Belgisch dagblad

1005 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1918, 01 August. Belgisch dagblad. Konsultiert 14 Juli 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/2z12n50b97/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

3de Jaargfang w - III I || f ^ON O EUfcï >AO- 1 AUârâ'rus 19IB, T -SST^Si"®^ v? -fr £ \ BONNEMENTEN. r/plt 8 maanden Yoor Nederlaad . 2.50 franco per post. Loase Voor Neder d 5 cent. -CBuitenland 7'/, . 'Ipen E«*. Prinsegrackt 19. feleiooP —-1— BELGISCH DAGBLAD Versctiiioenfii te 's-Sa-sweRbage, eîbeia werkdag ie Ï2 us*e nt^sâag. RE AUX OPEN VAN 9 TOT 12 URE EN VAN 2 TOT 4 URE. ADYEMENTIEN. Van 1—5 regels f 1.— ; elke J regel meer f 0.15; Beclamee 1—6 regels f 2. — ; elke regel meer f 0.30. London : Dixon Houae Lloydi Avenue E C. Parijs: 7 Avenue d'An tin. 7 Water in den wijn. De Duitsche „Siegeszug nach hinten" zal trel niet bij zonder naar net genoegen zijn Van de Duitsche Kriegsherrn, maar toch Wenmin in den smaak vallen van de heeren îctivisten en hun aanhang, die den bodem Onder hun voeten voelen wegzinken. ifog verscji in ons geheugen ligt hun proclamatie aan het Duitsche volk waarin »ij o a. zeggen dat sde uiteindelijke zege van Duitschland nabij is," waardoor hun uit-foepen van een zelfstandig Vlaanderen ondei Duitsche .bescherming, eerst kâns van be-jtaan krijgt, die zonder Dui tschland s huip niet tôt stand kan komen. Hoe landsverraderlijk dat stuk er ook uitgezien mag hebben, nieraand kan spijt gevoelen dat het de wereld ingegaan is, omdat de activisten daarmee zelf hun ware karakter hebben geteekend, waaraan voor dien lichtgeloovige zielen niet konden ge-looven. Boe dat door niet-verblmden be-grepen is geworden, blykt nog het beste uit deze aanhaling van het H. v. d. Dag 8). „Autoriomie voor "Vlaanderen door Duitschland gewaarborgd? Ken lokaaS kan zôô rot zyn dat zeiis de hyena-er zijn neus voor optrekt, maar de zich noemende „Raad van Vlaanderen , emeekt erom;'. -- , .. jSTatuurlijk, de activisten weten wel dat zij van ni'emand anders dan van Duitsclieis huip en steun kunnen verwachten, want BChreet hetzelfde N. v. d. Dag: „In Entente-kringen spuwfc men op hen, bij de neu-Hralen worden zij veracht". En verder : „Zells in Duitschland zullen verstandige tnenschen loyaal genoeg zyn om het weik Van deze -heeren naar waarde te schatten, en noch zij zelf noch de Duitsche regeering kunnen zich inbeelden dat men hen a u se ri e u x neemfc." Onder den drang der omstandigheden ech'jnt die veronderstelling wel bewaarheid t* worden. Minder dan ooit moet het den Duitschers wel duidelijk worden dat zyj België niet zullen in niet kunnen behouden en daarom be-ginnen ze al metwatsrin den wijntedoen. , Viel Feinden, viel Ehre. ( Elke dag, die komt, brengt zijn vracht-je scheldwoorden uit de anti-Belgiscàe pars voor het Belgis.oh Dagblad métis. Duitsche, Buitsch-aktivistiscihie, Groot. felerlandsche, pro-Duitsche bladen van Rolland, zonder le gewagen vaii cakel© paciEische, passivische-aotieve en defaitisc.be Iweekbladen, die zic-h nog Belgisch noc-tan, schelden om strijd. op ons_ arm blad. Niet minider dan de F, rank Je u* r t e r, het orgaaa der Duitsche ploetokratie en, ïiaar mon beweert, het eersta blad vain Duitschland, zong dan 29 Juli ook in jdit koor en noernide oins: ,,das antiflia-toiische in Haag erscheinende HetzbTatt „Bcig,isches Dagblad". i A'ati-Vlaamsch î ! E'en HoUandsch blad, welk i,ti de beste ternie u verkêert met heit Daitsohe getzanjt-sebap in Dm Haag en sederl 3l/2 jaar in Bei'gië te vergeeis de opeabare denk-wijze poogt te vergiftigen, al'smede het aktivkme en ae aktiv'is'ten koestert om Kidenen die we later, in het btevngid Betlgié^ zullen bekend maken, heeit oaa® hlad dezer dagen ook een anti-Vlaamsch ilad genoemd. Met gretigheid hebben de Maadi"ï der kommandanturen rain Ant-wt!i) ; i, Brussef ea Gent zich op dat Voor il geworpen, als de miserie op. de Iseereld. Wdj verheugen ons in den iieer.- dat % zoo pro-Diiitsche als anti-Belgiscbe ooo-ranfc sa de Frankiurter, alsmede de Près-sa-abteilung in België, het zoo roerend -fins zijln. Dit trio is bdjizonder gekwa-ificccrd oui ons oioaen naam van Via, iiog t© ontzeggen. Strijd dan uvv letven lang voor Vlaaa-feen, zija volk en zijn taal; b&steed, îpijts vervalging en broodrooi, er uwe bestc krachten ea het enthousiasme uwer jongo jaren aan; dicht en schryf oin w Vlaanderen te verheerlijken; maaà u caarvoor vijanden, die niet vergeven en -Jiiet vergeten, zel'fs niet. als hec ramp^ ^alig lot des vaderlands dit vergt; sticht • laamscho strijidmaatsohiaEpijen; wees de ®1-ste oui tegen Vlaamsohe ministeis de Vl'aamsche hèogesohiojoil voor den Vlaam-, scheai kiezer te vcrdedigeln op gevaar ai dio heeren te doen tuimelen; heb dan gien yerleden van strijd achter den rug; weeis Jûa.ar Yl'aamsoh van geiboorfce, aard ein toize, taii van eeuwen geworteld in Vlaan-crcu ; breng uwe kindéren op in ihuninie tooeJertaal en niet in een vraemde, zooals ® vele paradeilaming<iten; sfci 'mets af van uwe ideën, waajwx>r gij m-eei' dan ' 6ytig jaren ijvert, maar verdedig ook JW België, ans vadcrland^ hare eenheid, aar ouverdeeld leger in broederlijke lief-. lnet de Walen. — dan komt een «itscnér, een vijand, wiens vuige roi I l russe! wij gekend hebben, een onsU taaptu -uit V1 ghetto van Franktort ottn schiij^en dat wii aati-Viaaruscli ' en een anh-V lamiag zijnl h. t niet verraakeïijik ? : Wij kennen al de verklaring van von Hertling, onvoldoende nochtans, enhetver-langen van Scheidemann om „ronduit te zeggen wat met België moet gebeuren, ni. dat wij het teruggeven." Dat matiger optreden van de Duitschers dat nu door hun weer verkeerd geloopen offensief aan de Marne nog wel wat minder zal worden, is verontrustend voor de activisten en ze moeten nu wel op heete kolen zitten, zij, die zoo vurig een Duitsche over-winning wenschen. ' Daar komt nu nog bij dat ook deDuitschers gaan inzien dat niet zij, maar de Vlamingen •zelf in een Yrij België hun eigen nationaal leven zullen regelen. Daarover schrutt de j Mûnchener correspondent van het Oentrum die meent dat hier in Holland te weinig aandacht wordt geschonken aan de uitingen van een deel der Duitsche Centrumpers, dat zeer matig is in zijn beschouwingen over het Belgisch vraagstuk. Hij wijst daarby op de Augsburger P o s t die in z\jn nr. van 7 Juli pleit voor do eenheid van België, waarin Vlamingen en Walen tezamen een gezin uitmaken, wanteeuwenlange.gemeenschappelijkestryd en gemeenschappelijk leven vormden de Belgische eenheid, waaraan Vlamingen en Walen gehecht zyn. De Vlamingen willen gaarne hun nationaal eigen leven, e venais de Walen. Maarzegtde Augsburger Post weinig vleiend voor de activisten ; „Maar als Duitsch geschenk willen zy dat niet, slechta als Vlaamsch werk, vrij en zelfstandig verkregen langs den weg der zelfregeering. Als zoo nu meerdere duitsche bladen gaan schryven, en daar is wel kans voor nu de goede kansen voor hun wapens schijnen te verdwijnen, dan zal het er voor de activisten niet beter op worden, en kunnen zij het tijdstip tegemoet zien waarop zij ook door de Duitschers worden verlaten, en gaan Borms en zijn volgelingen een leelijke pyp rooken. J. J. VAN DER WEIJ. » Grof geiogen. lu lrot o-kAfcW.VV/i-Ol * CVUL ouav^-Cwv ««m». Terwagne Komt het volgende voor : * „Gij zegt sinds ll/2 jaar niet meer te schrijvon in bet ,,Belgisch Dagblad". — Soit ! — Gif sehrijft ea- imderdaad niet in; gij geeft uwe orders telephonisch en op d© wekelijksche bijeenkomsten aan de redak-tie. Ik had dus op die vergadering moeten zeg.gon: Het ,,Belgisch Dagblad" is de krant, waardoor Dr. Terwagne, de zich nog steedi noemende socialistische afge -TOatrdigde spree\t. Maakt dit verschil ?" De mouchard, die eens door het B. D. betaald werd om pijpan te rooketo, heeft genosse Oudegeest voor den aap ge-houden.Sedert 10 December 19 is Dr. Terwagi-ne geea bestuurder meer van ons blad. Hoe zïou hij dan orders per telefoojn gie-ven ? Bovendien is onze telefoon door de achaarschte van de gemeentelijke kabels sedert twee maanden buiten dienst en we zijn nog niet aa<n een ander toestel aan-gesloten.2. Er zijn geen welcelijksefce bijoenkom-sten der redaktie. 4 Het is dus een patente leugen te bewe-ren dat Dr. Terwagne in ons blad' sehrîjft o! door ons blad spreekt. Met ons blad heeft hij niet meer uitstaans dan met Het Volk. Oudegeest heeît zich door verdachte individus ooren laten- aannaaien en zich be-lacbelijk gemaakt. De activisten en Luxemburg. Diein 1 Juli melddem wg hier dat op vetrzoek van de regeering van net groot-hertogdom L,uxemburg, de Belgische regeei-ring zich tôt de Entente had gewemd om van haar te bekomen dat de geal-lieerde vliegers het grondgebied en d© ■stad Luxeanburg zouden sparen. Engeland en Frankrij!k hadden daarop bcloot'd, dat de geallieerde vliegers dezelfd© voorzorgen zoud'etn nemen ate wanineer zij in België de militaire doelen bombardeerein. Weben de Luxemburgers ' hoe de Vlaamsohe aktivisten over hen oordeelen. Eetu van die landverraders schriji't uit Brussel1 aan het GAot-Nederlandsch,Ai-duitsch weekblad De Toorts, die uitge-geven wordt onder de bescherming van dm heer de SavorniruLohmjan, gewezein iministeir van hinnenlanidsche zakea van Nederland ; j,Eeoi „speciale sympathie" houd©a wij er nu weï niet op na voor het Gnaotn Hertogdom en zijine bewoners.'1 De Belgische vliegenier Willy Coppens. HAVRE, Si Juli. Kaning Albert heeft 7.<m4'àg de rozet van. officier der Iu'oônorJe ea het ridderkruis deir Leoj^ltl^orde aan 'ui-tenKiat-vlieger Willy Ooppena overhandigd aie ondfârseheiding; voo» de door hem behaalde overwinningen in die lucht. Dajarna hebbcm diel troepen voor don geùe-"Werde gedefileerd. (N.R.C.,1 De propaganda der Duitsche pers in Nederiand.^ pVIeer dan eens- hebben wij hier go-wezen op de propagande, der Duifsche pea's in België. jWp hebben hier ook getoouid dat de aktivistische bladen ujit Antwerpen, zoo-aïs De Nieuwe Tijd van Joris, de' Eenn draciht van WiTdiers en AdeKons Heii^ derickx, het Vlaamsohe BfieuWs van Borms en Verhufet, de AntwCrpscho Courant, alsmede de Gazet vaft Bmssel vain 11. Declexxq en de Nieuwe Creintsch© Courant van Primo en Van Boy, met de, auto van den ' Duitschen koerier van AntWers petn naar het Duitsch gezantsohap, L-xix-i ge Vijiver'berg, te 's-frravenhage, w'oade|ft vervoerd. In dit geza ntschapsgeb ouw worden die krantein gesorteerd en uitgedeeld. Ook hebben wij er op gewezen Idat De Nieuwe Tijid yan den anarchist Jolis onder band naar geïnterneerde îeden van den bond der socialistische Bclgiisclie arbeâders van K. Huysm-ans, wordt ge-stuurd.Hoe het Duitsch gezantsohap de adresse®. van die» ledea kent, is gemiaikkèlijk te raden. De expeditie gebeurt door de £Lrma G. L. Vermeulen ea Ciie., 's-Gravenzaa. deîaan, 120, Den Haag. Het blijkt uit een circulaire, die we hieronder afdrukken, dat gezegde firmia die Duitsche biaden uit België in Hol-. land verspreidt, ook onder niet soc. ge-inteirneerden te Rotterdam, Scheveningen, Haidieaw'ijk en Zeist, tegen ongeteieind'en. iagein abonnemeoitsprijs, lager dan van vele Neiderlandsche dagbladen. Onnoodig te zeggen dat de Belgische bladein waarvan deze circulaire gewag maakt, Duitsche zijn. Men zal1 willen op-mieci'ken dat de Duitsche Gazette ides Ardemnes/ van Charleville, ook onder de Belgische bladen wordt gera.ngsohikt. Le Messager de Bruxelles en Li Belgique vàn Brussel zijn de eigendom van de gebroeders Ilutt en de Duitsche Bank. L'Information is door een Duitsche r op-giesteld. De Revue internationale is het blad vain dein Duitschen financier Wôl-i helim Vogiel, die dé zaken der Hutt's beredderde, vvaaaeer zij door de rechtbank van Brussel' werden veroordeeld, der fkma Vermeulen s Sinds eenige weken zendeai wg gereu geild eenige Belgische bladen ter kennisM making toe. Door het enorane aaintal welko wij daaxi van omaetten hebben wij spéciale condi-tiies kunnen bedingen en is het ons dan ook mogelijlk deze bladen tegen ^ngie-kend lagen ab onne me n t s p rijs in het buitenland te leveren, waarvan U zich kan overtuigen door 0.3. abonnemenfcsvoor-waarden door te lezen. Deze zijn voor : „LE MESSAGER DE BRUXELLES", Dagblad in de Fransche taal, fl per miand fianco per post, alzondérlij'ke nommer» 5~ oeint. ^L'INFORMATION", id. id. ,.LA BELGIQUE", id. id. „HET VLAAMSCHE NIEUWS", Dagblad in de Hollandsche taal f 1 per maand franco per post, afzoïnderlijke numimers1 5 oent. „NIEUWSBLAD VAN ANTWERPEN", id. id. , ANTWERPSCHE COURANT", id. id. „GAZETTE DES ARDENNES", vorsc.hijint 4jmaal per week in giroot formaat. (Fran-schie taal) en geeft driemaal per maand ©en zeer intéressant en keurig geïllustreeni bijvoegsel; abonnementsprijs met iliustratie f 1.20, zonder iliustratie f 1 per maand, afzonderlijke nummers 5 cent, iliustratie 10 ceint. „REVUE INTERNATIONALE", wkb'ad in de Fransche taal, behelat het ^ voor-naamste O'p politiek en econoimisch ge-biect, is het eenigste Belgische blad- het-welk financieel nieuws geeft en o.m. aile BelglscJie en andere fondsen noteert, abon-nementsprijs per maand f0.50, atzonderlijke nummers f 0.25. Deze bladen zijn niet alleen voor de B'eilgen en andere vreeimdeli,ng&n intéressant, dooh voor al1 voor de Nederlan^ der s, terwijll1 zij door den lagen abonne-mieintsprijls, (lager dan van tal van Nederlandsche dagbladen), binnen ieders bereik liggen. De bladan worden in den regel1 denzelMen avond vain liiun versohijlnen met den laatsien post nog be-zorgd of uiterlijk den volgenden miorgen per eerste post. Geli.jktijdiig met deze zMiel en wtt u als drukwerk, van aile liâer genoemde bladen nogmaals een exemplaar en neimen de vrijlhteàd hierb'iji een besteil-kaart in te siuiten met ihet verzoek deze ons toe te zenden. Voor uwie ge&erde orders ops aam-beivelend,HoogaAtcind> G. L. VERMEULEN EN CD» ïoi. waaxacihjiwing vaa dei Beigen en Nioderiandcrs ; een bewQS vaa de vie-ilheid der Duitsche in het Franschi geschrevem bïaden. , i 1 1 Belgeh, steunt het werk Home voor Oorlogswsezen Oude Vyeg 78b Den Haag. t Legerberichten der Entente. Het eînde van de Bolsjewiki. De Bolsjewikis van Moskou verkîaarden het „socialistisch" vaderland in gevaar en een massaterreur tegen de bourgeoisie. — De Tsjecho-Slowaken namen Jekaterinenburg en rukken op naar Moskou. — Dreigende hongersnood te Petrograd en te Moskou. - Dood van maarschalk Eichhorn* \ De aftocht der Duitschers. DE TOESTIIHD Tuaschen Soisaous en Reims wijkegi de Duitschers nog steeds op de Veele. De gealiieerden maken zich gereed om --«)e nieuwe lijn aan te vallen en voltooiea huaine toebereidselen. lntusschen worden zij in de hand ge -wenkt door de gebeurtenissen dn Rubland. D© regeering der bolsjewiki springt er op hare laatste beenen. Zij weet geen andere uitkomst voor de nadering der Tsje-cho SlDvaken da<n 11 et sociabstisch vaderland in gevaar te verklaren en. de... bur-gerij den o<orlog te verklaren 1 En die zinnelooze ideologen, in dienst van den Duitschen keizer willem than/i een leger vormen om tegen de bourgeoisie o;p te rukken, zij die met den fameuzen fierenski het Russisch leger hebben vor -nietigd. De Voss. Ztg. nioest erkennan dat het ver val der Soviet-regeering gelijken ired houdt met de vorderingem der Tse -cho-Slowaken. Samara is door hen inge -noman eoi Moskou wordt beireigd. Bovendien zal een verbinding tussc^en de Tsje-cho Slovakea met de Ententetroepen aan de Moermankust tôt staiisl gebraicht vvor -, den. Bovendien heerschen hongersnood en choiera, te Moskou en te Petrograd. De toestand wordt nog meer ingewWc -keld door het bezwijken van generaal von .Eîehhorn aan de bekomen wondaii. Eich-horn was opperbevelhebber van de Duitsche strijdkrachten in Rusland. Natuurlijk schuiven de bladen hèè lani van Von Papein de echuld op de Entente. Het vijfde oorlogsjaar begint slecht voor alten Gott aan te roepen, Thor de Bruiii -sner is buiten dreef. Van bet Westelijk front Het Amerikaansche legerbericht. ÏWASHINGTON, 31 Juli. (Router.) Of-fifieiel. tWiç heibtea na hevigie gevechtein aan de Ourcq tetgienaanvalleia afge'îlageia en onze stellingem veirheterd. Het Fransche legerbericht. PARUS, 31 Juli. (H. N. Draadloos). De Duitschers hebben na een hevig bombaria-iment een aanval1 gedaan op d© nieuwe Fransche stellingen ten 0. van Ouxchy-le-Château. De f ransche hebbein den vijande-lïjketu aanval aigeslagen en hun slcUingen intact giehouden. Op den rechte,i'oevcir van de Ourcq hebben hevig© gerechten pl'aats gahad, fcen N.O. van E ère-en-TardcJiois. Het dorp Feringes is van hand tôt hand gegaan en eiindelijk door een Ameri'kaanschen tegiein-aanval' veroverdL lalrijke vijiaindelijk© aan-vallen bij Mesnil St. Georges, tèn O. vain Montdidier, in het Prieserperbosch, op den rechfcer Maasoever en in d© Vogiezen, hebbem geen résultait opgel&verd. Van hun kant hebbieia de Franschen eien inval godaain in de Diuitscbiei liinses ten N. van Perthfâs-lus-Jlurlug el11 gevangenm bin-nengeibiracM. Op het overige gedeelte van het front was die nacM kalmi. PARIJS, 31 Juli. Officieted avondbepricht: Op het hie^i'e slagfrioint heeft de diig zich diijcr a,rtilleirieiactiies geloeinmierkt. Tusschen Montlidieir ea de Oise h©eft een Duitsche' overval fceiii N. van Aniheuil tôt niets geleid. Met Engelsche legerbericht. LONDEN, 31 Juli. (Reu ter). Officieiel avondbericht : De vijlandedijlke artillarie is leir, Z.WC van Albiart e(ti ten O'osten van Robecq in touw leweest. De dapperhieid der Engelschia t roepen. LONDEN, 31 Juli. (R euter.) D© correspondent van d® Morningi Post op het Fransche front mieildt 30 Juli, dat vol-gens gstuigieinis van e_in Fransch atafoffi-cier, die dieelnami aan het offensief der laatste twee dagen in de buurt van Oulchy, de Britschia tro^pen zeier harde gevechtian te dooirstaan haddein, miaar zich schilt^rond hielden. Zij haddiein ©m opiein vlakts over te steken in het zicht van dein vijiaiud en da ix-na een hoogte aan te vallen, die de streek behieerschte. Zij brachteia nietïtemin den Diuitscheirs zeer zware verliezen toe. PARIJS, 31 Juli. (H a va s). De sohafpe tegtenstand, dien de Duitscbers thaïus met sterike voortdur(e|nd verveirsohte strijtdkrach-ten biedejn, leddt tot drn opvattiing dat zij de linie hebben bereikt, waar zij) vooriMmiens zijin detn geallieCTdein he,t iioofil te biedeîi. Heit giolvend©, met ravijlnela daorsn>eden en miet bosch h-adieJcte ibelrrein, leent zich ook goed tôt verdediging. De vijiand hoiudt nu nog een zaksWling be/et waarvaln' de» diep'te gelijlk is aan de gielmiddeldei bfieed te. Ondanks zïjjln ?ware verliezen sedert den l&c-in en d|a inspanaxing van al zijn ktachten om onzen opmarsch te1 Veirtragen heeft de vijiand ens niet Icumnien bfei'.etlen © -n belaug- ' rrfco hoogbat ten N.O. van Fère en Tarderais te Vr-i'miaesteiiein, Welker veiiies érg ; a s i ig voor hem is. Tieigenaanvallea om za le her-overyn zijin mislukt. Tan het Znideiijk front Het Italiaansche legerbericht. ROME, 31 Juli. (draacdoos via Coliano), Officicel : In den nacht van 27 op '28 Juli hebben onze Alpemtroejpen in het Daone dal een vijiandelijken voorpost overroia peld en de bezptiing gevange» gienomen. In het dal van de Brenta hieeft de vijand . gedurende de nachten van den 29eten en 30éten na een onstuimig veraiclingsvuur., tôt de flankon en de daarop uitloopende verbindingslijnen uitgebreid, met een sterke strijdmacht een overval tegen onze linies op den Cornone (zuidelijike hellingen van den S&sso Rosso) ontketend. De Italianen sloegen in een onwearataanbaren tegenaan-val na ©en he'tig handgemeen de aanvallers zonder mankeeren -teiug, welke terug xnoesten, waarbij ze machinegeweren en vlamjwerpers alsmede enkele gevangelnen ia onze handen achterlieten. Gisfceron hebben de vliegers hun doel-trqtfeaidç bombardementen van militaire doelpunten bij den vijand herhaald. In luchtetrijd werden vijf vijandelijke toeslel-len geveld. ïn Âiiânië. Het italiaansche legerberiem. ROME, Si Juli. (Stefani). Teneinda on»a verdediging'slini^ beter tfjkunneE. ijùf riehtem, heibben onze aan de Se m en i ten O. vaiu Osoiean-Detvioli voolruitgctscliioven traepea hun dfuk op 'de strijd'krachten van d©n vij» and verminderdv Dientenge-volg© is de hevig< heid van heit; gevecht aanmerkelijk yermin. de-rd. De strijd in de locht Bedrijvigheid van Fransche en Engelsche vliegers. PARIJS, 31 Juli. Officioel. Den 28stea en 29sten hebben d© verrichtingen in d© lucht voortgeicluurd boven liet slagfiiont tus, schen de Aisne én de Manie. De Fran^ sche en Britsche bombardeer-viiegers be'b* ben den 28stcn meer dan 20 ton pro-jectiel'en op de kantonneinenten in het bosch van Razoches, de valleien van Ardre en Vesle, de stations van Fismes, Louping©, Mareuil en Bazoches, op liet vliiQgveld van M ont-No treuDame, a-smeda op doeiiwitten van dezelfde streek gewor, pen en aen 29sten overdag benevens den, volgenden nacht 36 toA. Branden en ont-: ploffingen zijn te Fismes opgemerkt, evetix ate te Alaincourt en Bazoches. Den 29s ten hebben de Fransche verkennier-viiegers tal van gevechten geleverd, waarin 14 Duit< sche toestellen zijla geveid of buiten ge« vecht giesteld. | , PARUS, 31 Juli. Officioel:"In dei loop van den 'oDsten hebben de Fransche en tkitsjhe vliegers 18 Duitsche toestellen geveld of buiten gevecht geste 1(1 en één ka. belballon in brand gesoholeai. LONDEN, hl Juli. (R e u t e r). O f f i • c ! e e 1 : Onze vliegers hebben 11 ton bom-men geworpf/n o,p vijandelijke. stapclplaatscn. Wij hebben 15 vlie.g tuig-en vernieid en stuuriooa neergîejaagd. Zes onzer vliegtiiigen worden vei'mist.i. Aanval op Pola. ROME, 31 Juli. (StefanO Officieelï Maritteviiegtujgen heibben .vanochtend vroeg de militaire worken ter reede van Pola ge-bombardeerd. Do aanval, uitgevO'C.rd moo machtigie hulpmiddelen, heeft o^ngeveeir twee uur geduurd ©n heeft ongetwijfeld doel g<v troffen, want do vliegers h&bban verschei-dem brandon wa|argeinomen, met nam© ojr piîmten waar duikboôt- en vliegtnigstatioxi'î zijn gevestigd. Al onae toieabellen zijn ongedeerd inge-rukt.Wordt de verdeeiing van het Belgische leger aangenomen, dan keer ik naar België niet meer terug. KONING ALBERT. Vroegjaar 1918. • ■ n w ii Mini [■nu ■■■■iWTim-m--1 i ''

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Belgisch dagblad gehört zu der Kategorie Oorlogspers, veröffentlicht in 's-Gravenhage von 1915 bis 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Themen

Zeiträume