Belgisch dagblad

857 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1918, 02 August. Belgisch dagblad. Konsultiert 25 Februar 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/td9n29q90z/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

3de J"aarffangf mijPAa a lois. > o. »7GA abonnementen. per 3 maanden. vooe Nedsrland I 2.50 franco per post. Losse naniiûerB. Voor Sfederland 5 cent. roor Buitenland 7'/i cent. Den Haag, Prinsegrachfc_ 16. jg]^oa^^^d^n^amin^^33^ BELGSCH DAGBLAD tfepscfaijnend te s-Grawenhage, elken werkdag te 12 ure middag. BUREAUX OPEN VAN 9 TOT 12 URE EN VAN 2 TOT4 URE." ' y _ , i i. a-±j l xi x -Ci jm x -l ±i .n. Yan 1—6 regels f 1.—; elk« regel meer f 0.15; Seolame* 1—B regels f 2.— ; elke regel! meer f 0.30. London: Dixon Houie Lloyd» , Avenue £ C. i ParijB: 7 Arenae d'Antin. 7 HET VÏJFDE TAAR. He-t vij'de jaar van don oorlog, is begon-Ben,Zal het den vrede brengen ? Wie weet ? la aile geval zal er geoxi vrede mogelijt Îrezen zoolang Dui.sehland geen twaedi eua ondergaat. Het vijfde jaar begint zeer slecht vooj het Duitsche v0lk. Nog negentig gram brood per dag, ! Hdl groot opgezette offensief van Lu deudorfl in Frankrijk is mislud, na de nederlaag aan de Piave. Het kan den stroom der Amerikaaien ir Europa niei, meer tegenhouden zoornin ak die tusôehenkomst van Japan in het Oos-ten en de conlra-revolutie in Rusland. Von Kiihlmann, die, bpijits «ijn over-eenkom&t met Hindcnburg, en den keizer doox LudeiDfloirff's toedpen wéri o^oieiof-terd. zal het missehien buinenkort belo/ei dat de voldheer, die den tweeden slag aaï de Marne verloor, zal varen als ^'on 'Kluck en iVIolkte. Lule'.idorfl stcunt zich wel is waar ipg op den krooirprins, het zienlijlk hoofd der pangermanisten, doch de kroonprins, die reeds een tiental jai'en lang zijn trader be-strijdt, iieeft op zjj'a geweten Verdun eu thans ook de Manre en de Ourcq. In Duitschland weet men het o yk. * » * Wee Hohenzollern ! _ De keizer is nog plicshtiger dan zi,n jojn. Bij zijne terugkomst uit Noorwegea, leeft Wilhelm. II den 29 Juli 1914 het be-ueht telegxam naar Petrogradl laien zemdepa m Rusland te. dwingen zijne militaire oO'rbereidselen tegen Oosienrijk-Hongii.rije î staken, nadat de Duitsche regieering rie dagen vroeger verklaard had- ex niet ;gen gekant te wezen. Baron Beyens had overigens in Juni 315 in ]>a Revue des Deux-Mondes ge-îhreven dat die dreigende stap van 29 Judo or ilen pas ontscheepten keizer bevo->n wa*i. t Die gctuigenis is cmlangs bekrachtigd )we9st door Dr. Muehlon, gowezen di- ivl^ux M* ~ — c- f • ^ , Van Helfferich, die thans Mirbach te oskou heeft opgevolgd ep van Krupp >n Bohien, den boezomvriend d'es kei->rs, had Muehlon vernoanen dat Wilhelm ; zich ree'ntstreeks met de Ootsfcenrijiksche igeetring hai veretaan om een ultimatuïn m Servie te sturen. De keizer had tevens vei-ldaard dat de ussische mobilisatio tegen Oiosteinrijk hem. >n ca^us belli scheen. Aan Ki'upp von Bohien had hiji gezejd, a,t indien Rusland had gemobiliseerd, hij Let zdu aarzelen dadelijk dien oorlog te itketeaen. De zeereis des keizers naar het Noor-ea was alieen slechts een. list osa des te UE TCESTJiiiO De Duitsct^rs gaan vôort hun. .atÉiiooht ;> de Vesla «a d; ALsuia te ae^bepi. Mis-ihien zuilieiii zlj n^ig vetuler aftrelkkein on- _ W diû(ii druik, va»i F cc.ii ©a de gtiJieiartanissen i liusla-îid. Een iblik op d» \aart tywij^ dW die i'ugtoaîii anlejl groo;© in.eiiij.chcdeia gaat ge-ffl'd terwille van hiQt jarnein. ïïne)Ltem,in Dudt de d'ruk anveriji:hiidieird aan en, da Eran- g,-j;\araje|a lat.jn d^in YijUnd dein tijkl niet ' blazer. Is dit gean bawijis, dai- zij 'JVeir ttldoeiiide troiejoein bsBchildcep, ? Ife Dnittsche(i]is z^jla thans lOv^r de OiMOtj îdreveiii. in lu'.sliind wordfc de totscand bail' voor de uitîplu |'s( er Erugsehe weitten vreeaeui Fluniu dwiugelaindijj heeft hun hei giam-liu Rusàïche voik op den nek gehaald.. I)e oordoji op Mirbach en Eichhorn fiyn ver-hiijr.seteu. ^ jeu vijaud tôt nadonken moe-n gttmmei^ Hij heeft ze immei'a uitge-kt. Daai'vopr is hij o,ok v'Sraintwoordelyk. Reutvf vat overigen» dan toestund sam0n s ToJgt : Iw isija teelkeneai, d'à er op wijzen, dait die uitselxer.-j Ijianeinkorfc m het noordçin, van iwlaiid een offeinslrf zullenj beginnen, i)eza-' eu met. die Finnen, tsgen h©t Zùidelijk ge=. ^ite van dis Moermanlij'n". Er heer«cht bd'j ï Fiu.splie bevolking' Wei eew liejigo vijain-ghekl tegein. DuitechlançL maar regeering i legier «team onder Duitsche contrôla Heb rotai sb'iijdbare mauschatppçn van Set l'ia->he 4 «r, daifc tôt een offensief in sta®ti zal ]n) zal ctq 3>>. 000 wel niât tebovén gaaw. \ de» Kaukasus blijft de toestand -çrg ©m-•8- Er is «rnstige vrijving tussciieaa die uit-el\£rs en dô Turken.-'Eein aanval der ui'ken oo Bakoo schijnt op lianden te zijn ltii>,sehs:u is d0 sterkte van het Grieiksche 8'r tôt op 150.'ù00 man geklômmeai. Er i3 ! î' tcctiemende ontmoediging in Bulga - BERICHT. ^Abonnemenien buiten Den Haag ^en >cheveningBn die te klagen hebben 'ver onregelmatige bestelling van het 'lad, worden verzocht zich tôt het post-antoor van hunne plaata te wenden. betar zijne vijandon te versehalkenl- De keizer had ailes gereed gernaakt vooraleer te vertrakkep. Aan boord van zijn yacht was ; hij in ononderbroken beltrelkkinigen im|et zijne ministers. Hij keordo oiiverwachts j den 28 Juli terug, om een beslissing te neroon. Hij had zijn staatssecretaris voor • buitenlandsche zaken, von Jagow, in die oawétendheid van bijna de gansche ondletr-handelingeu gejouden, waaruit de o-orlog ■ is voortgevloeid. Dit her'nnerde nog einde van de vei'le-den de Italiaaaische geschiedschrijver Gu-. glieln^o Ferrero in de Revue Hebdomadaire.» * • De neutralen, die zich de h an den was-, schen als Pilatus en zoowcl de ^entralen als de geallieerden in deazelfdon zak ste-L ken, durven de waarhcid niet in het ge-i laat zien. Het is gemakkelijiker den struiavogel na te do'en, maar is het verstandag ? Zij die kermein en met afschuw spreken van de „wereldonteea-ende" tragédie en zelfs nu de neutralen oproepen om er een oinde a,an te maken, vergeten, datdianeu-i-ralen Iafhartig gez,weg.en hebben toe» B«l-gia werd aangevallen en oiverrotnpeld. Het uur der tusschenkomst is voorbij. De wijizer draait niet achteru't. Het is niet uit pure liefde voor dan vrede dat <de neutralen van tusschenkomst spreken. Het is alieen uit baafcz ucht en uit vrees dat hoe langer die oorlog, duurt hoe groo ter de kans voor de onzijdigie staten wordt in den maalstroom medegesieept te worden. Biovendien bestaat er voor de neutralen bijna. ^ geen middel inieer om nog zoete winstjes te maken 0p den k0p van beide oorlogspartijen. Zij zijn voortaan op eieen inlcoansten aangewezeta. Beteekent gansch hun pacifisme ieta an-dera ? • * c Er zal maar een duurzame vrede zijin wanneer Duitschland ofwel Hohenzollern FisW " van "aile Kie<ur verjaagd en we mee-nen dat de tijd nog niet gtekomen is ; ofwel Duitschland verslagien wordt als Napoléon te Waterloo. Dit zal gekeuren wanneer in dit vij'de oorlogsjaar de Amerikanen ea de Japan-nnrs .met a) hunne krachten zullen klaar . zijn. ' Tegen een gansche wereld gewapende vijanden kan Duitsichland het niet volhou-den-Het vijfde jaar zal het jaar dep victorio wezen ! Léonce du Castillon. m Hij bekeert zich- Het Vlaaiïisch Korrespondenweb'ire-.iu — I van dlein Raad van Vlaanderen - deelt aan de Duitsche aktivisdsche alaqd.es van België een kanttee(kening.s.kon vnn \iij-Belgiië mede, betrcf.'ende het B e 1 g i s c h D a g b 1 a d. Proficiat, Vrij België ! Een priester had onze aandacht geves-tigd op het zonèerling feit, dat, tijdens de afwezi^heid van den heer Vam Cauwela-ert, V r ij B e 1 g i S i>pgesteld was door de re-daciâe van het anti-kleirikale I» a a t s t e N'ieuws: Hoste Jr., Abraham Hang, Demaeght en • V erdeyen. De jonge Hoste, die zich treurig ver-maard heeft giemaakt door Van (Jauwe-laerts mémorandum publiek te loochenem, hoew^el hij "wist dat het bestond, heeft het artikeltje naar zijne unfaire gew<onte ver-valscht.Hij schrijft immers dat bew.-srd werd d^t Vlamingen, dlie t(\t de liberal'e opinie behooran, aan zijn wesiiblad medeweiteen, wat gebeel iets, an der s is. De schcldende Hoste verwijt ons dat B. D. verschenen is onder de hoede van vrijmedselafljrs ! ! ! Wat onnnofwele jongen, hij die vergeet dat hij zelf louveteua van de loge is, waarin ziijm alleszins achtlng&vvaardige va-ccr een hoogen gtraad bekleedt. Bius troik Vain Cauwelaieirt, kaitholigk ka imieirlid, van leieJr met romand van de vr^jU mietselarfll, zcoals de jonge Hoste. >W!ait ziegit de geiestelijlkheiid. vain zulk gie|zeillschap? En hoe ootrdiaieilieiri da ainti-Herikaillsn den aman van het „Laatste NieRivvs", die xnleit «en hnn-mer teigeinstrevieirs knioieifc? Hoe twieteslaichtig de zoon Hos'ja is, bli jkjt uit het violgendia. Hiijl onitvangit ter zijiruen huize min of mielefr activistische priesters, en pateirs aan wie haj geld geiefft voor hun gfdsdienstigia w^fd-en. WWawieier een katho-liefc die pmiiesters oipimietrkzaam maakt op h^t famatiek |ein wfiïgieilijk apcuti-Mieqnikaiismiei van dein schieinlkleir a'ntwoorden! zjjl nog ,,Hij blei-lkieie|r| flicjh". Non olet. Belgen, steuni het werk Home voor Oorlogsweezen Oude Weg 78b Den Haaa. Zij onteigenen ook de Viaamsche schrijvers. Mie(n scfhrijtft aan de- N. R1. Ci. „Dr. Fr. Htthner, die reeds eeta vier-talng leverde in het Dnitsoh van het Middeieeuwsohe spel Lanceloot en S^ndet ryn, welke te Brus&el ©n te Dusseidorp ten tooaneele is gebracht, heeft in de Insel'verslag een' „FiiâimiisdhLes Novellctobacih" l'a ten vwschynen. Dit werk bevat e._n twin, t'ig novedlen' van nog levend© Vlaamscihe sohrijlvers, waaronder ran Cyriel1 Buysse,. Frans , Versohooren Félix Timmermans, Augugt Veivneyien, Karel.van de Woestijlnei, F. Toussaint van Boel'aeaje, Herman Teir-ilinck, Maurits Sabbe. Da Berner ConventLe t bescheirmt de Viaamsche solirijvers in oorlogstijid niet tegen dusdanig gebruik van hun werk." De 1 obkomst voegt er vcny.nig bij;: „De bovenstaande beschuldiging, door den gehoimzinnigen „inen" uitgésproken en gaarne opgenomen in de onder leiding van Johan de M,eester staanda Kunst-ruhriek van do Nieuwe B&t!erdarasahe Coui-ant, verdient een woord i,or opheldeuing. Wijl liehben bij een .vroofiera idergelijk0 Duit-sehe uitigave van Viaamsdie sclrrij,vera deize zaak al1 eens reoht geziet, toen er ooli in de pers zulke vordacJittriakinge,n vei-i schenen. De „men" w©et natuuriijk wel bâter, maar het publiek blijXt onkundig van de waarheid, wcike (naar wjj1 v©r-nemen) deze is : Dat de in Vlaanderiejn varblijvende schryvere allerjniust het ho-norarium deirven, dat hun voor dergeigko uâtgaven toekom-t." Wij hebben bovenstaande aan Cyriol Buyssia onderworpen ( die verklaarde nicts Van de geheefe zaak al' t© weten en iaan niemand een toestemming tôt verta^en t1© hebbben gegev©n, die hem oofc niet ga-vraagd werd. De bekende sehrijver vroag of we dit bock niet in handen hadden of wa niet wisten wejka novellen van beim aidus zomder zijne toestemmdng ver-taald zijn. Het spreekt vaa zelf dat hij geen homorariuim ontvangen heeft. Dit zal1 ook wieJ het geval zijn voor August Vermeyien, K. Van de WiOestgne, F. Toussaint, Karman TeirJinck en M,. Sabbe. Een pro-Duitscho en pacifische uitgever dit jaar pubiiek geprotesteerd tegen de schending van de Borner Convertie door Engeland. Hier is een prachtige gelegani heid voor hem om de Viaamisohe schrijvers te verdedigen tegen zijne Duitsche vrimden, die dezaiitde Cionv<i.n[ie overtre,-den en die iineilectueeie ied^n van het „briidervonk" tegen wil en danx onteigenen zonder een pfennig v&rgoeding, zo.oals de Belgen in het algemcen behandeld worden. Er is daar stof voor een sohoan âr-tikelL — . DEFAITISME. HULLEBROEK. De G-entsche foaze" die zich mel zijne familie de weelde kan veroonoven als een smoorrijk 0. Wr. in het hotel! de Witte brug aihier sedert jaren te verblij'ven, heeit zjch eindelijk over het lot omzer ge-interneerden ontiernid. We zeggen emde.:ijk want, nadat e;ke Belg zich zooals het zijn moest, verbetexing voor die 'Ongej.uk-kigen hau gevraagd, is die iiedjeszangeï aohbeir het net gaan visscihen. Hij heett het derwijze gedaan, dat zijine jeramiade opgenomen , werd door het Viaamsche Kitiuws van 30 Juli en dat nog als" hooidartikel. Bedoeid is hier het blad van Borxns, die bezig, is een Viaamsche garde tegen het Belgische léger op te ruht.en. Onze militaire overheden handelden dus voorzichtig door den taegang aan het loger aan iemand te ontzeggen wiens lied en woord dienen om Duitsche propaganda te versterkea. Hullehroek is lid van het hoofdbestuur van het anti-Fransch VHaamooh Belgisch Verbond. „DE BONNET ROUGE". Een Duitsch. krantje De Nieuwe Gont-sehe Courant, dagbiad voor Zuid-Neder-land, met permissie, van 28 Juli drukt niet minder dan vier anti-Engeisch© ar. tibelen van den Bonnet rouge in Den Haag. (\ Het Viaamsche Nieuws van Antwerpen drukte ook op de le bladz. e©u artikel 'van hetzelifde krantje tegen de Belgische uitgewekenen, waarvajn zijne redactie het sehoonste ornament niet is. Hat geld dat Stauning uit Duitschland bakomit moec tôt iets dienen. QUID? De Ned'erlanische bladm hebben ajemeld dat ds. G'ran en een Hollander wel behou-den te Lonien waren aaingekomen na die achipbreuk van een vaartuig van heit laatet vertrokken konvooi. • Et wordt ook geaegd dat de post niet aan boord was van het verzonken sehip. 'Bi&'gische faimdiien zijn zeear ongeru&ten zouden graag vernemen o* gieene Belgen aan boord van het schip waren. Zoo ja wat is hun lot ? Uit Rotterdam wordt ons glemield dat aile pasgagiers, die z'ch op het sezonken sehip bevonden, geréd zouden zijn. La; t on-: hopen dat die giede iijding of-ticieel zal bevestigd wordcyi. , ' > Legerberichten der Entente. Nieuwe successen der Fransclien. De zak bezuiden de Vesle is opnieuw vernauwd. — Nieuwe veroveringen. — De strijd in Albanië. — Lloyd George over den economischen oorlog. — De moord op maarschaik Von Eichhorn. • ■■■<? Vaa M Westelijk front Het Amerikaansche legerbericht. .WASHINGTON, 81 Juli (R eu ter). Of Scieel :Zuidwestelijk Van het boschvanMeu nièra hebben wg na ee,n scherp geveah met de bajonet den vijand in het bosfci gejaagd. namen Boas-'de.Grimpettes en bereikten het dorp Ciriges. ; Het Fransche legerbericht. PARUS, 1 Augi. (II. N. Draadloos). Il de streek ten Z.-W. van Reims is een Duit schen aanval1 op den berg van Bligny n,a een levendig gevecht algeelagen. Dci Diurt-soheirs voerden verscliiilende overrompelin-gen uit in de streek van den Four de Paris en op den rechter Maasoever zonder- eenig voordeel te behaleh. De Fxanschcn braelt. ten hun veriiezen tœ en maakten gevanga-nian,PARIJS, 1 Aug. Officieel avondbericht Ten N. van de Ourcq hebben dei Frainschem tezamen met Britsohe aeoheden d© Duit schars geworpen uit de stellingien, waai-ze zich krachtig aanklampen tussiehen de streak van Plessier—Hulen en de rivieir, De Franschen namen de hoogte ten N, van Grand Rozoy, trokken het dorp Beug-niaux voorbij, bereikten Oramoiselle en Oramaille en maakten op dit punt ern vooruitgang van zoowat drie K.M. Zes honderd gevangenen zijn hun ge -bleven.me&eilp,S'qî'f" v— Ten N. van den weg van Donmans naar Reims hebben de Franschen na een hard-nekkig gevecht^het dorp Romigny. vbr -overd en een honderdtal gevangenen g© maakt. Het heele aantal Duitsche gievangenen op het slagfront van de Marne en Champagne gemaakt in het tijdperk van 15 Juli het begJn van het Duitsche offensief en den 3lstea bedraagt 38,400, o.w. 674 olficieren. Het Engelsche legerbericht. LONDIJN, 1 Aug. (R e u t-e r.) Officieel avondbericht. Niels te meldem. Het aantal gevangenen, door de Engelschen geduren-de de maand -Juli gemaakt, bedraagt 4503 waaironder 89 officieren, BON DEN, 1 Aug. (R eu ter.) Rie^er ver-neiemt, dat da Diuitseheirs bij hum terugtocht uit de zaksie^ing aan die Maiwe geien groot aa.ntal kanonnen verloreia helabein, maar zij warein gienoodzaa'kt groota hoevtelheden ina-teriaal en miunitiia in den s'aeielk te laten. Deze war,e|n ten noorden van de Marine bijeieingebracht en tooiruen dus da bedoeliog van den vijiand om met grooii® s'.Tijiakraohiten de rivier ovier te sbeâaen en in de riciiiing Parijs op te rukkian. Dia aanwijzin,0ea van het eogeiublik duiden eP op, dat de Duiitschers van plan zijn ongeveieï op liun huidige liinie stand te hoiudiew, maar hei» lijlkt onwaar-sohijlnlijk, dat zij die linie vooa: Iiangen tijd deuikein ta beBeitten. De vijiand heefl. nog slechts aciit veirbindingswia ei voor aan- en afv.oeir. Dat sehijlnt nauweiijks voldoenidje voor tien groot aantal trcieipen in zaksLeliing. Men is ga::ieigd te gelooven, dat de D'irit-schers zekiàr'to't de Veslerlinie en misschien over de Aisniei terug zullen Lreikken. Sinds het biegin van den slag: o>p 15 Juli hebben de Diuitschers 71 divisies in heit veld gebracht. Prins Ruprecht Leichikt iop het oogeinblik in hiat geheiel over sliechis engeveer 20 divisiën. , Voor het eetrst sedert 21 Maart overtref-ftn de oiriaang'etaste- reserven, waarover de geallieerden beechiklcen, de onaangetasi» re-stirven van diein vijoïid, ondanks het feit, dat de vijiand in hieit algeia.e n nog de numerieKe meeirdarhieid heeift op het geheel front. De Duitsohieirs hebben nog niet geheel het initiaitied: vertoren en zoo ze niet in st.aat moehten zijln eiep. nieuw offensief te iGindeTiniamiein het wesfceJijfc front, zoo kun-nen zij nog troep,e|n naar andera gevechts-tetnwiniein overbrengein en het is altiyd moge-ldjK, dat zij in de eyrst koimenda maanden een offensief hetzijl in Italië, he'pziji in den Balkan iO(ndieir|nleimie|n|. Jjùcômoltieven uit de Veireen. Staten naar het We s t ë 1 ij k front. WASHI^aTON, ri Juli. (R eu ter). -Naar wopdt meegedeald heeft het depiatte-ment van ooo-iog 510 locomoiieven bestch'i, die Ç 25.000.000 zullen kostc.n, en die be-stemd zijn yoor dt> militaùe spoorwegen van Frankrijk. Binneii;kort zullrn er 10.000 g'or'lereiîiwagens word°u Itedeld, dio $ 1^ mil'ioen zullen unstr.»- ' Van het Zùidelijk front Het Italiaansche legerbericht. ROME, 1 Aug. draadloo3 ) Op ' eenige punten van het iront v/asde ploat-" selijke gevechtsbedrij'vigheic. den vorigea ^ n,acht en gisteren levendiger. In het Ledro-' [ aal stootte een onizer verkenningsaideelin* gen op een vijandelijfca patrouille, jceigt i haar. op de vlucht en maakte eenige g©, vangenen. Op den Monte Corne (JVallarsa) en op ôe Z.uidielijke hellingen/ \ an dei^ Safiso Rosso zijn vijandelijke atieclingon,-die na ean hevig voorbereidend geschut.5 vuur onze linies tracliiten te nade-ren, blc©. dig afgeelagen, dank zij de waakzaamheid der verdedigiea'S en het spoedig ingrijpea' van d© artillarie. Op den Asodon© werd een vooruitgescho* van viiandelijike post door een ôtouto over* rompeling varrast, waarbjj i-wto oflidieien,* twee onder-ofificieren en 12 soldaten ge-" vangian weiden gemaakt. \ In luchtgievecMen zijn drie vijandeiqk# vliegtuigcn geyeld. _ ' - Van de Turksebe fronten < I » , , Het Engeische legerbericht. IJ0NDEN, 1 Augustus. (R©uter). He| département van oorlog maakt het voty gende stafbericht uit Aden bekend : f Onzia ruiiterij heeft ©en vijandieilijkeni troep ten W,. van Sjecihotman verstroiotiidj en 20 man gedood. ■ ?? i i - En gel ciie viiegers aan het werk. 1. 31 Juli. (lieuter). Mededeflt( ling van het luchtministerie : Onze vlieg^ tuigen bombaideerden op 30 Juli het sta« tion van Lahr en wierpen ook 2000 kgf» bommen in den nacht op 30 dezer ojj de Bosch-Magneto-fabrieken, de Daimlfer-fa, brieken en het station van Stuttgart. Etf brak aan dat station bi'and uit. Voorisi werden vcrsdheidene bommen geworpen op( het station van Hagenau, en de k-izeme, op het spoorwegemptacement vain Remeillj en op twee vliegvehlen. Onze vliegtuigen vielen in den ofihten® van 31 Juli het staition va,n Coblentz aan. Varder werden twee aanvailen^ g|e4 daan op het station en fabrieken te S,aar^ briicken. In een fabrieit nam men omfci plodfingjan waar. LOiNDEN, 1 Augustus. Ql e u t e r.) Officieel: De Engelsche vliegtuigen bij da Encelsicbe troepen in Italië vernietigden in de maand Juli 66 vijandelijke vliegtuigen.' ( V er x^iitéche vliegtuigcn ontbreken. | LOiNDEN, 1 Augustus. (.R e u t er.) | Wij velden 26 vijandelijke vliegtuigen, 9 and©re kwamen stuurloos neer, i Biitscba vliegtuigen worden vermist. Wij wierpen 15 ton bommen met goeden uitslag. Gedurend© den nacht hadden wij ruini 23 ton bommen geworpen, waardoor zwa- . re schade aangericht'werd aan versrbeide-ne spoorlijnen, onder andere die 1^ Karne< rijfi en Rijesel. LOiNDEN, 1 Augustus. (.R e u t e r.) Het luchtministerie deell mee: vliegtuigen hebben vandaag fabrieken te Diiren ge-bombardeerd en brand veroorzàakt. Alla . keerden terug. Ben tweed e formatie viel de spoorlijn en fabrieken bij Trier aan. Ze vernielde drie vijandelijke toestellen. F.c'n Bntsch keerd© niet tea'iig. ♦ I ! Duinkerken bes(?hoten. De Matin deelt mede, dat in den nacht van 25 op 26 ■ Juli Duitsche vliegtuigen' over Duinkerken zijn gevlogen, 60 lucht-torpodo's van het zwaarste kaiiber i^p de stad wiarpen en een belangrijke mafcerieele schade aanrichtten. Op 26 Juli b^gon de baschieting met het vèrdragend geséhut. Wordt de vérdeeling van het Belgische leger aangenomen, dan keer ik naar België niet meer terisg. K0NING ALBERT. Vroegjaar 1918 Belgen brengi, een bezoek aan de bestendige tentoonsteiling der Society ®f Friends, Pleiterijkade 12 (bij liai Hoîlandsche spoor)» Œbîi Haag.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Belgisch dagblad gehört zu der Kategorie Oorlogspers, veröffentlicht in 's-Gravenhage von 1915 bis 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Themen

Zeiträume