Belgisch dagblad

2167 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1915, 30 September. Belgisch dagblad. Konsultiert 16 Juni 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/ks6j09x31h/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

lste Jaargang- PONDBRDAO 30 NEPTEMBBR 1Ô1S? 3Vo. 14 iBOHEMENTEN. Per 3 maanden voor Holiand I 2.50 franco per post. Losse ttummers: Yoor Holiand 5 cent voor Buitenland 7Va cent. Den Haag, Prinsegraclit 16-39, Te.lef. Eed. 2787. Adm. 7433. BELGISCH DAGBLAD Besiuur: Dr. TERWAGNE — CH. HERBIET. Redactie : E. PREUMONT — L. DU CASTILLON. ADVERTENTIEN: Van 1—5 regels î 1.50; elfot regel meer f 0.30; Réclamé^ 1—5 regels f 2.50; elke regel meer f 0.50. London: 2 Wlxite Hall Housa Whitehall E.W. FURIA FRAHCESE. Champagne en Argonne. Daarop zijn thans aile oogen geves-Sgd.In de Champagne pouilleuse, een land dat nu moet overvloeien van slootwater, werd eens Attila do or den Romein Ae-tius verslagen ©n naar het Oosten te-ruggedreven.Ook op 20n September 1792, op een mistigm regenachtigen diag, moesten de Duitschers onder Brunswijk voor Dumou-riez en Kellerm&nn wijken. De Argonne had Brunswijk 25 dagen doen verliezen. Dank aan dien beboschten betrg-rug werd toen Parije gered. En tirai!s is het in dezefde streek dat do Franachen <$e nakomelingen van liun-niO vijanden van 1792 klappen geven en éditerait duwen. Habent sua fata Is dit mode het geval niot voor Lens, waar de Britten met weergajlooze doods-verachting de Beieren van prins Rup-precht voor zich verjagen? Bedoelde 20e September was geken -merkt door eene helsche kanonnad© die tôt na zonsondergang duurde. Dit was de kanonnad© van Valmy. Niemand anders dan Goethe, di'o den dag bijwoonde, heeft alsdan de ltanon-koorts beschreven. Toen besefte die dAch' ter dat dit gebulder do geboorte van een nieuwe wereld verkondigde. In dezelfdo vlakten, bijna op dezelfde plaats, fctoven de soldaten der 3e repu-bliek ook vooruit onder herhaling van Kellermann'fl kreet: Camarades, vive la patrie! Allons vaincre pouf elle! (Mak-kers, leve het vaderland ! Laat ons voor haar sterven!) « Het lichaam heeft getrild, heit bloed joeg wild door de aderen on het harte klopte en hamerde bij het lez en van de scbittorende wapenfeiten der Franeehen 8,an de Suippe. Wat ©en onwoe,rs!ta anbare kracht! Wat élan! Furia francese! Soldeniers en huurlingen kunnen zoo niet ailes meesleepen tôt zelfs den vijand toe, in een onweerstalanbatre charge die eindtfgde achter de bat.terren v«<n den vijand. Zulk wonder verricht ail een een volk onder de wapenen onverschillig hoe het heet: aan&culotten of poilus. Het is een volk dat tot in da nieren overtuigd is dat het moet winnen of sneven, wil Frankrijk, wil de bebchaving zelf niet verguisd worden door de Vandalen der kathedraal van Reims. Wajair zijn thans die boetprofetem; die de Franschen een volk van dekadenti© ( no em dien ? £ Zij zwijgen, Avant zij herzien b©- j schaamd en verlegen hunne vroegere , meeningv i Frankrijk was voor een oorlog tegeni Duitachland niet opgewassen. Tweestpwlt ; van aillen aard, verdeelde hopeloois die , natie. Met een zekers kinderachtiige ijdtel-heid en biatq,ue vergfloiatten «Je Fi^nischen) s chromelr k hunne gebreken en cpdeug-dten en verkleiDidten tôt een atoioim de gaven van hun ras. Aile Duitschers meenden, dat dleFran- J sehe niatie eene gemakkelijke prooi zou; ( wora'en. Wat erbarmelijke psychologem Het was genioeg, diat het Yadterlalnd in -gevaar werdl verkl&ardi, net als in 1792 oim eendracht te stichen în het ver- , d'eelae volk in een blok van graniet te herscheppen. j De elag aan de Marrie verbaasd'e die( , wereld!. De onfeeslist ge<bleven slag der ] Aisne beweest Frankrijk'sji weerstandtever-rnogen. Een jaar lang verhindert het -Fransche legea* d|àt dte loiopgravenlijn worden oversehredfen. Munitie wordlt op . reusachtige sch'aal geJaljbriceerd. Het gia'n- ( sche volk staat vol vortrouwen en monder morren achter Joffro. En djo aigemeeine kreot is: Tot Het ein-idie volhoUden. Jtiequ' au bout! spijjts oiit-zaggelijke verliezen alan menschen, d'oo den ©n verminkten, eigendom, handtei en nijverhedd. Het Iridelijk Frankrijk heeft thans plaata gemaakt vioor het strr dmd) Fradik-rijk der traditie. Het Fransche Jeger is opnieuw gewor-d*en het heir van de echte kinidaren des vuurs. Wie rilt niet van bewomderingi voor de daipperen van ganer&al Maxcht>jit, den held' van Fâche'®1, die door een hei vaii schroot en dbod) snéldlen en d© Duit-s chers als een kudde schapon voor zich dreven oim ze eindtelijk te vangen lv) Een Belg, van JFïftnschen oorsprotng, veronteehuldiigde zich eens hij een Vflaiajn-schen edielman oVer die onstaim^gheid en den strijdlust van zijn bloed- — Bewaax dtie zorgvuldig, klonk toeib anlwio^rd, d®aruit wotr.dten grojcutei, d&p-pere en ed'elmioetdâge dRlen geboren. Door d© onôtuimigheid ©n dien strijdlust van het Fransche loger, wordlt Euro-pa ook hernieuwd. Leve de furia fransese ! A Het Belgisch legerbericht. 29 Sept. — De nacht van 28 en 29 en de dag van 29 werden slochts geken-merkt door artillerie-acties van woiiiig belang. «Vaarrw^wrr-MMu » ■■■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ nTimMI Ile f©esfasid. ÎWij weten nog niet ailes van de ge-rechten, die deze laatste dagen op het iWestelijî-front een zoo gunstig verloop hadden voor de Verbondenen. Omtrent de bedoeling der Fransche en Engelsche op-perbevelhebher bij hunnen aanval en hua-ne verdere planncn, valt nog niej;s te ontsluieren. Intusschen vernemen wij dror caizen bijzonderen correspondent eene bij-zonderheid, die z^er gewichtig is: hoe zelfs de Belgische leeuw, door alleen zijn klauwen te toonen in Vlaanderen, drie Duitsche legerkorpsen ophield, terwijl de kroonpirins van Beieren en von Kluck een striemende neerlaag leden in Artesië en Champagne. Voorzeker zullen de Duitsche bladen, die de kwakkel lieten op-vlicgen, als zou het Belgische leger in onbepaald verlof gestuurd worden, hier-over niet goed te spreken zijn. Zij voelden den klauw aan den Yser, nu voelen ze hem tot in Champagne. En 't is niet gedaanl De strijd op het Westelijk-front gaat voort. Ondanks de geduchte versterkingen van den sector.Atrecht — herlnneren we slechts aan het Doolhof — zetten de Franschen hun succès ten Oosten van touchez voort. Bij Loos vorderde gene-laal French tot het terrein ten N. van heuvel 70 en maakt© niet minder dan 3000 gevang< nen. Dit getal alleen laat t»e, al te leiden dat de terrein-winst aanzienlijk moet zijn en de verliezen der Duitschers niet minder. In Champagne z,ijh de Franschen er toe gekomen hunne front-diepte te effenen tot de tweede Duitsche lijn en behaalden daarbij een nieuw sùcces. 800 Duitschers werden krijgevangen geriomen. Hunne artillerie gaat helsch te werk om de» derde linie „gaar te ma-ken". Voorwaar geen kleine kafvvei, wao. Heer mon nagaat dat bij de jongste bfe-Bchieting der Duitsche stellingen in 70 Uren, niet minder dan 1 mdllioen grana-|en werden geworpen. Wjj zullen nog en-Sele^ dagen ©en doorzctten van het of-lensief moeten alwachten. In Argonne geen ïerandering van beteekenis. Het zegebulletifn der laatste dagen .vrordt kustgebied spel ga.ven, la.ndden zonder de nog opgeluisterd door een aanwinst van kanonnen. Tot hiertoe beloopt de telling, volgens Havas, 79. ,Nog verscliil'ende ka~ nonnen mogen als verloren voor de Duitschers verzien worden, daar zij tusschen beider linies in den steek liggen. Op het Oostelijk-front schij'nen de Duitschers hun hoogste krachtsontwikkeling ge-bruikt te hebben. Riga en Dwinsk, die sinds dagen in een kritieken toestand ble-ken te verkeeren en naar veler vermoe-den nu reeds in handen der Duitschers moesten zijn, krijgen integendeel meer lucht. Sinds meer dan acht dagen hebben de Russen hier het Duitsche offensief gebro-ken om zelf tôt den aanval over te gaan, wat ze tôt heden met succès volhouden: Ten Zuiden van .Wilna tot de moerassen van den Pripet schiefcen de Duitschers niet meer op. Alleen in den Vestings-drie-hoek van Wolhynië, op} den Zuidervleu-gel, schijnen de Duitsch-Oosteiirij;kers cen momenteel voordeçl te behalen. Latsk, dat in handen viel der Russen, is terug ge-no.njen door den vijand. Geen çuccessen waarop deze kan roemen: het is behaald ten koste van het ontworpen offensief tegen Servie, dat na terug de handen vrij krijgt en ter gepaster uire kan in-grijpen. Een veiligheidsklep tegen Bulgarije. Het bombardement der Belgische kust. Een cnzer coïtespondenten uit Vlaa'nde-ren meldt ons:: Wat heoogde de Engelsche vloot dooit* het bombardement der Belgische kust en Zeebrugge? DeDui'tschers vreesden eene landing, veï-gemakkelijkt door het in 't gedrang komen v.an talrijke hunner strijdkrachten tusschen Yperen en Atiecht en in Champagne. Even-wel terwijl de Engelsche vloot hen in het kustgebied spel gaf, landden zonder de aandaeht van den vijand getrokken te hebben en zonder door duikbooten verontrust te woiden, versche Engelsche- troepen in de Fransche havens van Noord-Frankrijk. In veischillenûe steden heeft men de Toan-mies in kolom, flink voorzien van artillerie en gevolgd door hunne legertrossen zien optrekken inaiar de kampen achter het fronts waar ze de naar het front gestuurde troepen vervangen. Om wel te bcgrijpen jedenén wil ik geen plaatsen noemen. \ Links en Redits. Belgische arbeiders naar Rusland. Wegens gebrek aan geoefende arbeiders in le Russische munitiefabrieken zijn Belgische irbeiders over Marseille, Saloniki en Servie îaar Rusland gezonden. Het eerste transport ran ongeveer 80 Belgische arbeiders is kor-,elings te Saloniki aangekomen. Die wakkere werklieden geven vooral den 3elgen die werkloos in den vreemde vertoeven, :en verheven vaderlandsch voorbeeld. Moge elkeen zijn plicht doen. Hij kende den weg. Twee dagen na den intocht der Duitschers }.e Brussel beigaf zich een officier net een piket soldaten naar de bi zon -lare woon van baron de Blroqueville, niinifier va-n oorlog, op den hoek der ïVetgtraat en der Kunstleit Aan Désiré, aen bejatarden portier, 7i-oog de officier aile eleutels van het ^ebouw. Wanneer hij di© in handen had jeval hij den portier lxern zeker© ver-.rekken en kamers aan te wijzein. Hij >ezon zich echter zeggend: ,,Blijf, ik ken self den weg." En daar Dçsirê hem>vesr-ïvoindesnd aanataarde, glimlachte de officier en vroeg hem: „Kent gij den inge-liQur niet meer die een paar jaar gele len alhier de centrale verwaîrming heeft jeplaatet."? 1.000.000 bommen. De beschieting van de Britsche etellingen die 70 uren heeft geduurd, moet biionder vreeselijk geweest zijn als men weet dat de Engelsche- en Fransche kanonnen niet minder dan 1.000.000 schoten hebben gelost. Duitsche kieschheid-De bekende B©lgischo eportsman Loe-svenstedn had in 1913 deelgenomen aan aen concours hippique in Duitsohland. A.ldaar had hij kennis geinaakt met ©eai î&ar Duitsche officieren die hij uitnoo-lîgde heon in België t© bezoeken. De aitno(c)d)iging werd gratig aangtenomen. De hee.r Loewenstein onthaalde zijn© liOll W A vriPTl^lAn on vxjcardjc» aen in auto door België. Hooget tevre-ten verlieten d© officieren hun gastheetr. Een jaar nadien bood zich ©esn van iie officieren aan in het haras van den beer Loewenstein te Ukkel. Don revolver op de borst van den beatuurder zettend verplichtle hij hem d© sitallen te ledigen om er Duitsche ooarlogspafijrdm te plaateen. Er bevonden zioh daar 40 volbloedpaardem, eigesndom van die heeren Stallaerts en Loewenstein. Hunne waar-de verteigcnwoto'i^ligde een vermogen. Die koerspaarden werden naar ©ene tot nu to© onbekende be&temming ge -zonden. Is dit niet gemiitlich ? Een goed Champagnejaar. De wijnoogst van Champagne zal ondanks den oorlog 300.0C0 tot 400.000 hectoliters bedragen, dat is 50 tot 100 pCt. meer dan de opbrengst van verleden jaar. De hoedanig-heid der diuif is uitmuntend. Ongelukkiglijk is er te kort in Frankrijk aan paarden en wagens, vaten en flesschen en nog het meest aan arbeidskrachten. Laat on3 hopen dat die moeilijkheden ons niet zullen verhinderea dien Champagne van het jaar 1915 te drinben op de victorie van de bondgenooter. en op de bevrijding van Noord-Frankrijk en België „Kameraad !" Een gcwond Engelsch officier verhaalde dat de Engelsche inlanterie in Vlaanderen in een stormpas van 400 yards de loopgraven dei Duitschers bereikten. Een massa Duitschers, meest alleu oude mannen van de landwehr en den land^turm riepen „kameraad" en wierpen hunne geweren weg. Onder hpn bevonden zich ook vele jonge kerels die even verheugd schenen om zich over te geven. Die menschei waren uitgeput en moegebeuld. 20e rapport der Giitlerzoëks-Commissie. Het 20e rapport der Comndseie van Onderzoek over de schending der rege len van het volkenrecht, der wetten -er gebruiken van den oorlog komt te veir schijnen. Het bevat eene uiteenzett|ng van den heer Procureur des Koningss t( Dinant, die aan het licht breingt hoe d< Duitsche logera zich te Dinant hebben gedragen en d10 onmenbchelijke behamde ling waaraan, gedurende lange weken, talrijke inwoners dezer etad bij hun ont voering naar Dui tschlamd, werden on cpeworpen. Dezer dagen deeien wij den inhoud van dit document mcde. Het is wel vai aaxd om groot opzien te baron ©n is cei verj)letteffende aanklacht tegen d© Dxût sche barbarij. Maanfl-alioientei Maanda bonnement en worden met in gang van den eersten elker maand aangc nomen. Yoor Nederland 1 . Guidon vooruî betaalbaar- i De f@estand iai Henegouw. Onze B3iâ]nw@rkeB«s weâ-sgss*@!n voob* ei@ Ouitsclsers te arSseicieit. (Particulière hriefwisseling uit Charleroi.) Uit het bezette land komen ons nog immer treuTige, maar toch ook moed ver-strekkende berichten toe. 1 In Henegouw heeft ©ene drukke troepen- ] beweging plaats. Charleroj voor zijn deel { heeft 40 tot 50.000 Duitschers zien bin- i nenrukken. 1 De axbeidersbevolking is zeer kalm, maar i de Duitschers schijnen erg oiïrustig en ; men zou zeggen dat zij oproer vreezen. De ellende wordt alom meer en meer drukkend, ondanks de verkleefd© werking der steuncomiteiten. Vele werklieden van Couillet, Jumet, L'o-delinsart en het Center verlaten het land. Wat die mannen sotms heldhaftigheid toonen zal later eerst ten voile gekend * zijn. Onlangs nog is ©en troep de gren- \ zen over geraakt, na drie dagen en drie ' nachten in de bosschen verscholen te zijn 1 geweest. ! ® Zij hadden dan verder nog op gevaar ' af te verdrinken, een waterioop, over te ! trekken, op korten afstand der Duitsche ' grenswachten. Vrouwen en kinderen na- 8 men deel aan die expeditie, di© dan toch ! heelhuids op Hollandsch grondgebied ge-raakte.Vele werklieden uit Henegouw weten aan passen te geraken, naar Engeland ' en zélfs naar Rusland. Olasblazers uit de streek van Châtie-roi ver trekken in groote .g étale naar d© Vereenigde Staten van Amerika. De werkhuizen Boël te La Louvière, van Nicaise en Delcune, de Laminoirs en Hauts fourneaux, gebraiken zooveel wetk- î krachten mogelijk. Maar, men begrijpt wat : moeite het kost deze nijverheidsonderne-mingen aan den gang t© houden. Te La Louvière zijn 1200 tôt 1500 Dudtsch© soldaten ingekwartierd. De Faïenceries Rooh en de Faionteciee van Rimy, werken slechts vier dagen pet week. De mijnwerkers weigeren te arbei-den, omdat de Duitschers zich met de inwendige regeling van den arbeid be-moeien.Gesteund en geholpen wordt zooveel- mogelijk en het moreel sterk houden onzeî bevoilki®g, ondanlcs de lichamelijke ellende, is niet uit het oog verloren. Vier of vijf maail in de week hebben voordrachten piaats in ïolkshuizen der streek. De Belges booden 3 legerkorpsen in Mwang, Onaa feijzond'ere correspondent meldli ons uit Vlaanderen: Deze laatste d&gen zi;|n de artilleri&-daeila aan den Yser niet vlan d'e lucht De Duitsche artillerie besehoot bi^P-a» zonder verpoozen de achter don Yser lig-gende dorpen als Ramscappelle, Lampor-ndsse, Pervyfie, Oudie-Cappelle, Oaeskerk^ en totonde oiok activiteit tan Zuiden van Dixmuid© in de richting van het Yeer-kanaal vooral op Boesinghe. Haat ver-drafgende stukken aochten van af den 23en dezer herhaald© rnalen d© wegen van troepenverkeer. Deze verlevendiging! van aetie werd uitgelokt dbor een ver-ontrustende bedirijvigheid der Belgen. Onze artillerie richtte een goed onicterhou.-den vuur op d» Duitsche stellmgen, rechts van d!©n Yser, vooral links van Dixmuide en rechts op Zarren en Ees-■ sein. HerhP'alde malien sloegen ze aian het versterken vatn loopgraven en herstellen i der wegen gebruikte la'ndstormmannen uiteen. Tôt Za-tordag van verled'ene week werden bij 't invallan d!er d'ui.sternis d© Belgisch© tra&pen vcn, de sectors. Nieuw-i poort ©n Dixmuide met talriike batail-jons voetvolk versterkt, bij d«g omdlerna-men onze vlieg©nier3 eenige vluchten bo-ven d© vijamdel'ijke stellingen. Die buiten^ gewone activiteit bleek de Duitsche le-germachtan in "Vlaandleren zçer te ver-ontrusteci.. Pas nu wordt het dloel dezer troepen-, bewegingen d'uidlafijk. Links van Dixanui-idte gingen onze sold,a-ten na een geduchte beschieting der Duitsche loopgraven, tot een aanval over, die hun het . bezit verzekerd© va'n een twee honderd-tal meter loopgraven. Zoo schuiven ze\ gestadig a'chter den Yser meer naar links op. Maar d© Duitschers hegrepen- wel, L d'at het den Belgien d^a^om niet te doen t was. Waa'rom het ging zal hen wel weer . verd'roten hebben. Op het strij|d;toonieel ten Zuiden van Ri,',s sel en in Charripag-. ne wag d'e nedierlialaig van den krooinpruna van Beyeren en van von Kluck aangang; sprongen de legerkorpsen uit Vlaanderen to© om hulp te bieden, dan kregen d'e Belgen de kan s schoon den Yisex over . te trekken en den weg te banen naar Roiessaaere. Deze dojemden hen nu tot " onmacht en dwongen hen lijd,elijtk d© neer-laïag hunner wapembroeders toe te zien. , Ald'us hieldten de Belgen 3 Duitstehe legerkorpsen tot stiaiain en kon d^ neerlatag voltrokken worden. BELGIË. Hoogleeraar J. Mac Leod. De bekend© Gentsiche bolamcus en na® uurkundige, professer Dr. Juliua Mao 1/eod bevindt zich in Engeland. Deze ;eleerde, die een der meest geachte voor-nannen der Viaaiasche beweging is, îeeft gezegd dat hij naar België niet aeer terugkecrt zoolamg de Duitschers ;ijn vaderland overheerscht.- L&iik. T© Visé. (Part.) Wij hebben verleden week g«k neld dat de Duitschers die Visé beeet-en, na®a- het Oosten waren vertrokken. iij zijn thans door andere troepen ver-Tangen, die bij de burgers worden in-;ekwartierd, wel te ver&taan als hunne vomng nog overeind stoat. D'e ofiiciereiï iagen er niet raakkelijk uit en waren ;ebelgd omdat zij zelf naar Frankrijk rwesten vertrekken om met hunne main,' schappen de verslagen troepen van Voa ÉL'luck ©n van Von Bulow te vervangen. In het land van Luik hebben d© over-ivinmngen in Champagne en in Astesia îene fetille geestdrift onder d© bevolking /erwekt. 1 ) ■ " De slag in Champagne. g Een soldaat uit Bretanje die deelgO» ionien heeft aan dten slag in de Chûjn-pagn© pouilleus© (luizige) heeft het vol4 gend© ve,rklaard : 'â Nachfe vooraleer we tôt den aanval Dvergingen waren de batterijen der 75, an 105 kanonnen op 300 mot ers van 3iizo frontlijn aangevoerd. Toen het bec pel tot den aanval was gegeven spron1-gon wij als een man uit d© loopgtpajven. Op ©en punt veroverden wij eene batte, rij van 77 vooraleer een enkel schot was gelost. Onze officieren hadden niets aan het toeYal overgela-ten. Zoo hadden zij ver-, nomen dat de Duitschers de uitkanteû van een dorp dat wr; zouden beetormen, in een modderpoel hadden verandlard'-Die tijding liet d© genie toe bruggen ta bouwen om den overtocht te vergeniak-kelr'ken.Wij namen het dorp en meteen talrijke gevangenen. Duitsche krijgsgevangenen vûrteldea dat het bombarid'eiment dier bondgenooteo) hun verhinderd had sedert drie dagen te eten. Er kon evenmin bchievoorraacS worden aangevoeird. De verliezen d'61' Elranschen zijn niet te hoog in vergelijking met d'e behaald© de groote winst. De overwinning ia te wijten aan d© superioriteit van de artillerie deî bond-genooten en den prachtigen eland van Franschen en Britten. De Duitschers, die er op pochten diat hunne veldverfetetrkingen met konden ge-nomen worden, zagen ze in stukken ge-fcehoten. De kanonnen werden veirbrij^eldi of onderst boven geworpen, bomvri^Q schuilplaptsen werden vernield!. D© ovea> levende Duitseheirs waren sltom en laimk gtfclagen van sehirik. Een reusachiigen strijd. De Vosfâiache Zeitung meldt dat dé Duitschers een reusachtigen strijd moei-ten onderstaan- De beschieting van vetr_ leden winter wab kinderspel bij het jongste bombardement dier Franschen. De Frankfurter Zeitung drukt ook ziji-ne verbazing uit om diat do Duitsche troe?-pen aan dit bomba,rdiement hebben kunt-nen weerstaan. Ze voelen den klap. PUTTE, 30 September. De groote overwinning der geallieer-den schijnt de Duitsche grensipost lapitigj gemaakt te hebben. Verre van ala anders een© min of meer correcte houdingj to hebben zijn ze nu ruw en barech je-gens de Belgen die naar hjinne haard-steden terugkeeren. Bij een klein ge. sprek dat ik met een der bejiaarde laaid» stormers aldaar hield, scheen detze mij volledig op de hoogte te zijn van de dtuchtige klappen die ze gekregen had -den. Een officier di© toevallig daar langa kwam, slingerdle mij in 't voorbijgaan deze woioi'dten toe: ,,Nu hebben wij een kleinen tegenslag gehad; miaar binnen enkc'e dagen zullen wij het u met klin. kende munt terug betalen." En zeggem dat_ over eenige weken een Duitsche grenswacht op eene anderes plaats mij zeide: „wij hebben den Rus volkomen verslagen; nu gaan wij die Franschen, de EngelSichen en d© Belgen yerslagen, binnen een© maand zijjn w© in Calais eh Parijs. We waehten er nog altijd op ejgi toch sichrnen ze ©og overtuigd dat eè „uber allea" zija.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Belgisch dagblad gehört zu der Kategorie Oorlogspers, veröffentlicht in 's-Gravenhage von 1915 bis 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Themen

Zeiträume