Belgisch dagblad

1165 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1918, 11 Januar. Belgisch dagblad. Konsultiert 17 Oktober 2021, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/r49g44js4v/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

3do Jaaro aïi^ • ® tRIJDAG 11 JAW0ARIÏOT8. ISTo. w. abonnemekten. Per 3 maanden voor Nederland I 2.60 franco per post. Losse faummers. Voor Nederland 5 cent. Voor Buitenland 7'/î cent. Den Haag, Prinsegracht 126. Telefoon lîed. en Ad min. 7483. BELGISCH DAGBLAD ¥ersc§flijnens! te 's-Srawenhage, elkeia werkdag te 12 ure middag. BUREAUX OPE* VAN 9 TOT 12 URE EN VAN 2 TOT 4 URE. V AD VERTENTIEN. Van 1—5 regels f 1.50; elka \ regel meer f 0.30; Reclame» ' 1—5 regels f 2.50; elke regel meer f 0.50. \ London : Dixon House Lloyda Avenue E 0. Parijs: 7 Avenue d'Antin 7. t |I)uifschBanfI's buit. Ç Tôt stiohting van de menschen die thane, sjrost wat kost, vrede verlangen, wilien wij ÏÏfle volgende cijfers mededeelen. Zij zijn ont-leend aan een brochuur van den Franschen pchrijver A. Chéradame, die goed ingelichtis pver het pangermanisme. De brochuur heet : îiea bénéfices de guerre de l'Allemagne. l)e eerste oorlogswinst van rDuitschland. De buit in het be-'ïet gebied. Die buit bevat twee elementen die men Bcherp moet onderscheiden. I. — De totale waarde van den roerenden çn onroerenden buit vorfcegenwoordigd door do 559,UoO vierkante kilometer van de be-Èetting van Monténégro, Servie, Roeinenië, Rusland, Italië, België en Frankrijk. Deze waarde, geschat naar de prijzie Tan de nationale fortuinen der bezette landen ; v66r den oorlog, bedraagt, naar even-redigheid van hunne door de Duitschers bezette gebieden, ongeveer 160 milliard francs Dit cijfer is alleen benaderend, maar zeer waarschijnlijk, zooala men zal zien, beneden de waarheid. Inderdaad, het nationaal ver-jtiûgen van gansch Frankrijk met 536.000 vierkante kilometers, was voor den oorlog geschat op minstens ongeveer 250 milliard. De Bchatting der 550.000 vierkante kilometer — die ietwat de uitgestrektheid van Erankrijk overtreft — beloopt 160 milliard, (dus Veel minder dan de minimum waarde voor Erankrijk). Zij is dus zeer 'gematigd voor het "totaal der door Duitschland bezette gebieden, fvooral wanneer men overweegt dat de 550.000 ÎVierk. Km., in de macht der Duitschers, gewes-Tten bevatten, die betrekkelijk met hunne [uitgestrektheid, zeker de • rijkste der aarde î?.:jri. Ik bedoel het Eransch Noorden enBel-'gio, wiens nationaal verrriogen alléén in 1912 op ongeveer 30 milliard was berekend voor cr.kel 30.000 vierkante kilometer in ronde cijfers. il. De waarde van den roerenden buit der Du.'tschers op de 550,000 bezette vierk, kilom. Deze buit kwam voort van negen essentiels bronnen: Ilo. Roof van menschenmateriaal. Dit ma-teriaal bevat 46 millioen geallieerde onder-tianen, waaronder de Duitschers een werkelijk Itosteloos handwerk vinden. \ 2o. Roof van oorlogsmateriaal. De kanon-pen, geweren, munitie, rijtuigen, looomotie-ven. wagens, de duizenden kilometers spoor-tvegen, die de Duitschers stolen en benutti- Ï;er. vertegenwoordigen zekerlijk een ontzag-ijko waarde. (Het Belgisch spoorwegnet is plean bijna 3 milliard waard). | .-o. Roof yan levensmiddelen : Overal ste-leii de Duitschers paarden, vee, dieren, ver-pchitlende eetwaren, graan, aardappelen, suiker, ^lcohol, voedselproducten van allen aard en den oogst bewerkt bij middel van het koste-|ooi handwerk geleverd door 46.000.000 ver-(slaufde geallieerde onderdanen. 4o. Diefstal van grondstoffen. — DeDuit-Bcaers nemen in de gansche uitgestrektheid der bezette gebieden ; kolen, petroleum, ijzer, ko^or, brons, zink, lood enz., hetzij in de "jnijnen, hetzij bij particulieren ; de textiel-ptoffen: wol, laken enz, (In de steden van ;Jiet Eransch Noorden hebben de Duitschers voor 550 millioen frank wol ge3tolen.) 5o. Diefstal van industrieel* materiaal. — Naar een methodisch plan werden demotors, de machienen, plethamers, pletcylinders, fàraaibanken, persen, boormachienen, electri-Eciia machienen, getouwen, modellen enz., 'naar Duitschland gevoerd. f 6o. Diefstal van meubels. — Deze vorm Lvan diefstal, die aanzienlijke waarden bedraagt, vrordt erlcend door een advertentie in de Kôln. Ztg.: Vervoer van meubelen uit de gewesten waar militaire operatiën gebeu-î'ren, naar aile richtingen. Rettenmayer te Wiesbaden (Le Matin 6 April 1917). i 7o. Beslag op de kuustvoorwerpen. — Zon-; der ophouden plunderon de Duitschers in îenorme reserves kunstvoorwerpen, die sedert eeuwen opgestapeld zijn in de musea, de ker-Çkon of bij particulieren, in Polen, Italië en ■vooral in België en Erankrijk. î5o. Oorlogsbelastingen. — Overal hebben ide opeischingea, boeten, oorlogsbelastingen, 'takaen, verplieftende leeningen enz. talrijke milliarden aan de Duitschers opgebraoht. 9o. Diefstal van geld, juweelen en roeren-pde waarden. — Overal als te Noyon ledigen "de Duitschers op bevel de geldkisten der bijzonderen en banken en rooven de titels, juweelen en het zilverwerk. In het bezet gebied is dit vaak hetzelfde. In September—Ootober 1917 hebben de I)nitschers met één slag 600 millioen fr. ge-Jtolen, toebehoorende aan geallieerde onderdanen die bewaard bleven in de Belgische banken. Crezien de huidige hooge prijzen van de Jetwaren, de kolen, metalen, petroleum, oor-'Ogsmateriaal, machienen enz. laat liet een-^.Voudig gezond verstand toe zich te overtui-^gen, dat elk der negen bronnen van den roerenden buit, waaraan de Duitschers sedert jtaeer dan 3 jaren putten op vii'andelijke gebieden van omtrent 550,000 kilom. uitgestrektheid, dus grooter dan Erankrijk, hun îKeker een waarde van verscheidene milliarden -heeft geleverd en zekere van die bronnen t'ivaarschijnlijk een waarde van verscheidene :'Î8n milliarden. Het is dus volstrekt zeker, (zonder daarozn >|le- jûist cijfer te kunnen aanduiden), dat het ftotaal van den roerenden buit der moffen een ^aarde yan verscheidene tien milliarden be-.Sraagt. De totale waarde van dien onroerenden ouït moet ceateld worden nevens het ; Nieuws uit België. " ANTWERPEN. ' BEWjEGIN(^" DER BEVOLKING TE ANT- iVYEKPEN. — Gedureindie de -maaittd Dccenir ibsr wefde|n :© A'atwiarperi geëmregjstroerd : 74 gcjboiorien vaja iueit majaîieliijlk m 62 van he,t vrauwtelijfc gqsjaciht, totaal 136 ; 190 gterfge val l'en v.an het nDanimeilijik m 175 van h«(t vrou)Weli|k geBlaoht, totaal 365; 137 hu?i iwelijken. STERFGEVAL. — Mevr. Loui^a Bosraaas, wod. van advoikaat Victor Wk>utor epî advo-kaat Henxi Caroly, moieder van den oud-loîiaeivoiorzitter der leohtibiainik vain eiers,t«a aaaleg .te Antweirpen isj lolverliedieiii. RANISOENEN VOOR D|E TWjEEDE HFXFT "VAN 3ANUAIU. — 200 gram reu'zel ; 200 grajtn ri|gt; 200 graml maisvloïkkm; 50 grain koffie. E.EN SM'OKjKELAARSFEEST. — „De Grondwet" deelt uit E>soliea racde : Meniwjaarsdag heibban wxz© ' sjnokbelaars laten zien, waarfcoe zij in detae tijden alleen in gtaat zjjln. E ;in groot feeetmaal wiais aamgelegd. Bijl gejhrek aan wildjwaad ©a gaDiizien, maest mieln zioh tevnadeiii stellen met geitoniitefetuJc en tziwamietnib^ut. Dlocih hun 1STiouiwjaarsro«B was er ûiet winder ^dmL Na afloop vaa het feegtaiaal werd tseri fceâtstaet geformieeid. en Los te paaxd weid de g-ehjcteto gememt© doorgetrakkaa. Hét bénite heizciek haiddem de ésitaiminets waar tôt orgemis van de veto fataœnlijlk© Lniwonc» hier en "daar ©rgerlijikei hïaspartijlein plaate1 voinàen. BRABANT. ii\ UESiLAGNEMlNG • VAN KlOREN EN MEEt UIT HET OlOGSTJAAR 1917. — Do gouvernent-getnieiraal itt Btelgië heeft djl, 20 E'ec-exnhiex 1917 de volgiem.de verordening uit-gevaardigd : Al de landfeowwers moei'jea hjuin koren ten l9ate.te op 15 Eelbruari uitgedoi-sciht hebhm en het ter beschjkking houdeia van de op-]cc»opers. vain het Nationaal Komitedt. Ilot Natioinaal Kooiiteit is verpliolit al het Idomi <jn xmeel van diein opgst vain 191? en van vroeger© oiogstijanein, dat- nog in handen ig van de landbauwois on mot voor oigen verbi'uik algesitaan ward, ten laatsto oip 28 Februari op te koopejn* het naar die berg-plaatsien en nmofenK' wervoieiên en het o*|> le gcapolmif .... , . , Ingeval het Nationaal Koimteat ion laarste !0(p 28 Febtruari niet tot dien aankooip of het vervœr is: overgiegaan, micaeten do eigenaai-s al de hiervoran Ibedoeldie voorradon, die zij nog in hun ibezi-t of oldesrs, .'mdergobraobt heibben, ten laatste op 15 Maart bâj den-burgemeeisfer van hiuin gielnileente sohriftelijk aa,ngeven- D'à burgiemieteisilteir nnoet de aan-giften t«n laatste io|p 16 iMaart aan de J«r voegde „Provimial-Èrji^Kioan!mâsisiotn'' (pro-vinoiale Oogsitkoni'misi&ie) loircrmaken. K.aien, dait na 15 FJxmari niet «itge-doEsehit is|, of koren en mieiel, dat na 15 Maart niet a^eJeveid Of aamgteigiaven ils," wardt, zioover het niet voor het eigeri ver-bru,ik van den landboflwer aîgastean werd, }i: Rider sobadeloossbclling vorbo urdve. kl aard. De vqarziitter van de. provinciale _ Oogs,t-kammigsie spredkit de verfbenrdTOrklanng uit. Vertbeurdverklaami koren en meel wordt aan het Nationaal Komiteit toegolaeind. Het Nationaal Komiteit 'moet de verbeurd-verklaarde sitapels betaieln, xelrening boiudon-dc met de geldejude boogste prijzen. De daarvoor be<taalde gorrimicm aullen door _ den vciorzitter der provinciale Oioggtkommisisie aan de bestendigie afvaardigingen, voor lief-dadige werken binnen de proivineies, over-gemaak't worden. Jdet verlbeurdverklaaffde gtapels koiren en meel zal op dezelCd© "wijzie worden fe werk gegaan, alsiQf die stapels door bot Nationaal Komiteit bijl den landboujwer aangekoobt wa-ren.bedrag van het nationaal vermogen omtrent circa 160 milliard van de gezamenlijke over-vallen gebieden. Indien dus de Russische formuul vrede zonder schadevergoeding moestzegevieren, dan zouden de moffen de kolossale winst van den roerenden buit blijven houden, d. i. de tien milliarden die zij gestolen hebben. De Duitschers zouden dus alleen de kaal-geschoren gewesten, België, Noord-Frankrijk enz. teruggegeven met een zedelïjk en licha-melijk uitgeputte bevolking — gansch uitge-put door meer dan drie jaren ongehoord lijden, gedwongen arbeid en nood. Moest dit gebeuren dan zou het herstel van de door Duitschers ontruimde gebieden ontzaglijke uitgaven vereisehen die een nieu-we en vreeselijke oorzaak van ondergang voor de geallieerde landen zouden worden. Duitschland alleen zou door zijn oorlog de voordeelen van een reusachtigen boit bewa-ren.Ziedaar waarheen Duitschland en zyne agenten in Rusland, Zweden, Nederland, on-geminderd de defaitisten in de Entente landen, de geallieerden wilien leiden. Wij. Btellen tegen die afsohuwelijken poli-tiek van Sohinderhatines j Duitschlands be-Straffing,herstel en waarborgen voor zijneslacht-offers in de toekomst. De sohadevergoedingen moeten berekend worden door practische en tref-felijke mannen en niet door geïnteresseerde zakenmannen of schaapachtige ideologen, die sidderen en beven. De rechtvaardigheid eischt oog voor oog, tand voor tand, meer nog, de bestolenen moeten vergoed worden voor de ongemakken die de Duitsche milliardenroof hun berokkent. Léonce du Gasiiiion. DE FINANTIEN VAN S,T. GILLES. De gem©enterekening vlofoor het ajar 1916 gluit met 11,442.000 fr. aan «itvangsten en 9.615.000 fr. aan uiligaveu, dus; met een boni van 1.608.000 £r. voofflbkomende uit bat f-eifc dat voor 3.250.000 fr. foipgenioaien werden dioior leeningen. Reizo iaaitste som werd godeeltelijk uitgegovon aan O0'rlogsik,oi3ten) hulp- en vœdingsdieinslt alsooik aan de bie-rooradingsdicns.'ten. P& zedanpiolitiie:, versohil-lende bosnien kostein ongeveer 300.000 frank. ' Het gewiame budget elwlt met een tekort. De inkoïns:te,n wiaren geiekond op 1.675.000 £r. en braobien sleclite 1 millicein op. i Die QTLtvangstan sluiten met 2.600.000 fr., de uitgaven met 384.000 fr. ^ OOST-VLAANDEREN. ï R 0 E PE N V E RZAMELINGEN. — Te Sel-iz,aete veï'blijven rqnd de 10.0CH) Duitsche golùaten; te Moeobetoei, 8r tat 12.000; te Assenedo 7000 enz. dit raor edIoe> plaats, Ea?elan|g de belangrijlklieid der gameente. De a'oldaien zien ©r nogal ■ap'gewetkt uit en maken aanhioudend miu'ziok. I EZWiEKEN. — Vroaiay Cofetta Ekstadt, van Gent, die daor bat aanwiajfckeren harer stiQof met bienlzole eige bra,ndwonden opliep, is; Z(aterdag in h«t hospitaal te middein der grootste pijtnen beizlwiekiein,. WEST-VLAANDEREN. ACH1ER HET DUITSCHE FRONT. — Te Kartrijlk verblijvea than^ c|en groot aantal Dni'ljscbe soldaten. Het is hua ten strangste verboden gemioeinsabap inM de bevolking te bobben. De soldaten mogein sleeàts de a?.mgeduide k|o£fieihui,zen insat ellcen. De générale s;laf die eertijdsi te Kiarhijk verbleef, is ithans naar Thielt oiverg'ibraolit. CEb'iREK AAN CHDORjOFORM. — Ghloi'a-farm en morfine zlijln bij1 do Daiisclhe troe-pen in Vlaandejen sahaarseh gewiorden en vcel gewonden moelein dan opk operatie's doiorstaan, zonder goed verdooid le kunnen wioirden. GE.ÏREK AAN LINNEN. — 't Gt brek aan kleoren blijfiit uit *t feit, dat maa de lijiken de unifoirmen en het ondergoed ontneemt, dat in graote wascihinrichtingen gereinigd WTJrrli Y\j|Or tfcat# ..JBûi.' sclbois te Ingelmunster, ISfelgem. vrûjger te Roejjselare, vrouvyien en rnoisjes, en we be'b-ben resids; gemol d, bae velen ook met hun naaimaobine ojgeëisscM worden, oml in de „Lieiderde|pqfcsi" Dnitscilio uniformm tein oin-dorgoed te naaien en te beocstellen. Mie weigert te arboidea, wordt gestmft. DE CHICOREI IN BESLAG GENOMEN. — De Duitsdbers hebben in den omtnek van R-'Cie^elare al de cfhicoredboonein in bœlag gonomen. VL1EGPLEINEN. — In d^ Omgeving van Meulebeke nabijl Tihielt hebben de Dait-pcherâ een nieuw vliegiplein aangelegd. Het plein van Vijjwegetn biij Rumbeke is bui.ten ûienst ge&teld. Eon ander vlielgkamp ligt wat noordelijlker langs; den we|j Kortiijk-Brugge, qp bot gi"ondgt|bied van Ardooie, en een deirde in dezelfde amgeving, bij! het dorp E,:ge.m en den wœy naar Thielt. Dit laatsbe is een kam^ voor de bonumelnwer-p;ers.LIMBURfî. BARON DE PITTEURS HIEGAER1S. f — Den, 29 Deoember i§, la Brussel ovorleden •baron Tboodaor de Pitteurâ-Hiegaeris uit Ilagsolt. ONZE vWERKHUIZEN. — De Duitschers hebben te Tongeren de twee gieterijiem dér glad iOipgeëischt voor het vervaardigen van wapens en vaornamolijlk mitrailleuses. MILLEN DOOR DE BURGERLIJKE BE-V01 RING ONTRUIMD. — Les Nouvelles nifeldl dat de Duitsabeffs d(a vorige week een dieel d.er bevoûking van be; dorpje Millon, nabij Tomgeren, lien zuiden van de groote baan Tongeren—Mae^'lriobt hùn wconplaat-s hebben, dcien verlaten. Op het plateau tus-■seben dez© gemeente en de grooite baan wordt een vliegplein aanigieilegd. Het por-gcvneel 'wordt O'pdergebTaaht in de ontruimde waningen. LE MOORD OP, E,MIEL STEVIGNY. — Aamgaande Emiel Stevigny, oantroleur der belagtingen en' doua;non te Maesieyck, ver-maord doior de Diuitsebers te Hasselt, lcunnein wo nog medeideelein dat S,tengny aikonigtig wag van E.asobefy waar zijn vadex brigadier der doiuanen wag. Ziijlnie mcoder w.as de 'zuÊlter van priester Fon,teyne., Kamorlid voor Brugge, die, zegt men, in Frankrijk zo(u, venblijven. LUIK. DE MOORDjEKA'AR VAN OMJTISSE. — ÎA.l£ong HoyouXj de porion, die zijln vrotuiw) en 'twee zijner docfhters ïieorsoboot, was, ©©als W'8 vroegor œededeelden, spoorloos verdwenw. Nu heeft men aijn lgk ofntdekt in een "iboâoh va,n Bjen-Ahin, wlaar hij zioh aan een bo'Ciim h ad verbangen. HENEGOUWEN. EEN FACHTER GEDO'OD. — Een pachfer uil .Vv^aaieerfee-Badtet, iâ in deà buiien 'ai nachte; doiJ'i' geiuaskerdé pfersiqneà aatiueval-len, /erw^l; bij torin^-rde van bol kaart-spi'l. met zijne vrienden gebouden. Hij werd gedaod en vv>r ; gne sjoui van 2000 fr. be-Si;6!t?n. Legerberichten des9 Entente. Ruslaud bankroet. ,v Trotzky streeft naar een afzonderSijken vrede.— De Fransche missie moet Rusland verlaten. — De Poolsche kvvestie — Het vrouwenkiesrecht in Engeland. — Haig zou vervangen worden. eETOESTAUD Na vergeefe ohanàage te beibbon gebruikt iran de geallieerden te nopon deel te nei-men aan de baraadsjagingien oveir den vrede, gebiruiken Lenin en Tro|Sz!ky thans, het laafete middel: bat Ibankna&t, ten einde al-due de sebnldeischeirs van Rusland in de Enitentelamden te dwingen ean pressie op hunne wedCTzijdsche raga&ringen i# to oefenen. Het is, een onreebtetreeksch ■ middel am de hulp der kapitalisten in ta roe-pen — daor staatstenknoiet. De ibicoheiwiki^ hebben dus. besloten dat aile guaatsiabligatiën en sohatkistbiljeitlen in bat beKit van vreemdialingieia die in of bui-ten Rusland verblijlf houdejn, nietig ta* ver-klaren.C'eat oh,armant. Al§ inn de ro&verebend© van Pei'aersburg meent, dat die miaatregal den gewensabten invloed zal belbben, bedriegt zij zich deer-lijtk. Engeland heaft 25 milliard aan Rusland geleelnd, Frankrijk jbâjlna evenveel. Rel-gië zit er ook tussohen1, doeh niet v,oor ziilke reiuzeinsionimen. Neutralen worden oiok anaixjbistiseh on.t-eigend. Z,ij! die boopCen dat Leinin de Mas-sias vaa den vrede is en bam op voor-hand aileâ vergaven wannear hijl sleohlis den vrede ibraclit. Zij zijn nu ook on der de slaoblofferS'. De geallieerden ziullen tat de dagpnte overgaan, onder voioribejhoud, dat de Rug-sicche sehuld bij de vredescnderhandelingan zal gerekend worden, zonder dat de --chuld eisebers eo." iets bij! veiliezen. Desnaods zul-Ien va^te waaiftioirgen genomen wiorden als rroegor jn Turkijfe en andera niet golva-bele landen. Initussdhien zijn de vredesonderba,ndelingan sitein, die er been is gegaan, lieeft niet meiac aangedrongen, oia de ionderbandelingen naar Stockholm over te brengen. De iwartegen-wioordigera der Oiekraine zitten rnede rond de groede talel, doeb. ten nadeele, zoo bat sahijpt van Braunstein-Trotzky, die aldus zijne kan-gen orai een afzonderlijlke deugdelijke vi-ade te bekomien, ziet verminderen. W|e moeten ecbter zeer voorzicbtig zijar en ons van KOiQrspeilingen ontboudein. Een foit staat vast, dat de demoieratie a i.n het Ooslen de zaa'k der liberale mogandhedon in bet Wes'San heeft verraden. De Jong-Tuiken bad-den in 1908 bet voio^rbeeld gegaven, doo,r de denr wijdopen te zetten vooir Raitsciiland. D© Jong-Rugsen volgen dit ffioiorbeeld na en dan nog in vollien oorlog. Duitschland kant wonderwel de kunst om de sau% te bereiden met weike de visch woordt geëten. ^ De sluiting van de Hodlandse'û-Diutsohe en ook Zwitseretfb-Duitscba grens voortwoe miaanden, zegt mien, wijst op toebercidsalen in Duitschland met bet oog op het oifen sief der lente. In de parlementaire krmgçn van Den Haag wias Donderdag bet gorueiit vetrspireid dat er o p s t a n d e n i n D u i t s c b-land waren uitgebrcken. W;ij; zijn wat soep-tisdh. Het is nog zes maandon te vroog. Zooals iaroand in De Xijd sobrijÛ, is bet rauzen organisme aan bet kankerca. Maar de toepassing van de zagepraal over dan macihteloos neergesforten Russischen^ko1-los ecbijnt bat uitgangspumt van iawendiga beroeringan te worden, weike de inalioinaie eniergie, die reads in bet derdajaar dan oingelijkan strijd tegen een wereid vol ivlijk andan zoo bewondarensvraardig heeft volgèL boudon, dmigen te smoren. Ware de gelegenbeid. om met Rusland vrada ta sluiten, nog wat uitgebleven, het Wara in allies voor Duitschland beter geweest. Da bleste kenners van de binnienlandscibe toiestande'n zijn het erover cens, dat de tee'ke-nen van yerdeeldboid niet zoo ea'nstig aan bat liebt zouden zijn gatreden, indien een voortzetting yan dejn algenieenen jooriog de fOsitîè van Duilscbland aan het eind'e dair-van duidelijjk bad bepaald. (Ongecorrigecrd ) Siuiting van de Duitsch-Hollandsche grens. Sedert Donderdag is de Duitsch-Holland. sche grens gesloten. Aile vervoer is dus stop-gezet. De Hollandsche werklieden van do grens, die dag aan dag in Duitschland arbei-den, moeten in Nederland blijven. De sluiting staat in verband met het konxende lente-offensisf.* * * PARIJS, 10 .Tan. (H. N, di'aadloos..) Die Pazelar National Ztg. bericht dat de Duitsch-Z wiLs.crselie en de Daitsch-Hoilandsche gren-«B waarscbijnl ij'k Iweei maanden tooï net bande 1s- on xeisi g.'-rsvearkeeir geslolen zullan worden, --;.j ïan het Westelijk front. Het Engeische iegerbericht LONDEN, 10 Ja-nuari. liente^. Oîficieel: De vijyndelhko artillerie lie-ft in ciebuurt van Gcwinalieu eenige bedlrijvigheid aan dea- dag gekgd» Overigena is nleta van belang te mel. den. \ LOiNDEN, 10 Januari. Roulo.-. Oflic'eei I avondltteiricbt. Hedianochtend vroeg heb- , ben Londensehe en scborpscbut.iers^regis I menten met succ>:s op drie verscbillenda i punten een oveïval in de vi|andelijkie loop- [ graven zuidooeteEjk van Yperen gedaan, ! den vijand talrijke veliezen b&rokkend, -versebaiden gevangenan gemaakt en twea ! ma oh i negewer en vermieesterd. Het v i lijk g_eschut was overal bedrijvjg bezui-i ^ den liullacourt, bewesten Lens en beooston ' Yperen. Het Fransche iegerbericht. PARUS, 10 Jan. H.N. draadloos. Da Fr mis chen hebben gemakkelijk een vijan-delijken aanval afgeslagen op bun«e kiei-ne postan aan den westrand van bet Hooge Bosch van (Joucy. Vrij hevige artillaria-aetie in de sfcreek van Vauxail-lom. Overal aidera verliep de nacht kaim», PASIJS, 10 Januari. Officieel avond-bericht : V uurn issoiing van het geschut in Champagne in de fetreek dieu- bergen. Op het roi t van Bt zonvaux'-boîs des Cauri res was h tzefde het geviil. ^ D infanterie kwam niet in hei%n,voter- i Vaa Mi Mm fi'fïa- , Hst itaiiaanschB iegerbericht ^ ROME, 10 Januari. Eteîani. Of icieelï , Gisteien won de g:iscliutslag, door de bank we.nâg kraeblg met tusschenpoozen ba-oosten de Brenta aangewield. Vemetel» vorkenningi afdiaelirigtn der Ita'iancn na-men aan'ge vijanden gevangien bewestemj Caiio. s de £©to op den linkeroever van N de Asea en be\ve;-K:ten vocr gernimen tijdl teg.enweer met vijiandelijk vuur. Bij Girava cli Ràpodopôli -ui..:an rijanacliVke ar&eft. lijk gesebut was overdag bedrîjvig bezui, dariplotagan uiteongajaagd- Italihapàc&iia batterijen bi-ac-bien morlieren dar tegen-stanters in (bn omtrek van San Dona tôt j zwiigen. Vaa iîëi Mêeeiioaisele front. Het Engeische Iegerbericht LiONLEN, 10 Jan. (R.euler.) Officieel: f_n de afgcloapen weèk hébban onze vliegtui-i gon Mirsla, biawtfcten Diamir Hissar en Ces-teo, noiordwestelijk van bet meer van Dow „ ran gebombardeard. Overigena valt er niet% j biaondoi^ t© mol den,. de furkèle froaten. Het Engeische Iegerbericht. I/O M E f, 10 Jan. (Reu:er.) Officdcel : Ce« duixïndo iio)t tijldjîerk van 3 tat 9 Januari heeft de àware ragen in Meaapotamië een rij|7ing van de Tigris en do zijlrivie.en vo,rj oorz aak t, terwijd bet land op Versebeidera,' deçl&n van onsi front oversitroomd werd. D Don 3an Jan. belbben onzie vlleg tuigen' een i'urksob vlieghuig neergescbiatan en; verni&ld. Er vallan gean krijl^svei-riabitingen' van belang te meloen. De strijd ter zee. De duikboot- en mijnooriog. PARIJS, 10 Januari. In de week, eindi-gen.de te middernaoht op 5 Januari, zijn in' Fransohe hSvens. biimiengeloopen 857 en uit die havens vartrakken 728 sebepea'. In denzelfden tijkl zijln 7 Framscihe selw pen boven 1600 tan in den grond geboord. en geen onder de 1GOO ten. Vier Franscha gcbepien zijn tevergeefe aairigeïallen. PARIJS, 10 Jan. Uit Roime:_ Inda^ week, eindigende den 5cten Januari, zijln in l-a-' • liaansc'jjb havens biinnengevaren 322 fK-be-' pen en uit die havens vertrokkien 813 s«lte< non. In den grand gelboord ziijln 2 sabepen «o-ven de 1500 'tan. fien §,toomscihip is de(^ vergoefe aangevallen., ' DE HEER ARTHUR BUYSSE NIET NAAR AMERIKA. Een " vriani van den heer A. Buyssa j rnekU ons dat h<à aohtbaar KamerhdJ voor Gent, zieb niet naar Ainorika sspl. begeven, ; , , . : -I

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Zufügen an Sammlung

Zeiträume