Belgisch dagblad

261 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1917, 17 April. Belgisch dagblad. Konsultiert 22 September 2019, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/696zw19h1m/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

ScÙ? • .::?gang, DINSDAO 17 APRIL 191 "7. TVo. 181. ABONNEMENT EN. Per 8 maanden voor Nederland t 2.50 franco per post. Losse uummere. Voor Nederland 6 cent, voor Buitenland 7'/s cent. !Den Haag. Prinsegracht 39 Telefoon Red. en Admin. 7438. BELGISCH DAGBLAD Vepschijnemi te 's-Gravenhage, eiken werkslag te B2 are middag. BUREAUX OPEN VAN 9 ÏUa 12 URE EN VAN 2 TOT 4 URE. mm ÀDVEETENII EN. Van 1—5 regels f 1.50; elke regel meer f 0.30; Réclamés 1—5 regels f 2.50; elke regel mper f 0.50. London : Dixon House Llovd* Avenue E O. Pariis r 7 Avenue d'AnHn 7. indrukken van een Neutrale. Oe hanrïei tusschen Beigjië en iederiand. XI. In de jaren, die aan den grooten oorlog zijn voorafgegaan, was de fhandel tusschen België en Nederland zeer levendig. Reeds in do middeleeuwjen was België (een fier be-Jangrijfeste industtiestaten van Europa; sia do afschaffing van den 'Sehelde-tol in 1863 ontwikkeld© de Belgisehe handel zich met fUsse schrelen, Van den fMgischen bodem i s 08 pCt. productief, iterwijl alleen reeds ieen vjjfde deel der Èevolking een miiddel y au bestaan in den landbouw vindt. Toch brèngt hêt Belgisehe land niet genoeg voort, opdat België op hiet gebied der levens-n.iJdden in zijn eigen onderhoud zou fauv-non voorzien. ! De Belgisch-Nederlandsche handel omvat een zeer uitgebreid tcnein. (Beide landen ztjn voor ta! van |producten op eikaar aan-ç : op het gebied van den landbouw is hét Nederland, datlnaar België exporteert; i'P h©t gebied der .industrie . vcert België naar Nederland uit. < In 1913, het jaar vôôr den wçreJdoorlog, was de in'voér -van landbouwproduc'ten yan Nederland naar België gteeds stij'gentd1. A an boter werd voor 17 042 duizend francs, aau kaas voor 20.48.9 (dnizend francs uit Nederland ingéveerd; Ook de invoer van vis ch. (garnalen) overtrof verre den uitvoer: zif bedroeg in 1913, ongeveer 31.818 duizend K.G. De icofiïe uit Nederlandsch-Indîë vertegenwoordigt een hoog invoer-ciijlfer : voor meer dan 11.525 dnizend fros. werd in 19.13 in België gc:i»portfeerd. Bieten werden in groote boeveeîhèid uit Nederland inge-voçL'd, terwijl het import-cijfer van tabak ook zeer lïoog is geweest. De uit voor van België naar Nederland is eveneens in de laatste vredesjaren tôt groote cmtwikkeling gekomen. Witj! behoeven niet te wijzen op de belangrijfce exportcijfers voor erts en zink, voor lei ten gebruike voor daken; plaveisel (1374 dnizend frsj, cément (4.836 dnizend frcs.j, textielgoede-ren, om vooral de kolen niet te vergeten. Op deze gebieden is Nederland voor een belangrirk deél. op België aangewezen en bel zal dit ook >ia den oorlog nog in hooge mate zijn. AVij /nlien-ons niet in deze min rf meer dorre oijfers verdiepen, doch moe-ten nog even wijzen op -den levendigein handel, welie tusschen België en Nederland bestoud in producten, die van uit Nederland werden ingevoerd om in België bewerkt te worden, t«n ci mie daarna weer te woi'den uilgovoerd. En hier dœien wi| speciaal op toxtiel-gpederen en op ifzer- en staalproduc-(en. Voor de be werking van machines, voor de glas-industrie en oo'lc voor de z. g. „terre cuite" is Nederland in vele opzichten van België afhankol^k, Spoonvegwagens en looo-motieven, — zij worden in groote getale van BcJgisch maaksel i;i Holland gebruikt. Na don oorlog zullen de in- en uitvoer-cijï'ers zich stellig belangrijk wij'zigen. De grondstoffen, die Nederland."\eertdjids ter be-werking naar België stuurde, zullen dan in België blijven, daar België diezen zelf voor den Aveder-opbomv van het land van noode heeft. IJzer en staal zullen in België in grooto voorraden voor eigen gebruik moe-ten verwerkt worden, terwijl de materie voor den aanleg (herstelj van wegen en voor den bouw van huizen ook. in het land zelf zal moeten blijVen. Daarentegen opent zich e n ruim exportgebied vôor de Belgisehe kolen. Ongctwjj&M zal de exploitatie der Limbnrg-sclie be'kkens door de Belgisehe regeering krachtig ter hand worden genomen en zal België den Nederlandschen buur van kolen kunnen voorzien. Deze oorlog heeft getoond hoe zeer Nederland voor zij'n kolen van andeie landen afhankelijk is. De productie der mijtaen in het Nedérlandsehe Limburg is tôt dusver nog onvoldoende. Ook op landbouw-'gebied kan de handjel tusschen beide landen \ erlevendigen, daar de Biel-gischa landbouw niet zoo snel in de onde banen zal zij'n geleid. Toch is het zaak voor België om spéciale aandacht te wijden aan het liindbouw-vraagstuk, om dit onmidd^l-liyk bij den viede ter hand te kunnen nemen. De hervatting van het judustrieele leven echter is de voornaamste voorwaarde. voor het sociale, economisehe en financicelo her-stel vaai het Belgisehe land. Aile kl'assen behben belang Iiijl het spoedige in Ibedrijf komen van de industrieële en landbouwi. ondernemingen. Indien de ha,n)delslieden der thans bezette gebieden niet gereed zqh om den arbeid weder op te nemen, zoo zullen1 zij door de buitenlandsche conourientie ver-pletierd worden. Dei arbeiders- bovendien kunnen slechts naar het bevrijde gebied terag-keeren, indien ziji in staat zijn onmiddellijk aan het werk te gaan. Voor de Belgiscàie werkgevers als de werknemers is het dus zaak thans aile maatregelen te treffen om snel den arbeid te kunnen bervâtten. Ko. het zou stellig aanbeTOling verdienen. indien door vooraanstaande Bclg-en eens aie aandacht werd gewijd aan dje oprichting van een centraal lichaam, dat zich met dit vraag-stuk zou bezighouden. In Frankrijl'c bestaat dit reeds. Seàert 1915 is d'e „Association centrale pour la reprise de l'activité indus-tiielle dans les régions envahies" werkzaam. Op de werkwijize dezer ]>elangrijke vereeni-ging 'komen wij nader terug. LEORÏNO. IDE'TOESTARID Uit. Engelschè bron wordt geineld, dat île Belgen de stad Dixmuide zijn binnen-^erukt. Dit gebeurde zonder slag noch itoot, daar de Duitschers het stadje ont-ru md hadden. Inaien het bericht echt is, dan zou tôt blijken dat de vijand aan de Yser-inie zijne troepen heeft veîdund, om ze iaar J rankrijk te sturen. Dat hij minier belang aan zijne stellingen in Vlaan-leren schijnt te hechten, blij.kt in aile ïeval uit de' verpiaatsing van den liertog ran Wurtemberg naar de Vogeezen. De Belgisehe troepen worden ongedul-lig om er op los te slaan. Het eentonig leven. in de loopgraven, in modaer en si .le, zouden zij graag ruilen tegen het "•t ever leven te velde. Lens, met zijne corons, die krioelen van mitrailleuses, doch waar de wan-orde onder den terugtrekkenden vijand groot is, wordt onuing.eld. Zijue vesrove-ring is zaak van uren. Van grooter be-feng dan de verovering van Diévin en hens is het" bezit van den hoogterug van Virny, waardoor de Hindenburglinie los-gewrongen kan worden, door het verlies van de draaispil in het Noorden, d.i. te j Viniy In het eentrum weedt de slag tusschen i Britten en Duitschers steeds voort met yoordeel voor onze bondgenooten, die v illeret hebben genomen. De strijd blijft Vooral .heftig tusschen Hermiea en N'o-reuil op den' weg van Bapaume naar Ka-merijk.Op hunne beurt zijn de Franschen aan de Aisne tusschen Soissons en Reims tôt *ict offensief overgegaan. na, tien dagen lang roffslvuur. Het gaat eerst cin voor-:d on^ het loswringen der zuidelijke spil y*n Vraigny. Volgens de Duitschers gaat «ai aanval der Franschen op een breedle van 40 kilometers. De Boches kviigen bot kwaad^ zooals men ziet. av is 00'c 'Cen goe.l teeken. dai, in wolhynië het geschutvuur der Rusmj i in hevigheid is toegenomen. Bq Italianen bedwingen, niet ail'on de aanvallen der Oostenryfoers, doch voeni'en R^edgeslaagde aanvallen uit. In Mésopotamie worden de Turken stecd.s teiuggedreven. In Duitschland en in Oostenrijk is de toestand van dag tôt dag kritieker. \ls Protest tegen de vermindering van het r°odrantsoen nieldt men gropte stakingen cn '"anifestaties te Berlijh. De liussi^che socialisten verlangen dat de vrede spoe-dig zou intreden zondfer venneerdering van grondgebied. * Zaak is, te weteu iudien de Russische so-ciàlèn do leidende Buittschers zouden kunnen overluigen, desneods met geweîd. Zij zeggen geen woord omirent een B!aitsoh protecto-raal, over België. De D.uitsci:e. K. en K. so-eialisten, genre Scheidemann, nieenen, dat ! ! Kusiamd een afzonderlijken vrede zou tilu'ten. Dit zou een verraad zijn van wege de jonge Russiscbe démocratie. In -dit geval zou Japan OostSiberië bezet-ien en het tsarisme, zou kans hebben hersteld te worden. Voor do voortzetfting van den oorlog tôt de nederlaag van he>, | Duitsch monster is de conferentie van i raden der soldaten en arbeidersafgevaar-| digden. ' De Centralen zullen eun laatste poga'ng inspannen, ook om met behulp à la Troel-stra van zekere Nederlandsche socialis-^ ten naar den vrede te drijven, vooraleer Amer'.ka zal gereed zijn en de Bri teai en de Franschen een beslîssende over-wjinnrng in Frankrijk behalen. De slag bij Lens. PARUS, 1.6 April. (Havas.) De slag duurt voort met kracht en opmerkelijke h'evighëid en ontwikkelt zich dagelijk&. De Fngelschen zetten hun schitterend oi-fen;ief voort en dringen de Duitschers terug die onmachtig zijn zich te hand-haven. Zij sluiten LenS' • dichter in aan den oostkant. De Petit Parisien ver -klaait dat Lens ieder oogenblik kan vall'en. Op het oogenblik dat het tweede communiqué werd samengesteld, maak-ten do \ oorposten zioa meester van de eerst e huizen der stad. De Matin zegt, dat de slag bij Lens vooralurend hetzelfdo voKclirikkelijke ka-rakter behou^t van -een aanval der artillerie, die de Duitschers onmachtig zijn te weerstaan. De Duitschers verlorèn een waren ve.dslag dien zij an i den beginnçn op den straatweg Bapaume-Cambrai om de linie van Hindenburg te beschermen. Vijffienhonderd dooden die gevonden zijn wijzen op de he&igheid van den strijd. waarbij de Engelachen dezelfde superio-rioritéit hebben getoond in het deleusiei als bij den aanval. Het vernielingsvuur der Franschen noordelijk van de Aisne en in Champagne, had vcrschrikkelijke ■gevolgen. Do Belgen drongen iieJdhaïtig Dixmui-den bînnen om te vechten. Ilefc bombardement, der Dui.lsche ~ blel-lingen in dien sector ' duurt voort. Links en Rechts. Beiersche vespers. „Le Matin" wrhaalt het voigend gtichte-lijk feit: Te Viguennes, ten oosten van Nesle, woon-de op den Zondag voor den aftocht eene groejp Beieren, goede katholieken, aïs. naar gewoonte de hoogmfe, bij. Hunne godsvrucht was stichtend en bunne vroomheid voor-beeldig. Zooal5s de brave dtwpelingen zegden zou men hun Onzen lieven Heer zonder biechten hebl.en gegeven. Twee uren later, wanneer de vesipers zouden beginnen siaken dezelfde Beieren met dezelfide vroomheid het vuur aan de ketk. Wat kan men hier nog bijvoegen? Het volgende : dat i et. katholieke Beieren en Wurtemberger, ; ' enz. troepen van den katholieken pains. Ruprccht van Beieren waren, die.een woestija hebben gemaait van Alrechf lot Saint Quentin en er aile kerken hebben verbrand, vele vrouwen en meisjes als; buit hebben me iégeno nen en geistolen als Schinderhannes. Do hertog van Wultemterg die in Vlaan-deren kommandeerde Sn nu aan de Vogeezen staat is ook kathoJiek. Zijne troepen liet hij in Augustus 1&14 de afschxiwelijkste heiligschenderijen bcdrijven. Hindenburgs ster verbleekt. Voor vele Duitschers is • Hindenburg Jupijh niet meer. Over drie maanden zal hij wellicht de impopulairste man van Duitschland wezen. De' militaiien vinden dat zijn strategisc.be aftocht in Frankrijk vol verantwoordelijkheid is, zooals zijn vriend (!), de Keizer zegde. De koop-lieden van Hamburg en Bremen zi'ln het hart in, orndat Amerika in den oorlog komt tegen Duitschland. Zij zijn woedend op Hindenburg en op Tirpitz. Zij vra-gen zich af indien beide bulkbakken hun de milliards zullen teraggeven, die zij door het verlies van hunne schepen zullen kwipt zijn. Ballin, de groote- vriend des Keizers, de man van het Duitschland op het water, is om zot te worden. Nog Duitsche verhuïswagens. Wij hebben reeds gemeld. dat af en toc Duitsche vefhuiswayens in Den Haag aankomen. Etergistereii zagen wij er op-nieuw drie, waarondei' een uit Dresden. Teeken des tijds. In Duitschland spookt het mieer en meer. Een onzer Belgisehe vrienden heeft eeai van die wagens onderzocht om te weten of zij geene gestolen meul>elen uit Bel' gië of uit Noord-Frankrijik bevatten. Hij kon zich niet uitspreken. In aile geval waren er geene meubelen onder, die de kampioenen der kuftur bajt hem in Augustus 1914 hebben gestolen. De bestuurlijke scheiding. B'ERLIJN, 1 Mjpiii. (Wplffnur.) Zooalfi bekend is^, eischt de in België tôt uitvoe-ling komende besUiurlijke scheiding de over-bjenging van de minmteriën der Waaliçhe gedeellen clés, lands naar Namen. Alsnog trokken eenige Waalsche miniete-rieele ambtenaren hun bij het begin der bczetting onderteekende loyaiiteii.tsveiklaiïng in en weigerden bij de n:euwe regeling van zaken hun ambtelijken p ieht verd'er te ver-vullen. Daar hun verklaring een aedef \er-zet tegen de uitvoering van wettelijfce bepa-lingen beteekent, zal den betrokken ambte^ naren een verblij p'aais. te Berlijn worden aangewezen. ■ Aaustaaiiâe ontrs ntiiig vaa ViaaRder..a? Uifc het Etappengebied wordt ons gemeld dat daar aile maatregelen genomen zijn om Vlaanderen te ontruimen, zoodra Se Duitschers tusschem Yperen en Rijsel worden weg-gedrongen.Hertog Albrecht van Wurtemberg, die 2 /a jaar zijn boofdkwartier te Thielt heeft gebad, komraandeert het leger in Vlaanderen niet mter. Hij is verplaatst als opperbevelhebbor van de Duitsche legers in Lorreinen ea de Vogezen. Teeken des tijds. De prolessoren der Boehehoogeschool hebben reeds lang pak en zak gereed oin in de militaire foergons naar het Vaterland te vluchten. . r Men rooft eu niea steelt ■.. Betrouwbare berichten uit België melden dat de Duitschers bezig zijn te Brussel al het koper, alsmede bet beddegoed en vele uieubels te rooven. Zij hebben het vooral op de vvollen matrasaen en op het linnegoed gemunt. Zij stelen zelfs vrouwsnhemden ! Groote werkstaking in Duitschland. VAN DE GEENS, 16 Apr'.l. Yolgeng verklaringen van Duitsche arbeiders zal heuen, Maandag, 16 April in. Berlijn een groote algcmeene werkstaking, u tbreken. ls verband met de vermindering van het broodrantsoen. Ook zal en de r-rbeiders tan de m'unituofabrieltcn . : a bij de sta-,.tnK aansluiten. ' BIJZONDERE DRAADLOOZE INLICHTINGENDIENST. DE PANGERJIANISTjEN. PARUS, 17. April. Het Journal des. Débals publiceert een merkwaardig artikel van de Volkssll'imne te Clionmitz, die op de p a n g e r m anis t i s clic pers het grootste deel der verantwoordelijkhei'i wil doen rusten van de breuk met-de Vereenigdei Staten. In 1.89 j kondigde een anonieme brochure, geiiteid Gerniania triumpbars voor 1912 een verdeeling van x\merrika aan na eene gemakkelijke overwinning. De gehrij-ver gaf eenvoudig Mexico, Queternia, llon-xduras, geheel Brazilië ten zuiden van de A'mazone en Uruguay aan Duitschland, even-als het gebied der zending tusschen Argentin ië en. Brazilië, het gedeelte van Paraguay gelegen (en oosten van den straom van dien naam, Bolivia, Peru en het noorden van ■Chili. Een andere anonieme gchrijver heelt in een werk, geiteld: het Dwitsche wereld-keizerrijk de giic-hting ontworpen van een Duitsch Zuid-Amerika.- Is het na zulke dingen te verwonde-ren, vraagt de Volksstimme, dat Amerika lxct Duitsche keizerrijk beschouwt als het. voornaamste gevaar dat de Monroe-lcer bedreigt? ,,De Duitscliers hebben het reclit den voet^te zet.en op den nek van allo Europe-esche volken", schreef in 1915 de Volkserzieher eu daarom hebben zij den goddelijken geest: Jezus behooït hun toe. Deze strijdhàftige natuur is vol van Ger-maanschen durf. „Het is een later ai een bijzondere godslasteiring er slechts een. hun van gemaakt te hebben, de onbe-schaamde karikatuur van een Siegfried ', schreeï in 1015 Hans Wagner 111 zijn ooirlogsboek en de Volkstribuuh besluit hard : Het is verschrikkelijk de verzame-ling dwaasheden te lezen waai-mee de' pangermanistische schrijvers de vreemde volken hebben gesticht. De dwazedaden, van deze fanatici hebben Duifechland rneer kwaal gedaan dan twee legercorp-sen. Wij kunnen niet anders doen dan het b es luit nemen om na het einde van den oorlog een einde te maken a an al deze kreten van wilde dxeren. INSTELLING VAN CENSUUR IN AMERIKA.PARUS, 17 April. Menmeldt uit Washington, dat nu de censuur op de bladen in de Ver. Staten is ingesteld, Président Wil-son heeft als directeur George Caiel be-noemd, die bijgestaan zal worden d,oor de staatssecretarissen van oorlog en marine. Legerberichten der Geallieerden. Vaa iieî iestelijk front. Heî Fransche fegerbericht. PARUS, 16 April: Of f. Txxsschen St. Quentin en de Oisb hebben de Franschen hun vernielingsvuur op de Duitsche ver-dedigingswerken voortgezet. Do beant-woording door de Duitschers i i leven-dig geweest in de streek (en Z. van St. Quentin, 'l'en Z. van de Oise hebben de Fr.v , chen hun v.orderingen naar het O. voortgezet op de ho'ogvlakte tusschen Ba-risis c.n .Quincy Basse en nieuwe eq nieuwe Duitsche steunpunten bezet. De Fransche patrouillee hebben alie contact met de Duitsche loopgraven aan do W zoom van het hooge bosch van Coucy. De artilleriestrijd. heeft geduren-~de den nacht op het heele front tusschen Soissons en Reims het karakter von uiterste hevigheid aangenomen. !n Champague hebben de Franschen ten O. van Auberive met gemak twee Duitsche ovcrvallen afgcslagen. j'I'ansche verkenningsaldeelingen hebben gevangenen meegevoerd. In Lotharingen en den Bizas zijn Fransche Iroepen-aMeehngen na hevige artillerievoorbera'ding op verscheiden punten in do Duitsche hnies doorgedron-gen. In het bosch van Parroy hebben de .Franschen talrijke gesneuvelde Duitschers gevonden in loopgraven, welke verwoest waren door het Fransche vuur. in de vlakte van den Elzas liebben de Fransche troepenafdeeliugen ^op zes ver-schil'.ende plaatscn de tweede Duitsche linie bereikt en den Duitschers ernstige veriiezen toegebracht. De Franschen hebben gevangenen en maleriaal mede teruggebracht. Hef Engeische legerbericht. LONDEN, 16 April (Reuter). Olf. Ilct aantal gevangenen sinds den morgen van 9 April genomen bedraagt meer dan 14,000, de materieele buit bevat 191 kanonnen. Vanmiddag hevige regen. PARUS, 17 April. (Renier). Het artille-riegevecht tussclien St. Quentin en de Oise duurt voort. Ten Zuiden van de Oige hebben wij nieuwe voidieiingcai gemaakt op liet plaiteau ten oosfcep van de li^Jn Barisis— Quin-" ncybasse. Na eem ai'tilleiievoorbeaeiding die vei'Scheidene dagen duurde hebben wij in defrt morgen de Diuteche lanies tu«sehen'Siois'-sons en Reims aarag-evallen, over een frotnifc. van ongeveer 10 K.M. Een .waniiopige strijd volgidô o\er het gehecle front, waar de vijand zijn sterkste strijdkraehtem samentrok, met tailrijko kanonnieii overal. De Framschcn éverworanen den krélchitigen tegenstand en niapnen de eerste Duitsche stelling1 tusschen Soiswns en Craonne. Ton oosten van Bra-ono namen wij de tweede Duitsche stellin-■gîen ten zuiden van Juvincourt, verder zui-delijk namen wij cen linie bij de westelijke buitenwijken van Bennoricourt en bij het Ai'nekananl. Tusschen Oise en Conrey (?) wérden hevige tegenaanvallen bij Ville-a.n-bois gebroken dote: aas- vuur, wofc aanmer-' kelijko veriiezen voor den vijand. Do ge -vangen'eu, die tôt du-sver gietel 1 zij'n, be-dr.igfn méefr dan 10000. Er werd' ook een groot > -îioevrelheid ma'teriaal buitgemaakt. De buit b ii L e n s. LONDEN, Iti April. Oîf. Bij de ver-overingen van Liévin en bij Souche/, vie-lcn ook in Engeische handen goederen-wagens met nieuwe werktuigen, verschei-deno lengten spoorwegli.in met goedereai-v agens, twee groote dépôts met construc-tiematcriaal.De Duitsche aanval op Monchy le Preux op 14 April steschiedde met grob- » te hevigheid. De Beiersche divisie, wek ke in het vuur gebracht werd, om in 19(15 den Engelf-chen' aanval op Loos ta stuiten eu welke ook in 1916 nabij het Hooge Bosch vocht, werd wederom in het vuur gebracht om de Duitsche divi-sies te versterken, welke bevel hadden gekregen Monchy, le Preux tôt elken. j. rijsi te hernemen. De veriiezen van deza divisie in dezen vruchieloozen aanval, waren biritengewoon ernstig, wat het geval was met aile Beiersche (roepen ge-durende de jongste operaties. Meer dan ecii dertle van litt aaTitai g-cvastgpnsant sinds 9 'April krijgsgevangon gemaakt be-i stond ud Beiersche soldaten. Vaa het ZuMeljk froat. Het Italiaansche legerbericht. ROME, 16 April. (g. Stef.) Off. Aan hefc Trentiriofront dinurden de ^nceuwstoiimen,1 voort en belemmerden «jp 15 April de weife zaamheid bij het opueden der infanterie» afdeelingen, die op verscheiden plaatsen Oos^ temijksche patrouilles alwezen. Aan de bo^ ven-But deed.een Italiaansche troepenardee-lin g op 16 April bij het aanbreken van den dag door middet van gangen door de snèsuw een inval binnen C3n Oostenrijksche ver< schànsing ten N. van Fraikogel, bracht don verdedigers. veriiezen toe en inaakte wape-nen en munitie buit- In de Tolmino-zône werd een Ooslenrijksohe inval in den naclit oip 15 April onmiddellijk terugge-l:ïge:i dooi; de Italiaansche troepen. Ten O. van Gorizia en in het Frigidio-dal richtte de Italiaansche artillerie giste-ren • een doeltreffend geconcentreerd vuur op de achter-linies der Oostenrifkers. Luchiaanva! op Freiburg. De Admiraliteit dee't mede dat tengevol* ge van de aanvallen, door Duitsche* duik-hooten. gedaan op Engelscl.e hospitaalschepen, in onmiddellijke en flagrante overtre-ding van de Haagsche Convenlie, een greot eskader, samengesteld uit Engeische en Fransche vliegtuigen op 14 April em ver-geldingsbombardement volbrachten boven de gtad Freiburg. Veel bommen zij'n gewor-pen met goede resultaten. In wcerwil van het groote aantal lucht-gevechten zijn ai e vliegtuigen veilig terugge< keerd, drie uitgezonderd. Amerika en de oorlog. Mexico en Duitschland. Carranza heeft tôt het nfeuwe congre^ een adres gericht waarin hij verklaart •dat Mexico een strikte neutraliteit bij den werelloorlog zal bewaren. Een brief van Roosevelt. WASHINGTON, 16 April. (Reuter.) Roosevelt heeft een bri'ef gericht tôt den voorzifcer van de militaire commissie en den senaat en het huis van afgevaardig-den waarin hij den président om lnachti-ging verzoclit vrijwiliigerS bijeen te bren-gen voor den tijd van drie jaar of tien1 duur van den oorlog. Roosevelt zju daiji een infanteriedivisie bijeenbrengen niet cavalerie, art'ilerie, genie en vliegdienst, die in 2 of 3 maanden voor transport naar Frankrijk gereed zou zijn. Joffre naar Amerika Het Berliner Tagebjatt verneeant uit, Geneve :* Volgens berichten uit i'arija gaat Joffre binnenkort naar Amerflià om de troepen der Vereenigde Staten te or-* ganiseeren. Viviani werd uitgenoodiigd oxa mede te gaan, maar hij heett nog ueen beslissing genomen.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Belgisch dagblad gehört zu der Kategorie Oorlogspers, veröffentlicht in 's-Gravenhage von 1915 bis 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Themen

Zeiträume