Belgisch dagblad

487647 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1918, 10 Januar. Belgisch dagblad. Konsultiert 16 Juni 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/0p0wp9tv8f/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

fîde Jaargang;. JJOI*JL>ISItJL>^€* ÎO JAHFARI1918. No. 93. BELGISCH DAGBLAD ABOHisEMENTEK. I Per 3 maanden voor Nederland •* si 2.50 franco per post. Losse Voor Nederland B cent. Voor Bultenland 7'/j cent. Den Haag, Prinsegracb 126. • Telefoon Red. ea Admic. 7188. Mepschijnend te 's-Qravenhage, eSkeri werkdag 4e 12 aire middag. BUREAUX OPEN VAN 9 TOT 12 URE EN VAN 2 TOT 4 URE. 3 * ÀD VERTENTIEN. Van 1—5 regels f 1.B0; elk» regel meer f 0.30; Réclamé» : 1—5 regels f 2.50; elke regel « meer f 0.50. London : Dixon House Lloyd» Avenue E C. Parijs: 7 Avenue d'Anfcln 7. I " jAJlen pangermamst 1 De beroemdo Engelsclie scbrijver We'li fceeft onlangs in Daily Mail beweerd dal tr een republikeinschô gezmdheid voolbaai Is in Duitsehland. Die bewering wordt dooi Ge feitcn en door de naar het baltenland ge-fpluchte Diitscho republikeiuen tegengespro Sken. Dit i3 o.tn. het geval van de Duitsche révolutionnairen en republikeinen die zich in LZwitserîand ophouden en îxi vosling gebleven ixijn met hunno partijgenooten van Duitsch land. Allen zijn hefc eens dat slechts een ftiederlaag het Duitsche volk zal overtuigen dat het °een democratisehe regeering moet invooren. Moest he ien eea révolutionnai!' her/ormer opataaa qm de Djit iche republiek uit te roepen, hij zou zelfmoord plegen. Die ineening van Duitsche uitgewekenen in Zwitserland werd dezer dagen bevestigd, daar een Cent chen intellectueel, die meer £an drie jaar als krijgsgevangene in Duitsch-,'land werd vasi gehouden en onlanga er in Blaagde bij een derde poging tôt ontvlueh-ting Nederland te bereiken. Twec-maal isdus iâie Belg aan den paal gebonden geweest. H\j, die uit Saksen was ontvluckt en meer dan 300 kilometer wegs had afgelegd, ver-zekerde dat de Duitschers eerder gras bou-den eten en in hun hemd ioo^en vooraleer a! te zien van hun corlog, die enkel en al leen was ondernomen om de meesterschap van de wereld. Onze Gentenaar voegde er ecîiter bij dat de Duitschers niet meer boffen den oorlog te zulien winnen, mair overtuigd te zijn dat zij hem niet zouden verliezen. ■ Wie niet in de wolken van het pacifisme of internationalisme zweeft weefc, dat die Gentenaar als realist heeft gesproken. Slechts een m litaire nederlaag za dit kuddevolk, dat aan grootheidswaanzin lijdt, ontnuchteren. Dan misschien zal het zijne militaire goden ituk elaan. Men zou groot ongelijk hebben te vergeten, dat het gansche Duitsche volk door het pangermanisme vergiftigd is. Dr. Rénon, een Franschman, die den 20 October 1913 deelnam aan een feestmaaltijd gegeyen door den Senaat van Hamburg ter eere van de internationale conferentie tegen ,-tuberculose", hoorde zyn tafelgebuur zeggen: ;Het pangermanisme is de partij van gansch Duitacii'and. Al onze middens en kLassen zyn alduitsch geworden. Allen gelooven in de mperioiiteU van ons 'and iu aile takken van de wenachelyke bedrijvigheid. „Deze partij heeft den keizer voor zich ge-Wonnen. De Sozial-deinocratie is ook bijna bekeerd". De Fransche geleerden was die; ge-troffen door die verklaringen en antwoordde : ^Dan jaagt onze Bocialistische party illusiesna, •wanneer zij op hare Duitsche broeders rekent ©m een oorlog te vermijden — indien hij ooituit-brak — door algemeene staking in beide landen by de mobilisatie uit te roepen. — „Uwe jaooialisten zyn naieven, zegde de Duitsche geleerde. En toen de Franschman hem vroeg indien cen oorlog mogeljjk was, eprak hij : «Die oorlog ia ongelukkigl\jk onvermijdelijk, Jk vrees dat hij zeer nakend is ter oorzaak Van den vooruitgang van het pangermanisme " l Zoo denkt het Duitsche volk, dat zeer 'trotsch is, op het „Fiel Feinde, viel Ehre" [en het weet dat het het hoofd biedt aan een wereld van vijanden. Wanneer de geallieerden 'hem den vrede zouden aanbieden, zo-xDuitsoh-land meenen dat het zwakheid, vrees en ilichtziiiiiigheid is. Een vrede door vergelijk zou du3 maar een wapenstilstand wezen. Het zou anders Eijn moeatîn wij voor het Duitsehland van 'vôôr 13Ô4—66—70 staan. Het eene Duitsehland is ten magneet voor een verbrokkeld îlufiîaad. Dit is het groot gevaar datEuropa bedraigt. Groot-Duitschland streefc thans naai het Oerelgehergte, den Kaukaeus en de Zwar-te Zee. Voor het volk is het een leden on: Ûan ooit pangermanist te blijven en zichallf offera te getroosten in da hoop van dei Ruîsischen buit. Daitsehland moet verslagen V7orden of wi al ea worden hêî door Dnitschland. Léonce du Gasfiilon. Huysmans naar Etîge'and? Als de berg niet naar Mohamed wild* gaan, ging Mohamed naar den berg. Daaroxr îfril Huysmans naar Engeland zcilen om hel ïlussisch gift onder de Britsche arbeiders t« Verspreiden. Aile Belgen hopen dat de Brit-j^che regeering den toegang vaa het Ver-tînigd Koninkrijk aan dien undesirable Alieu tû weigeren, Het ware al te naïef dat, nu de Britsche ArbeideiS zich achter Lloyd George hebben Jgeschaard, eea agent van de SkandinaviêrÊ pu Russen, die tôt nu toc alleen gewerkt pebben voor de politiek van den Duitschen Keizer, in Engeland het défaitisme zou mo-|g«n verkondigen. ! fteclevoering van Lloyd George op 6 Jan. 1918. f'foyd Cleorge die gpretefcL, lijk hijf gefookl ia, •'■< i ïieeiiit géejn bîad Voor teijki,e!n n\Ojiiidj[ » »■ >r hem de p'aaj'lDeàa piooit l>edekt ' im-dc»ad pifa^L < hij Viijr t ijSv kojnjd. MTZ.\N. Nieuws uit België , Waarborgen voor Belgie- ! Uil Quc-JquoS idôes de guerc© pour 1918 v.ui Le Temps van 2 Januari vertalen .V.i,': „Frankrijik en België v^ora! zijn ve,rof>'r-deV'ld t'ot de gevaarlijfcste nalbuai'Sidhap, dit van bel. grooiste militaire m oorlogizuchtigste ri/--. Aniere dan zlàdeili|se waarbongfiin,, weir-kelKke v.'aaiibO'Xgsn zdjla voor Frankrijk en JBt-lgiô ©sa kweeflie van toron of dood. ]■ a.r het Russdsch tegeniwicht voor beide geimaansohe rijlkcin nieit meer bestaal, ia liot gevaar voor Frankr5j|k maeir daai ooit het £ vaar vour de gansChia wereld." Le Temps, scilirijffit eveneens dat het «or-1 .:>;>doel van Fraaikrijjk de vediigheid van Belgiè is, — deae» vedlighêid is mser dan ooit l''rarikrijiks, plicht. Duitsehland en Viaanderen. Le Nieuwiei 6<entec.hc Crt. schrijft: ..liet ecirsbe num'miar is verschetien van het ergaan van de D'ïutsoh-VIârnische Ge-àcll^haft.- Het is getiteld: V lame ni and. In een oproep tôt het aanweirven van nieuvve lr-âeii klinkt Ivct maanwioiord van H. ton Trt'itseàkc: i»Elk onr^cht «n iedere goweld-tlàad gepjgeigd teigemoror den kleinste en laafcsle van onze 'bi-aedeirsitam, nnoet mis, Di'itschors, pijtn do^n als eteine wend» aan eigci' liohaam." AU: medededingen van het verhond staan vermeld do Vlaamische m'uK'i&k- en licht-hcvjïci<;navanden doi&r puodiesjsor .Wàrth inge-riehl. Verdor die viacwdrachten van Frau Sohreiiber-Iù'iegelF in Birnss;©! aver de t'reiur lige ItciaStanden van het Vlaarasch© volk. E:n leergan]g van Nederlandscih werd te Lus^eldorf ingerioht en dxuk bœœht; ean àllaar gesiioht Vlaain.eh arbeideislijdich ift l>c Vlaming heaft. hdjlval. De vai'oeni-ging li'oudt zich hezig met het mohilisceren van alio krâchîen a;n voordrachten te ge-ven over Vlaainsobe kunst, geschiediatiis, muziek, letteirkunde, ooistumen. £olklcr.i ,enz. bogtod'eert het inriohien van een archief on bookerijain over on bœtaande uit Vlaam-sone sehrifien. Eï,n liederbioeik zal earlang aan de ledietn ito.gezoïndea wurJen. Men zal zich ook bezigheuden met de zorg voor de liuit-schlïui-d itxdjj, tria- -jil arbeiders, evenals voor de krijgsgevangeinen. Arbeid&rsrad'en zullew ve.^aHingetu be .itlen in Antwerpen en Brosse! en dojr per. g'oneu van naam ge-K'id werdein." T,al .hier de (Duitsche) Nieuiwe Geoitsche Gouranl. Het plan, dat in de laatste regels wordt gesohetgt, is van beilang, met het oog op de vergiltiging van de Vlaamsche ge\'aj:igenen en gedeparteerden in Duitsehland.Een kostbare Spatijaard. Men echrijft ons : Uw bericht dat de Spanjaard Corales niet naar Amerika zal gaan, wordt bevestigd. Het was ongehoord dien Spaan- chen onderdaan toa te voegen aan een Belg. Men zegt dat Corales' gezelschap voor de heeren Buysse en Melot in Zuid-Amerika ongeveer tien dulzend frank had gekost, die het arme België heeft moeten betalen. Waarom toen een vreemde-ling en niet een Belg aan die missie werd toegevoegd, zal men wel eens vertellen. Corales was echter niet tevreden geweest over zijno reis. Hij was voorai gebeten op den heer Buyese, sprak er het grootste kwaad van en Huysmans viel zelfs zijn coilega aan ia een vorgadering van een ofhcieel Belgische inriehting. Niottemin moest de heer buysse aulden dat Corales — die ongetwijfeld ovei maohtige gebeimzinnige beschermers beschikl ! — htm een tweede maal naar de nieuwc 1 wereld zou vergezellen. Oçze Corales hac ditmaal gevraagd voor reis- en zakgeld d( i bagatel van vijftig duizend frank, zeventij duizead frank voor verzekering van zijn kost baar leven, 250 gulden maandgeld voor ziji gezin in Holland enz. Hoe ongelooflijk di ook klinke, hadden diezelfde geheimzinnigi bsscliermers die overdreven eischen ingewil ligd, hoewol dit ten nadeele zou zijn van eei ' mcnschiievond werk. Voor Corales beteekende die reis de schat ten van Peru. Eilaas! er is nu een kink ii don kabel gekomen. Is het geen echande dat men al die tien duizenden te veel had voor iemand die geei Belg is, maar alleen den zwager van Kamie Huysmans ? lntusschen vervriezen onze 1 andverdedigen in de loopgraven of in de barakken van Hol land. Onze vluchtelingen in dit land moetei er zich den buik toeriemen en wanneer zi eteun noodig hebben is er aikwijls geengelc — maar er zijn tienduizenden franks vooi een Spanjaard. BRABANT. - ,VAN KOUDB GESTOft^N. — Edmoac T...., 16 jaar oud, ibo Vorst, voelde zici •ploitee-ling door koraide ovtefv-allein. Meu dro^ hem naar het gasthuis^ v.'aar hij den vol genden dajg 'owerleed. r—. Félix L...., 65 jaar oiud, wèrkman aar dejï- reiaigingsdiemli te Viorst, wrddoorecir blœdaandrang overvalton. Hij! w,erd naau het gagthuis ^eâgejbracht, doc h overlee,^ ee»iigo iiien la/ter. Diinâdagm,^rgeft "Werd d» werkuian Ka rel II...., djoiod lu kamer gevonâm iEen geiweghear iscihrpt da d^od toe aar de koude. * V P. G. MOENS. f — Te Ba.-u.sgel, Carre giostraat, 29, is overledem het BrusselscJ geme^nbamadslid Pieter Gus'taal Moens, rid aer in de Leio ioldsorde. Hij had lien 69 jarigen leP-Iip -beiieikt. De overledene be hoerde tôt de partij der independieinten ea was oud^ohoeinnakei'. Een ander gt ii cen jaraadsl id, J. B. Daslmieit van de gocâàjTstiscihe p'artij, is ook ,over ledpn. 11EI VLIEGI'LEIN VAN KIEV1T. — O] het vliegplein van Kievit hebben de Duit sçiherj» groàte ondeagiTondashe loodsen ge borawd om de .yliegmiaehi'eneia te bergem. In het kamp van E/ere wordein than.: o;ok goortgelijlke loodstm aangelegd. LEENING DàR SïAD BRUS3EL (1902) 93e dxekking. 19 geriën be.vatteaide 475 obligatiën, uit keerbaar met 1 Juli 1918: S. 25389 n 21, uiukeedïbaar mat 10.00* frank; g. 616ii n. 6, met 1.030 frank; s 148^8 n. 16, met 500 frank; s, 15287 m 12 en s. 19953 n. 11, met 250 frank. De volgende dbligaitiën wordiein uitbetaal< met 150 frank : 4064 16; 4064 24 : 5469 12 ; 5469 16 6160 15; 6166 18; 6166 22; 11680 1; 11681 1; 12555 3; 12740 15; 20978 14 ; 2097i 19; 23079 12; 23079 24; 24078 4; 2502i 3; 25389 24 29515 17; 29515 21. Behalve de hierhoven aangeduide nun mers zàjû de volgende seriëin uitkeei-baa met 110 frank : 4064 5469 6166 11669 11680 12555 1274< 14454 14888 5287 1 9953 20078 23079 2407, 24715 25026 -5389 27109 29515 00ST-VLAANDER£N. HET LEVEN TE SINT LAURENTIUÊ Zeslnonderd tôt zev.nhonderJ Duit.eher verblijven th- as to Sint Laurenius. De lediç scande huizpn d«r inwioners die hujn wonin en h»t dorp jb.b.n m'eietn verlateta, z;ijn al paardensballen iSgaricàt. Dis denniei;i>oisiohnn van wijileo ssna'.oir A Verhaege va : Gent z-ijin afgezaagd. Da Dui sch^rs legjgea er een graoït vliegplein aar Yele werklieden ilea geaneenie z.ij!u ge dwongen as-, militaire vOTdedigingswerte aaa het Leio^oldskanaal te anbeiden. Le grossiste b^Icènïmiernis der bevolkin ig voedsel ioachtig te worden. SlSîiS&r-i-S jNTiia'LMLU:?' • - IN aar ii Courrier de la Meuse vemeenat, zouden d DmitsCihers y©Lz.aete door de hurgaibevolkin doen ontruinisn. Met Kerstdag werden e weer 82 kiweiiers van 18 tot 50 jaar naa Fit!hem overgubracht. DE QUARANTAINE. — De personen ui het otappengebied die de taelatinig bekc meu België te verlaten mioetein eerst eej quarantaine doormaken van 21 dagon i: het oollagu der Jesuieten te Gent. Met gra&p'cn van 100 worden z.ijln in d quarantaine and&rgcibraoht. De omderhaudt ka»ten moet mien betaien tegen 10 mar! per dag en pei perstoon. Het voedsel laa zeer 'te wenschen. Gedurend© da quarantaine woi'dea de pei sianen .ten sitiiefngste allgezcndeard. Een Belgiseh Àgentschap vooi Belgische déserteurs voor Duitsehland. Onze ccdlega La Belgique sehrijlft o; zi'toe beurt op het ongehoord schandaal vai Speckliolzierheide. Du bron waaraan het Bel ' gisoa blad Van Leiden hoetft geipat, is be ■trouwhaar. Na den Bo'lgi cben Suciaii t v^ ■ Kamiel Huysmans te b ibiben aangeihaald (ai i iikel vaar 27 Oct. 1917) waarin een beroe i wordt gemaakt op oinzê soldâtes in de looj i graven de wapeinen weg te werpein en a i onze muni'iewerkers om derr arbsid t ; sitakea voor den ^utocraat van B; rlijn, melc La Belgique dat' Elward Varrcteveld i voorzitter van de afdeeling Spekholzerheid t van de Vereeiniging der Belgische arbeidei )• en Danie' . iDiahaene einde Deoember werde ■ gea rrestaerd ander betiohtinjg de deserti i van Belgische geïnternesrden naar Duitscl land te hebben begunstigd ton einde er wer ■ te vinden. Beide beticihten zijn in de dise i pline te Vlissingan opgesloten. De militaire strafwet die deaelfde is aj ■ deze van Nederland' straft zulke praktdjke i met den kcgel. L De Belgische rageering is dioor het gov< zeer on/troerd. Men verzekert ans dat z i de passend® maatregels tegen de opstokei . en de dadeirg van zulke misdaden ove i' weegt. i ■ ■ ■ ■ : " Belgische Comiteiten. !Algemeiene vergadering der Belgiscl Comité's, op Zabeirdag 12 Januari tel 2 w in het hôtel „Ponsem" te Dordrec'ht. D a g o r d1 e : 1. Mededeelingcn vati h< O. B. C,; 2. Goedkouring van den gewjjizi ; d^n t'ekst van het rekwe3it aan den Konir ! be'tfekkelijk het wisselon in Nederland. (1 C. Den Ilaag, B. U. Maastricht); 3. A'dft i van ge.lu'kwenschen aan Geneiia,al Léman (] i C. Schcveningen) ; 4. Beroep op, de Bie ■ gische liefdadigheixl ten voordeel' van h* „OeuvH9 des Prêts" van i\Liastrioht. (B. I Maastricht); 5. De toe&taad der personei - die m>ht jiebben op e'vn oudercteiiispmïioï (Troos't frr Nood, Vlissiugeh); 6. De wissc i fc'wesiie. Nieuwe mededeeling van d® ..Uni1: des PÎÎiciera belges pensionnés." , LeyeriB^Hoiitesi Enteiate» ; Het oorlosrsdoei van Amerika. v y * ] De Duitschers torpedeerden een Engelsch hospitaalschip, — i Frankrijk en Oekraine- — De Duitsche domper over da pers. — De Esthen tegen de Russen. DETÛESTAND Op aijne beurt hee£t président Wilsoi - de oijrlogisdoeiemden van de Vereieriigd' S ta ten kenbaar gemaakt door een bood schap aan den Senaat. "Ver'der in he blad zal men die uiterst gewiehtige ver klariugen kunnen lezen. Ailes klopt me de verklaxing van Lloyd George. W ils o n'a uiteenzetting van de vredes voorwaaxden is zeer scherp omlijirui et ) glaBhelder. Alleen is de toon voor Rustana war ' mer. Wilson meent dat de toekomstige vrede in de wereld aihangit van Ruslarn 1 dat nie.tj van Duitsehland rniag. afhangien / De verkiaringen van don Engal&eben pre ; ntier ©n van den président der Ver. y ta ) ten vullen elk ander aan. BeMer optre 5 den is • ean politieke en diplomatische ze i die Duitsehland in het nauw moet bren g«n. Men vraagt zich echter af, wat er va r en uit Rusland wordt. Rusland kan niât meer vechten, daar h« ) opgehouden heeft een georganiseeird© staat 4 i wezen. Rusland is in eep staat van haist Onjbif grijipislijk-e ©n dageiijiks toenenuende anarchi< Roslaind gaat in stakiken. Het l|a,nd is haaf leruggezionken in de middeleeiuiwen. De voec s seJvoorraden raken op. Aile berichten uit d •. piroivincie zeggen, dat er geen Jevonsmidd* ;T len voor de hoofdstad verladen zijn, e s tenzij eir een wonder gtbeun, is verhongeiin zekar. Het gebrek aan branidstof, de arbeiders oppisrmacht «n de tiansportaiioeilijkheden ihat r! hen aanleiding gegeven tot de si'nitiaig va Oe'n aantal labrieien en het leger werkloc h ze'n nieemt dageiijiks toe. En dat meit lronge d voor de deur en in den Bel stem winteo die sedert jaren hier voorkwam. aldns sciiiiijll it een ooa'respondenit van een E igeisoh bla te Petrograd. « Uio gi-woto miabtoinaar.skiasse ÎS nûfc; iii staking. De handeS kwigint ^ejgiem» geibiei 8 aan goederan en contant geld. Do sluitin l der banken is crn;tiger dan we d vjrwaohi r Van bankdepôtsi heeft meia nu, geen nni r daai' *men er niet over kan besohikken e zoo is er eien algemeene jacibt naar nooe t munten van allerlei aard. Die raeuiiëJ^ k - ken op. i Midden dit reusaohtig treurspel willen d i Rus&isch-Skandinaalsche leden van het bi. reau der mislukte conferentie *te Stocli 3 hol m hunne stem laten hooren. Zijl willea - den Intemationalen Huysmans naar Engc f land sturen om er tegen de Entente 0 t sitoken. (Ongecorrigeerd ) " MATA HARI. : In het be^in van deze week weid d • inboedel der te Vmcennes gefusilleerd danseres Mata Hari alias Zell ot von Ze alhier onder den hamer van den deurwaarde gebracht. Een Haagsch blad steekt, te rech den draak met de brave, deugdzame burger en burgeressen die half v rvroren buite ' wachtten om het huis der danseres te b< 1 zoeken en kennis te makeu met het verbli. der Zonde. Wij verhaaaten ons te zegge dat dr. A. Kuijper afwezig was Bedoel I blad schrijft dat een portrei van een schoon viouw mèt hautain gezicht het ongevraag ■ bezoek van die steunpilaien van ae maa' ^ schappij bezag. Wij zyn er niet gewees ■ en daarom vragen wij indien daar, in- d t alcove het portret van Malvy niet was gisteren nog minister van binnenlandsch zaken in Frankryk, heden verzonden naa t het hooggereohtshot. uon Juan Malvy heef ^ Mata Hari, aan wie hij niets kon weigerei ook niet passen naar en van Holland, late doodsebieten. Dit is niet ridderlijk, zell k niet netjes. (au het Westelijk iront. Het Enyelsche ïeyerbericht iji LUNLjEN, 9 Jan. (Renbex.) 0;f cieel aVon< ■s bericht: Gedurande den dag is o.is geschi en dat van den vijand ap ojn aantal pui ten bezuiden de Scaxpe bedrijivig gewees De vij'andelij'k® artillerie townde e^eneer eenige wierkz,aamheid ten naordoosten va Yperen. Etderg niets biaanders te melden. 10 Het Fransche legerberichl. II PARUS, 9 Januari. Officieel avooadlberich vi Vuurwisfàeling van de artillerie op den reo - terœver van de Maas in de vakken va ^ hoogte 344 en van Beaumont. E n^ Daitscl , overval tegen kleine po&ten der l'ransohe p b^ Nonreny heeît nietg opgeleiverd. ï PiARIJS, 9 Jan. H.N. draadbofl. Ys !- tijd tot tijdl artilieriebedrijvigheid op ve 3tt sohillende punten van het front. Geei J infanterie bedrijvigheid. Het totaal' aanti i, gevangenen dat de Franschen gistere (ni gemaakt liebbon in de Fransche hnias T- in den loop van cen overval, ten n'JO n dea van Sercheprey bedr'aagt 178 ma w.iarorider 1 officier en 18 onderotîticiere Van het Znidelijk front, y h Het Italiaansciie iegerbericht. t ROME, 9 Jan. (Stefami.) Officietel : Aanl - weer.skantjen van de Bnenta roffoirio nu en t dan het vuur. Treifcerschoiten. over de Piavef he-dti tusschen de haogten van Valdob« . biadene en den Man'jello. Italiaansch speir-i vuur gmoorde een kleine poging van dan! vyand onr in de ricMing van den Monte) . Melago (hôogvlakte van Asiago) aan ta val-i len. 1 Palrofôlje-ontmotatingein, met de gevangen-, neming van eeinilgîo tegensitandersi, in da . streek va<n de Asiolone en handgranaatge« . vechten op do SoJar&lo. In de vJakte werdani ■ groepén van vijiandelijikje arbeiders, 'teigen^ ' t over Palaazon uiteiengedreven ea do bewoi _ gingen van derr vijlaod in de nabijheid van; • 0venta kraohtig bestoo.kt. Over het geheelol x front duitirt het slechtei weer vooirt. Ondernerrtingen der Itaiiansn. 't ROJiE, 9 Jan. (Stefani.) In den ochteni 9 van 6 jan. heelt ean oaizer watervliegtuig-eskaders krachtig de militaire doélpunteal van Lisisa en de uitgebredde stapialplaatseai *• langs. de havenlcadon geiboanbardeerd. On- , <t danks de kracbago rukwinden zij|n allai, - vliegtuigen ap hun basis teruggeikeerd. * \ Van de Turkscïe froaten- Het Engeische legerbericht l- 1 LONDEN, 9 Jan. (Renier.) Oi'fioiael : Van, ï het front in Palestina wordt bedrijlvigheid r aer Arabieren g;meld aan de Heijas-apootr-•» lijn, benoorden Ma'an. Bieiznidan déze plaata t hebben die Arabieren gesiaagde krijgsverH i richliagen iû(t> (belangrijlke apoorweghruggeal ■ten uitvoer gabrarht. | De strai~tër zee. De duikboot- en mijnoorlog. \ LONDEN, 9 Jaaudid. (Rdutei-). Officieel! In d© afgeloopem week zàjn 2086 schepan da Briteche havens binnengeLoia -a pen en 2244 sahepien uitgevaTen. Er zijn 18 schepeia boven en 3 schepen o-nder d« l&OO ton gezairkea. Elf werd«3)a er tever-■L 'glaefs aangevalien. Vi.er ■vi»schers|vaarfcuigea _ zijn gœKonken. » Een getorpedeerd hosp iaaischip. LO.NiJiLiV, 9 Januari. (iieuter), Officieel: Heb liospitaalsehip Bava is in bel : Kanaiai vain Bristol, op de thuisoeia van Gliba-albair, gi&lorpeiieeird. Aile gewomden zijla behouden in puitroaije-vaart-uig'en Oiveirye- 0 bracbit. Vain de bemaiwiing weirdien drie U personen gedeod. Drie La»kai'-en worden vurmist. fie itowa was van aile lichtao J en kemitaekens voérzien, werke docr de Haa(^isciie coEiventie zijn voflrgiesohrefven on bevondi zi.ch niet, noeh heeft zieh be-J1 venden in heit z.g. verbonen gebied, bel?» 'I welk door de Duitsche regeering op den a <i&en Januari 1917 is af^ekonoig<L 1 LONDEN, 9 Jan. (Bouter). De Daily Mail 9 sehrijilb : OÛdaz&s hun cnlaags atgeLeigde d oelottei, habbein de Dui tschers opmieuw een hospitaalsehip tôt zinken geuraclii. Oe-t, iukkig zy'n, diaaik zij <i» oap^eirueid van e offioioren en manschappen, aulo gewom-i, den, de giaaeeskimiiige ataf en dfâ beman-B ning, geroii. In September van het vori-r je jaar beîooi'de die Duitgcne regeeirii Si t dat geen enkel «chip van het Rooùe L, Kruis tôt zinken zou worden gebraci.t, n i;;dien het een Spaamseu officier aan s boord hiaid, die het karakter van het gcîiip waarborgdie, iJcee belofte geid uitslui -= tend voor de Middellaadeche Zee en er werd medegedieeid^ dat onderhandelingien worden gevoeid, om. haar uit te breiden dat aile zeeëii. De Evendfiig News zegt : het schijnt dat die Dui.seliers het Roodo Kruis, terzijdia l- van het bosijdiaalscbip Rewa, aie dool-bt wit hebben gebrûikt, daar de torpédo, i- naar wordt gemeid, dwr den top is gia-t. gaan. Een lid der beirua.nning verklaarfc, s, d)at die liohten op het bemeden-dek doo^ n de krucht der oratploi'fing uitgegiaan zyn: De orde wend op voorfcreffelijke w\jze bes» waard en het g'Unirag van den kapitein en die officieren was so'aitterend. Er wat-ren ongieveer dertig butten met vrer vei> t* pieegsbers aan boordi. De zieken en ge* r-* vvoadieo kwiamen uit het oosten en. eejf n groot aantal leden aaa ma.aria. Gedur<i,n-ie (je drie uren wanen zij! in open booten n aaû ^ koude lucht blootgesiteldi. Do booten werden gsbruikt voor bergplaats va® ,n draagbaren, zoodat di& gewonden op vlotteai-r. moeaten woirden getegd, waarop z.ij hei'haaiL» i ie delijk door golven werden overspoeld. Zij; il werdea met dekens dichtgedekt en gel ukkag-a is er geen otnmiddeilijk veriiea aan levena in oni.fer da troepan oe" officieren te boo r- kon. E|9 zieken en giewomden, verscbieailea Q> honderdei» in sianitail, zijn te Bwaaiaea a, Ifi iifl, i

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Belgisch dagblad gehört zu der Kategorie Oorlogspers, veröffentlicht in 's-Gravenhage von 1915 bis 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Themen

Zeiträume