neergekomen, terwijl verkenningen va vandaag uitwezen, dat aile drie machine nog in het veld lagen. De groote luclr scheeploods op dit vliegkamp, die nu word gebruikt om Gotha-vliegtuigen te repare< ren, is vannacht, naar wordt gemeld, in bran geschoten. De vijandelijke luchtstrijdkrachten ware gisteren niet erg levendig, maar onze mi chines ontmoetten toch eenige groote formi ties. Vier Duitsehe vliegmachines werden o den grond gebracht, acht stuurloos naar on laag gedreven. Wjj missen vijf vliegtuigei L'0-YDEN, 2 Oct. (Reuler.) tSisteren e .vannacht deden de Duitschers met nieuw res'eiv'es. vijfmaal eien aanval op gedeelte van onz© nieuw© liniei tusschen den we Yp©ren—Mieenen ein den Nciorld-Oostelijke hoek vain het Polygoionb osch, tevens onde mam hij ©en aanval ten Zuiden van de sjpoiorweg Yperen.—Roes-eiaere )e(n Zonn|ebeki Deze zes aanvallea misilukten aile, slechi twee; kleine vooruîTgfâschoven plosten kon h vermeesberen ; .hij! leed echter zwar>e v©rli< zen. Een vijaindelijke raild len Zuiden va Lens bed»nnacht o(n|dernoim.en werd afge-siageo. Het Fransche legerbericht. ARIJS, 2 October (Havas). Duidelijk merkbare bedrijvigheid van d© wederzijd 1, sche artillerie, vooral op hel Aisne-front, 1 in het bijzonder in het vak van Craonne. t Twee Duitsehe overrompelingien, deeene e ten N. van Braye en Laonnais, de andere i in d© streek van Ailles, zijn 7onder ie-■ sultaat gebleven. s In de streek ten N. en W, van Reims I heeft d© Fransche artillerie Duitsehe r groepen uiteengedreven. Op den rechter-i oever van de Maas is de artilleriestrijd - in den nachti zeer krachtig geworden. i V an Samogneux tôt aan Bezonvaux lieb i- ben de Duitschers tôt tweemaal toe d» s Fransche loopgraven aangevallen in het - vak van Beaumont. Het Fransche vuur r heeft telkens de aanvallen tôt staan ge-t bracht en belangrijke verliezen veroor-i zaakt. i- De nacht was overal elders rustig. e D© Duitsehe vliegers hebben opnieuw i- den vorigen nacht de stad Duinkerken aangevallen, haar zeer hevig gebombar- - de&d en belangrijke imaterieele sebada ■- veroorzaakt. Men meldt tal van slachtof- II fers onder de burgerlijke bevolking. Ala vergeldiwgsmaata-egei voor d© Duitsehe Q aanvallen op Duinkerken en Bar-Ie-Due he'oben de Fransche vliegers in den nacht ^ van den len1 op den 2en October bommen. geworpen op de steden Stuttgart, Trier, '■ Coblentz en Frankfurt a. d. Main. Bovendien hebben Franschen bomfeardeer • I vliegtuigen 2120 ton ontpbîbare st)ffea 8 geworpen op de dépôts van Roesselaere, 6 en 6000 K.G. op de stations Metz, Woip-1: py en Diedenhofen, het vliegkamp van LJ Chambley, blvakken v. Spincourt de Teily, ©n de munitie-depôts van d© hoeve Bon- P geau, waar een hevige ontploffing ia P waargen?roen. Op 1 October zijn'2 Du tr e sch© vliegers door Fransche geveld eu I ■" gedwongen ontredderd te landen. r n Vart Sie! Oosteiijk front Q Het Russische iegerbsriehi. PETR0GRAD, 2 Oct. (P. T. A.) In da II streek van Riga, vijif wersc ten Zuiden van 11 den spioorweg bij Spitali d:even onze voer-e | uitgeschoven a.'deeilingen d n vijii d 1 K ifi. 11 terag. Bi) Kowel wie'rpea onze lichte viiegma i i-nés 20 poud bommen op !de vijandeijfte vo • deidigingswerlïen achter de vuuninie, (er ijl bij Baczacz onze Mloiurometz-vliegmachi e^ 3 ^ poud bommen wierpen. Een later bericht bevestigt dat onze viieger-n cndeiofficier Sapojnikoif op 26 Sept, eaa l" vrjandelijke machin© neeirschocut «die bij het L~ doaip Rodlovetz ten Zuid-Wesien van Rad-P dautz neerviel. i. Het Roemeensche legerbericht. n JASSY, 2 Oct. (Uit het Roemeensche hoofî» 9 kwaitier.) Aan het geheele front wordt h ci. n derzijlds door de patrouilles gewe:rvuur a.t» S derhouden, terwijl ook de artillerie in actia n is. i> _ ° De strijd in de IncM jj De luchtraid op Londen. >- LONDEN, 2 Oct. (Y. D.) Officieel Bij dea a luchtaanval van gisteravond zijn in to'aal in 'ail© streken 10 persanetn gedood en 38 gcwond. j ■>'' ■ ■ "

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Belgisch dagblad gehört zu der Kategorie Oorlogspers, veröffentlicht in 's-Gravenhage von 1915 bis 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Themen

Zeiträume