Belgisch dagblad

1197 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1916, 14 Juni. Belgisch dagblad. Konsultiert 05 März 2021, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/5x2599zw36/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

WOENSDAO 14 JUNI 1910. IVo. 229. ABONNEMENTEN. Per 8 maanden voor Hollani f 2.50 franco per post. Losse ûummers : Voor Holland 6 cent #oor Buitenland 7ll- cent. Den Haag. Prinsegrachfc _ 39t Telef. Red. Adm. 7433. BELGISCH DAGBLAD 0 Bestuurders : Dr. TERWÂGNE — CH. HEfiBIET. Hoofdredacîeur : L. DU CASTILLON. BUREAUX OPEN VAÎSj 9 TOT !2 URE EN VAN 2 TOT 4 URE. , AD VEBTEttTIHN; Van 1—5 regels f 1.50; eli» regel xneer f 0.30; Réclames 1—5 regels f 2.50: elke regel meer f 0.50, London : Dixon Uouse Lloyàt Avenue E C. VANDERVELDE CONTRA SCHEIDEMANN. .Wij vertalen uit L'H umanité va Parijs: Sclieidemann heeft onlangs eene brc churo gepubliceerd onder titel yan ,,Le ,Ve de Vrede!" • Volgens hem zouden de Duilsclie Se cialistea geeno verantwoordelijklieid te dragen heoben nopens de voortzetting van den oorlog. Oogenblikkelijk zoudej zij èr eene besliste oppositie tegen yoe ren, indien deze oorlog zou moeten voori gezet worden tôt veroveringen. Indien di Sociaal-demo'craten er toe besluiten d ooriogscredieten te stemm en, is het al leen uit een oogpunt van verdediging^ !t is omdat de Bondgenooten nog altij< de overtuiging zijn toegedaan Duitsch land militair te overwinnen en het eeo no'misch te verwurgen. Ile ben niet van oordeel nogmaals oj dusdanige yerklaringen te antwoorden De feiten zijn te welsprekend. Na di laatste redevoering van den kanselier Bethmann-Hollweg, waarin hij bepaalc uitkomfc voor aanhechting van grondge bied .ten Oosten en ten Westen, moe men zich te vergeefs afvragen hoe So cialisten nog durven volhouden, dat dt Keizer geen veroveringsoorlog onderno mon heeft? t Is zooals in den Bijbel : Zij hadden ooren, maar lioorden niet zij hadden oogen, maar zagen niet; ootï geef ik aile hoop op om Scheidemann <€ kunnen overtuigen. Alieenlijk wil ik even stil blijven bii een deel zijner brochure, waar er ovei mijn persoon sprake is. .„Brus'sel — zegt hij — is de zetel van I. S. B1. De vôorzitfer der Internationale, t. i. z. hij, die den hoogsten verfrrouwenspost bekleedt, dien het prole-tariaat kan toekennen, is' de kameraad Vandervelde. Maar sedert den oorlog is yandervelde niet alieenlijk yoorzitter (1er proletarische Internationale, hij is ook Staatsminister van den Koning der Bel-gen. Heeft ooit een kainerarad de moge-lijkheid ingezien, dat de yoorzitter der Internationale terzelfdertijd ïvoninkliikt-; Inderdaai zulks schijnt onmogelijk, ka-mer a ad Scheidemann, maar heel wttt an-dere zaken schenen destijds onmogelijk en eilaas! hebben zich nu .yerwezenlijkt. Y, ie. had bijvoorbeeld kunnen denken, dat 'de Sociaal-demokratie de Keizerlijke regeering zou gesteund hebben; dat zij do kredieten zou gestemd hebben omi Frankrijk aan te vallen; -dat zij zonder een enkel woord van protest de kanselier de bekentenis hoorden aEleggen van in strijd met aile recht de Belgische neutraliteit geschonden te hebben ? Wie had kunnen gelooven, dat Leuven zou geteisierd, Dinant verwoest, duizende on-schutâige burgers geîusilleerà worden zonder dat -de socialisten der meerderheid er aan dachten te protesteeren of. dood-eenvoudig een ohderzo.ek ter plaatse in 1q' stellen? Tijdens het angstwekkend oogenbhk, dat het militaire Duitschland ons aan-vieî, hebben wij het Socialïstische Duitschland nergens ontdekt, tenzij in de rangen onzer vijanden, in de rangée van lien, die ons gfondgebied verkrach-ten Van dan aî moesteii wij handelen zooals wij gedaan hebben, gebruik ma ken -van ons recht van wettige zelfver dediging en door de eendracht der na tie ons° nationaal weerstandsvermogen oj zijn hoogtepunt brengen. Maar Scheidemann voert tegen mij noj een andere grief aan. Volgens een verslag, verschenen i: L I n d é p e n il a nce Belge van û Januuii zou ik in vergaderingen in Zwil serland het volgende vcrklaard hebben „D é D u i t s c h e socialiste) d c n k en van na den oorlog d onder broken betrekkingei a terug aan te knoopen. Meenei z ij dan, dat w ij h u n de kani - z u 11 e n drukken, .terwijl li u n i- ne andere hand gekleurd-ii met het bloed van Belgen ei - Fransche n."1' ! Bij deze gelegenheid veroorloof ik mi den nauwkeurigen tekst van dit gedeelti i mijner redevoering in Zwitserland medi - te deelen, reeds afgekondigd door he - socialistiscli dagblad La Sentinel-3 1 e van La Chaux-Fonds: î ,,D e Duitsche socialisten - der meerderheid stellen ons ; voor de onderbroJken betrek-l kingen te hernemen. Denken - zij dan dat wij de hand, d i e z e - ons toesteken, z u 11 en a a n-vaarden, t e r w ij 1 h u n n e a n d e- ) re hand gericht is naar den . Keizer, gekleurd met bloed î van Belgen en Franschen_î" Onnoodig verder aan te dringen op t liet verschil der twee teksten. Zekerlijk - vorivijt ik aan Scheidemann niet L'I n-t dépendance verkozen te liebben bo- - ven La Sentinelle. Niets is- moei-! lijker dan zicli in tijcj van oorlog nauw- - keurig te documenteeren. Mijn doel be-paalt zich bij het feit hem ter kennis te brengen wat ik bepaakl gezegd lieb en ik#voeg er aan toe dat ik bewust ben i de gevoelens der overgroote meerderheid der Belgische Socialisten te hebben weer-gegeven. - , Voor enkele dagen ontving ik uit Bfl-gië het Volgende nieuws en wel van ge-autoriseerde kameraden: ,,De Belgische arbeiders-k lasse is besloten a'14 e e 11 e n-d e te trotseeren, aile ont ble-ringen te ondergaan o m geen Duitschen vrede te moeten be-leven, die geen duurzamen en bepaalden vrede kan zijn. Men moet zich nièt ipbeelden dat men zich moet.'haaeten voor ons. W ij v r a g e n geen V ^ ^ „ irix-çç ^ o o-n x c i i, :ii;c der socialisten der neutrale la n den onts na p an onze b' e-voegdheid. Maar aanhen, die zich wel met ons willen be-kommeren zeggen wij, dat zij zich niet moeten laten beïn-vloe den' door het idee, dat wij den vrede zouden verlan g en. D a a r _dit klolcje wel eens zou kunnen geluid worden, houden wij er a an'i d e j e ver-klaring te doen o m de ver-schrikkelijke g e v o 1 g e n te yoorkomen, die besloten 1 i g-g-en in dit argument." Ziedaar hoe menschen denken, die geleden hebben en die nog lijden, meer dan iemand, door de voortzetting der vijandelijkheden. Zij zijn internationalist in merg en been. Zij, zooals wij allen, koesteren af-schuw voor den oorlog. Zij doorstaan sinds een en twintig maanden al wat een natie kan doorstaan; maar zij zijn bereid nog meer te oîîeren voor devlier-overing van dit onschatbaar goed: d e v r ij h e i d. Zouden wij in deze omstàndigheden, . terwijl de Duitsche legers ons land be-. zetten, vredelievende besprekingen kun-> non houden met lien, die door hunne stemming, den inval goedgekeurd en de r gewapende. b'ezetting van ons land be- krâchtigd hebben? ^ Zedelijk gesproken is zulks onmoge-1 lijk. Scheidemann en zijne vrienden zou - den zulks moeten begrijpen en niet ver-: der aandiingen. 1 EMILE VANDERVELDE. 0 • SE T0E8TAND De doorbraak van generaal Broesilo bewijst, dat aile fronten kunnen doorge broken worden. Men weet dat men in den jongsten tijd in Rolland eene D^ sche variante hoorde namenlijk dat w «oveiwinn.aaî-s, noch overwônnenen zou don zijn, dai de fronten zouden gelijl blijken" daar aile t doorbraak onmogelijk "was en" dergelijké praatjes meer. Wan neer een leger over een overvloed ka nonnen en munitie beschik-t kunnen d sterkste fronten doorbroken worden. bewees een jaar geleden maarschalk vo Mackensen en thans général Broesilo^ 'De padTisten, die van . een onverander front gewagen om voor den Duitsche viede te, ijveren, slaan dus den bal mi en bedriegen het publiek. » Ondanks het afsturen van versterkix gcn ter bedreigde plaats hebben de Dui scher en de Oostenrijkers het Eussisc offensief niet kunnen stuiten. De Russe hslben tôt heden 113.000 soldaten ei ÎTOO officieren gevangen genomen. Te Zuiden van Luck aan het front der II wa zitten de Russen den vluchtend vijand op de hielen. Zoodat de Oostei rijkcrs ' aldaar het Russisch gebied mo ten ver laten. Aan den Dniestr gaat h eveneens go6d. Links en Redits. Een valsch interview. L'Indépendance Belge van 1C i dezer drukt een interview van onzen vriend ce l medewerker, den heer Arthur Buysse, lid dei - Kamer voor Gent, betreffende den annexio-3 nistischen veldloch*-, waarvan wij; tuaschen i haakjes gezegd, tôt uu toe geen enkel spoor in Nederland hebben gezten. j Wij zijn gemachtigd to verklaren dat onze ) medewerker niemand toogelaten heeft dergelijk : persgesprek openbaar te maken. * De dienstplichtige heer Melis. In Nederland be'yindt zich op dit oogenblik de heer rlubert Melis, gemeentesecretaris van Antwerpen. Daar hij goen 40 jàren telt Valt hij dus onder de toepassing van het besluit-wet waardoor de Belgen tôt 40 jaar worden op-geroepen. Zal de heer Melis van de gelegenheid gebruik malien om aan de stem van zijn ,belgisch geweten en aan het bevel van de regeertng te geboorzamen of zal bij zich aan den dienstplicht onttrebken en naar. Antwerpen teru^keeren ? Hei bioemstuk der sfad Geni. Wij hebben gemeid dat de stad Gent een bioemstuk aan Z. E. minister Posthuma had laten gewoiden. Wij hadden de vraag_gesteld waarom het opsehrift Eraçscb was. Thans verneinen wij uit goede tron, dat dit opsehrift het werk niet 'was noch van de stad Gent, noch van een onzer VJaaii^sohe vrfenden. De Belgische verkiezingen verdaagd. Den 4en Zondag van Mei inoest de helft der Belgische Kainer berkozen worden. De reeks bevatte West-Vlaanderen, Antwerpen, 'Brabant, Is'amen en Luxeraburg. Bij Koninklijk besluit zijn de verkiezingen voor de ver-nieuwmg van de Kamer en voor de Provinciale Raden verdaagd. Een giitige tooris. Wij lezen in de NI R. Ct.: Er is een nieuw weekblad verschenen. Het heet als een bundel gedichten van René Declercq: „De Toorts". Doch dit i is een ,,staat- en letterkundig weekblad". Een voor Rolland, Vlaanderen en Zuid-i^frika. Leiders zijn Prof. Bodenstein, niïeîdii^g neeiV"GrroôïSê^ërfândsch_bTad, gcsclireven door Hollanders; Vlamingen en Zuid-Afrikaners voor Holland, Vlaanderen en Zuid-Afrika. ' De laatste bladzij is een reclame voor Duitsche Stemmen. De Toekomst, Dictsche Stemmen Groo t-N e d e r 1 an dis c h P.e i* s bureau, V 1 a a m s c h e G e-dachte, de Toorts; al sehakels van dezelfde Duitsche lceten. Duitschland -heeft er immers een 'leveusbelang bij België en Engelanà te verzwakken en Nederland murw te maken voor later. Levensmiddeienvoorziening in België. De vçorzitter van de Nederlandsche commissie voor do approviandeesing van België (commissie Fleskens) vertoefde de laatste^ dagen iit België, teneiîide in Brus-sel en in Antwerpen — respectievelijk voor de provinc'on Brabant en Antwerpen — een sub-comité te installeeren. Het comité voor de provincie Brabant be -staat uit de lieeren Van Vollenhove, zaakgelastigde der Nederlandsche regeering te Brussel, als eerevoorzitter, G. N. van Stoppelaer,. dr. H. Obreen, Hugo Andriesse, R. C. Smit en J. R. baron van- Keppel, allen te Brussel, liet cojnité voor de provincie Antwerpen uit - (Te heeren J. A. van den Bergh, consul-generaal der Nederlanden te Antwerpen, als eere-voorzitter, D, H. J. van Maa-nen, A- J- Schrikker. mr. J. G. Blink en M. Blauwbeen te Antwerpen en M. J. H. Leyendekkers te- Mechelen. Aile aanvragen om uitvoer uit Nederland vân die levensmiddelen waarvoor een spéciale ministerieele Verg)Uinning wordt vereischt — ook die van brood — moeten worden gericht aan een dezei conyté's naar gelang de aanvragers ir een der' genoemde provinciën woonplaats hebben. De aanvragen worden met het advies der sub-commissie doorgezonden aan d< commissie in Nederland, die voor yerde re afdoening zal zorgdragen. - . 0e Hodlereia !" De zon verheugt het weeldrig land; De mannen, kloek en stevig, Met paard en ploeg en breede hand, Aan 't werk ! r De Vlaaitfscbe bodem ie vrijgevig ! De mannen ploegen diepe voren : " In aarde en vreê gedijt het koren. . De krijgstrompet verbant de zon, /De mannen, groot als Berigen, Bij 't helsch gebons van 't inooi'dkanon, Aan\'t weik! De heldbaft laa-t zich niet verdelgen I i j. De mannen graven lange kuilen : [ In de aarde zal het leven schuilen. J De maan bespookt den diepen nacht, De mannen, hooge schimmeD, Wijl trofnm'len romtn'len, dot en zacht, Aan 'fc werk.... ' De gladgesleten spaden glimmen.. De mannen--delven groote graven: , En de aarde dekt den dcod der braven.. MARTIN PERMYS. Mmipaal JeSIicse. „Jellicoo is een merkwaardige persoon-lij'kheid. Van gemiddclde lengto, slank, zojï-1 der ook maar een beetje overtollig vet, verkeert liij lichamelijk in goede conditie en een van zijn stelregels is, dât het liehaam gezond moet zijn, wil de geest goed werken. Hij is wat terughoudend en zeer be-scheiden en onderscheidt zich in' dit op-zicht van Nelson. Maar zijn rustige terug-houdendheid verdwijnt onmiddellijlc aïs bij spreekt en dan wordt zijn gezicht leven-dig, aangenaam en vriendelijk. Zijn leven-digheid van geest straalt hem uit de oogen. Hij heeft reeds bij verschilleude go-legenheden bewezen, dat hij groote vast-beradenheid, moed en daadkracht bezit, snel kan handelen en verantwoordelijklieid weet te .dragen. Hij is een meester in de strategie en houdt zich voortdurencl met factische vraagstukken bezig,.In vele opzichteii toont hij groot© overeenkômst met Nelson en hij heeft, evenals -Nelson, een bartstoch-telijke liefde voor den ' dienst en een nauwkeurige kennis van elk onderdeel daarvân, zoowel wat het personeel aïs het materiaal hetreft. \Vje hem de trappen naar de brug bijî twee treden tegelijk ziet oploopen ol hem ergens door een nauwen koker in een stuùrtoren ziet verdwijinen, wie hern met vuur hoort spreken over moderne ge-schutsbediening of over het leven en de pliûhten van den zeeman, leert pletseling het karakter van den mail kennen. Hij1 hecfl een rustig vertrouwen in zijne officieren en manschappen,, die hem allen verafgoden, want liij is steeds op hunne belangen' bedacht. Bij ôefent grooten invloed op hen uit, niet door een over-weldigenden stortvloed van geestdrift te toonen, maar door de rustige overtui-gingskracht, die van hem uitgaat. Slechts zij, die Sir John Jellicoe van nabij ken-, nen, weten hoe liij hij officieren en min-deren beniind is. Jeflicoe is vôôr ailes axtillerie-officdar. Lord Milner, die zelf everfbens een bij-zonder groote kennis van artillerie heeft, was de man, die Jellicne . onjdpkt'.' «i ren geleden, toen liij bij W hale-eii&jia van ©en schip merkwaardig goed kanon- vuur zag. . Het was Jellicoe ,en van dien clag ai was de tegenwoordige opperbevelnebber van de grootste vloot bestenid om eens een groote roi te spelen, l'isher en Jellicoe hebben vele jaren tezanien gevverkt. Evenals de Eerste Zeelord, is Jellicoe van meening dat men', om t,e winnen, het eerst moet slaan, hard moet slaan en moet voortgaan met slaan. /Vis duec-teur van de marine heeft hij een cnoime taak vervuld door' de verbetering van j de -scheepsartillerie te leiden. lets over geasraal Fétain. Do gebeurtenissen bij Verdun brengen de persoonlijkheid van Pôtain steit naar voren. Vôôr den grooten aanval op deze stellmg door do Duitscliers was hij een^onbelcende, hehal-ve voor hen, dio het leger van zeer nabij lccn-den. In een pa-ar welcen is hij tôt wereldyer-maardheid gestfigen. Zijn snello bevordermg was te danken aan den schcrpen blik van generaal de Gastoînau, die dé algemeene lei-ding had over de linie van Soissons tôt \ cr-dun. Putain bekleedt zijne tegenwoordige po-sitie als belooning voor zijn schitterend op-treden in dezen geweldigen strijd, een bevor-dering, die in elk opzicht verdiend is. l Castelnau ging de ontzaglijke toeoereidsc.cn der Duitscliers na, hun opeenliooping van geschut, hun. samentrekken van infanterie in groote massa's en, met toestomming van den oppexbevelhebber, zetto hij Pétain aan _ het werk om tegen den stortvloed van vernielen-de wateren eeri cTam op te werpen. Met de voortvarendheid, die hem kenmerkt, sloeg de •generaal, die zoo plotseling in het voile hclit trad, de hand aan de hem opgedragen reu-- zentaak. Onmiddeilijk handelen was noodzalce-I lijk, want het was om zoo te zeggen een kwestie van dagen. Divisies in allerijl aan-> gevoerd om do dunne lijn van '12.000 man. i die de 20 mijien bezelten, waarop do Duit-• schers het in het bijzonder gemunt hadden; te versterken ; zware artillerie werd aange . bracht, in enkele gevailen aan îorten en oor-logsscliepen onttrokken en cen ongelooTlijke lioeveelheid machinegeweren en veldgeschut. Gelukldg vertraagde het slechte weer den aanval der Duitschors en, partij trekkend van di oogenblik van verademing, vermeerderde Pé tain het aantal versterkingen, zoodat, toen eei week later de slag aanving, de Franschen il staat waren^ den eersten geweldigen storm loop der, Duitsche bataillons to weerstaan Hiertegenover stond, dat het Duitsche zwaà geschut een grootere draagkracht bleek t hebben, dan het -Fransche, terwijl het _ oob het kaliber in aanmerking genomen, niet zo zwaar en dus gemakkelijker te verplaatse was. Aan dit bezwaar voor de verdedigin werd godeeltelijk tegemoet gekomen door lu achteruitbrengen van de Fransche linie, al; , ook door de gemakkelijko vervoerbaarhedd va 75'ers, waarmee werd omgegaan of h< machinegeweren waren, terwijl de vindingrijl heid om deze stukken, wannecr zij in ste ling waren, te maskeeren, eenvoudig verulu fend was: . Do nieuwe lègeraanvoerder bezit m de noo sto mato do gave om zijn tioepeu to beziclt ■ • Zij zijn bereid voor hem te çterven en te gai waarheen hij hen gelast te gaario Koninkrijk België. Vraag gericht aan de Regeering. }\ elke Zijn de inzichten der Regeering nopens de herstelling der schade, ver, oorzaakt door den oorlog? A n t w o o r d. Van af de maand September 1914 heeft de Regeering zich onledlg gehouden met de kwestie van de oorlogsverwoestingen', zooals tan andere al wat helreft de wo-ningen der geteisterde medejurgers en) het herstel der puinen, veroorzaakt door, den vijand; Zij heeft besloten ten dieu einde de eenvoudigste proceduur te vol-gen in vooruitzicht aan den' iiationaleH opbouw het maximum van spoed biï te zetten. Zoodra het zal mogelijk zij'n het parlement te vereenigen, zal de Regeerin'a voôrstellen doen om de schade te bepa,-len, ze to lierstellen en de laslen te verdeelen tusschen de gansche natie. D% plechtige verklaringen der Mogend-heden geven de zekerheid, dat hunno' medehulp niet zal ten achter blijven b'Ijf het finantieel en economisch herstel van ons land. Onze medeburgers kunnen in voile vertrouwen het oogenblik van herstel en opbouw afwachten. ; Het M Fafl_ (li Diiicli m. Kolonel Feyler tracht in de Journal de Genève, de beweegreden uit-< een te doen, die de Duitsche staf aan-gespoord heeft om herhaalde aanvallen op A'erdun te doen, zondej in aanmerking te nemen « noch de verliezen, noch de bloedige misl'ukkingen." Kolonel Feyler schrijft dat de uitleg de volgende schijnt te zijn „Wij willen te Verdun de ressrvèn van Frankrijk uitputten en de strijd zal niet eer-der eindigen. Zonder ophouden zullen wij herbeginnen en opnieuw aanvallen. Alsdan zullen de Franschen wijken en de vrede zal het einde der vijàndelijk- } ; v e ci u ' r tîajLfcit£tuuveiiue'gcix, mtittl. ook die der verandering van 't plan van den Duitschen staf. In 't begin der vijandelijkheden was het de bedoeling het Fransche lfeger te vernietigen. De Duitsche reserven zouden ' zich alsdan tegen het Russisch le- . ger ke-eren en het ook vernietigen. Engeland zou geen tijd gehad hebben cen leget' te been te^ brengen en zou zich aan 't onvermijdelijke onderwerpen wanneer hare bond'genooten verpletterd zouden zijn. Nu is daar geen sprake meer van. Men spreekt niet meer het F-xansche le* ger te vernietigenT maar men stelt voor tegen haar de laatste krachtsinspannin-gen te doen, de reserven tegen de re-seiven op fe werpen, de vijand alzoo uit te putten en hem te dwingen niet eene vrede maar wel eene overeenkomgt te sl'uiten. De verandering is volledig. De militaire correspondent van de S c h 1 e s i s c h e V o 1 k s z e i t u n g, die toegevoegd is aan t Duitsch hoofel-kwartier bi] Verdun, schrijft den 3n Ju-ni betreffende de moeilijkheden, die de • Duitschers ontmoet hebben tijdens hun-nen aanval op Verdun: De hoogten die naar 't Oosten loo-pen en -vvaafop het bôsch Bourru enhet fort Marre liggen, zijn zeer belangrijk , want overal treft men gebetonneerde vestigingen en uitgestrekte veldverster-kingen aan. De Fransche krachten en welenschappen hebben heel de streek van Avocourt— Cumières tôt Charny., Monze-villo enz. ïn eene aaneenschakeling van verdedigingswerken hervormd. Deze vol-gen elkander op. Het is een doolhof van loopgraven en van verbindingen die de Franschen toelaten, veilig heel de streek te doorloopen. De ^dorpén Avocourt, Es>-nes, Chattincourt, die zich tusschen de nieuwe stcllingen en de fortenlinie van 't. Noord-Oosten van Verdun bevinden, zijn, dank aan de genie der Frans'clien, afzonderlijke klçine vestingen geworden. 0e £c0ï0H0mlsche Conferentie der Iionstgenooten. ! Zhier de officieele lijst der_ Belgische i afgevaardigden op de economische con-- ferentie der Bondgenooten: De heeren de . Broqueyillé, voorzitter van den Minister-c »raad, minister vari ,(-);)r1losj , T e Beyens, minister van Buitenlandsche Zaken- Van de Vijvere, minister van geld- 0 Wezèn; graaf Goblet d'AlvieUa, Belgische a minister; Brunet, directeur generaal bij ' het ministerie "^n Buitenlandsche Zaken, h « WaxweilerT directeur yan het maatscliap-•- pelijk Instituut Solvay bij de hooge-n school te Brussel. . H Het Secretariaat dpr Belgische »£vaar- 1 diging is yolgender wijze samengesteld'.. 1- Secretaris: de heer Huisman, afdeelings-î- overste in het ministerie yan Buitenlandsche Zaken; toegevoegde secretarissenl ,je heeren Capelle, attaché van het mi- ii nisterie van Buitenlandsche Zaken en m graaf L. de Lichtervelde attaché aan het ministerie van Oorlog. 4 ' ' \

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Zufügen an Sammlung

Zeiträume