Belgisch dagblad

1087995 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1916, 26 Januar. Belgisch dagblad. Konsultiert 30 Mai 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/rf5k932703/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

le Jaargang'. WOENSDAO 36 JANUARI 1O10. i m No. 113. ABONNEMENTEN. Per 3 maandea voor Holland f 2.60 franco pçr post. Losse »ummers : Voor Holland 5 cent foor Buitenland 7/s cent. De» Haag. Érinsegrackt 89, Telef. Red. Adm. 7433. BELGISCH DAGBLAD Bestuurders: Dr. TERWAGNE — CH. HERB1ET. Hoofdredacteur : L. DU CASTILLON. ADYBRTENTIEN; Van 1—5 regels f 1.50: elfe# regel meer f 0.30; Réclamés 1—5 regels f 2.50; elke regel meer f 0.50. London : Dixon House Lloyds Avenue E. C. DE ROL VAN ENGELAND IN DEN OURLOG. De groote Engelsche vloot is steeds in be-weging op zee. De Duitsche vloot ligt sedert het begin van den oorlog verdoken achter een net van mijnen te Cuxhaven, te Hamburg, in den golf van Heligoland en in het kanaal van Kiel. De Engelsclie scÊepen zijn overal te vinden: zij varen in en uit de groote we-xeldhavens. De Duitsche handelsmarine kan zich niet bewegen; haar schepen rusten in de havens of zijn hier en daar geinterneerd. De Duitsche zeevaart is voor het oogenblik met larnkeid geslagen en zal gedurende den ganschen strijd onbeweeglijk blijven. De Duitschers hadden gelioopt de Engelsche zeemacht gedeeltelijk ten onder te brengen bij middel van duikbooten. Zij zijn er slechts in gelukt een aantal ongelukkige slachtoffers te treffen, die in den oorlog niets te zien hadden! En bij hun stelsel van schrik-aanjaging denken zij niet eens dat iedere aan-val van duikbooten of Zeppelins een nieuw legerkorps te velde brengt! Men kan zich afvragen waarom de Engel-schen de Duitsche vloot niet dwingen tôt werk-zaamheid te komen? Omdat die handelwijze nutteloos en gevaarlijk zou zijn! Men kan geen veldleger met de marine vergelijken. Een generaal mag in een gevecht een batal-lon of zelfs een legerkorps verliezen. Het vér-lies wordt dadelijk aangevuld, terwijl zee-verliezen tôt een onherstelbare ramp kun-nen aanleiding geven, Het opbouwen van een dreadnought vergt ongeveer twee jaren en het vormen van zeeofficieren vraagt jaren studie. Overigens, in den tegenwoordigen oorlog mag de Duitsche marine als niet be-staande beschouwd worden en de tegenwoor-digheid van de Engelsche zeemacht heeft het-zelfde gevolg als vvare de Duitsche vloot tôt zinken gebracht. De Engelsche schepen hebben van de eerste dagen af troepen overgezet uitlndië, uit Canada, uit Australie en uit Nieuw Zee-land. Standvastig worden nieuwe legerkorp-seu van ïSngeland naar Frankrijk gezonden. Daarenboven komen regelmatig munitie en voedingsmiddelen naar aile punten van het front. Indien, "schrijft het blad _,Xe Temps", wij in de gelegenheid geweest zijn spoedig onze legers te voorzien van al de noodwendighe-den, tôt groote verbazing van Duitschland, hebben wij het aan Engeland te danken. Er ontbraken paarden, zij kwamen uit Argentine en uit Canada; er ontbraken grondstoffen voor onze metaalindustrie; zij kwamen uit Australie. Ivancashire zond ons katoen en stoffen. En de kolen ? Onze koolbekkens zijn bezet door den vijand en had Engeland ons niet kunnen helpen met zijn zeemacht, het ware zooveel geweest als een capitnlatie voor ons. En de Duitsche Kolonien? De Geallieer-den ontnamen aan den vijand'600.000 vier-kante mijlen van hun bezit, wat heeft de Engelsche vloot niet gedaan bij Samoa, in den archipel van Bismarck, in Kameroen in de II. Walvischbaai, in Oostafrika te Tsing Tsao, il het kanaal van Suez, in den golf van Alexan drette,te Smyrna.aan de eilanden Falkland ei aan de Dardanellen? En wat heeft die vlooi ook niet medegeholpen in de eerste veldslagei van den Yser, aan de belgische kust en te gen de duikbooten te Zeebrugge? Daat ons nooit vergeten dat, terwijl d< Duitsche schepen rustig op anker roesten midden in hare mijnvelden, de Engelsche marine steeds in bewegiug is: verzending var troepen, jacht op duikbooten, bewaking daj en nacht bij goed weder en tempeest, steed: in de sombere waters der Noordzee blootge steld aan aile gevaar en loerend op de han delwijze van een gevaarvollen vijand! Ei dat ailes is gebeurd met een minimum vai verliezen! En de handelsvloot nu? Dank aan Enge land ligt den handel van Duitschland stil er is hij voor lange lange jaren vernietigd. D< Vorwârts schreef den 14 Januari 1915" Moest Engeland zijn blokkade in werking bren gen, zes milliard mark koopwaar kwam.et niet meer in Duitschland en de exportât^ van acht milliard koopwaar ware stopge zet." De handel der geallieerden is verzekerc gebleven. Het was immers een onmogelijk( bluff te laten gelooven dat een vijftigtal duikbooten den in- en uitvoer vah de geali-eerden kon beletten !" Vijf maanden zijn than: verloopen, schreef H. A. L. Fisher, en weli i3 het gevolg der duikbootaktie ? Onze in voer in Juni 1915 vergeleken met deze var Juni 1915 is verhoogd met 28, 5 % en wan-neer men wil de vergelijking maken tusscher de vijf laatste maanden met deze van 1914. vinden wij een verhooging van invoer van 17.8 %." Wij mogen tôt een besluit komen: Geen enkel Duitsch schip is nog op de zee te vin->den. De handel der geallieerden is onaange-tast. Nooit zijn zooveel Engelsche troepen overgezet. De grootste krijgâmacht der wereld is hare kolonien ontnomen en zij heeft niet eens de gelegenheid gehad een enkel soldaat of een enkel kanon over te brengen om deze te verdedigen. ! Nooit in de geschiedenis heeft een marine een reuzenwerk verricht als dat door Engeland tôt strand gebracht en dit ailes gebeurde in het eerste jaar van den oorlog toen Duitschland op aile gebied gereed was voor een on-verwachten aanval! Dit ailes zegt ons genoeg welke hulp de geallieerden nog van Engeland te verwachten hebben. Een paar cijfers om te eindigen: in Maart 1914 voerde Engeland in als vleeschwaren 5.638.000 pond sterling; In Maart 1915 klom het cijfer tôt 8,022,00C dus een verhooging van 43.3 % en in de maand Juni 1915 vergeleken met 1914 steeg de verhooging tôt 50 % ! ARTHUR BUYSSE, Eid der Belgische Kamer, DE TOESTAUD De vliegers zijn op nieuw zeer werzaami la,an. het westeiij'k front. Een pa^r Diuitsohiej Ylie'g&nie!r wieipen den 29 bopimen 4}ei.a westen van Dovenr en te Nancy, terwijl een ©skader van gieallieerdet viagers bestookte. Het nieuw Duitscih vliegtirig Fofc fceir, wiasvan de lujitvinder esn Holaodea is, die het tuig aan DuitscM'and reve^die, tioen veeJl van zich sprekem en sehijnen su,, perieur te wezen. Anders is er weinig over het westelijk front te vertellen, waar het lartiilleMie eohteir (niet ophoudt. Dq Engelschen baha^ldien succès s en tusschen Armentiers e.n Pilkeim. In Bukowina wordt steeds hefbig govochten. Lettische vrijiwil'-Jigems hebben een Duitschen ïnilitaiTietein; trein onspoord w.aarbij honderden vijandaîl 2ijn omgekomen. De voofrhoedie de,r ' Ru^sische ruiterij is is reeds den 23 dezieir vooiE de forhen van Erzeroem verschenen. De gevluchte Turlcen hebben 1500 gievapgenen aohtargelafcen jmfèt een ontziagielijke hQeveelh|eie(iid mateitoal. Het irij'zen via.n, dien BigîriLs maakt vioior-ïoopc'ig aile gevechten pnmjogelgk jn Mest* potamië. De Russen hebben idqn vijand in Ferais opnieuw eein gevoelgon slag to>egebïacht in den oimiiiEek van JCiangaVie|r. De Oiosteninijlkietrs, diiie Skoeitatrie beizlelt bieb-ibein IruKkiein op inaajr palbna, waaj1 zij diei Italianen en oiok Serviërs zullen otntaioe-ten, die hun zieken maarschalk Poefnik, zoo het schijlnt, hebben verloren. De Mon-tenegrijnen, die 70.000 man sterk waren, toen de oorlog uitbrak, tellen nu jiiet meer dan 10 tojt 15.000 haveloozen, doch het legor zal zich herstellen, âfs het Belgi&fhe en het Servische en in de lente den strijid hervatten. Het is nu vastgesteld, dat koning Ni-ki ta rredesonderhandelingen opende om; tijd te wiinnen voor de aftocht van: zijh léger. De Oostenri|kers dwingen, onder doiodstraf, aile Montenegrijinen de wapens wi te leveren. De Bulgaren brengen zware kanoinnea Wit Warna naar Macedoniô met het oog (*J>. Salon iki, Belglsch legerberieht- 20 Januari. Heden werd het artilleriedue. hernomen, hoewel minder hevig dan de vorigf dagen. Het weerklonk vooral aan het centrun: en aan den zuidelijken sektor van hetBelgisct front. Onzie artillerie verjoeg den vijand uii het bosch té Merckem. "" """ ■ ni ■ — m Een kwakkel yan belang De Brusselsehe correspondent van de pro-Duitsche Neue Zuricher Zei-tung, schrijft aan zijn blad dat de. Belgische regeering van plan is allé mamien tôt den ouderdom van veertig *jaar op te rœpen, die zich in neutrale zooiwel als geallieerden landen bevinden. De be-S:lissing zou ■waarpchijnlijk reeds in den eerst volgenden mixiisterraad vallen en het besluit zou als dan de volg'ende maand ten uitvoer worden gebracht." PedoeM correspondent van het Zwit-seisch blad is niemand- anders dan AVert-heimier, de Brusselsehe agent van het .Wolffbureau en chef van het Çressbureau te Brussel. Die brotii is dus vergiftig'd, Wij kunnen hier verklaren dat het nieuws van a ïoifc z verzonaen is. Aamgestipt dat de yiaamsche S.te m, die leugeji helpt verspreiden, heeft, zoouls, Raniaekars zou sehrîjven. de sibem des meesters geh'oord. De fans eu de Belp. ~ •— - La Métropole meen,t te mogen ge-looven, dat de Paus het _ door Kardi-naal Mercier gevraagid scheidsgerecht zal instelletn. Men zegt dat de paus den Kaxdiimal z^jne rechtzinnigste medenewrking heeft toegezegd, otradat h® meent, dat een 6p.-partijidig onderzoek het herstel Vaii België zal vergemakkelijken. Dit herstel is de dringende en vûtorafgaande voorwaarde van den vrede. Links en Rechts. Oe Koning en de Hoilandsche overstrooming. In aansluiting aan het bericht betref-fende de zeer hartelijke deelneming, reeda vroeger door de Belgische regeering be-1 tuigd, deélt men ons mede, dat 71. M. ' de Koning der Belgen door zijnen ge-1 zant hier te lande aan den minister van ' Buitenlandsche Zaken een persoonlijke 1 gift van vijfduizend franken heeft doen overhandigen met bestemming voor het Watersnoodcomité. Zwitserland's neutraliteit in gevaar. i De GazzettadelPopolo bevat een ; belangrijke onthulling van de vruchtelooze s pogingen der Duitschers om Zwitser and's • neutraliteit te schenden toen de oorlog zou ■ uitbreken. l Den 4 Augusti 1914 heeft Duitschland een l formeele vraag aan de Zwitsersche regeering gericht om toe te laten dat de Duitsche troepen • door Zwitserland zouden mogen trekken ten l einde Belfort te omsingelen. De Bondsregee-: ring heeft toen vastberaden die toslating ge-; weigerd en Duitschland gewaarschuwd dat • indien zulks gebeurde, Zwitserland een hard-i nekkigen tegenstand zou bieden. : Zwitserland of België moeten de Duitsche heeren gezegd hebben toen zij strooken trokken. Voor België kwain men met het [ kortste te voorschijn. Ongewenscht bezoek. Met verlof van den gouverneur-generaal van België zal de Keulsche sebilderes, Lotte Bertha Precher, als oorlogsschilderes een bezoek brengen aan België. De kuestenares is de eerste vrouw, die wordt toegelaten-als oorlogsschilderes.Zoo lezen wij in Duitsche en neutrale bladen. Jufvrouw Lotte B. Precher komt wat laat. Visé, Andenne, Dinant, Tamines, Aerschot, Leuven, Mechelen, Antwerpen en Dender-monde zouden haar anders zeer schilderachtige motieven hebben geleverd. Waarschijnlijk zal zij nu de voorkeur mocten geven aan genre-tooneeltjes zooals : de ,goedige" Beier, die, na de vader en de moeder van Belgische kleinen te hebben vermoord, de weesjes wat kruimels geeft van het brood dat h\j in hun eigen vaderlijk huis heeft gestolen enz. Echt gemtltl ich. Delirium tremens. Mr. Hector Plancquaert stuurt aan het Belgisch Dagblad langs de Duitsche censuur en bij middel van de post-bus 432 in Den Haag, een karrevracht scheldwoorden. Wij danken hem heusch voor die wenschen. De onthaarde leeuw van Vlaanderen, die er zich op beroemt 80 pinten bier op een avond te kunnen drinken en dus een innemend karakter moet hebben, zal waarschijnlijk aan delirium tremens hebben geleden en dan scheldt hij om het gemeenste vischwijf van Gent te doen blozen. Hij is dan onver-antwoordelijk voor zijne daden. Wij ra-pen alleen met de tang iets op van dien mesthoop. De gewëzen -bierbrouwer be-" weert dat iemand van het B. D. bij het eerste kanonschot uit zijn land is ge-vlucht. Dit verwijt is gericht aan een vea'lteerd adres. De directeur yan de Vlaamsche Stem, de heer Declercq, i is het die hais over kop Gent verliet om naar Holland te vluchten, toen de i Duitschers nog uren van Gent stonden. i Hij heeft zelfs geen kanonschot gehoord, doch er het uitwerksel van gevoeld.... Wat ons betreft, d^zelfde held schreef nog den 13 Januari dat wij ,,een actie-ven en gevaarlijken dienst voor de regeering te Baarle Hertog hadden (sic.), waar wij zijn aangekomen den 16 Fe-bruari 1915, na reeds ons leven en onze vrijheid te hebben gewaagd door, enke-le weken vroeger, naar Le Havre te zijn gereisd-. De directeur van postbus 432 weet dit wel, maar Bols kan 's dichters brein benevelen... En we dringen niet aan want we kennen te goed zeker soort jenever- en bierflaminganten. Dit zijn de mannen van de Duitsche Kultur. Met K. en K. privilèges, Gènt is etappengebied en is van het buitenland afgesloten. Geen woord, geen regel druk mag er uit Holland komen of mag uit Gent Holland bereiken. Zware boeten en maanden gevangenis-straffen de overtreders van de verbods-bepaling. Nochtans geniet de Vlaamsche Stem het K. en K. privilege, vrij naar Gent te worden gezonden. Dit is ook het geval voor de corresponden-tie van onzen anti-nationale martelaar René Declercq Bols die zelfs brie-ven mag sturen naar zijn geboortedorp Deerlijk... Even vrij mag uit Gent cor-respondentie aan postbus 432 (het redac-tiebureau van die Vlaamsche Stem) worden gezonden met toelating en aan-moediging van onze vijanden. Zoo blijkt) dit het geval te wezen voor het proza van den pro-Duitscher Planckaert, die dus wordt onderscheiden om mede te werken aan de Vlaamsehe Stem. De Vlaamsche Post misfl een hoofdredacteur, zegt men. De man is bij de hand op voorwaarde dat het redactiebu-reau naar een kroeg worde verplaatst^ en het postje goed betaald weze. De Belgen in Congo Men schrijft van, Belgische zijde. aan de N. R. C.: In het nr. van 9 December 1915 Och-tendblad A van de N. R. C t. is uit-voerig gewezen op de pogingen die België aangewend heeft om MiddejvAfrika buiten den lojorlog te hoiiden. Van zijin kant heeft Duitschland her-haalde rnalen getuigonis gegeven van zâjln goede bedoelingen : het voornaajnste stuk in dit opzicht is het manifest dat de Duitsche Kolomiale ,Vereeniging in den aanvang van 1915 uitg^f en waarin de geallieerden, en meer nog België be-schuldigd worden de plichten van dô be-schaafde volkeien met de voeten te hebben getreden in Afrika en de voiorschrif-ten van de akte van Ber'lijn te hebben geschonden, door den oorlog te begumen in de Duitsche koloniën van het con-ventionneel Co<ngo-bekken. En tegenover de diplomatieke pogingen, door België aangewend om den strdjd in Midden-Afri-ka te voorkomen, heeft de heer Ziimmer-mann nu gesbeld de diplomatieke n.'ïta door Duitschland gestuurd haar Amerika, om de tussohenkomst van président Wil-son in te roepen, ten einde den oorlog te weren van het Afrikaansche grond-gebied. Dit laatste wordt meegedeeld door den oud correspondent uît Berlijh van de N. R. Gt. in een brief, die blijk-baaar een antwoord was op het boven-vermelde stuk. Alleen bepaalde gegevens van feiten en data kunnen helderheid ^n zekerheid ver-schaffen.Wy kunnen ze hier geven, althans wat België betreft. De vijandelijkheden tusschen de Belgische en Duitsche strijdmachten in het conventionnée! Congo-bekken vingen aan. den 22 Augustus 1914 door een aanval van den Duitschen stoomer Hedwig van Wissman tegen de liaven van Lu-kuga (Belgisch Congo). Er wordt ecbter door de Duitschers beweerd dat de Duitsche post Zinga, în Ubangi, eerder door Belgen werd aan-gevallen. Die poist werd ingenomen niet door Belgen, maar door Franschen. De medewerking der Belgen werd 'door den Franschen commissaris van Bangui inge-roepen om dien post aan te vallen, maar geweigerd door den gouverneur-generaal van Belgisch Congo, in overeenstemming met de instructies van Brussel, die eke v^andelijke daad tegenover Duitschers ver-bood.Aangaande het al of niet medewerken van Belgen atn de dnneming van Zinga, kunnen wij 'het voigend uiittreksel mede-deelen uit den officiëelen brief door den districtscomniiss.aris Tuimmers gestuurd aan den Belgischen minister van koloniën, „Ik heb de eer U opnieuw te beves-tigen dat de Duitsche post van Zinga niet werd ingenomen door de Belgen. „Ik weet niet wat aanleiding kan gegeven hebben toit het valsch gerucht van de i nneming van Zinga door de Belgische gewapende macht. Dezen hebben, op geen enkel oogenblik, dezen post bezet.jjZjjj die dit valsch gerucht verspi'eid hebben, zullen zich hebben ingebeeld .dat de coaioentratie der strijd krach ten van het district Libenge, dat op den link«roever van Ubangi ligt, ietwat hooger dan Zinga zou gevolgd worden door een inval op Duitsch grondgebied. „Zij wisten zeker niets af van de stellige oirders, die mij een verdedigendo hoiuding voorschreven, ord-ers waaraan ik mij gehouden heb tôt ik het nieuws ont-ving van de Duitsche aanvallen op onze oostelijke gienzen. „Eerst dan is een gedeelte der strijld-krachten, waarover ik beschikte, neerge-gedaald op Fransch grondgebied te Dongii, post waarvan mij gemield werd, dat hij bedieigd was door een Duitsche colonne. De dis tri ots-commi ss ari s van Ubangi, (w.g.) TUMMERS. Deze hulp. aan de Franschen werd eerst den 30 September 1914 verleend. Uit deze feiten blijkt: lo. Dat België het initiatief niet ge-nomen heeft om de vijandelijkheden uit te bredden tôt Midden-Afrika en dat het Zinga niet heeft aangevallen. 2o. Z onder de minste tdtdaging viel Duitschland den Belgischen post Luku-ga aan, den 22 Augustus 1914. teen België nog bezig was met zijn diplom'i-tieke pogingen om de neutraliseering van het Congobekken te bekomen. 3o. Dus, toen Duitschland, door zijn nota van. 23 Augustus 1914, Amerika verzocht om deze neutraliteit te bewer-ken, had het deze reeds onmogelijk ge-maakt door zijn aanval. De groothertogin van Luxemburg. Aan een Zwitsersch blad wordt uit Duitsche bron gemield, dat de groothertogin zich met een aartshertog van Oos-teni#: zou verloven. HET BBLGIBGHB BPISGOPAAT AAN DE DUITSCHE BISSGflflPPBM (VERVOLG.) De Kardinaal antwoorddje Graal voa Wengersky in de yolgende bewoordm * gen : AARTSBISSCHOPPELIJK PALEIS VAN MECHELEN. 24i JANUARI 1915. Mijnheer de Kreisehef, Ik heb de eer U de ontvangst temel-den van brief 268/11, gedateerd 2 Jai-nuiari, die gij mij wel hebt willen doen toekomen. ^ De namen van de priesters en gees-telijken van de diocees van Mechelen, die, naar ik weet, gediood zijn door die Duitsche troepen, zijn de volgende: Du-pieurreusr, van de Societeit van Jezus ; broeder Seljjestianus Allard1, van de Conr gregatie der Josephieten; broeder Candide, van de Congregatie van O. L. V, van Barmhartigheid; pater "Vincent, Coït-ventiaan; professor Carette; Lombaerts, Goria, De Clerek, Dergent, Wouters, Van Bladel, priesters. Met Kerstmis wist ik nog niet met zekerheid1, welk lot de pastoor van Florent getroffen had. Nadien is zijn lijk te Leuven gevonden en herkend. Andere getallen aangehaald in Mijn Herderlijk schrijven zouden hexîen verhoogd moeten worden; voor A.orschof, had ik 91 slachtoffers opgegeven; maar het geheele aoni • At'i t tio.tc-ii> i-n '.u> opgegraven zijn, bedi'oeg voor eenige dagen 143. Maar het oogenblik is nog niet aangebroken om op die bijzondere feiten den nadruk te leggen. Zij zullen begre-pen worden in het onderzoek, waarop gij mij doet hopen. Het zal mij een troost zijn het voile licht te zien sehijnen op d© gebeurtenis-sen, aam welke ik moest herinneren in Mijn Herderlijk Schrijven en over andere van gelijken aard1. Maar het is hoofdi" zaàk, dat de ultKomsten van dat oudeav zoek, aan allen zal voorkomen als te zijn van onweersprekelijk gezag. Daartoe heb ik de eer Ul voor te stel-len, Mijnheer de Graaf, en wel svooîr te stellen door uwe wohvillendc tusschen -komst, aan de Duitsche oyerheid, voor gelijke deelen, uit Duitsche afgevafirdig-den en Belgische overheidspersonen aani te wijzen door onze rechterlijke macht en voorgezeten door den vertegenwoor -diger van een onzijjdig l|and. Ik vlei mij te veronderstellen dat 'Zijne Excelle» tie den Heer gezant der Vereemgde Sta-ten, niet weigeren zal het voorzitterschap te aanvaarden of het toe te vertrouwe» aj&n een vertegenwooridiger yan zijne keus. Aanvaardt, verzoek ik u, Mijnheer de Kreisehef, die verzekering mijner hoog achting. (w. g. D, J. Kardinaal MERCIER, A'artsbisschop van Mechelen. Aan den Heer Graaf von Wengersky, Kreisehef van Mechelen. Deze aanvraag bleef onbeantwoord. • 2. Den lOn Februari 1915, be-zo'eht adljudant VON FLEMMING uit naaa» van den Kreisehef, het Aartslbisschoppe-lijk paleis van Mechelen, met het dioel mondelings de vraag aan den Kardinaal te herhalen, die deze reeds schriftelijk gedaan had in zijn brief yan den 24n Januari. De Kardinaal maakte er dm adljudant opmerkzaam dat dergelijke vr-aagstukken schriftelijk gedaan en be vestigd moeten worden. Bijg^volg, stel-da Hij, in de volgende bewoordingen, de vragen van den Kreisehef op en de antwoorden, dlie zij eischen, en het document werdl vervolgens geteekend door den adjudant en door den Kardinaal van Mechelen: AARTSBISSCHOPPELIJK PALEIS VAN MECHELEN. / Mijnheer de adjudant VON FLEMMING vraagt mij, uit naam yan dien Gouverneur-GemeKaal : 1. Welke zijn de gemeenten, waar priesters gefusilleerd zijn; 2. Welke troepen zijn het, die ze ge-dood hebben en op welk en dag ; 3. Of de bisschop van de diocees be-weert, dat die priesters onschuldig waren;1. De namen van die gemeenten zijtn reeds gedrukt in mijn Herderlijk Schrijven van Kerstmis 1914, op blaldtoijde 05. 2. De Duitsche generale etaf is beter . dan wie ook, in staat te weten, welke troepen eene gemeente bezetten op een bepaalden dag. De bevoiking herkent gemakkelijk de Duitsche unifoirm, maar voor het meerendeel onderscheidt zij niet de regimenten, die het leger vormen. 3. Mijn persoonlijke en gegrende over-tuiging is, diat de priesters, wier namen ik genoemd heb, onschuldig zijn: maar, in rechten, het is niet aan ons om htm onschuld te bewijizen; het is aan de ma-litaliw overheid, die streng tegen hen zijn opgateredlen, om hun echuld te bewijzen.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Zufügen an Sammlung