Belgisch dagblad

1275 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1917, 02 Oktober. Belgisch dagblad. Konsultiert 14 August 2022, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/9z90864415/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

3do «Taargang. DÏNSDAe S OCfrOBliR 1917. ____j No. 15. \bonnbienten. Per 3 maanden voor 'Nederland t 2.50 franco per post. Losse âummera. Voor Ncderland 5 cent. *oor Buitenland 7'/î cent. Den Haag, Prinsegracht 126. Telefoon Red. en Admin. 7433. BELGISCH DAGBLAD Werschijnend ie 's-Gravenhage, eSScen werkdag te 12 ure middag. BUREAUX OPEN VAN 9 TOT 12 URE EN VAN 2 TOT 4 URE. AD VERT EN TIEN. Van 1—5 regels f 1.50; elke regel meer f 0.30; Reclamei 1—5 regels f 2.50; elke regel meer f 0.50. London : Dixon House Lloyda Avenue E G. Parijs: 7 Avenue d'Antin 7. De Duitsche pers over België. (Indrukken van een Neutrale). XXXV. Hei is iiog een onopgieloste quaestie, .oe het komt, dat de Duitsche bladen 2 ireken geleden eensklaps, het een na het jider, het Belgjische vraagstuk bij den op hebben gegrepen om er beschouwin-;en aan te wijrion van1 meer of mander elang. Wi| hebben immers gezien ho« ,e geheele libérale pers met eien harts -oeht het lot van België ging besprekeu n wij koiwlen daaruit cpmalken, hoe terk de bladen in het Duitsche rijk aan >anden worden gelegdi, dat zij zich; zoo .ra hun eenige vrijheid wprdt g e) a ton, hongerige wolven werpen op hun buit ïet Belgische vraaggituk ! Is er danik -laarder ynderwerp om breedvoerig ove lit te wijden, om gewichtig, over te rede îeerefl, zonder iets te zeggen wat bepa&k jindend i« ?... Aile vase termen, die wi n dezen oorlog van Duitschland hebbei jeleerd, zooals „waarborgen", „vrijeont plooiing. van krachten" enz-, zijn teaiop richte van het Belgische vraagptuk gebe iigd en in dii verband worden.' ze nog iteeds gebruikt Voor de Belgen zelf ech er bestaat er geen Belgisch vraagstuk, ilthans het is reeds lang opgelost. Vol edige o n a f h an-k eîi Jk h©! d van hun vader and, zmder eenige beperkipg van wet :en aard. Er dient evenwel erkend te worden, lat de libérale bladepi in Duitschland ;eeds sedert geruimen tijd voor de voile ijige teruggave van België pleiten. Dezi gulheid spruit blijkbaar voort uit het eàt, dat zij inzien het BefLgjsche land oj ien duur toeh nooît te kunnen behouden soodat zij er de voorkeur aan geven he net een breed gebaar af te staan, alvo :ens het Duitsche loger er uit giewlorpeb ivordt. Zij beseffen tevens, dat een an aexatie van' België — gesteld het on -jvaarschijnlijke geval, dat Duitschland çLaartoe ooit bij maehte waa — een broi iran eliende voor het Duitsche rijk zoi vrezen, daar de Belgen niets zoudeo) na [aîen om de Duitschers te doe-n gevoeiei hoe groot en diep hun mjnachting voo: aen is. Zoover zal het dan ook nimme komefi', want Duitschland zal zich we wachten om een poging te doen Belgi te ,,germaniseetren", ook al heeît Ludwi W^llmann in zijn "werk over Politise!» A- l'opologie nùg zoo nadmkkelîjk neei gc M-3ven, dat het peil van debesclu yi ii een volk wordt afgameten naa jd veelheid... germanisme, die het i z 'îeeft ! xi«.t blijift intusschen nog altijid eeco vraag hoe het komt, dat zoo onverwacht België wedearom in aile Duitsche blade Is genoeund. De V'ossische Zeitung von dit efigenlijk ook wel zieer bevreemd.end es bm ivu d'en indruk uit te wisschen, da de Duitsche regeering aan de bladen ee wenk zou heboen gegeven om het vol sti' aan op het voliedig prijsgeven va: Bel-ië voor te bereiden.betoogjt het bla dat... Engeland door bemiddisling dej neutrale diplomatie de Duitsche regeerin aangaande haar plannen ten opzichte vai het Belgische land zou hebbeci1 gepole Wanneer men weetj hoe duidelijk het oo] logsdoel deir gealiieerdein is, hoe vast e onwrikbaar hun wil is om België's oi iaifhankelijC-(heid onvoorwaardejij te herstellen, dan begrijpt men dat c beweiring der Vossische Zeitung een, tri is, om de aandacht a£ te ieiden van h îeit, dat de Duitsche regeering met ha* houding in zake België verlegen is. E nota van den paus, waarin zoo onom wonden op het voLleiig herstel van Be gië_ aangedrongen wordt, hee't vooral d Duitsche regeering van het besef door drongen dat er alieen langs dezen we voor haar eenigen kaiis op toenaderin; der geallieerden beslaat. Bovendk<n hel ben aile katholieke bladen in Duitschfcn zich onmiddellijk asun de zijd© van des paus gesehaaixl. Zoo schreel b-v. he hoofdorgaan van het katholieke Beièrsch Centrum, de Augisburger Postzeitung, di er thans meer dan ooit in de Belgiscl: [juaestie een eerljjke en onverbl^cmd© bi kentenis noodig is, dat het Duitsc&e vo1! er met aan denkt België politiek, econ< misch of militair te onderdrukken. „Onif Duitsciien kaitholi:c;ceri," zegit het blid is door de pauselijike vradesnota ec<a niet we, maohOLge aansporing gegeven, om âen onchr'ste'ijken geest van weerwraa. en gewelddad'ige Avaarborgen, waarnaai ook velen onzer streven, de deur te -wi, zen. Wanneer het Duitsche volk hei daarom met zijn bereidwï'ligiïieid t>tde vrode eerljjk meent, moet het op dit pun beti zijne doen." De Keichspost uit Weentu is daarfen tegem wel wat al te optimistisch, wan mer hij beweert, dat de steimmen,, di« to iu&ver de inlijving vaa/ Bolgio bepleâtten ihans zjijn. veirstomd. In hei Berliner Ta Bfeblatt oordeelt Theodpor .WoMf hier an iers over, wanneer hij er op wijst, da aet raadzfwvm zou wezen voile klaarîneit « verspreideu over het Ieit dat het te. 'uggeven van België te toekomst vai duitschland en he» prestige van denDuit locen. naam (aie,) alechts ten goede ko Nieuws uit Belglë. ANTWERPEN. DE AFVALLIGE BELG VAN STEEN-BERGIIE. — Advocaat Van Staetnberghe is naar Zwitserland tei*ugg|ekeard. waar bij CoiJejrentiën heeît gegeven over den „Be^ischen vrede". Hij is er niet goed ontvaEgen geweest. Te Ge&ève werd hij den inond gestiopt, maar te Bern vond hij pro-Duitscfaera, dHe hem een b'oemieinruiker met de... Belgi-sche kleuren aanboden. De iban, die nog g een M is als Kimpe van den Bond der Hollandsche Uranisten, gaat ovetral ver-tellew, dat hij de meiewerker van wi|len Aug- Beernaert is geweest. VICTOR VAN HORENBEEiCK. — De d-d. burgeineester van Mecheleji, a-potheker Victor van Horenbeek, gewezen schepene der financlën;, is den 22 Sep-tamber overledon. Dea 25ste,n werd hij op des atadslcosten begraven. Hoewei hij lij-dend was heeft hij zijn post geon oogorit-blik willen verlatm- De heer Glaes, lid der bestœdige deputatie, V ata' Haesen -donck, liberaal raadslid hebbein op het kerkhof geeproken, terwijl ten, stadhuize schqpene Van dein Heu de uit naam van' het gemeentebestuur het woord had ge-voerfi ' Sedert een jaar vervulde de betreurde overledene de niet benijdleoswaardige func-tie van burgemeester. BRABANT. OFENBARE LESSEN. — Het gesneen-tebebtuur van Brussel heeft de voigende " opeaibare lassen in de hoogeschool m'ge-3 riclt 2 October : Algetmieene Geischiede-nis oesr Letterkundo, door detn heea* » Cattier: 3 October Hygiène, door dr. . Pevkere; 4 October: Sterrekuniie,, door c den heer Stroobant; 6 October: Staat -" huishoudk'unde, door den heer Ainpiaux ; 1 11 October; Vreemde letterkunde, door * den "heer De Reul; 12 October: Neder-l'a"(jsche letterkunde, door Herman Teir-linek; Geschiedenis deir Belgische schil-1 deikunst, door Gusteaf van Zijpe; 13 Oc-1 tomber- Algemeetne Aardrijkskunde, door - den heer Pergamoni ; 15 'October s P'ten-1 tenkunde, door den heer Bomimer. ;■ DE BRUSSEDAAR EN DE MOF. — 1 Het tooneei ia het aehterbalkon van een a trajwrijtuig. Een Brusselaar botst tegen' y em Duitschen ofeicier, de zich omdraait) f en den r&'iziger toesnauwt: Schwein. De andere bu'.gt en glimlacht en stelt zich [. ook voor : Ik, Trullemans. De mof heeft r niet begrepen. a DE RAAD VAN- VbAANDEREN. — Een lid vain den Raad van Vlaanderen, kenbaar aan zijn donkeren baard, wag-3 gelde in vol'len middag uit eem' lambiek-1 huis op de groote Man'st te Brius/sel; be-'l zocht door de activistein* en brak zich 1 bijna den nek bij het aldalen van da trap. t Hii mat) de Ileuvielbltraat, die noehtans 1 niet breed is. We(ldra had hij] eenige do- I zijnen huilende en joelende ketjes achter -1 zich, die hij te vergeefs mat zijn stok L wilde verdrijven. De vljorbijgangers hiel- don wtil, om het sehouwspei te zien. Heli ^ duurde niet lan,g of hat varkeer werd ge-n stramjd. De politie daagd'e op en baande " een weg aan dein zwarton baard, die de tramcar van Eleene kon instijgen. De po- II litieoaannen lachte ook en ook de Brus-fj selaare, die in de tramcar zateti. Toen de dorstige wandeliaar aindelijk 0 Toen de dorstlige wandielaar eiadclijk te l° huis geraakte, bemerkto hij in eea spiegel B,t 't krijt op zijn zwarten jas had geschre- ,r ven; Rot van Vlaanderen. 'e l- e men kan. De schrijver is niamelijk wat bevreesd geworden voor het streven der g! z-g. Vajderlandsclie partij, die dezer dageni ? to Berlijn is opgericht en haar afdeel'ini-gon over heel Duitschland heafti veirspreid. Deze partij stelt zich voor een tegenwicht x te vormeii teg,«*ïover de naar haar oor-t deel te slappe polittok der regieefring. Zij e wil vain prijsgeven van België niets we-^ ten en zou zeker gaarne een nog misda-e diger duikboofcenoorlog 'willen zien afge-^ kondigd, wanneer zij ' niet beseftB, dat k Duitschland den strijd onder watar, hoa ,). misdadig het dien ook voert, toch reeis verloren heeft! Het Berliner Tagiefelaitt ver-teJt hoe otficieele autoriteiten openlijk le-i- den aajnwerven voor de nieuwe partij, hoq het personeel van kantoreia1 en andere { instellingen gedwongen wordt om lid er van te worden, onder bedreiging . mat ontelag. En Theodoor Wolfî vraagfc ; hoe het mogelijk is dat op hetzelfde oo-1 genblik dat de rijkskaaiselier in ziin ant-l woord aa© den paus verklaard bereid te ®. zijn tôt een vrede in, overemsteniming met de pa-useîijke voorstel'en, deze nieuwel partij naar een vrede( van anmes&afe streect. ~ Indordaad, in de eerste vergadering der Vaderlandsche partij heeft Admiraal Von ' Tirpitz beweerd, dat Duitschland geen onrecht teganover België heeft gepleegd, ' daar dit land nimmer neutraal is geweest. , Zofilang dit misdadige woord vrij kan worden uitgesproken, moet aile tiè.nado-( ring van Duitsche bladen voorloopigi nog als wavardelooa worden beachouwd. LEORiNO. BRAND IN HET MAGAZIJN VAN HET N. VOEDINGSCOMITEIT TE BRUSSEL — De vorige week is in het magazijn van het Nationaal Voedingsco-miteit te Brussel een hevige brand uitge-broken. De. schade is zoer groot. Vele opgestapelde koopwaren zijn de prooi der vlammen geworden. Het spek is kunnen, gered worden. De stapedplaatseii der le-vensmdddelen voor Groot Brussel zijn gevrijwaard gebleven. OOST-VLAANDEREN. VLIEGERAANVAIL OP GENT. — Bij een vliegeraanval op Gent en omstreken den 11 Sep tomber 1917, werden1 gedood: AdolE Baeyens, 78 j-i Emdel De Smet, 12 j.; Gewond: Philemon Matthijs, Il j. ; Malvine Verstraete, 53 j..; Eugenie Nol-lé, 37 j.; Maria Schott, 51 j.; Mathildo De Schedkél', 73 j. WEST-VLAANDEREN. ZONNEBEKE EN PAiSSCHENDAELE. — De verslagexi1 der Engelsche war-cor-reapondenten, die tôt in de eerste lijnetn mogen dringen, meMen dait de karîc van Zonnebeke een puin ia en in de vlammen ia opgegaan. Passoiienda-ele heeft nog het lot van Gheluvelt, dat verwoest is, niât orjdergaan. De Engelsche pers-mamnen zagen van huane steilingen duidelijk de torens, de roode huizen en da hooge schoorsteeneii' van het groote iiorp, dat een kaimtonhoofd ia. VLIEGERAOTIES BOVEN VLAANDEREN. — Bij vliegeraaiwallen; op Vlaanderen vielen de voigende alachtof-fers: I. Ghiisitelles, 22 Aug.- 1917: a. licht gewond: Désiré Mestdagih, 58 jaar; Oscar lielderman, 46 j.; Frans Cornélius, 30 j.; Maria Gernay 28 \-; Gode-lieve Paisschijn, 2 j. — b. zwaar ge -wond: Hermine Devokler, 17 j. Den 1 September 1917 : a. geiood i Frans Douvre, 62 j. en zijiie vrouw Hortense Douvre, 59 i.; SophieVereeckei 59 j. — b- licht gewond : Kared Veneiecke 58 j.; Oscar Vereecke, 15 j. ; Jeroomi Tilica. 2 j. In den loop van dit bombardement worden vele' woningen verniald en de paro-chiale kerk erg bascli'adigd. II. Brugge : a. 4 Saptenber 19*17 : gewond,: Oscar Lescruwaet, 19 j.; Maria Flimbrouck, 25 j.; Matrùlde De Mol 7 j. — b. 5 September 1917: gewond: Anna Do Waliei),9, 30 j.; Ernest Alllaert, 23 Pelagie Voermantroun*, 37 j. III- Kortrijk. 1 September 19171 gewond: Jan Demaeijre 64 j. IV. Wijnghene. IrL September 1917 : a-gedood: Frans Spairt, 51 j. — b. zwaar gewond: Yvon Callis, 56 j. — 0. licht wond: Jan Demaeyre 64 j,. HENEGOUWEN. PLUNDERINGi ONZERj WEKKHUI-ZEN'. — De Duitschers gaan voort de werkhuizen die voor hen geen dï&nst bewijzen, volledig te plunderein. Al bel matei-iaal wordt naar Duitschland ge zonden. De Koning van Italie aan het Belgische front. De koning van Italie heeft onzein koning ra,an het Belgischa frarnt be»0icht. Ver. gezeld v.an den minister van Onderwijs Rufîini, den minister ten hove Ma,fcfiOtle Pas-qualini, zijn geïieraal-adjudant, gieneraal Brusati, den Italiaansoben gezant, markies Carignani, en kolonel Cappella, ohel van de Italiaansoh© militaire njiâsie bij de Engelsche en de Belgische regeering, heetfl hij 'den geheelan Z,aterdag aan het Belgisidhfi front dioiorgebractht. 'De samenkomst had des morgens plaats in een grensdorp, waarheen koning Alberl zijn giast tegemoet was gereisd. De vor sten begiaven zich onmiddellijk naar hel front, ton eindie de loiopgraven der eerste linie tie bezoeken. De vorsten woondien een troepenschouw bij op een secte van het front. De lunch werd gebruikt in het ko-ninklijk verblijf. Hieraan nam o.a. diee baron de Bro^queville, minister van Buit tenlandsche Zaken, Des middaga werd eer bezo<eik gièbracht aan h©t Groiote Hoofd. kwartier. De vorsten werden verrolgens ointv|ajige<n door den minister van Oorlog, lui tenant generaal Die Ceuioinclk, waarna men zieb naar Veurne begal. Daarop werd een fie-zoefc gebracht aan de fotografische afdee ling van dpn rliegdienst. De dag werd hesloten ap het vliegter. rein, door ee)n prachtige opstijiging van onze b&ste vliegers. Onze eerste vlieger, lhieffry, werd door Z. M. eigenhandig get decoroerd. Zeer laat in den avond nam mien aa® de grens wedfer afscheid. De koning van Italie gaf herhaaldelijlfc te kennen welife een indruk van intejns levon en vain kracht het Belgische leger op hem' had gemaakt, en sprak ook woorden van' be-wondering uit vcior de burgertijike beU voilking. Men verneemt dat bij het bezoefc aan de voiorste loopgraven van het Biolgischi front, eoîi granaat onltpiofte naast do of-ficieren van het gevolg en cen erdonnans. De koning van Italie werd ■oimv-ar ge-worpeiv Legerberichten der Geallieerden. liallaansehe en Esrageische De Italianen veroverden verscheidene heuvels op Bainsizza en maakten 2000 gevangenen. — Engelsche overwinning te Ramadi in Mesopotamië- — Duitsche nederlaag te Nahunge (Oost-Afrika). — Drukke vliegeractie. — Bombardement van Londen en van Stuttgart. — Ministerieele crisis in Zweden. DETOESTAND Terwrjl Von Falkenihayn een expeditie gexieed maakte onj naar Bagdad en Bas-sora aan de Eiupraat io|p te trekken, vier-, raste de Engelsche generaal Maud de T.ur^ ken te Ramadi, howierd kiloar^eter ten wesfcen vain Bagdad. Ook d$ slxud werd. ganomen. nrJeit het gansche gamizoen, dait uit duizenden Turkeai bestond. De buit is zeer grort. Dit is een hiarde slag voor de panu germanisten. Ook in Oosit-iAfrika is het gewichtflig Duitscli ravitailleeringsoenitrum Nabnnge door de Engelschietn genomen. Ook elders gebeurt die opruiming zeer good. De Bisl-gische colonnes staan voor Mailing®. In Eelgië is de vliegeractie buaitenge* wooin hedrijyig. Groote geieurtenissen zijn op til. Aile tegeDaanvallen der Duitschers roina Yper zijn afgeslagm. De dappiere Italianen Staan op het punit den Monte Gabriele te venoVeren. De chef vain den Oostenrijkschen staf laat de ontruiming Vioorzien. Intusschen hebben de Oositenrijkers een nieuwe nederlaag opgetloiopien opi het plateau vain Bainsizza, waar 2000 soldaten en pftiM ederen werden gevangen genomon. De Russen behaalden ©en succès bij Riga, , ; Van het Westelijk front. Het Engelsche legerbericht. LONDEN, 1 Oct. (_Reuter). Britsch staf-i bericht. Heit vijiaiiidielijkè geschut is gedureinldje den inacht geducht bedrijvig geweest ten Noorden van Ypeien en in dea geetor vafl. Nieuwpoiotrt Het Fransche legerbericht. PARUS, 30 September. (Reuter). Officie e 1. Er zijn drie Duitsche aanvallen bij Berry an Bac afgeslagen. Duitsche vliegtuigen hebben Duinkerken gebombardeerd. De Franschen hebben in den nacht van 28 September het station Colmar en nederzettingen van den vijand ten noorden van Soissons gebombardeerd, waarbij zij met goed gevolg vier ton bommen hebben geworpen. : PARUS, 1 October (Havas). Activi ■ teit der artillerie op eenigie punten var het Alanefront. Een Duitsche aanval op Kleine Fransche post en in de streek van Ailles heeft den aanvallers slechts; bloe dàgo verliezen gebracht. In Champagne zijin Fransche afdeelingen, de Duitsche liniea binnengedrongen en hebben ten no-ircleu van Ville-sur-Tourbe sjchuilplaat-yc-n vernield en gevangenen terugge -bracht. Op de beide oevers- van de Maas i» de nacht gekenmerkt dooir hevige ar-tillerieactie, voornamelijk tusschen de Maas eu Bezonvaux. In aen senior van Forges hebben de Duitschers na een hevigl bombardement 1 getracht de Duitsche. Unies te naderen liât Fransche vuui- heeft ze gemakkelijk a.'gesiagen. Een andere poging op dei ■ rechteroever ia eveneens mislukt. In i Lothar ngen patrouilleomtmoetingen in de ■ streek > an Seille. De Franschen 'aeb ■ ben geva.;,geneu gemaakt. De Duitsche vliegdienst heeft vannachi de s'rock van Bar-le-Duc gebombardee-d uiaterieele srhade aangericht en verschei ■ den e s'aehtoffers gemaakt. In den daç van 2o ?ejttmber zijn 5 Duitsche vlieg ■ tukyen in een loop van lucfotgevéchien neergesrhôten; 7 andere Duitsche machi ' nés. zijn smurloos binnen hunne l:n.e-gevallen. De Fransche bombardement es cadrillea iiai ben projectielen gesti") > 1 1 cp het eta^'on e, de cantonnementen var Irc.suoj', waar be\igu branden geconsta ■ te.îrd zijn^ everals de stations vanTni'i 1 villes, Mézierès, Dieuzes, de fabrieken van Hajendange. Aïs vergelding tegsi de d"or de Di.-.tsolitrs gepleegde boin bardemeuten x an de open stad Bar- e Duc, hebben twee Fransche vliegituigei in den nacht van 30 September op ] October, 300 kilo prcjectiele» geworper op de yeirsterkte stad Stuttgart. In Beigië hebben de Franschen de vl'cg ferreipcii gebombardeerd in de streel-van Roulers en Thielt, de stations var Sistervelde, St'aden, Cortemarck etc. Van het ÔosTelijh froat. Het Russische legerbericht. LONDEN, 1 OctcI;cr. (Reiuter). Vv'ij droln-gen de vijandelijke posten in den sector bij de Spituli-hoeve, in de slrsek van Ciga terug c:i kwamen 1000 yards vooru:t. PETROGRAD , 29 Sept. (P. T. A.) Officieel: Geweervuur en verkenningen. Op 26 Sept, schoten in de richting van Tarnopol onze vliegers twee vijandelijke vliegtuigen neer, die achter de vijandelijke linies neerstortten. In de buurt van Husiatyn schoot luite-nant Vokonen een tegenstander neer, die neerviel in de linies van den vijand. In dezelfde streek overwonnen onze v-lieger-onderofficieren Kirsanof en Léman een tegenstander in een luchtgevecht, doGh door een defect aan zijn machine moest Kirsanof ook zelf achter de vijandelijke linies landen. Bij Focsani schoot de Roemeensche vlie-ger-officier Dragusano een vijandelijke machine neer, die terecht kwam achter da vijandelijke linies. Oûze vliegers wierpen veischeiden poeds bommen op de achterhoede-inrichtingen vaa den vijand aan de Stochod. Een aantal onzer machines van hetMou-rommets-type wierpen 48 poed bommen op een vijandelijk convooi en de dorpen JSigany en Loesiatsj, 20 werst ten Zuidwesten vaa Husiatyn. Kleine luchtschepen wierpen 9 poed bommen op Charosthof, ten Noordoosten van Husiatyn. Het luchtschip bewerkte brand en paniek en keerde, ondanks het hevige vuur van den vijand en een aanval van jacht-vliegers, op haar basis terug. . Yolgens een bericht, den 29n ontvangen, zijn van den torpedojager Ochotnik slechts 43 man gered. Aile officieren bleven tôt het laatst aan dek en kwamen om. Onze lichte vliegtuigen wierpen op ver-schillende plaatsen ongeveer 10 poed bommen. Moerometz-vliegtuigen wierpen ongeveer 50 bommen op troepen en convooien des vijands. Bij het dorp Elenorofka heeft een Moerometz een vijandelijk vliegtuig neergeschoten. Op hetzellde front heeft luit. Dobrochotof een vijandelijk vliegtuig geveld, dat in vlammen gehuld neerstortte. Van het ZuMeiyk front. 'Het Italiaansche legerbericht. ROME, 1 Oot. Stefani-agentschap. Oj» het plateau gan Bainsizza hervatte de vijand zïijn aanvalspogingen tegen de onlangs door ons "veroverde steilingen, maar hij werd telkens teru.r.geslagen. Het aantal gevangenen, de laatste drie dagen door ons gemaakt, bedraagt 2019, onder wie 63 officiel'en. Op het Karstplateau heerschte levendl-ge beirijvigheîd vau patrouilles. In het Fumo-daJ, Adamello, werden ^ vijandelijke afdeelingen, die onze Btellm- 1 g'en tusschen Pasao délia Porte en Paaso ' Forcel Rosso trachtten te bereiken, op aa ' vlucht gedreven en door onze patrouille3l achtervolgd, die zich van een groote hoeveelheid munitie meester maakten. la den loop van den nacht van 80 Sep. wierpen vijandelijke vliegtuigen bi nir-, men op bewoonde centra, te Palmanova. Aquilja, Monfalcone en andere plaataen . aan de benedem-Isonze zonjder .schada ; aan te richten. Een vrouw werd gedood. Be strijil is de Inckt De luchtraid op Londen. 1 "LONDEN, 1 Oct. (Reuter). OIticieel. Vol-gens do laatste berichten zijn er bij. dein luchtaanval van gisteravond in het geheal negen personen gedood en 42 gewond. Te Londen z-ijn slechts twee personen gedixxL De materieele- scha.de is onbeteekenend. Naar gemeld wordt, is een vijandélijke machine ter hoogte van D'ûver neergeschoa ten. LONDEN, 1 Oct. Reuter. De lucht -aanval van gisteravond is even vrueh-tfeiooa gaweest als zijn voorgangiers. Dat is te danken aan het gieduchte vuur van het afweergeschut. Er was geen spoor van paniek, elkeen zocht schuiling in de onderaardsche apiaorwegstations en in t kelders. Het hevige afweervuur heeft de aanvallers op een aistand gehouden, zoo-dat alleen op de buitenwijken eenige bommen zijn geworpen. Zaterdagi is een bom gevallen m een zaal vol werklieden, van wie verschei-1 dene onbeteekenele kwetsuren opliepen en in de ziekenhuizen verbonden zijn. Op " een ander werkmansgebouw, met ver ' va.n het' eerstgenoemd'e, zijn ook bommea ' geworpen. Hoeveel nienschen daar gewond zijn is nog niet bekend. In een N.O. wijk zijn ook eenige ge-wonden.De geworpen bommen waren aile ont-plofbare en geen brandbommen, zoodat er geen énlcele brand is ontsta^n. Telegrammen rit ('e kuststeden van Kent zeggen, dat de aanvallers onder < voortdurendl vung vau het afweergeschut ' twee ran twee àet land înkwamen.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Belgisch dagblad gehört zu der Kategorie Oorlogspers, veröffentlicht in 's-Gravenhage von 1915 bis 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Themen

Zeiträume