Belgisch dagblad

1184 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1917, 31 Januar. Belgisch dagblad. Konsultiert 23 Juli 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/dj58c9s219/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

udk; «- £2i - i'éra.xig'. WOENSPAa 31 JANUARI 1917. ABONNE MENT EN. Per 3 maanden voor Nederland t 2.50 franco per post. Losse nummers. Voor Aederiand5 cent, voor Buitenland 7'/i cent. Den Haag-, Prinsegracht 39 Telefoon Ked. en Admin. 7133. BELGISCH DAGBLAD * VerscSsijBiesid ie fs»ûi*avenhage, eSken wes*kdag fe 12 ure middag. ^ BREAUX OPEN VAN 9 TOT 12 URE EN VAN 2 TOT 4 URE. - ' ADVEET EN TI EN. Van 1—5 regels f 1.50 ; elkf regel meer f 0.30; Réclamé» 1—5 regels f 2.50; elke regel meer f 0.50. V London : Dixon House Lloydâ Avenue E C. Parijs: 7 Avenue d'Antin 7, V HET PROTESTANTISME EN BELGIË. Op nationaal gebied maken wij geen onderseheid tusschen kathollieken en pro-testanten.Wij wqien immers dat de proiesiunton van België zich zoo edel van hun va-Setrlandschen plieh! kwijien als do lca-tholieken.Alhoewel België niet veel protestanten lelt, wijzen wij er op dat ongeveer twee duizend onder lion in fret Belgisch léger schouder .aan schouder met de andere JB'elgea liet gemeanzaam vaderlanl verde-ddgenVoraeha'deae protaïùantscho predikan -ten en etrangelisten doea er ook aienst als aalmoezenier en als krankenverple-gers. . Meer dan een protestantsch so'ldaat draagt het oorldgskruis. In het bczët gebied zijn de Belgi-sche protestanten even trouw aan koning en aan land gebleven. Zij hebbén er zell's aile varkoer met Duitsche protestanten afgebroken, hoewel dezen soms medeleden van hetzelfde kerk-geno ilschap waren. Aldus hebben de Bel-gischo proies tan Len zich meer en meer op. een nationaal standpunt geplaatst. Ook vordienen zij de hulde on de be-wondering van. aile patriotisehe niet-pro-testanten van Balgië. ' Dio onverdachto erkenning van hunne verdienslen zal ons toelaten op een ge-vaar te "wijzen, dat het Belgisch protestantisme bedreigt. Dit gevaar komt van buiten. In zijn pas versciienen boekje ,,De Toekomst", een Duitsche propaganda onder Nederlandsche vlag, wijst de beken-de Hollandsche jonrnalist L. Mbkveld op dat gevaar. • Met de Toekomst is bedooM het anti-vaderlandsch pamilet, zooals schrijveir zegt, dat zich geheel in dienst van de Duitsch'e belangen gesteld heed't ein een gevaar is voor Naierlands poli'ioke on-afhankeiijkheid-De lieer Mrjkveld wijst op de loensche roi vai, don boroomden Hollandsclien ds. Domela Nieuwenhuis Nyegaard, schrijver fivan het anii-Belgisch Oorlogsdagboek, dat door de Duitschers werd verspreid. Domines wil heel België aan Duilsck-land overleveren omdat hij daarin een voordeel ziet voor de Hervormde Kerk. Dezelfde vriend der aetivisten, die te Gent de V a a m s c h e Post hielp stichten en het Koninkrijk Vïaanderen, sehijnt ungc/onden te hebben, om den ,,c<J-en oiisiiiriigo als rampzaHapn naam België te vervangen, zooals hij schreef, hoult daarom de Vlamingen voor dom-merikken.Dezelfde' Domela Nieuwenhuis Nye -gaard, lie verscheideme jaren lang de ruif van den nu gedoemden BeCgibChen staat niet versmaad had, wiliigde gretïgi het verzoek van den Djilschen generaal -Jung in voor feldgrauen te prediken die op \7eg wai'on naar den IJzer... Zelfs zou hij dolgraag in een (1er oude ker-ken "vau Gont hebbem willen prediken. Het is waar dat hij op 16 Augustus 1910 in * zijn oigen tenipel daor zijne ge-loovigen verplicht werd zijn pro-Duitseh-doia in taom «a hoiaden'. Do heer Mokveld stipt nog aan dat sommigo Hillandscho protestantsche ge-loofszoloten, vooral de orthodoxe, in Duitschland den beschermer van het protestantisme zien. , Zij pluizen voortdurend aile echte, ver-meende en uitgedachte tekortkomingen der Belgen uit om met den Pharizeër uit te roepeu : ,,Heer, wat ben ik blij dat ik, niet ban gelijk deze '. En d'r heimelijke wensch is dan, dat niet "de Duitsche le- gerecharen betere tijden voor do lier vormde Kerk in • België zullen aanbre-ken. Zôô en niet anders lcan ik de spe-c.aal anti-Belgi'sche houding, van een Dr. Kuyper, z'n Standaard een ,,Sticht-sche Courant' verklaren. Is 't niet op-merkelijk, dat juist van dominô's zulk een anti-Belgische aclfe in ons land uit-gaat ? Dat Ds. Domela Nieuweaahuis zich door zijn anii papisle leiden liet, • heb ik duidelijk genoeg aangetoond ; de pro-Duitsche neigingen van Dr. Kuyper ken ieder en de ,',Aardenburgsche correspondent" van de ,,Nieuwe Courant" bekend om z'n half-gare, Vla^umsch politieke op-stellen, is ook 'n dominé (Koeckebak -ker).In .verband hiermee lijkt 't niet on-dienstiff iets le citeeren uit een artikel van den h'eer C. L. Laan, ook een Nederlander teii oud-directeur <Jer stadaevangelisatie tei Brussel. Ik vond het artikel toevallisr in d'en Alm'anak van de Weesinrichting te Neer-bosch. onder den titel ,,Een stem uii ar, donker Vlaanderen." iDa heer Laan vraagt zich ai, wat er na den oorlo.e van Vlaanderen worden zal. ,jZal dœe oorloig er toe leiden. dat Vlaamsch-België onder Duitsch protec-toraab kome. mede onder één groot Germaansch-Statenverbciii. met den protestantschen vrij-. heidsgeest, die niet naar Canossa wil, m.a.w geen knieval wil doen voor 't Vaticaan? Zoo die ophanden zijnde verlegging van de( Europeescho wereldkaart dâârhenen uit izai loopen. dat Duitschland dezo toonaan-Revende plaats zal gaan innofnfin, en op de hoogte zich stellend van de „Vlaamsche Be-weging" en de ..Vlaamsche Taalkwestie". ion heel V laanderen zal regeeren op een, wijze. die de sYïupathie Tan aile Koorsche! vollien bezorgt, dan is dit wellicht onder Gods voorzienig bestuur de meest ge-wlenschte oplossing.. . Biepaald walgelijk wordt de heer Laan, alsi hii schrijft :. „Arm, dorikcr Vlaanderen! dat nu door de geweldige teekenen van bloed, vuur en' rookdamp louterond, maar keritiend hgea motet.... Ziet, de voetstappen uws Ilei-Jaiids gaa ook over uwe wegen..." ■ Biedoelt de heer Laan hier met ,,de voetstappen uws Heilands", dfe orer do Vlaamsche <,akkers en wegen" gaan den tocht der D.uitsche legers over het ongelukkige land. kerken.s teden en dorpen vernielend, onschul-digo vrouwen en kinderen doodend? AVcllc een ergerliike Godslastering danl" Tôt hier de heer Mokveld. Een maand geledon hebben wij hier de 1-lac ht van een geïnterneerde uit Zeist mode-gcdieeid. Doze landgenoot bekloeg zich over een preek van een dominée die het Vlaamn scho activisme had verheerlijkt I D'es to gevaarlijker sehijnt ans: het plan dat ds. Koekebakker heeft opg-evat om ivan uit Holland de Heryorm.de Kerk in België te sleunen. De reizen van dien dominée raar België met DuiLscho tooslemming ein telkens gevolgd door een panogyriok ter eere van .onze yijajiden, zijn ons reeds' vroeger Tcrdacht en bedenkelijk geschenen. Zijn prw-faga,nida;i die hij met andere predikanten op touw zet, sehijnt ons uit hetzelfdo patriot-lisch oogpunl, nog meer verdacht. Het zal, voldoende wezen die. protestant sche Volksoipbeuring aan de Belgisehe pro^ testanten bekend te inaken, opdat zij er zich gri£ tegen zullen verze^ten en ds. K<.tckebakkcr zich aan het „Mcei u niet met onze zaken" herinnieren. De Duitsche Gustaaf Adolf vereeini-ging, die ook politiêke propaganda màakt vaor Pan-Germania, is voor ds. Koeckebakker geen bekende.. .. ' Léonce du Castillon. rJETOESTMH " ; - ' \ Behalvo aan Mort-Hommo waar Duitschers en Franschen spijte de guurheid van het weder aile belangrijk gevecht zou moeten tegenhouden, is het redelijk, stil aan liet westeliik Iront. De patroeljegevechtsn en verkonningon, worden voortgezet altijd mel, het oog de Duitschers te verplichten waakzaam te blijven en tevena de sterkte van de Duitsche linie te beproeven. ^ an de andere fronten zijn er ook geene belangrijke gebeurtenissen te mel-den. Schermutselingen in het gebied van Gorizia en op den Caïso en artillerie-vuur op den Balkan. _Do blokkade heeft Griekenland ver -plicht de duimen te leggen en zich te onderwerpen aan de voorwaarden van de Entente. Van het lioogsle belang is do aan-staande confereniie der afgevaardigden van de Entente-mogendheden te Petro-grad^ Laat' ons hopen dat daardoor aile krachten zullen samenwerken om in den aanstaanden zomer de overwinning te be-lialen.Befgen brengt een bezoek aan de besiendige tentoonstelling der Society of Friends, Pletterijkade 12 (bij het Hoiiandsche spoor), Den Haag. De gemoedstemming in Duitsciilancî. In een interview met den Amerikaauschen journalist Svving, heeft de Duitsche rijks-afgevaardigde Scbeidematm dezer dagen ver-klaard dat „beel Duitschland als één man tegen zijne regeering zou opgestaan zijn iedien deze een vredesaanbod zou hebben van de hand gewezen dat baar van vijandelijke zijde zou aangeboden zijn f.>eworden." De alt-duitsche „PostJ' is daarover boos tegen Scheidemann. Men inag zoo niet rechtuit . oekennen dat Duitschland den oorlog, wegens uitputting, moede is. fierdersoii aan 't woord. LONDEN, 30 Januaxi. Die mini s ter Heni-dereon (die ook lid is van den ôorlcgsraad) heeft een rede gehouden to Norwick. Hij verklaarde het 'zeer ai te keuren, dat in sommigo van de «aioutraie zoowel als nain de oorlogvoerende landen de opvatting be-siaat, dat de oorlog onbeslist inoet (of zal?) eindîigen. Die .opvatting is — aoolgens den mini s ter nog nooit zoo ongerechtvaardâgd geweest als op dit oogenblik. Waarom zou er een om-besliste uitslag zijn bij een wedstrijd in het touwtr-f.kken, waarbij geen termijn van uit-scheiden gesteld is. Dte vredesnoia's scan oinlangs waren er een aanwijzing voor, dat de strijld uroor onze vijanden omdrageliik Avas geworden. Zii. di,e Links en Rechts. Belgisch consul. Tôt Belgisch consul te Havre met bevoegd-heid in de Eransche departementen der be-neden Seine, Calvados en Eure is benoerad de heer Verstraeten ter vervanging van den heer Hoelkens. De îaridbouw in Veurne Ambachf. Een mmisterieel besluit bepaalt, dat het land in het onbezette gedeelte van Beldië op de volgende wijze gebruikt moet worden voor het teelen van noodzakelijke gewassen : drie achtsten moet bebouwd worden met tarwe ; één achtete met aardappelen drie achtsten met veevoederplanten ; ééu achtste met planten voor de industrie. Overtredingen worden ge-straft met acht dagen gevangenis en 200 irank boate. De Pall Mail Gazette over de Belgische nota. De aangehaalde feiten in de Belgischenota bewijzen op atdoende wijze dat elke over-eenkomst met Duitscblana onmogelijk is. De veil gheid van het internationaal recht zal opgei îcbt worden op de puintioopen van het Bruisisch miiitarisme. Ontzettend I Wij vinden in het „Vaderland:' dat het activistisch „ Nationaal Vlaamsch Comiteit" dat op België's verdeeling aanstuurt, eene nota, in zake YVilson's tusschenkomst voor den vrede, aan de Berlijnsche liegee-r i n g heel'i gezonden. Clemenceau over de tusschenkomst van Wilson Ik vermeen dat, zoo het te herdoen was, de heer Wilson, voorgelicht door de feiten, zich heden gewetensvoorzorgen zou bedenken, waarvan de noodzakeiijkheid hem helaas te laat is opgeklaard- Daar liet een vrije geest is, bekwaam tôt een terugstap, moet bij heden begrijpen, wan-neer hem de vertcbrikkelijke gevaren van een Duitsche overheersching over Europa opge-helderd zijn, dat zijn tusschenkomst voor tièt recht oogenbhkkelijk slecats dan een nuttig etiect kan ontwikkelen: door bel; oïdenen van aL de e ementen van het probleem alvorens to denken aan de oplossing. De heer Balfour tracbt hem nu gelukkig in die richting te stuwen. De naturalisatie in Engeland. Langs den weg van de'Daily Mail vernemen wij, dat de minister van Binnen-landscbe Zaken maatregelen voorbereidt'Voor het ontnemen der naturalisatie aan aile ge-naturaliseerde vreemdelingen die gevaar zouden kunnen opleveren voor het land in oorlogstijd. Voor de onderdanôn "der geallieerden zullen uitzonderingen gemaakt worden. De laatste proclamatie van den Keizer. Naar aanleiding dezer pioclamatie schrijft de T i m e s ! De geallieerden bebben bun vredesvoorvvaar-den met klaarbeid gepubliceerd. De Duitsche Keizer en zij a raadgevers mogen vreezen, dat het vo.k met oordeelt op dezelfde wijze aïs de Holienzollern's en de militaire Pruisische kastej die den troon^rugsteunen. Het voorstel zal de Duitschers wel dotn nadenken. 't Zijn al pangermanen! De leider der Duitsche demokratisebexadi-kaie partij, het rijksdaglid Mueller Meiningen heelt te Alunchen een rede gehouden, waarin, bij vraagt de verscheiping van den duikboot-oorlog, annexaties en de militaire Duitsche dominatie over Delgië. De conclure is : ai de Duitschers zijn over een en denzellden kam geschoren. De vreemde diplomaten te Berlijn. Aan de Gaulois is het volgende ont-leend : Het beroep van diplomaat te Berlijn is in dezen tijd met aaagenaam. De vertegenwoor-digers der neutiaie landen bij den Keizer worden mede zwaar beproefd door het heer-schende gebrek. Zij moeten er in berusten om 25 tôt 30 mark voor een maal te betalen, waarop aile vindingiijkheid der culinaire wetenbchap is uitgeput, die even wel niemand, zeifs niet den honger bedriegt. Velen zenden hunne gezinuen naar het neutrale buitenland, vooral naar Zwitseriand, om zich te herstellen vau de nadeelige gevolgen van het door de ieiten opgediongen gebrek. Sommigen zijn zelfs in Eiankrijk gekomen. De Eelfé, gezant van Brazilië te Berlijn, heelt met zijn vrouw en zijn kinderen eemge dagen te l'arijs doorgebracht. Men zegt, dat hij zijn voldaanheid niet ontveinsde met de zijnen naar genoegen te hebben kunnen eten tegen behoorlijke prijzen. De Berlijnsche magistraat koopt beentjes. Beentjes, d. w. z. soepbeentjos. Reeds sedert eenige maanden is de handel in gedragen kleedingstukken een monopolie der overheid gewordeçn De magistraat te Berlijn gaat nog iets verder en heeft het recht van aankoop van soep-beentjes aan de particulière voadenkooplui ontzegd en voor zichzelf in beslag genomen. De bedoeling van dezen maatregel is, te zorgen dat het vetgehalte der beenderen niet verloren gaat, wat wel het geval is wanneer zij in handen van opkoopers komen. Tweemaal per week laat de magistraat de beentjes door hiervoor aangestelde lieden ophalen. Zij be-taalt 4 pf. per pond en laat de beenderen bewerken, teneinde er het vet uit te halen, dat dan weder als spijsvet in deu handel wordt gebracht- BIJZOKDERE DRAADLOUZE INLICHTINGENDIENST DUITSCHE VREDESVOORWAARDEN.GENEVE, 31 Jan. De professor in ge-schiedenis Brentenburg van Leipzig heeft een brochure gepubliceerd over de oor-logsdoeleinden van Duitschland. Do prcfcssor verklaart dat België, Litha-uén ien Koerland onder D.aitsch protecto-raat moteten komen. Brie yen Longwy zullen worden ingeliifd tengevolge van economischo noodzakelijkheden. Professor Brentenburg Veiklaart izich tegen aile internationale iuris,< dictiie. DE BELGISCHE DEPORTAT1ES. PARIJS, 31 Jan. Kort geleden is aan go^ondiigd, dat de deportaties van Bel-gische burgers om in Daitschlani en aan het Duitsche front dwangarbeid to ver-richten te Brussel begonnen waren op 22 Jan. 1917 en wel met de gemeenteii Anderlech en Eurreghem. Hier volgt de tekst van den lceizerlii-ken oproep die aan de inwoners welke voor deportatie béstemd ^varen, is toege-zondienGii wordt opeeroepen 22 Januari ÎÛI'? acht uur 's morgens aan het Zuiderstation; te .verséhijnen. In het geval dat u geen! gevolg zoudt geven aan dezen 'oproep, zoudt gii onmiddellijk gedwongen en venroerd worden. Bovendien zoudt gij vallen onder een gevangenisstraf van drie maanden of micen en tôt een boete die tôt 1000 mark kam Redragen. Daar het mogGlijk is dat gii naar een arbeidsplaats gezonden wordt en daar gii in dat geval geen gelegenheid meer zult hebben u met uw familie in .verbinding ta stellen wordt u aanbevolen u te voorzien1 van een stel .linnengosd en een paar roc de) schoenen. Wie een contract onderteekend aan het Arbeidsbureau, Rue Mar'e Thérèse 64, waar werk in Duiîschland en België wordt aangeboden op voordeelige voorwaarden is er van vrijgesteld aan het station te komen. w.g. graaf van Soden, overste en commandant- ■ iiii i iimh ■ 111 ii i ■■ i «i nu il i iw ■■■———n—a——— De raadselachMge zin omirent de ge« heimzinnigo plaats van arbeid, van waar» uit mon geen gelegenheid meer zou hebben zijn zich met zijne familieledem in ver-binding' le stellen moet nauw in verband sîaan met de verzekeringen der Duit < schers, dat de gedeporteerden behandel worden met vaderlijke zorg. j. i HET LEGER VAN SALONIKI. ^ SALONIKI, 31 Jam. In een interview over de mobHisatie der krachten van d« nationale regeering heeft generaal Milioy, tis, minister, van oorlog, verklaard, dat het aan t al der nationale troepen met den dag toeneemt. De .recruteering der klas-. son, die wij onder de wapenen geroepe^p, hebben, geeft resuliaten verre boven onze verwachtingen. Zoo&ra wij in het be-zit zijn van de militaire uitrustingsstuk-ken, wat ik geloof dàt een kweste van dagen is, zal liet ons mogelijk zijn nog. een zeer' groot contingent * op de been le brengen. Aile Helleenen liebben de groot-ete geestdrift voor onze zaak Uit Amerika, Egypte, Cypri's, uit aile koloniën stroomen de vrijwilligera ft)e. Wij hebben ons zelf de zending op-gelegd ons land to bevrijden van het Germaansch-Builgaarsche julc. Met de hulp der bsschermende mogendheden julien wij deze zending kunnen volbrenger Si'AA.NSCH-PORTUGEESCHE BETREIC KINGEN. ' - - "N LISSABON, 31 Januari. Bij gelegenheid van de opening alhier wan een bureau van; hiet Spaansche blad ,,Imparcial" hebben «iej Portugeesche joiurnalistcn een fees.tmaal aan,-,' geboden aan hun. Spaansche collega's. Dg|' Portugeesche minister van biuitorilandsche zar] ken en de Spaansche gezant te Lissaban| woonâen 'ihet bij. D© minister van buitenf"' landsche zaken lioeft in em rede de syml-pa.lijie uitgesproken die de Portugeesche natlai' vjxr Spanje on Koor den Spaansche;n koning endervindt. Legerberichteu der Geallieerden. Vaa het Westelijk front. Het Fransche legerbericht. PARUS. 30 Januari. (Reuter). Officicel avondbericht : Tusschen Soissons en Rei'iisi hefeîjcn de Franschen tweê pogingen tôt een overval gestuit, Het geschut was tamelijk bedrijvig in Lotharingen en eenige sectoren van de y.o-gezen.Maandagnacht hebben" onze Vliegtuigen bivaks bii Etain, militaire werken biv Jiet station Ham. voorraadschuren bij Poletn-bray en de stations Athies, Hombleux en. Ourchy gebombardeerd. *PARÎJS, 30 Januari. Op dein linker-oever van de Maas werd een aanval met granaten. gericht op een "der Fransche loop-graven, in de buurt ivan Hoogte 304, door het Fransche vuur afgeslagen. Zoinder ëenig anaer resultaat dan verliezen ivoor de Duit-Schcrslui noerden van Badon Villers is <3en overron.peling door de Duitschers mislukt; de Franschen maakien gevangenen. In den Bovtn-EJzas werd het Fransche arlillerie-vuar h-,a/iger in de streek ton oosten van dépens Op het overige front yan tijd tôt tijd bombardement.Gisteren in den loop van den dag zijn door Fr'insche vliegers drie Duitsche ivJicg-tuigen in luchtgevechten naar beneden ge-haald, waarvan er een neergeschoten werd uioor Maréchel Hausse, welke tôt op heden vijf Duitsche ivliegtuigen heeft neergeschoten. Het wordt bevestigd dat adjudant Jailler tôt op lieden zes Duitsche videgbuigen heeft verstagen, (vij^f gewone vliegtuigen en een ,,Drache"). Het Engelsche legerbericht. LONDEN". 30 Januari. {(ReuterJ Oft'icieel: /VVii hebben bij de hoogte van Wariencourt ee-n igeslaagden overval gedaan, veel schuil--holen gebombardeerd en 17 gevangenen gemaakt.Wii .drongen evenoens in de vi.iandelijk.Ci linies beùosten Souchez binnen en haven-' dben de vrtandelijke werken. De Engelsche vliegtuigen liebben in don ïiacht. die 29 dezer .voorafging, met goeden uitslag bommen geworpen. Bii luchtgevechten z'jjln drie Duitsche toegtellen vernield, drie andere omlaaggedreven en beschadigd. Van M Zuitjelyk front, Het Itaiiaansciie legerbericht. ROME, 30 Jan. (Stefani.) Officieel: In Trentino de gewone vuurwisseling. Op. het front in het Kustland heéft de vijand kleine over'valien beproefd tegen onze linies t'en Z.O:. van Gôrz en op den Karst. Na korte do.ch hevige ge-vechten is de vijand overal teruggesla-gen en heeft enkele gevangenen in onze handen <;ela(cn. - - Van hetRoemeensche front. Het Russische legerbericht. ^ . . ^ PETROGBAD, 30 Januari. Officieel: ûa in het communiq'ué van 29 Jan. giegesses^' cijfers betreffende hét gevecht op 27 dezer, tein noiordoosten van Jacoboni, behoeenen ver-^ fceiering. Onze troepen hebben 32 officierez en 1126 man gevangen genonien en 12 ma;-] chinegewcren benevens 4 boirmverpers Luit' gcimaa'kt. ■- —.■ . n Fransche Luchtvaart. PARIJS, 30 Jan. (Havas),. Tencinda. een meer volkomen en vruchtbare samen-werking en eenheid te brengen tusschen de luchtvaartdiensten voor- en achter het} front, heeft de minister van Oorlog zoo j even een centraal département in liet le-ven geroepen, staaride onder zijn onrnid-dellijlc gezag. Het bestuur erover is toe-vertrouwd aan generaal Guillemin, die aile toezicht heeft over de luchtvaartdien- ' ' sten en voor afdoende samenwerlting zal ■ .zorgen. Het uit te voeren program be-j staat voornamelijk in het bepalen welke' typen van machines het meest geschifct zijn om de drie eigehen te vervullen, die' de luchtvaart stelt, namelijk de vervol-ging, de verkenning (om de vuurrich -ting te bepalen en lucht-îoio's to maken) en het bombardement. Guillemin zal het bouwen van dezaî machines bij reeksen doen plaats hebben door een zoo hoog mogelijk opgevoerde voortbrenging. De Zee-confei entie. PARIJS, 30 Jan. (Havas). Admiraal Corsi, de Itaiiaansciie minister van marine gâf den afgevaarligde Excelsior ui-t'ng van zijn groote voidoening met den uitslag van de zeevaartbijeenkomst te Lon-den. waaraan hij juist had doelgenomen. ,,De aetie ter zoe van de geallieerden zal d'aar(loor veel s;erker worden. We zijn het nanielij'-' eens geworden over de besie maatregelen, die te nemen zijn te-1' gen de steeds groeiende bedreiging van do Duitsche onderzeebooten." Do admiraal eindigde met te zeggen, dat de drie vereenigde zeemachjen met volkomen verirouwen afwachten, wat er uit hun besliss'ng zal voortvloeien. De groet aan do vaandels. ATIIENE, 29 Jan. (Reuter). De plech-t.'gheid van cfan gioet aan de vaandela( der geallieerden, had plaats om half 4 des' iiamiddags in het Zappeion, volgcns he| VOOrai vastgestelde program in tegen W woordigheid . van de gezant3n der^ geal«^ lieeiden en het Gr eksche cabinet en on-i der loiding van den commandant van liet eersle Griëksche ï%erî'orps. t » Er vicl niet biizonders veor. De 13©-' gàng tôt l-Ct Zap.oeion wji afgezet.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Belgisch dagblad gehört zu der Kategorie Oorlogspers, veröffentlicht in 's-Gravenhage von 1915 bis 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Themen

Zeiträume