Belgisch dagblad

1340 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1917, 01 Februar. Belgisch dagblad. Konsultiert 25 Juli 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/542j679p1b/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

gs<âU> , ; ; #s.ï*fSfRtïgf» „ », - iBMHMM" don i>BRDÀG 1 FJEBKlTA.tlI 1917* Pfo. 11 s* BELGISCH DAGBLAD ABONNBMEHTiiJH. per 3 maanden voor Nederl&nd I 2.50 franco per post. Losse nnmmers. Voor Aederland o cent, voor Buitenland 7'/i ceQt- „a Den Haag. Prinsegracht 39 Telefoon R«tL en Admm. 71od. Verschijjnend te 's-Gravenltage, elken werkdag te 12 ure misâdag. BUREAUX OPEN VAN 9 TOT 12 URE EN VAN 2 TOT 4 URE» A D V E R ï E N T I EN. Van 1—5 regels f 1.50; elka regel meer f 0.30; Réclamé» 1—5 regels f 2.50 ; elke regel meer f 0.50. London : Dixon House Lloydj Avenue E C. Parijs : 7 Avenue d'Antin 7. Die Deutschen Sklavenhalter. (De Ouifsche Slavenhouciers). Menige katholiekén in neutrale landen «chijnen ts gelocver, dat het katbolicis-me e& de kaiboiieken niets in dezen Oorlog van do Du'.ischers te vreezen of te lijden hebben en dat Duitschland eenen rechtvaardlgen oorlog voert. Maar wie dat denkt, vesiigt zijaomee-ping op valsche gronden; die hoeft niets onderzocht en zijne meening is hem, on-bewust, door anderen opgedrongen ge-jrorden. Hij weec volstrekt niets van (te Bchanwelijke voorgebeurtenissen die « iVoorbijgaauden zegen voor de Duitsche .wapenen hebben mogslijk gemaakt. Y/le de vvaarheid lief heeft moet die onweici]den trachten beter in te lichten. Iets dat buiten allen twijfel staaf, is wel h et gruwelijk vorgrijp van Duftsch-ïand tegen de goede, vrome katholieke bevolkiug van België. Als de oorlog verklaard werd, ysreiger-de, met rede de katholieke koning van dit echt kristen land aan de Duitsche tro-ipen de toestemming te geven om over zijn gebied le trekken, ten einde (Fraakrijk spoediger en verraderlijk in het hart te gaan treffen. Koning Albert beriei» zich op zijn, bij verdrag gega-rauii ni, resht van onzijdigheid. Hij anf-,\yooiMde nan Duitschland: Gij zelf, hebt ,de "na mtastbaarheid van België ver-T#prok' n- Teder kathaliek weet, dat plechtig aan-gegane verbintanissen, ten sirengste moe-ten nagefeefd worden; dat hij ai'e zich %an zyne verplichting onttrekt, zich aan de snoodste misdaad schuldig maakt. Eene macht, die den menschen niet ge-trouw is, die geen woord houdt, die zal ook God ontrouw worden. Werkelijik ver-loochent zij dan reeds God, die toch de bron Ts van aile zedelijke wet ? [ Duitschland begon zijne moordenaars-loopbaan met een p'echtig bezworen verdrag aan stukken te scheuren. Van dien Retonde, heeft het arme katholieke Belgt'.ë, pm willo der vrijheid en in het belang ifler katholieke kerk, een waar miarte-laarsschap geleden. Het heeft zijne ziel, alsraède zijne eer, gpml wel wetendet dat het zich blootstelde'aan al de wreed-aardighedeu die do bekende Duitsche ge-Weldenarij verzininen kan. Zoo hebben de vroegste kristenon, de katholieke mar-telaara om hun geloof geleden. i Men kent het gebeurde met d.en Kerkvorst Kardinaal Mercier, welcen in [zijn paleis opgesloten gehouden, omdat jihij in do zaak van eere en gerechtigheldi zijn volk bijstond tegen het geweldig op-ireden dci' Duitsche legers. Das sollfcn ! dio Katholikcn in den neutralesi Lan-'dern dio Deutschland voriibergehend i'nre eympalhien geschenkt habem bedenken. Maar hoe, irerd met het echt godsdien-stig vlijtig Belg'sche volk omgegaan? ! Zijn land werd overrompeld, als door eenen zwerm van sprinkhanen (Heu-echrecken)i die ailes verslonden wat - op hun wegen voorkwam. Tienduizenden iWerden, over de grens, naar het buitenland gedreven en die 'hebben het aan de milddadigheid van neutrale landen te dan-ken dat zij niet verhongerd zijn. Dui-zendeu werden 'neergeveld, terwijl zij hunne havé en hunne vrijheid verded'g- den. Hun land werd verwo,est, hunne huizen werden geplunderd, hunne vrou-wen en dochters werden schandelijk mis-handeld. Hunne kerken, hunne pracht-t tempels werden verwoest, omdat zij, ge-hoorzamende aan de katholieke leer, het waagden hunne vrijheid en altaren te verdedigen. En wat doei Dnitachland nu nog in België ? Niet genoeg, dat het zijn atschuwelijk juk aan deze brave katholieke bevolking gewapender hand heeft opgalegd; niet genoeg dat het schoone, rijke België verwoest werd — en bezoedeld; niet genoeg, dat zijne ijverige bevolking naar aile windstreken werd verstrooid en dat zijne nijverheden werden ten onder gebracht !... Tôt bekoring van al die euveldaden, brengt Duitschland ook nog de overblij-vende Bclg.ische bevolking in slavernij ! Geheeï de katholieke wereld moet, en zal ops:aan, tegen zulko uiterst'o bar-baarschheid !... Duitschland dwfngt niet alleen de Bel-gische bevolking ter plaatse te werken, tôt onderhoud der Duitsche troepen, ter-wijl zij zelve henger lijdt. Hefidoetmeer! Tegen aile volkenrecht in, sleept het nog de burgerbevolking weg, dringen zijne soldaten in de huizen om willekeurig mannien en vrouwen, knapen en meisjesi (tôt zelfs jongetjes van 16—17 jaar, wij kunnen narnen noemen !), te ontvoeren die op Duitschen bodem, onder Duitsche slavenbewakers moeten gaan werken voor de Duitsche civiele en militaire benoo-digheden._ En hoe worden die slavenjachten inge-richt en uitgevoerd ? De dagbladen hebben het genoeg uit-gebracht, hoe de iiod-en in den vroegen morgen uit hun bed worden gehaald, als vee worden opgedreven, verzameld en in beeslenwagens opgestapeld en wegge-voerd...Niema'.s ist eine so ungerochte miisz-regel ausgefiihrt worden ! De Duitschers hebben ai de ijsielijlchcden dar slavenhou-dêrs bcgaan. ,,Moge de Goddslijko \ oorzienigheid ,,aan aile Machthebbenden, aan al wie ,,de tong of de pen voeren kan, ingeven ,,van zich rond de arme Belgische vlag „te scharen tôt afschaffing der Europee-,,sche slavernij ! Het' is, in antwoord op dezen oproep van mgr. Mercier, dat ik, naar mijn be-scheiden vermogen, maar in allen ernst, den droeven toestand van België aan al wie dezo woorden zulïen lezeai, in oogen en ha rte zoek te prenten en met voor-noemden Kerkvorst herhaal ilc: Môge das menschl'iche ' Gewissen siegen iiber allé' Sophisterieien und standhaft treu bleiben dem gnoszen wort des St. Ambrosius : „Ehre geht ailes voraus". Eere gaat ailes te boven ! ,,nihil praeîerendum ho-roestati." _ Ziedaar, trouw vertaald, wat mij een verontwaardigd Duiisch (reserve), officier (hier thans in verïof) liet geworden, mot wren ik langen tijd, voor den oorlog, in vriendenbetrekking ben geweest. K. L. HAECK.. DE TOESTAND Duitschland komt haren toevlucht ne-! men tôt een hopeloos middel : de duik- bootoorlog zondei' genade. i De politiek van Von Tirpitz zegeviert en Bethmann-Holfweg die tôt aile lcrui-[perijen in sfaat is, heeft er zich. bi| neer-j gelegd. Duitschland, die zelf lionger lijdt, wil ,iop hare beurt de landen der Entente uit-liongcren en bij terugslag de neulralon, die tôt heden buiten het gedrang staan. f Naar Duitsche zedon en opvattingen moet de duikbootoorlog tôt op het mes gevoerd worden om Du'tschland's vijan-den te straf en omdat de rrede der Keizers niet werd aangenomen. ; De neutralen varen er niet beter om. 'Zij ook znlleo boeten omdat zij zich niet aan Duitschlands zijdo hebben geschaard iWanneer de Tredesvoorstellen werden ge-daan.' De Vereenigde Staien liadden Duitschland verzocht met konkrete voorwaarden uit te pakken. DuiLsshland antwoordt niot den duikoorlog. die do burgers der Unie ook bedreigt. Hier kan mea nog omis Duiischland's dubbelzinnigheid in al hare schocmlieid bewonderen : eenerzijds duikbootoorlog itottordaad en anderzijds bekèndmaking van Duitschlands oorlogsdoel. Dit doei is aK«en een onvoldoend antwoord op de voorwaarden van de Entente. Do nota spreekt van de vrijma-king van Ierland en Indië, maar zwijgt over Polen, Bohemen, Sleeswijk-Holstein Elzas-Lotharingen, en de verdrukte nationalité)'t'en in Hongarijë. Zij spreekt ook -tegen bondgenootschappen in den strijd om de macht, maar niet van eene arbitrage.Natiuirlijfc eischt Duilschlivnd de vrij heid der zoo, zij die de vrijheid der vol-keren niet wil waarborgen ! Du'tschland lïeeît nooit de bedoeling gehad België in te lijven. Dit staat zwart op wit. Het is de kraste onwaarheid die ooit werd uitgesproken. Een referemdum onder het' Duitsche volk zou voldoende zijn om te bewijzen dat Duitschland wèl België's inlijving wil. Toegegeven dat de Duitsche nota waar-heid zegt, blijkt reeds uit de woorden, dat Duitschland uijtsluiiond voorzorgen wi'de trefien, opdat ons land met do Ka'.-zerlijke regeering in goede betrekkingen als nabuur wenscht te leven en door den vijand met tôt het vergomakkelij'ken \an zijn àànslagen wordt gebruikt, — dat de ezelsooren hier uitsteken : f-ielgië mo3-r ean. vazaalslaat iy;a,n Daitsch-land worden, eea zwak neutraal landje, dat marge u voor goed kaa ingepalmd worden d.oor zij'a ohbetrauwbaïoia baurman uit het Qostrn. België, dat voor hot roeht lijidt, dat ailes heeft opgeofford aan lijn. bestaan, aan zijbe waarcligheid «a aan zij no internationale ver-pliclitingen, België kan zich geen liarakiii opleggen en neemt dus maatregelen voor oe toekomst, hoewel dit vooruitzicht de D'Jit-schcrs veromtwaai'digt. Het stuk eindigt met oen banaal fiewor-1 den uitval tegen Engeland, met de verzekew ring dat de duikbootoorlog tôt het uiterstei zal voortgezet worden en met de verwaclu ting dat de Ameriiaansche regeering A.rriiuri-kaansebe schepen en paissagiers zal waarw schuwen zich niet in het versperde gobietÎJ te hegeven. iDoze bedreigingen zijn reeds gevolgi door het besluit der Nederlandsché j-eeders hunns< schepen in te houden tôt een .veiliger wep) woixlt voorgesteld. Militair niieuws iis: er schaarsoh. Einkel de voortzetting van âo patroel jegeveçhteri suait do verschillende fronten. Links en Rechts. Een persoonlijke herinnering. Onze comlrater d'Arsac, hoofdredactéur van Le £toir van Brussel, schrijft in, Lj'lndépeni-danca Belge van 27 Jariuari. , , Het was 'g anderendaags van het ultima(-. tum van het kabinet pian JVeenen aan Ser-1 vië. , | In die bureaux van De Soir te Brussel, t onntvimg ik het bazoek ivan dem, heer Neter, ) van de Frankfurter Zeicumg in België. Onmiddellijk rolde het gespreik over de ' govaron yan den oorlog. — Denkt Le Soir er aan bijzonÎLero dieh-: sten in te richten in geval sran krijg? vrœg • in® de haer Neter. — Dit is reeds gebeurd, antwoordde ik. Le Soir heeft reeds de nooldige maatregelen gena- ' mtn met het oog op mogelijika gabeurtenist-' scn. — Bit zal zeer veel bosten, meende de heer Neter. Wilt gij 'die informabiiot-cbiensten ' inrâchten half voor rekening met de Frank-I furter? t — Neien, gij weet dat er geene kwestie van uitgave voor Le Soir bestaat. heer Neter droing aan: — Zou men niet kumnein overeenkomea opdat do Frankfurter, mits pchadevorgoo-ding, kennis kunne nomen van «we bericlv twn vôôr de trekking wan Le Soir? — Onmogelijk, antwoordde ik. Mies wat mon zou kunnen doen, is u een der eerste nnmmers van Le Soir te latan geworden. De heer Neter nam afscheid, doch twee dagen lafcsr kwam hij terug. Hij kwam uit Holland, waar hij j>ntvangen was geweest dioor den Duitschen gezant in Dian Haag. Hij was v^ezeld door cen man zondei'-jing uitgedoscht, met onrustigen blik, djen hij mij voorstelde als Ameiikaanschen reporter-correspondant van de groote dagbladen ivan Pbiladelphia, Boston? Chicago en andere plaatscii. — Ik weet, dAt gij ean ervaran man zijt, begon de heer Noter. Moent gij, dat onze oojiifratcr zich zonder moeilijkheden naar Paxijs kan begev&n? —: Indien deze lieer Amerikaan is, antwoordde ik, zal hij te Parijs goed onlvarf gen worden. — G iriidei', zou hij inlichtingen voor de Frankfurter moeten zenden, stamelde de hetr Neter. Ik hnd begrepen. 1k wist waarin de zea-1 ding van den Ameiikaanschen raporter be-staiid. Ik antwoordde niet op zijn geval, doch ik stelde de vraag aan dom hear Neter: — En uw Parijzer correspondent? — Hij is vertrokken of hij zal ïirertrekken. — Ban is het de oorlog? De heer Noter deed als Légion. Hij antwoordde niet, doch zijne houding beleeken-de eane bevesliging. Be heer dArsarc schrij.l nog: Sedert dhn he-hben wij- ions afgevraagd, indien de- ba-1 zoçkfn en de woorden van don 1 ii'&er Neter, ingebiaezn door hen dio tegen België de bekende daad vain een roover ontwierpon, niet voor dool hadden onze waak-: zaamhc-id in slaap te sussen en aldus aile vermo^den uit onzo gedachte te iverwijderen. In aile geval bewijzen de stappen sran don correspondent van do Frankfurter bij de iedactie van Le Soir, dat hij daags ; na het ultimatum aan Servie wist, dat Luitschland. vastbesloten was, Frankrijk en [lusland aan te vallon. De zelîde hœr Neter was het, die de Crush selsrho pars bij' dan gezant van Duitschland bLinenleidde om te hooren dat het huis van don buurmân zou branden en niet België. Eilaas... De heer Neter, die zich in D&a Haag bevindt, kan zich verdedigen. Chevrons In het Eelgische : leger i, , Koning Albert heeft onlangs twee beslui-| ten undertoekend. Door het een worden de , fron (chevrons toogekend, de eene na 16 [ maanden en de volgonde na zes bijgevoegde maanden van werkelijke aanwezigtieid aan het a'ont. Elk der twee eersle chevrons geeft rcclh op oen hoogore soldij van yâjf cani-tiemen daags. Het tweede bosluit verhoogt op zos en dertig en op drio on derlig oantiemen de soldij va,n, soldaton yan eerste en tweede klas, met reehtsingang van 1 Januari 1017. Wij zijin gelukkig djit goad n'-euws te kunnen mekiosi. t , , i i Amerikaansche vriendschap. Vijfhonderd leden van do Rocky Mountain Club to New-York hebbon a,gezi..n van hot b\>uwen van oeil sociefceâtsgebomv en het dairvoor bestomde geld, 5 Imil ioen frs., ir.oor het Belgische hulpverscha.ffiagsbomids get-schonkcii. OE GE^OLGEIfl OE D8ENSTWE1GER1NG. Llfmbrechts Florent, geboren te Boisscbot (provincie Antwerpen) den 17 Mei 1893,onder-wijzer te Antwei pen, vei blijvende tegenwoordig in Nederland, tengevolge zijn herhaalde weige-ring om zich aan de militaire wet te onder-werpen, is gebracht op de lijst der onder-wijzers, onwaardig om in België een functis in het openbaar onderwija te bekleeden. Tevena is hij ingeschreven op de lijst der diecstweigeraars, gehouden door het departe-tement van binnenlandsche zaken, gelijkvormig de schikkÎDgea van het besluit wet van 20 Mei 1916. ' ^ J BIJZONDERE DRAADLOOZE INLICHTINGENDIENST. ; ! DE BOODSCHAP VAN \VILS0N. PARIJS, 1 Februaii. Estournelles; de Con stanî, genator en sedert lange jaren chej van den pacifiistische parlementairen, is dooi do „ Associated Press" geïnterviewd over der indruk dien do boodschap van Wil son in Frankrijk gemaakt heeft. Hij heeft gezegd Ioen Président Wilson verklaard heeft, dai bij1 een vrede zonder overwinning wenschte. heaît hij daar blijikbaar mea willen zeggeic dat de Duitsche regeering van iedere oser winning moet lafzien en als gevolg daaryar openlijk voor de wereld en «oor de geschie-denii deze monsterachtige erkentenis doen, dat het den oorlog voor niets ontketend heeft, dat het milliofenen monschenlevens heeft opgeofferd en onmetelijke rijkdommer voor niets dan sroor het Pruisische rnildl tairisme, de plaag van Duitschland en par de wereld. Maar schijnbaar zegt Présidant .Wilson iets. geheel anders. Hij zegt schijnbaar dat de partij go-lijk zal blijven tusschen den aanvajier en de aangevallenen en dat ce oorlog zal eindi'gen met een vrede zonder gevolg, zonder moraliteit. Dat is niet mo» golijk en niet behoorlijk. Er moet eena overwinning zijn en er zal o-mo groote overwinning z^jn, die van het recht der volken. Met andere woorden de vrede dien wij zoeken moet den inoraal van den oorlog zijn, dat is to zeggen, het ideaal dat de jonge republiek der Ver. S'tatén nastreeft, evenals Frankrrk, van de politiek der toekomst zonder de leoli-ke tradities van het veirleden: de moderne zegepraal van den tegenstand vaq het militarisme en van den ovétrwin - 1 ningsgeest. j Leoerberichten der Geallieerden. Vaa het Westelljk front. Het Fransche legerbericht. *PARIJS,^ 31 Januari. In Woeuvre hebben de Fransche batterijen een zeer werkdadig vuur op de Duitsche stellin -gen in de streek Xeix-Abancourt gericht. Een Duitsche verkenningsafdeeling is bij Abancourt door het vuur der Franschen verspreid. . In Lotharingen " is een Fransche aidee-ling ten zuiden van Leintsey in de eerste en tweede Duitsche loopgravenlinio gedrongen, welks verdedigers buiten ge-vecht zijn gesteld. De Franschen hebben een 15-tal ge-vangeneh meegevoerd. Een overrompe -ling van een Duitsche post in de buurt van Moncel is eveneens geslaagd. In dit gebied en zoomede in de Vogezen bij Chape-lotte en bij den Reichsacherkopt meldt, men talrijke ontmoetingen van patrouilles.Door nadere berichten wordt beves-tigd, dat een Duitsch vliegtuig, waar -van gemeld werd, dat het op 30 Januari ernstig beschadigd was, werkelijk is neergevallen ten noord-oosten van het bosch van Hallu. Het Engelsche iegerbericht. LONDFN, 31 Januari. Officieel avondbe-rîcht: Vaniochtend vroeg heeft de yijand gctracht enkele onzer vooruitgeschoiven posf ten bij Beaucourt en ten Westan van Serre to overrompelen, doch hij is telkens terugr geslagen. De vijandelijke artillerie is erg in de weer geweest bij Morval. Onze artillerie heeft krachtdadig géant woord. Van het uostelijk front. Het Russische Iegerbericht. PETROGRAD 31 Januari. (P. T A.) Officieel: Bij Gaenach aan de kust van de Golf van Riga is gisteravond een Zeppelin in N.O. richting .g-evlogen, het terrein met een zoeklicht beschijnend. Na hervige beschieting hebben D,iitsch« kolonnes een aanval gedaan op onze stel-liage n aan het uiterste uiteinde van bel) 1 iroel-moeras en langs den linkeroftver vanj de Aa. D.j aanval is door ons spervuur gestuit. Na een beschieting, meest met gasgra-i naten. hebben de Daitschers onze stellin-gen langs den weg Kalntsem-Schlock aan-gevallen. Ons spervuur heeft hen afgesla-gen. Alleen in één vak bij den ganoemdeni weg z.'jn onze troepen een werst in Noorde-lijke richting teruggetrokken. Hierna hebbon de Djitschers hun verbitterde aanvallen voortgezet, die aile zijn afgeslagen door ona vuur en door tegenaanvallen. Alleen in een klein vak onzer schansen vlalc ten Oosten1 van den weg naar Kalntsem hebben de Djitschers zich kunnen handhaven. Wij hebben bii. onze tegenaanvallen gevangenen gemaakt en machinegevveren vermeesterd. Van kolonel Pimenof en koloncl Baje-nof. die ala regimentscommandanten de ge-vechten laidden is de eerste godood, die tweede wordt vermist. Ten Westen van Studiny, ton N.O. van Kieselin, zijn vijandelijke aanvalspogingen afgeslagen.Van het Roemeensche front. Het Russische Iegerbericht. -""T" " FETRÛGRAD. 31 Januari. (P. T A.) Officieel: Onze troepen hebben, na onder sterk vuur door prikkeldraadversperringen te zijn heengedrongen en na de sterke hel-lingien door den sneeuw te zijn opgekro- ■ pen, in een bajonetaajnlval twee hoogetn» 2 werst ten Oosten van Jakobeni î"ten Z.W. ran Kimpolungj vermeesterd. Zy hebben er gevaiigeneu gemaakt en krijgstuig vermieea-' verd, dat nog moet geteld ' worden. > Van het ZnMelljk front. Het Itaiiaansche Iegerbericht. ROME, 31 Januari. Officieel: In TrenJ. tino en Karinthië hier en daar vuurwûa|> seling, met name aan den kop van het Ca-raonica-dal, in de bergstreek ten Westen vani Garda en in boven-But, tusschen den Klei-; nen Pal en den Zellehkofel. i ■ In het kustland was gistsren het vTjaiidot-iijk geschut op den Rarst bedrijtviger danj gewoonlijk. Onze artillerie heeft krachtig g* antwoord en troapenbewegingen achter het vijandcliik front belemmerd. Op het geheele gevechtsterrein heergoht groote koude, op enkele plaatsan vriegt het 28 graad. , > | Het Belgische leger en het olïënsiefv HeC ,,Acht Uhr Abendblatt" verneeml van de Russische girens : De opperbevel-hebber van het Belgische leger, genô-raal Rucquoy, heeft aan den oorlog»-correspondent van do „Novoje Wremja"' een onderhoud toegestaan, waarin hij ver-klaarde, dat ook het Belgiflche leger dit .jaar aan het groote offensief van de Entente een werkzaam aandeel zal nemen. Het omvangrijke oorlogeplan la « eeds volkomen uitgewerkt en in aile biyson-dex)hedieai door de versdhillende leidersj besproken. De botsing aan het WesteAijk front za^ dit jaar tusschen strijdkrachten plaats( hebben, gelijk men nog nimmer teivorea in een oorlog, noch wat getal, noch wat uitrusting betreft, héeft. gezien. De ^ene-raal legde er den nadruk op, dat de Entante aile reservés voor de&en geweldi-gen sbrijd zal gebruiken. Op een vraag van den correspondent, antwoordde de generaal, dat naar zija meening in dit jaar ook de beslissend» slag ter, zee zou worden geleverd. i ——- '■ De schenrting van de Belgische unzijdlgheid. De Duitsche regeering heeft getracht haar rechtvaardiging van de schending der Belgl> sche onzijdigheid vol te houden door te b«« weren, dat Fransche troepen vôôr de Duitseher» op Belgisca giondgebied waren binnenge-drongen. Een Duitsch dradeloos telegranx van 7 Januari meldt dat het 148eregiment Fransche infanterie reeds den ln Augustua 1914 I ' r spoor naar België gezonden was. Het i arschrapport V m dat regiment is reeds ge-pu jjaarna blijkt, dat het pas de 7e Augustus was. Ziehier bovendien welke orders op uit punt bij het begin van den veldtocht door het Fransche opperbevel, dat de instructies der regeeriug weergaf, zijn uitgevaardigd : 1. Den 4n Augustus sebreef de minister van oorlog : DuitsoUland zal, door het verspreiden van onwaro berichten, trachten ons er toe te brengen de Belgische onzijdigheid te schenden. Het is daarom ten strengste, op de meest tormeele wijzo aan al onze troepen verboden, tôt dat er een tegenbevei gegeven zal worden, om zelfs maar met patroeijes of enkele ruitera op Belgisch gebied door te dringen. Getee» kend Messimy; 2. Eerst den 6n Augustus gai de oevelvoerende generaal, nadat er een over* eenkomst met de Belgische regoering tôt stand was gekomen, aan verkennings-atdeelingea cavalerie vergunning op Belgisch gebied door te dringen en er zich te beschouwen als in het bevriende land van een bondgenoot ; 8o denzeifden dag om 7 uur weid er door daa bevelvoerenden generaal aan een korps cavalerie uit de streek van Charleville en aan een divisie cavalerie uit de buurt van Manziennes om de grens over te trekken en den volgenden dag, 6 Augustus naar Neufchâteau te gaan. Het 14Ue regiment infanterie steunde die divisie. Belgische mijnwerkers. Bij de Staats- en particulière mynen cya op het oogenblik een 16U)-tat Belgische geïn-ternesrden werkzaam. Op Staatsmijn Wilhelmina aullen evenali

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Belgisch dagblad gehört zu der Kategorie Oorlogspers, veröffentlicht in 's-Gravenhage von 1915 bis 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Themen

Zeiträume