Belgisch dagblad

250 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1917, 18 April. Belgisch dagblad. Konsultiert 17 November 2019, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/2j6833nq96/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

--■tu ir~. '■VT>F.;X^DAG 19 APRIIj 1917, No. 18s. A B 02v K EMENTEN. Per 8 maanden voor Nederland f 2.50 franco per post. Losse nummers. Voor Nederland 5 cent, voor Bultenland 7'/2 cent. IDen Haasr, Prinsegrachfc 89 Telefoon Hed. tvn Âdmin. 7483. BELGISCH DAGBLAD Verschijnend te 's»Gravenhage, elfcen werkdag te 12 ure middag. BUREAUX OPEN VAN 9 TOT 12 URE EN VAN 2 TOT 4 URE. r "* AD VEEl'ENTIER Van 1-5 regels / 1.50; elke regel meer f 0.80; Réclamés 1 5 regels f 2.50 ; elke refrel meer f 0.50. London : Dixon House Lloyda Avenue E C. Parijs : 7 Avenue d'Antin 7. i>eigiscke gedeporteerden. Onder de Belgen heeft de mededoeling van Nederlands. kn&ppen minister van bui-lenlandsche zaken, jhr. Loudon, cintrent do de porta ( io s van hunne landgenooten na&r Duitschland, éen levendige yoldoening ver-vvvkt.Bank aan de krachtdadige sa onvergaagde tnsschcnkomst .van den minister iis reeds Ben aanzienlijk gelai gedeporteerden worke-lijk naai België teruggekeerd. Do minis.ter heelt meer kunnen bekomen lau we verwachtten. In iiot begin wilde Duitschland enKeI< L> Antwerpenaren terugsturen die eerst mur S'ederland waren gevlucht en dan naar den jiiilrek van Anl.wei.pen waren teruggekeerd un van daar naar Dwit^hland te wordea . civcer^. . Jhr. Lcndou Jieoit echter kunnen verkrij-;oii dat, geen .verschil meer onder de Belgi-■clie gedapôi ieerden zal .worden gemaakt, aïs ;ij maar in Ae<_L-i,and ziillen verbleven hab-len. w. De -heer V;Ui_ Y >llenhoven, de Nederîand-che zaakgekuligde te Brussel, die zich al-laar zeer verdiensle'ijp-c hee£t gemaakt. heeft, fK-t de gézanlen van Spanje en de Vereenig-.0 Stafen, van de Duitsche autoritaiten be-omen Iran de geval e.i van personen, die ■n omcchte als. werkloozen werden gede-oitecrd, bekcncl te maken. In dit gevaï- .wordt door de Duitschers r or.clerzce'c geopend. Jhr. Loudon ds een veel te ervaren di.plo-inat om er uit op te maken dat de be-;rten spoedig zullen worden vervnld. B > i' hten uit België verzekeren ons limiers dat mon tôt nu' toe enkel kranke en ig putt? burgers uit . Drahchland hee:t te-ïggestuurd. Die _ ine.nsc. ea" zijln onkekwaam sg eciû.on arbeid-te verrichten. Ve'.en ster-m. Per oonlijif werd ons medegedeeld dat i van (:!-> ongelukkigen jn het dorpje Wiche-n })ij Denderrnonde z'jjfi bezweken. Het ■is dat qui c:to dat" is hier vooral van (C-passing. , -71 la de' D'iiilsche kam.pen voor burgerlijke ivangenen !e t men ook nog talrijke ge-'porteerden. ' Fen onderdâan van een neutrale nalie e uit Ho'zminden is ontvlucht, heelt ons. medegedeeld er ge'Luige te zijn geweest van de aankomst van twee konvooien gedepor-teerde Belgen. Zoo - zag hij een veertigtal Belgische spooimannen, die ïiiet iia de Rijm-ipi Gvineie voor den vijand hadden wilien aibeiden. Men wilde die nioedège mannea uithongeren, dooii de kampbewomerd wierpen hun eten toe. 's Auderendaags w#rden de gedeporteerden ruiar een yerder gelegen ge-vangenis gebracht. ^Ziedaai twee feiten pnder de valen. "Wij bebben^ te. veel ver trou wen in jhr. Loudon oan niet te ho,pen dat hij niet zal raste-n ^ tôt de gedeporteerden, voor wie Silij de teurgkeer heeit belcomen, zoo snel mogelijlk het lieve vaderland zullen mo-gen terugzien. OngetwijLeld zal de minister ook dan cijfers ten gepasten sîonde wilien mededee'en bewfeend cat de D.it c er., h t ernstig raH hunne be'.o.tem hebben ganeend. Wij zijn de eersie geweest om den eminen-ten diplomaat en ptaatsman te .e iciteereu toen hij als. Nederiance *, al; menscii en als viàend van België, rec.htsher.-tei vroeg. Nu lùj reeds een re-ultaat hee.t Lelcoiiien, dat wij hoopten >ioc-h venvachtten, wen-schen wij Z..E. met dit zeer mooi succès hartelijk en oprecht geluk. De Belgen zuilen' he^ met dank indaditig wezen, des le meer daar een zoogenaanide „raad van Ylaanderen" op. den lie ci heeft wilien ijleken het pluimpje dat vooral aan de Nederlandscl e regeeri-ng toekwam. Eens te meer is het gebleken dat de activâisten zelfe niet liet geàngste gevoel van kieschheid tegenover l.e„ Nederlandsehe volk Lezilten. K ieschheid hebben onze gastheeiein stel-lig betoond in zake de depoirtaiies en ook eergfoteren oip dealgemesnevergad ring van het Algemeen ivedeiiandsch Veruond, vvaar enkele Hollanders, die zieii met de bin-nenlandsche poji.iëk van België wiilden be-moeien, den bek werden -gesiicerd. Het succès van den miuister van biiiunen-landsche zaken en de liouding van l.et A. N. V. stipipen wij aan als twee bewijfeen van vxiendschap van. Nederland, wa.araaa we udterst gevoelig zijii. Léonce du Castillan. fâE TOESTkND Het cei'sle succès dor Franschen tus-ihen Ecjaw eu Soissons is gr.'jot. Thans in er 15.030 Du tschers in hunne mvu-iu gevallen, doch van weers^alteu zijn 3 cerliezen aan doodan en gewontlen root, lioewel de Dui'schea's veoi grootere erliezen tellen dan hunne tegenslrevers. >e twee eers.e liuies der Duitschers zijn oor de franschen genonian, die op som-îige plaatsen tôt 4-5 k Lometer zijn ge-orderd. Steliig is dis vordering zoo root nlôt als -de earste der Enge.schen ■ij Atrecht, doch het terrein is beorgach-igar ea boschrijker in den driehoek tus-ciien Soisams, taon' en Keims dan in Uréchi . Van gi-ojt belang s oor den verderen fertoop van het ofiensief is dat de Fran-len aile Duitsche tegenaanvalllen hob-ien kunnen aîslaan en meester van het reroverd terrein zijn - gebleven. De hoag-dakte \an Oraonne blijft dus in ltaniu landen. „ Zu.deluk \ au Juvinemrt zijn defran îchen meester in de eers-te en tweedestel ingen. Tusschen Berry au Bac en Loi rra zijn j overal over het kanaal- De Franschen bei regei Brimont di Keims bestrij';t. ^ n Het is maar een liegin. Uedula. Me: iàje zich vooral n et opwinien door a] lerlei pravtjes als deze b.v. dat gûstere: op do beurs te Amsterdam en ook t Rotterdam w.as verspre'd, namenlijk d£ it.OOO Boches gevangen waren, ee gansch legerkoi"ps. 15.000 is reeds ee ontzag@elijk cijfer. De Engelschen zijn gevorderd^ in fl buui't van ICpehy en benoorden Gôuzeai court. Lens wordt meer en meer ingeslc ten, doch de ho^pen koolsdntete en d< corons, waar de m'oKen overal mlitrai! louses hebben opgesteli zijn m'et te vei âimden hinderpaien Cp de andero fronten weinig nieuwi 33e .'urken trekken steeds terug voor t dappç o troepen van generaal Maude. Wat den politieken en diploinatisclK toesitand betreft, Brazilië en Argentini maken zich gereed daadwerkelijk tusscii! te ' omen aan onze zijde. "e!) de Yereenigde Staten heeft do E iente een overee-nkomst gesloten voor vv het doel van den oorlog be'.reft. I ' Ru, land p.oetert een geringe social-tischej niinderheid voor den vreio tôt elfe; prijs, doch tb vergeels. Do overgioute met derheid van het Ru? siscî e volk, met het J ger aan het hoofd, dat hctingericht w-or voor wat de offeieren betrelt, en nu f commandaerd wordt door generaal Ale:de wil de Duitschers uit Rusiand werpen. Ion Bîssîny met ziekeaverlo Nauat de^ezondheid van den gouvt lieur-generaal Von Biesing den laatst tijd reeds te wenschen over liet, moi hij zich thans weaefom ontzien. De K zer droeg de vortegiSnwoordfging van d gouverneur te Antwerpen op aan den : tendant-generaal Von Zwehl, Kouing Albert's feest ) te 's Gravenhage Gisteravond werd in den Dierentuin cen feestavond gegeven, ter eere van den ver- , iaardag van Koning Albert. Op den daium van Koning Alberts geboortedag kon deze , niet plaats hebben, daar er dien dag geen zaal disponibel was. De feestavond was ge- ! organiscerd door -hét comité „Lange Yoor-hout", het Belgische ^Comité te 's-Graven-hage, heit Belgische1 Comité te Schcveningen, het Comité van het Belgische Roode Kruis in Nederland, het internationale w-erk voor krijlgsgevangenen en het Belgische her-stellingsoord te Katwijk. De zaal was ^er-sierd met vlaggen van de Entente landen, en kon nauwelij'ks de bezoekers bergen. Nadat door mej. Edith Byens, van den_ly-rtschen- scliouwburg te Antwerpen, de Brabançonne gezongen was, die staande werd. aangehoord, werden door de heeren Van Puyvelde, hoogleeraar aan de universiteit , te Gent en Mr. Aug. Dupont, voorzitler van het Belgisch Comité te 's-Gravenhage, - toespralcen gehouden, resepectievelijk in het . Nederlandscli en Fransch. Beiden gaven een terugblik op de ge-schiedenis van België in dezen oorlog en e roemdeii de houding der Belgen. Over de Vlaamsche kwestie zeiden ze, dat deze vooral -, thans geen reden mag zijin. tôt verdeeld^ heid, en voo'ral de esrst.e spreker gispte de houding van die Vlamingen, die t^aus nog ' bij den vijand toenadfering zoekeu, voor het t bereiken van hun doel. De rede van den heer Dupont, m krach-11 tige beeldende taal, werd herhàaldelijk onder- I broken door luid applaus. Hij voorspelde het jaar 19»7, als het jaar „de l'éciasement 0 des Boches", en verwachttë dat na dezen oorlog een nieuw krachtig en machtig België uit het puin herrijzen zal. Daarna volgde het hoofdnummer van het ; feest: „Hulde aan het Belgische le^er" Vijli " gedichten, achtereenvolgens op de helden van Luik, Haelen, Aerschot, Antwerpen en '■ De Yzer, gedicht door Lejeune, Pierard e Roetener en Buysse, werden gezongen of gedeclameerd, terwijl door tabeaux vivanis :n de gedachten er van werden uitgebeeld. Ze 0 waien op muziek gezet door Aug. Dupont II en T. de Keersmaeker, terwijl de dames | Purnode, Edith Byens, Marie Cornez en A. aj Dhayrmond en de heeien René Merlot, Léon i Guliot en Pierre Waelbroek voor zang en deelamatie zorgden. s" Hierop volgde een apothéose met een slcu-:tl koor der Rubens Cantante van P. Benoit, r' waaraaù de dames Editli Byens en E. C aidée c" enenkele leerlingen.der Dalcroze school van ^ mej V- d- Pas, hnn medewerking verleen-den.1 ' Voor de décors en samenstellmgcn was door de kuntschilders Guilbert, Canneel, - Cauche, Chotiau, Holst, Lemaitre en Patouse feezorgd. . " ' Een groot aantal Belgische jongo meisjes verspreidden d© programmas met het por->r- tret van. Koning Albert, verkocliten çoear-3n des met de Belgische kleuren en hielden >st een inzameling voor de gedeporteeraen m ei- Duitschland. • en De- eeheele feestavond droeg eeu ernstia m- karakter. Vooral het hoofdnummer, met de sonore muziek, maakte een diopwi rndruk. Links en Redits. Onze Max. De burgemeest'er van Brussel- hee] vier maanden in het ce'gîvangenis t Berlijn doorgebracht, omdat hij zich ove zijne eipiers had beklaagd. Die cipierg waren olficieren in het Duitech léger.. , zijn gestraft geweest voor de feitei die de htlahaftige burgemeester had aan geklaagd. De heer Max heeft het bezoel van een Spaansehen doktor ontvangen, bij wien hij zich beklaagd had al.een nog moffenbladen uit het bezet gebied temoe ten lezen. Hij heeft gevraagd opnieuw het Journal de Genève, dat hij vroegei ontving, te mogen lezen alsmede de Ke« vue des Deux Mondes en de Revue d( Paris. Na vier maanden in den kerkei te hebben doorgebracht, is Max voor den krijgsxaad to Hildesheim verschenen, waar hij' vrijgesproken werd. Laat ons hopen dat de moedige burge-meefiiter van Brussel weldra naar Zwit-seriand zal overgebraclit worden. loea we in Brassel waren giing de ronk dat de Relg^chc. rcgectring dien pi'aob.tergfemeester naa,r behooren zou beloonen. Sedert het overlijden van den Louis Huysmans, een patriot, die Brussel in de Kamer vertejenwoordigde, telt de h'-berale paa'tij slechts twee staatsamnlsters. Als Bruisselaar spreken wij hier den wensch uit van aile Brusselaars en voor-zecer van aile Belgen, dat do waariig-heid van s t a a t s m i n i s t o r. die Louis Huy smans bekleadde aan dezes ge-wazen stagiaire, len grooten patriot, AdoK Max, burgemeester van Brussel, zou worden toaga.iend. Het Âlgemeen Nefierlsadscii ïerfeaaa ea hei Activisme. Uo1 a. iviewiôîj ie Jonge, heelt er fl.nk het hoofd geboden .an de verdedigers der Viaainscbe activisten, n zijne openingsrede had bij de houding van îet N. A. V. tegenover den Vlaamschen statn lainengevat in bet parool ; aiwachten. Terecht moebt bij zeggen, dat de Vlamingen iullen krijgen wac hun goed recht ie, want /oegde bij er bij, geen Belgische Eegeeriûg sal na zooveel ernstige ervaringen de her-iregen staatseenheid opnieuw in # waag-schaal stellen van inwendige twist en twee-dracht. De Vlamingen zelt zouden het niet dulden tôt welke ook der thaus zich open-baieude schakeei ingen zij behooren. Dit is klaarblijKeliik. In aiwacbting staat ons Belgisch huis in 'orand en eerst moet er gebluscht worden. De président van het A. N. V was even kranig, toeu bij sommige Haagscvhe beeren op huni.o plaats stelde. Vexbeeld u, dat er in Den Haag een afdeeling van het A N.V. bestaat mes 9U0 laden. Bij een belangrijke bespieking komen er van die 900 leden een tv/aalfial op de ver^adering. Zoo 'n veigade-ring nam met 7 tegtn 6 stem men aan de bestuurlijlie scbeidmg m België door Neder-landsche neutralen te laten bespreken! Het toppunt van kieschheid, vooial na de tusschen-komst van een p;ar vreemde gezanten in da zaak Schioder. Wat zouden dezelïde Haag-scue heereu zeggen, uioesten zeven Belgen het getal zeven wordt een omenL— hier zich gingen bemoeien met een bestnurhjke scheiding tussenen Friezen en Ho landers, ot met de grteven der roomsch-kathoiieken van het -douker'' Zuiden tegenover bet protestant-sebe Nooruen? Die Belgen zouden eenvoudig ploerten zijn. E.n Haagsch lid heeft zich dus gepernut-teerd de Belgische regeering te lasteren er de activisten, die na den oonog als mis-dadiger met dwangarbeid pullen gestrafl wordeu, op te hetnelen. Het is te betreuren dat de vergadering dit raaskalien niet heell doen zwijgen. Het is echier de schuld vai den vojrzitter niet geweest. Hij zegde met recht en reden: L)e kwestie is een zaak van groep Helgu en met van Nederiand. Wij heboen met ne recht voor, te schryven.hoe eecs andershuis houding moet worden ingericht. Wij zelvei zouden dat ook met dulden. De behaudenn* van de onderhavige quaestio is een groo eevaar voor het groeien van het_ Verbond.' !Eq hier sloeg de h©er Kiewiet do Joug' den spiiker op den kop toan hij verklaarde De Neuerlanders moeten minder onbescheide. zijn en zich niet be.uoeiea met zaken va anderen. De bemoeiing kanalleende Vlaminge in de toekowst sebaden." Lindelijk werden aile voursteTleo, waaraa een geurtje van activisme was, met groot rneeiderheid begr&ven. ilet Activisme heelt te Arnhem een zwai nederlaag geledeu. in België zullen wij d: nederîaag vobrekkeu. Wanneer we er da nog de hand geven aan hét A. N.V. zuile w,| beslist weigeren die te drukken van c iedeu, die de activisten hebben gestettn i /au zullen wij. in België, waar een tell /.l'iverende nationale winrt zal waaien,.oncle zoeken indien « ij uog mec den Hollandsch. tak van heo A. N. V. parallel zullen kunn. urbeiden. zoo ja, a.an zal het wezen op voc waarde dat de anti-Belm -eue elewenten. d pi- ni,s onkuiid woekeien. er uit. verwijde « uxien- BIJZONDERE DRAADLOOZE INLICHTINGENDIENST. l elzassers en duitschers.. 1 PARIJS, 18 April. Te Colmar ver-scheurt men de af.iehes van het Duit-sche keizerrijk. De Gazette de Lausan-i ne brengt het adres van loyaliteit en tiouw aan het keizerrijk in herinnering 1 dat de burgen^ester van Colmar aan \\îihelm II had gezonden uit naam van ; de E zasser bevolking en zij meldt dat ■ dezelfde burgemeester van Colmar op ai e muren der stad dit adres heeft doen aanplakken. ,,De handen van kwaadwil-ugen hebben aile officieele aanplakbiljet-> ten afgerukt en vuii geinaakt, waar in de burgemeester en de gemeenteraad van Co mar het puoliek uitnoodigdcn in te tchrijven op de -Duitsche oorlogsleening. Deze houding van ,een gedeelle der bevolking die dLcht bij hoogverraad staat, kan met genoeg aan de kaak gesteld worden. 1k \y-eet dat de groote meerderheid der bevolking walgt van de handelwijze van dezo - Françillons.- Het eenig mogelijke antwoorcl om bel kwaad weer goed te maken is, dat , icdcr die vijf mark bezit, ze voor de Iwniinc s.tort." ô Het blijfet, dat de gevoelensj van de El. zassers jegens Duitschland niet veranderd DE DUITSCHERS IN BELGIE. LE HAVRE, 18 pril. Men weet dat de Duitschers België verdeeld hebben in twee admimstxateve afdeeliiigen, Vlaandereu en \\ a len, met als; hoofdplaatsen Brussel en A amen. Een telegram van WoJff meldt, dat een zeker aantal Belgische amblenaren ce-weigerd nebben hun ambt te vervullen «e-geve-n de nieuwe pituatiie. Om hen te straffen zal men hen \er-plichtan te Beriijn verblijf te houden. DUITSCII GEMANOEUVREER. ,T 18 April. Een telegiam uit NeW-York meldt, dat mr. Charles Schwab --lDuitschland -cen aanbcd ontvangen zou hebben van 500 mïllioen francs, wanneer hij er in toestemcl© op te houden met het maken van inimitié voor de aedli-eerden in zijne groote fabrieken te ^Beth-ehem. Deze poging tôt omkooping zou hebben plaats gehad twee dagen voor de verklaring van den staat van oorîog cloor heL Amerikaansche congres. Legerberichten der Seallieerden. Het ofiensief jn het Westen. Oe Franschen hebben 85,000 Ouitschers gevannen gemaakt. — Engeisch3 versierïnyenB — Oesia^bil il8 SU! voor t. — SeneraaS Alexieff, oppea-foef velhebber van Let Kussîsche le^er. - Brazilië en Argenïie su ten meetfoen. — I|sf SConsng Mhere* Het Belgische iegerbericht. Verovering van D xmuiden. 15 April. Gedurende den nacht eai na een gowcldige vo^^-iereiding der artil e-; rie z.jn de Belgische troepen Dixmuiden bïnnen gedrongon tôt do 2e vijandelijkë Unie. . , . Over het gansebe Belgische Iront was de strijd heden zeer levendig. Het Fransche iegerbericht. PARUS, 17 pril. (gavas). Ten noorden en ten zuiden van de Oise afwisselend ar-tillerievuur van weerszijtlen. De Fransche patrouilles hebben gevangenen teruggobiacld, Tusschen Soissons en Beims hebben zy er zich opnieuw opgesteld in do vérbverùc stellingen. In de streek van Ailles is een sterke Duitsche tegenaanval op de nieuwe Fransche Unies mislukt door- n^t Fransclie sper- en macliinegeweervanr. De Fransche hebben den vijand aan zienlijke verliezen toegebracht. Anclcrc Duitsche tegenaanvallen in dén sector vai" Cotiray ^ijm eveneens mislukt. Het weor i-voortdurend slecht op het geheele front In Champagne heelt de nacht zich geicen inerkt door een hernieuwing van don arblie riestro'd in de sectoren ten westen van Aube ride. "Overal elders was nacht kalni In de période van 10 tôt 15 Apr-il henbei do Fransche vliegers talrijke tochten gedaan Kapitein Lecour-Grandinaisom, de ont„er luitenant Langedoc en de brigadier Pious soun hebben respectiëvelijk huii vijiJe Duii sche vliegtuig neergeschctsn. Luitenant Pcn sard heeft voor zijn deel drie Duitsche vliej tuigen neergeschoten, wat het cij.er der \lieg tuieen die hij1 vernield heeft, tôt aclit doe ' stijgen Adjudant Vitales heeft zijn ze vende] 1 tegenstander neergeschoten en _ luitenan Deullen zijn deitiende. Ten slot;e heeft kap 1 tein Guynemer zijn zesendertigste pverwtt ning behaald, i Hei Etigeische iegerbericht- LONDEN, 17 April. (Reuter.) Off. E 1 Briehy veroverden de Engelschen geuu » rende den nacht de Trombo-S-hoevo e 1 wonnen terrein langs de heuvelrij ten : O. van Epehy-station en naAen nieuv ' gevangenen. D» Engelschen kwamen opnieuw voc 1 uit ten N. van Gouveaucouit 1 Gedurende den heeien dag gevechte a ten W. en ten N.W. van Lens waar Ekngeisclïen druk op do Du.tschers bl " ven" uitoe-enen. Een Duitsche poging v. ^ de voorste Engelsche troepen terug e dringen mislukte. n Japau en Rusiand. j3 uit Stockholm wordt aan de E r an 1 e Z t <r. geroeld, dat het gerucht loopt, ( r- Japan in geval Rualand neiging tôt een ■n zonderlijken vrede zou toonen, van Engels ,D vriie hand zou bekomen hebben, om tôt bo 'r- s tel lin •' aan zijne ieeningen aan Kusl; [e zèkere" knstplaatten in bet Russisch ve rd Oosten, daaronuer VVladiwostok en de mont, van den Armoer te bezetten. , De Hoîloudischo letWn. van het Inteiyati-onaal Soeialistiseh bureau begleivon zich natu1 Stockholm om den vrede te bewerken, Muais, hun blad He t V o 1 k wjhxijt't. Op hun rijpen leeftijU heibben die nemtinsâen nogi îl-luisie». Vmle zal er zeËer koimem, maar « vrede dio O'p het Reçhib en niet op de bar-beai'schhciil zal gesteuudi worden. Bedioelde Hollanders wilien te Stockholm — wwarom niet op Nova-Zembla? — een congres van soeisaii^-kebe ifieeaxterhedien en niindarliede-n .der oprlo'givoereiDde poirtijen bij. eeproepeu, om tegen aile wind en weer lia do vcrzœaing te bawerken. Ifet oogenblik is wrnrlijk goed gekozcn na .die tfepioirtertieB van Belgen, ua de. vePwiû^iSngi en. de weg-voediigên in Koord-Frankrijk oui gedurende bi&t zogoviereind offenâef der Britten èn Franschen in het Westen. De heecen Trcelstra en Co. zullen daaii ook van een kale reûs terugikomeiii. Of beeld-cn die menselœn zieh dan waarlijk in dàt) zij den wijzer cp dto uurpilaat van Duitseblarodis val zullen Icupeen vea-tragen of tegietnhouden î Die soKïin 1 Ls-tôscho HoRanders dienen hun land niet G-aa-t thans de reis naar Zweden oveï Duitschland ? Zoo ja, dan vragen wij den- liaer Camille Hu\ inans. indien "hij dan waiaplijk zal mee-gr,:'|!i, zooals de neiïtrale bladen selirijveaj, Hij weet da:fc hij in dei'gi£j.ijk geval do toe-kfliing van'de* Duiuscho- regee.ring moet bekomen. Zal hij die vratgen aan hen die y/yn vadei'land folteiren en miartelen ? Wij kunaien niet geloeve'ni dat een Jiel-giseh biirger, Kamerlid op den hoop toe, ' aicli zou verlagen dio toelating aan d'an vijand van zijn land) te verzoekenen» c- a an gebrnik te- maken voor een jxulitiek doel,dat' dicter de ovfctrgTolci'Je meierdterheàd1 clair gealllieerden beslist wordt afgekeurd. Oaanille lluysnians heeft een gcweten. Wcf doen er een beroep op. En slaat bij waai'ischuwingen van zijne landgenooten en jj vrienden in den wind>, dan zal hij de aclit-. ate . a et i v i s t wezen, • die naar Berlijn zal geweest aijn. In dit gevail zal de ptraf ^ niet uitblijven, want hij zou vallen orner t'q de ioepassing van het beeluit-wet van 1'» ^ April. ' " « °« 1.000.000 Fransshen In Belgii ij- te Een aeutraal onderdaan. die verleden week uit België naar Nederland is gekomen, ver-— zekerde ons dat wel een millioen Franschen uit Noord-Frankrijk zich in België bevinden. De Duitschers hadden die ongelukkigen ver-plicht hun geboort-egrond te verlaten en een c f. schuilplaats in België te zoeken at Biussel, Antwerpen, Mecheleu de steden if en dorpen van Henegouweo en Brabant steken Tid vol van die rampzalige bondgenooten, die su ^ broeders door de Belgen onthaald en gehe* 'rDrt ^îfVwrd-Frankrijk worden aile steuen ea iD! dorpen geplunderd en dan onbewoonbaar ge-■ maakt op bevel van Hmdenburg.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Zufügen an Sammlung

Zeiträume