Belgisch dagblad

168097 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1915, 20 November. Belgisch dagblad. Konsultiert 25 Juni 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/q814m92d29/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

liste Jaargang ^ATERDAG SO ^OVJGMBEll 1915 JVo. 5? ABONNEMENTEK. Per 8 maanden voor Holiand f 2.50 franco per post. Losse nummers: Voor Holiand 5 cent voor Buitenland Tlt cent Den Haag. Prinsegraclit 39, Telef. Red. Adm. 7483. BELGISCH DAGBLAD Bestuurders: Dr. TERWAÔNE — CH. MERBIET. Hoofdredacteur : L. DU CASTILLON. ADVEETENTIEN; Van 1—5 regels i 1.60: élit jregel meer f 0.80; Réclamés 1—5 regels f 2.50; elke rcgflï meer I 0.50. London : Dixon House Lloyda Avenue E. C. ELISABETH MET DE ROZEN. Het meesterstuk van Gods scheppin^ is {iet moederliait: daar ligt zulk een schat vau liefrîe, zulk een rijkdoin vau toçwijdirtg dat de moeder liet levende beeld der zelf-opoffering is, ^ Het sieraad vau het menschdom is de| vrouw: zonder haar, outaardde de manuelijke kraclit in ruw geweld, outaardde het gezag in verbitterende dwingelandij. I)e trots der Belgen is hunne landvorstin, liuane K on i n gi n E 1 i s a b e t h, de wcergalooze gemaîin van Koning Albert, de moeder van onze drie prinsjes, de liefde-engei onzer soldaten. Voor altijd staat de Kouinklijke stam in belgischen grond gewor-teld ; voor altijd heeft de Koningin de harten der Belgeu gewonneu. Onze dierbare vorstin is de trouwe® îavolg-stc-r harsr Patrones, de edele landgrayin-van Thuringe, toonbeeld van liefdadigheid, engel van geduld,'troosteres der lijd'ers en voor-zienigheid der weezUn ! Op het adellijke slot van u'artburg, in de 13e eeuw leefde de H. Elisabeth. Haar geînaal gespte het ltarnas aan, hechtte het kruis op den schouder, en toog ter kruisvaart, teu heiligen strijd. Met de meest oubaatzuchtige zelfopoffering wijdde de heilige vrouw zich toe aan de lots-verzachting der armen, aan de verzorging der zieken en melaatschen. Heldendeugd pleegde zij, schatten deelde zij uit; het overschot van haar tafel droeg zij zelf aan de behoeftigen. Eens dat zij naar gewoonte langs een steilpad van het slot afdaalde met den schoot vol brood, vleesch en lekker-nijeu, outmoette zij den I.andgraaf, die haar met verwondering vroeg: ,,Welk zwaren last draagt gij daar? De Pandgravin opent den schoot: Sneeuw-witte weîriekende rozeu doorgeurden den omtrek! Van dat mirakel komt de zoete naam: ,,Elisabeth met den rozensehoot." Een lieîde-engel is ook onze teergeliefde Koningin :rozen van liefdadigheid spreidt zij allerwege aan hare voeten.. Van deu eersten dag harer blijde intrede veroverde zij aller harten, zoo overweldigend waren hare hoffelijkheid en hare lleftalligheid. En sinds klom nog steeds haar roem. Wat al prachtige betoogingen lokte zij niet uit bij hare bezoeken in de Provincie-hoofdsteden: 't was een triomftocht door het land, het volk jubelde; arm en rijk ju.chte haar toe; bij burger en soldaat laaide de geestdriftige vaderlandsliefde tôt eeue onrce-telijke hoogte op. Hoe hoffelijk dankte zij de redenaars die haar welkom lietten: hoe hartelijk omhelsde zij de kinderkens die haar bloemtuilen aan-boden.Een gezegend en gelukkig huwelijk is het Koninklijk paar. Drie veelbelovende loten Sproten uit den jeugdigen stam. De karaktertrek van Koningin Elisatbeth is wel de menschlievendheid : in den tuin des Christendoms is de liefdadigheid de schoon-ste bloem. Voorbeeldige gemalin en huismoeder in het uitoefenen der stille huiselijke deugden, toonde zij zich ook de moeder van het volk. Weldra stoud zij aan 't hoofd vau allerlei liefdadige instelliugen, stichtte gasthuizen, bezocht incognito arme achterbuurten ; kort- om, was de voorzienigheid der lijders en lijderessen. Bij spoorwegrampeu of kool-mijnotnploffingen snelde zij ter plaatse om hulp en taroost te bieden; voor teringlijdende kinderen deed zij te lande eu aan zee paleizen opbouwen. Met het lot van allen was zij hartelijk bekommerd. Treurige gebeurtenissen, die van onze akelige dagen, zullen den glans dier eerekroou nog verlioogen! Zonnig was tôt hiertoe Eiisabeth's levens-weg.Maar helaas! Onweerswolken pakken bij-een aan deu gezichteinder, somber en onheil-spellend! Een vreeselijk orkaan spookt. Als wilde dieren stormen de volkeren tegen elkander op; de menschheid baadt in bloed en tranen: ipu men niet zeggen dat een reuzenhond cfèn aardbol omklemt en bloed perst uit al de- volkeren ? Belgie's onafhankelijklieid, Belgie's be-staan is ook bedreigd'! Te wapen! te wapen! de vijand is daar..,. Een heilige strijd trekt Koning Albert. En de Konipgin? Zal zij met hare kinderkens de zeeëu over-steken en ver van het oorolgstooneel in ruste gaan leven ? 't Ware haar recht geweest: Vrouwen eu moeders vechten niet. De moeder brengt de kinderkens, de hoop vau 't geliefde Vaderland, in. veiligheid over de zee; maar de Koningin keert aatistonds terug'naar Belgenland; bij haar volk wil zij ziju in bange uren van 't gevaar. De klèedij van 't Roode Kruis trekt zij aan: ziekenverpleegster zal ze zijn bij het leger om de wonden der soldaten te verbinden. om huune tranen op 't ziekbed te droogen Eenig in de geschiedenis is dat treffend schouwspel: Een jeugdig Koning van een klein land, door een veel sterkeren maar een trouwloozen overmoedigen Keizer over-vallen, die met een klein leger dappere soldaten het laatste stukje van den vadergrond verdedigde; en eene jeugdige Koningin die hem ter zijde staat, hem moed in 't harte spreekt, maar ook van gasthùis tôt gasthuis, van ambulance tôt ambulance snelt om de" gewonde soldaten — ho ! die dappere mannen — van dien beproefden Koning te verplegen! Bij sneeuwjacht en stortregens, bij dag en bij nacht, liggen die moedige soldaten iu kille loopgraven op den grond te loeren. Eeusklaps, onverwackt, staat de Koningin als een liefdeengel bij de belgische jongens, Hunne kleederen zijn beslijkt, hunne uni-formen zijn ontsierd, hunne handen ver-stevenvaudekou: maar hune harten gloeien van warme liede voor hun Vad-itland, voor hunnen Koning. Bij de verschijning der Koningin, vergeten zij hun lij den. en aoor de loopgraven, opwekkend en geestdiiftig.dreunt deliefdegroet,dekreet:Peve de Koningin ! Peve de Koningin! Peve de Koningin, dat is ook de liefdegroet, de kreet van de Belgen die in ba'ingrchap verblijven, maar toch door onverbreekbare banden. van genegenlieid met hunne dier-bare Pandvorstinne vereenigd .blijven. ALF. HERMANS-AUSLQOS. - » "I ■mil I P© toesfand. Hoewel de legerberic-hten uit het Wes ien, zoowel van de zijde der Duitscher: als aan deze der bondgenooten laconisel blijven, bevestigen particulière inlichtin een, dat aan het Vlaamsch en Fransel front, zonder ophouden wordt gestreden Langs Brussel en Mechelen loopen steed: treinen vol gewonden voorbij. Men heef thans de zekerheid dat de Duitschers d< Unie der bondger.ooten en nog het mm Eté deze van de overstroomde Yzerian den kunnen forceeren. Het Duitsch le gerbericht meldt, dat/ de Engelschen ver geefs beprôefd heftben een plotselingçr aanval tusschen de straatwegen van Ype ren naar Meenen en naar Armentiers. in het zuidelijk front is de toestanc eveneens gunstig. " Do verovering van Gorz dloor de Ita lianen is onvermijdielijk en nakend. Ii het noorden van de stad hebben de Ita lianen een strategische hoogte genomei van waar zij Gôrz ganèch bestrijken. De ontruiming van de stad is eer cpiaestie van dagen. Aàn de oostelijke grens is de alge meene toestand onveranderd gebleven. ïusschen Riga—Witau is de Duitschf offensief gestuit. Ten Westen van Duna . burg ontruimden de Duitschers hun loop graven. Het offensief op den linkeroever van de Styr is echter door de Russen teste an gebracht. In Servië blijft de toestand kritiek, doch niet hopeloos. Ailes hangt van he krachtig ingrijpen der geallieerden af er van de houdiing van Griekenland1. Na de bezetting van den Baiboenapas en ^'dep door de Bulgaren, verkeeren d« berviërs in dien hoek in een u'terst ge-Vaarlijken toestand. Zij zullen wel naïai Albanie of naar Griekenland moeten trek *en. Noord- en Zuid-Serviô zijn van el «ondler afgesloten. W" Bulgaren hebben Albaneesch grond-b-'reikt.i4» v 6- zijn bijiii op. Het bîijkt /îchter ter dat de Bulgaren na hun doel te hebben bereikt, de veioveiing v.an Servisch Macedonië niet meer zouden vechten. Nooid-Seivië zoudea zij aan de Germanen overlaten. ' Monâistir's bezetting door de Bulgaren 1 kan slechts druk op Giiekenland uito-'fenen dit bezit te betwisten, hoewel uit Duitsche 1 en Italiainsche bron verzekerd woidt dat eea geheim verdiiag tusschen Bulgarijè en I Griekeniand bestaat., Uit Duitsche bron wordt miedqgenneld, ' dat het -Servisch lag°r zich tusschen Mi-trovinsia, Rasska en Prisjtina langs de Ibar hçeft vcrzameld om slag te leveren. A,an de Daidanellen hebben de Engelschen een succès te boekeu in de na-kijheid vian Krittua, terwijl zij in Meso-potanië Bagdad nabij zijn. In de Kaukasus I geene verandeiing. : Een verklaring. Als vaste regel hebben directie en re-da-ctic iaangenomen dat de artikelen vaa h3,ne leden in het B e I g i s c h D a g-blad ongeteekend verschijnen. Die regel wordt niet toegepast o,p an-. dere medewerkeiB ,die persoonlijik veiant-woordelij'k zijn over, de binnen de païen ma ons pr%iamiri.a uiitgeda-ukie m&oning. Erratum. In het artikeltje Tôt de Orde van gisteren ' is een zinstorende feil geslopen : Men leze : Wanneer men van de niet bijeenroeping van bet parlement wil misbruik maken enz. ;S§&F' Denki ge aan het ; Kerstgeschenk voor onze dappere. verdedigers op het front? • 'm Links en Rechts. Allen in Khaki. Sederfc Maandag dragen aile BelgiscSe troepen khaki-uniformen. De laatste uniformen van het oude leger zij a dus verdwenen. De khaki zegeviert. Ik zag de nieuwe khaki-uniformen voor een paar maanden te London. Het oog gewendt er zich aan. De stof was stevig, hoewel wat sponsachtig, dus niet g'e-weascht als het regect, maar de wol is warm. Men zegfc dat de Belgische soldaten in Brit-sehe uniformen zijn uitgedoscht. Zoo juist is het niet, want de Biitsche khaki is bleeker dan de Belgische; de Britsche soldaat draagt moer buitenzabjes op de vest ; de enede is fijner, zoodat het mij leek dat onze in khaki gekleede oificieren er zoo élégant niet uit-zagen als een eenvoudig Tommie. Hunne muts is te slap en valt te diep over de oogen en de ooren. Men merkt ook het verschil wanneer het lederen beenbekleedsels betreft. Die der Engelschen zijn ook netter en kostelijker en hooger. Een Belgisch officier zegde mij met een zweem van spijt datons leger nevens het Britsche deed denken aan de rijke en de arme familie. De khakikleur vond hij echter uitstekend voor de loopgravenstrijd. Geen middel zegde hij dat do Duts een khaki-uniform van den West-Vlaamschen leem kan onderscheiden. De oude roemrijke uniformea zijn dus voor altijd aîgedragen. Wij zullen nooit vergeten dat onze heiden van Luik, tlaelen, Hofstade en den Yser in dit onmoîlern plunje de schitterendste wapenfeiten hebben gepleegd. In die uniform zullen zij dan ook voortleven. De kleercn maken den man niet en nog minder den soldaat. Wij dachten het wel. „De Tijd" is nog eens verplicht een nieuwsje uit zijn koker te logenstraffen. Dit blad drukt dan ook : In tegenspraak met berichten, welke in de pers de ronde doen betreffende een reis van Z.Em. Kardinaal Mercier naar Rome, kan worden medegedeeld, dat deze reis voorloopig is uitgesteld. Die logensfcraffîug is hem door een zijner Belgische correspondeoten gezonden, naar te vermoeden iemand die moefc weten wat te Mechelen gebeurt. Het zou misschien intéressant zijn te weten uit welke bron het nieuwsje van 's Kardinaal's vermeende reis spruit en waaroin het door „De Tijd" de wereld in werd ingezonden. Belgische troepen voor Servië? Vas Dias meldt dat volgens een bericht uit Kales drie bataljons Belgische grenadiers zijn aangewezen om naar h6t Servische front te worden overgebracht. Zij zouden zelfs den 17 November te Marseille zijn ingescheept. Het woord „aangewezen" doet reeds twijfel oprijzen bij iedereen die de Belgische grond-wet en de Belgische militiewetten kent. In geval er Belgische troepen naast de Ver-bondenen de Serviërs ter hulp komen, zullen het vrijwiliigers zijn zooals het korps van 4000 auto-kanonDiers die naar Rusland zijn gegaan of zooals de vrijwillige koloniale troepen die op dit oogenblik in Duitsch Oost-Afrika opereeren. In aile geval wachten wij nadere bevesti-ging van hooger gemeld bericht af. Toon Dupuis. „Het Vaderland" verzekert dat aan meester Toon Dupuis de vervaardiging zal opgedragen worden van het monument voor de gebroeders De Witt, te Dordrecht. Het wezen herinnert, dat de zeer begaafde beeldhouwer Antwer-penaar is van geuoorte, doch van jongsaf naar Nederland trok, waar hij de Nederlandsche nationaliteit verwierf. Zijn vader is nog profes-sor aan de Academie van Schoone Kunsten te Antwerpen. 'l'oon Dupuis is een joviale, opgcruimde, uitbundige Belg gebleven, de vreugde van de Hollandsche en andere artisten. Hij is wat men hartelijk zegt „een goeie sloeber" en een Belgisch kunstenaar in de ziel. Hunne zedelijke wedsrgeboorte. De Duitschers houdeu boetedag om niot tôt inkeer te komen. Een konsistorialrat dr. Conrard grijpt naai-de roede en slaat er striemend los op de oorlogswoekeraars vau allen aard. „De lichtzinnigbeid dringt zich zoo schaamte-loos op den voorgrond, dat soldaten, die voor genezing van hun wonden in het vaderland vertoeven, zich met verontwaardiging afwenden en zeggen : Voor zulk een volk offeren wij ons leven en onze gezondheid op ! Zij die dieper doordringen, zullen nog heel andere kleuren in dit sombere tafereel kunnen malen. „En nu zouden wij" van de godsdienstige en zedelijke wedergeboorte van ons volk spreken ? Zeker, er zijn er, die de oorlog tôt nieuwe menschen gemaakt heeft, maar bet geheele volk, de groote massa? Zij zijn nauvvelijks aan de oppervlakte getioffen,.... zullen wij ons blijven bedwelmen met het woord van Geibel, dat de wereld nog cens door het Duitsche karakter gézond zal worden ?" „Datzijn bittere woorden, merkt de Vorwarts op. Waar zijn de poëten, die zestien m aan der geleden den oorlog als het bad van staal er de verjongende bron van de volken prezens Waar is die professor Sombart, die hem toe-juichte als een verterende vlam, die al .bel booze, niet in do laatste plaats den Mammon-dienst en den handelaarsgeest voor altijd zou vernietigen ?" De Belgen, Pranschen, Engelschen, Russen aile volkeren der wereld moesten door di< Kultur verbeterd worden. Laat ons eens die pedanten nitlaohen. Wat zedelijk bankroeti Het Belgische Rooiie Kruis. ^ Het Bulletin international der maatstihap-f pijen va» het Roode Kruis, dat te Ge-1" neve veischij'nt, (Nr. 18^) bevaft de cor-respondentie over de onïtbinding van het hoefdconnâiteit van het BsJigisch Roode Kpuiai door een decraet van hew ron Bis^ing, ge-dagteekend 4 April 1915. Het iiiiternationasd Comiteit dat zich de zoiak heeft aangetrokken, heeft den 6 Mçî aan het hoofdcomiilé van het Roode Kru/ia te Berlijn geiseànd, tond- echrijven bereiidde de onîbinding van hçt;;'Hhiè(ofdsoiiiité \an het Belgisch Roode Kràfe./^Tteassef iaet vex-zoek le leLegi-afeeren of Berlïju reeds ge-pro.testeeiid had. Twee dagen later luid-de het lamtwciord ontkennend, miet bevee-gjmg, dat men er niet wisfc van eene ont-bi'ndin,g en in dergelijk geval' niet zou hebben g,eprotasleerd. Het Cwtraal Comiteit v'an Genevc achtte z,'icb dan gerechitigd een protest te stuaren naar de voerziitte® en leden va,n de hoofd-comiités van het Roode Kruis. Daarin werd herinneird dat Von Bis-sing zijn besluit tôt ontbinding had ge-nomen om reden doit het B. R. K. ge-we-jgerd had mede te werken aan het Werfc v]an den gouverneur geheoien Hulp en Bescherming aan de Vrouwen door den Arbeid, wat niet in de termen v.alt van zijne statoten. Het Inlemationaal Coif miteit vau K K. kan niets .anders dan de houdiing van het Belgisch hoofdcoaniteit goedkeuœin. Daaiom doet het een krachtig en vurig piratest booren tagsn de outbin-cliing Vian het hoofdbesituur te B.russei. Dit prétest eiudigde mst de hoop dat het Belgisch Roode Kruiis in al zijfoe ijechlen ' ZGiii worden heirsteld. Het protest w,as ondeTteekend door G-us-ta,ve Ador. Het Bulletin deelt den tekst mée v:an de iadreS'Sen van instieanming met dit pTo-lest, ontvangen van de hoôMbesturen van het Roqde Knuis uit veischillehdé landen. Naar liet hoofdbestaur te Beriijn werd nog eens gesehreven om dan te dringen opidiat het de zelfsfandighsid van het B. K. zou opeiischen. Bij brieve van 4 Juni 1915 rncllde liet Duitsche hoofdbestuur dat het v tmo men liad d^t het Belgisch Roode Kruis niet ontbonden was. Wa.arop dan <7én brief van het Genteaal Comité vo'igt, dd. 12 Juni 1915, die er op wijtet dat hier op een woord gezinspeeld Wordt; de circulaire van 8 Mei spreekt vau de ent-binding van het Hoofdcomitô van het Belgisch Roode Kruis, niet v,an do ont-binding vian het R. K. zelf. Berlijn antwoordde hierop den 21 Juni 1915, dat het recht van de militaire over-heid, in een veroverd land, om gedu-rende den oorlog, aan het besluur der organiaatie van het R. K. in dit land de taak, die dat bestuur te vervullen heeft, te ontnemen en die toie te vertnouwon aan eene commissie, naar zijn inzien niet kan betwist worden.... Intusschen is het R. K. in België ontbonden en is beslag gelegd op het inc isso vah ongeveer 2 0 0.000 frank, door par-ticulieren geschonken tôt het verzorgen van de gewonden. 't Is netjes. Vredes^eruchten. Er worden weer vredesgeruchtcn ver-spreid, namelijk in de finantiewereld. Men v or tell dat een voornaam Duitsche personage zich in Den Haag zou be-vinden, en dat het niet minder dan von Biilow zou zijn. Het ,,Belgisch Dagblad" heeft het niet de moeite waard gevonden zijne beste spenrhonden op zoek van den ouden rijkskanselier te zenden. De oplossing voorafgaand overleg en verkregen van den toestand is niet bij de bankiers vart Den Haag, maar wel op de slag-. velden. Belgische auto's in JSTederland. Na, den Val van Antwerpen zijn taMjfce autos van het Belgisch l'eger oven de Nederlandsche grens gekomen. Die autos, die gerekwireerd wi„ ren, be-hoerden aan den Belg:schen staat. Zoiidet; zijne voorkemiis, noeh toestemming, zijn velcn van die voertuAgen verheeld en ver-kocht.Uit le Ha^re vernemen wij dat men er vast besloten is in Nederland en el-deiis te doen opsporen alwie Belgische militaire autos heeft verkocht. Zij kent reeds een lange lijst van\ ge-wetenlooze lui, die de ongelukken des Vadertands hebben misbruikt om duizenden en duizenden fr,ank in den zak te steken. Op tijd en stond zullen die weinig eerlijlke individuen loon naat weerken ont-v,angen.Te Londen, waar men zich ook die zaak aantrekt, spreekt men van gcneraal Dossin als de man van durf en aotiviteit ' om ha,aï kiaar te spinnen. De Belgischei Staat heeft een over-• groot verlres geleden. Laat ons hopen dat men niet langer i zal dralen om licht in de duiaternis te > brengen. De achtbare genexaal is jnier-daîrfd the .light man in the right place om hier voor de bel ange n van het département van oorlog op te treden. BELGIË. Oosf~Wlaaiicl@B*en, f r/ SI. Nikoîaas-Waas. Sedert het begin van den oorlog heeft de stad Sint Nikolaas aan de onderstandskomi-;eiten rond de 900,000 fr. uitbetaald. Aan het Vaderlandsch komiteit voor hulp brood, soep, aardappelen, kolen, melk, enz.) verd door de stad 750,000 fr. gegeven van le 900,003 fr. die verteerd werden. Het stedelijk werkloozenfonds der aange-iloten vakvereenigingen ontving meer daû 13,000 fr. hulpgeld van de stad. De nitgaven gedaan door 't armbestuur en t komiteit voor den schameîen arme bedrageil neer dan 90,000 fr. Voeg daarbij nog de kosten door de Duit-:che bezetting veroorzaakt en gij zult gemak-;elijk begnjpen dat de stad reeds 1 millioen !00,000 fr. moest leenen. De toestand der nijverheid te Gent. Men scbrijft aan „La Belgique" : Over veertien dagen zal hoogst waarschijnlijk le gansche Gentsche nijverheid moeten stil jelegd worden. Op dit oogenblik zijn de fabrieken maar ;wea uur per dag in werking, maar, daar de iigonaarsbestatigd hebben, dat op zulke voor-vaarden, de opbrengst de kosten van brand-itotfen nog niet dekt, willen zij het werk stil eggen. Deze winter zaL dus de volksnood groot ;ijn, want de stakers zullen wel het getal van îonderd duizend man bereiken. Overigens werken zij niet gaarne, vermits îat de werkers geen recht hebben op kosteloozo loep en levensmiddelen en ook dat het werk neestal maar tijdelijk is. Dit vloeit voort uit ;en verkeerde organisatie die als stelregel zou nocten aannemen dat wanneer er werklieden :ijn die werken, deze nog recht op een gedeelto 1er ondersteuning zullen hebben. Op die wijze :ou er een einde gemaakt worden aan de be-anghebbende luiheid die de zedeleeraars met pijt bestatigd heoben. Zij eten honden als Chineezen. De Duitsche greuswachter boven Eekloo ;ijn verlekkerd op . . . hondenvleesch l Ver» h den week hingen verecheidene honden aan len drff&.d. Het was ieest bij den Duts. De lameraden van Sint Rochus werden gevild ;n gebraden en de Dutsen smulden er van îat het vet hun de wangen atlekte. Wan-ieer exporteeren zij de honden van België. îaar hun land de ledige schapraaien ? Gestrafie-grensgemeenten., Watervliet, St. Jan in Ereino, Watermau* Dudeman en Caprycke zijn gestraft. N iemand mtvaDgt nog passen voor die gemeenten. Een voorraadstal. Te Ertvelde hebben de Duitschers uitg6« itrekte ruime stallen gebouwd, waar 300 koeien ;n vaarzen het mes afwachten. Dit is ook organisatie. Als het leger'rund-?leesch noodig heeft, is het Ertvelde die het evert. De boeren van den omtrek moeten de italien vullen. Het boerken mei zijn boter. De Gentsche bladen vertellon de volgendô imakelijke geschiedenis : Een boer komt met een zware mand boter angs de Muide voorbij, op weg naar de markt. Aan de wacht komt een pinhelm buiten. — Hoeveel voor die boter? is de vraag. — Vijf frank, antwoôrdt Eientje Ackerman. / — Gut, gut, knikt de Duts. Hij steekt 4 mark in de vuist van het )oerken en draagt de gansche mand binnen. Het boerke ziefc dat het gefopt is en huilt in vloekt en tiert dat de gansche Muide iamenschult. — Ik heb vijf frank de kilo gevraagd en lij gaf nie maar zooveel voor al mijn boter. Een Gentsche burger, die *zag hoe laat het vas, fluisterde het boerken in de ooren : — Zwijg, stomme beesfc van een boer ol rij krijgt nog een lap van ICOO mark. Weet gij wel dat de maximum-prijs der >oter geene 5 fiank bedraagt? Muis hier uit en sta niet te balken als ien melkezel of anders.... Fientje begreep dan ook, dat het beter was net zijne 4 mark en zijne ledige mand naar noeder de vrouw terug te keeren, dan kennis e maken met de& geduchten Mammelolier, Braisant. Het Aihambra. Door den gouverneur-generaal is de vol-jende bekendmaking gepubliceerd : De Société anonyme du Théâtre de l'Alhaai-ara, te Brussel, en het in België liggende jrondvermogen van Arthur Chamberlain, te Birmingham, zijn onder dwangbeheer geplaatst. rot dwangbeheerder is de heer Th. Rix aan-gesteld.De Duitschers hebben lang gewacht Oit sekwester uit te spreken. Het Aihambra be« aoort immers toe aan de familie van Joe Jhamberlain, den minister van den Boeren» aorlog. Het Aihambra is de ruimste schouw-burg van Brussel. Men speelde er den laatstç» tijd melodramas en revues. Luik. Spoorweg van Aken—Brussel. De Duiteche soldaten die aan de spoot, lijn Aken—-Visé werkz'aami zijn, wordea door Belgen uit de omliggende dorpjeë] aan de spoorlijn grootendeela vervangea. Zij verdienen 6 fr. per daig.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Belgisch dagblad gehört zu der Kategorie Oorlogspers, veröffentlicht in 's-Gravenhage von 1915 bis 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Themen

Zeiträume

Sammlungen

Mode 1914-1918