Belgisch dagblad

1917 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1916, 19 Mai. Belgisch dagblad. Konsultiert 16 April 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/8s4jm2488n/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

le .1 aaryang. miJDAG 19 MEI 19ie. 3Vo. 209. iBOS NEMENTEN. par 8 maanden voor Holland 12.60 franco per post. Lobsq Înmmers: Voor Holland 6 cent oorTBuitenland 7'/i cent. Den Haag. Prinsegracht 69, Telef. Red. Adm. 7488. BELGISCH DAGBLAD Bestuurders: Dr. TERWAGNE — CH. HERBIET. Hoofdredacteur : L. DU CASTILLON. BUREAUX OPEN VAN 9 TOT 12 URE EN VAN 2 TOT 4 URE. ADVEETENTIENÎ van 1—5 regela f 1.50: çlkf regel meer f 0.30 j Raclâmes 1—5 regels i 2.50: elke regel meer f 0.50, London : Dixon Honse Lloydi) Avenue E 0. De uieuwe oilicieele taal in Belg-ië. ARITI-BRITSCH GEKN0EI Duitschland ziet ver. En Duitschland koestert de hoop, hetzij door geweld, hetzij door vriendschap eens meester te worden van de zeekust van Delfzijl tôt Boulogne en misschien nog verder. Zoolang liet Duitsche rijk de vurig begeerde Nederlandsche, Belgische en Fransehe noordzeehavens niet bezit, zal liel nimmer het venster op den Oceaan openen, waarvan zijn Keizer eens sa-belrammelerid sprak en nog minder Groot-Britannië doen buigen. Ziedaar het doel van Duitschlands po-litiek.Indien Engeland niet aan België s en Frankrijks zijde had gestaan, zou de Duitsche vloot Duinkerke, Kales, Boulogne, Le Havre, Cherbourg en Brest hebben kunnen beschieten en er Duitsche troepen aan land brengen, om er nooit meer te vertrekken. Het Duitsche leger zou Parijs hebben kunnen bezet-■ ten en het heldhaftig Frankrijk zou zich op genade of op ongenade hebben moe-ten overgeven en zich laten verminken van zijne rijk s te departementen. Van uit Kales zouden de ' krijtrotsen van Engeland door de 42ers bestreken geweest zijn. "Zoo noodig was een landing in Engeland gemakkelijker dan ten tijde van Willem den Veroveraar. Nederland en België werden tegen de zee in een Duitsche nijptang gepraamd en moesten, als vazalen van den Duitschen keizer, zich deemoedigen of bezwijken. Gslukkiglijk ie dit breed opgezette plan vooralsnu onuitvoerbaar gebleken: eerstens door Engelands vastberaden op-ircden. dan door België's tegenstand en zelfopoffering te Luik en aan den Yser, en eindelijk door ft roemrijk vechten der Franschen aan de Marne en *te Verdun. Duitschland blijft echter ver zien. Kon het maar _ in afwachting in België en in Nederland een invloedhebben-de anti-Britsche partij scheppen, ont-staan uit een methodische agitatie, dan zou het te minste niet heden, toch mor-gen mogen hopen den grondslag van missclven een beter welslagen te leggen. Niet alleen hoort men in zekere Nederlandsche bladen, verdachte geluiden tegen Engeland, doch in de speciaal ge-schapen Belgisch-Duitsche bladen van * Vlaamsehe en Fransehe taal, bekampt men ronduit onzen trouwen bondgenoot. . Zekere in België toegelaten en aan-gemoedigde Hollandsche bladen doen ook mee Zoo houdt de Nieuwe Courant in Den Haag, sedert eenigen tijd er een naamloozen correspondent op na, die meer en meer lucht geeft aan zijne anti-Engelsche gevoelens. Bedoeld correspondent schijnt er prat op te gaan, vrij en ongehinderd van Brussel naar het Etappengebied en omgëkeerd te kunnen reizen. Elke Belg weet dat dit voor een ge-wone Belgische sterveling bijna eene on-mogelijkheid is. Zijne laatst'e correspondentie van 9 Mei (N. C. van Dinsdagavond 16 Mei) is belangrijk voor alwie de gesponnen intrigues in België wil volgen." In dis correspondentie legi de man van de- N. C. de schuld der schaarschte in België op de handelaars-woekeraars, maar vooraî op Engeland. De Duitschers zijn natuurlijk ooilammeren. Het staat immers zwart op wit: dat het requireeren van w e g e de Duitsc-hers niet p'T à a t s g'e-had had en ook niet plaats had. Dan fantaseert de correspondent ver der als hij het volk doet zeggen: ,,Ze (de Engelschen) wil l'en Duitschland uit-hongeren, zegt men, maar, -ze hongeren ons ook uit ! „In dien zin worden hier, beweert de man van de N. C., erge be-schuldigingen tegen Engeland yitgespro-ken, die onvermijdelijk eindigen met den uitroep : ,,En dat zijn dan onze bond-genooten !" Waarlieidslialve (sic) moet ik bekennen (sic) dat men hier over Engeland niet zeer tevreden is. Men ge-raakt hier bij poozen erg ont2eriu\yd over den langen duur van den oorlog. Het volk paait zich met onverlcwik-kelijke verzinsels, gaat de correspondent voort. Zoo is de algëmeene dienstplicht in Engeland slechts eeue b e 1 o f t e ! ! Daardoor kan die Duitsche pennestok dan de volgende hatelijkheid neerschrij-ven, waarvan de boosaardigheid in het oog springt : „Men vraagt zich af wie die grove leugen verspreid had, en 'nog meer stelt men zich de vraag met welk recht onze jongens dan in Engeland nagejaagd worden om bij het Belgische leger ingelijfd te worden.'" * * * Dan heeft de naainlooze correspondent het over den vrede: ,,Het staat vast dat de meerderlieid hier naar den vrede haakt. ,,Men begint hier stila.an gewaar te v/orden dat het een hopelooze strijd is: béter dan maar onmiddellijk vrede te sluiten, zegt men. Zoo ? Dat vredesfluitje hebben wij ook in Holland door zekere Belgen hoo-ren bespeien. * ,,Erg pessimistisch worden hier vele menschen. „Het is waar dat die menschen weer optimistiseh zullen worden, voegt hij voorzichtig bij, om later weer in pessimisme te vervallen, ontmoediging en totale hopeloôsheid." Zijn dit niet eerder kenteekenen van neurasthenie '? Daarna wordt de historié van naam-looza brief.es en ,,aanvallen op de stad Antwerpen en haar groote mànnen ' op-gerakeld.Laat ons eens hartelijk lachen. Het is immers geweten, <dat het onze Duitsche meesters zijn, die Antwerpen en de groote mannen aldaar zelf hebben aangevallen om ruzie te stoken. Waar-om moet die oude koe nog uit de gracht geliaald worden? De correspondent van de N. C. ver-foeit het patriottisch werk van heimelij-ke propaganda. Hij prijst en looft echter den beruchten hertog van Wurtemberg, wiens leger met onze jongens vecht, omdat hij" strenge strafEen tegen die druk-sels of geschriften uitgevaardigd heeft. De lezer vergeve het mij zoo uitvoe-rig over dit opstel uit te weiden. Het is goed om ' > weten hoe men bij mid-del van neulrale bladen in Beïgië Duitsche propaganda maakt tegen de nationale Belgiselie regeering en België zelf, ook tegen Engeland en ten gunste van een voorbarigen Duitschen vrede. Uit het geschrijf van dit naamloos zich verschuilend heerschap blijkt echter zonneklaar. dat het Belgische voile spijts nood en schaarschte, spijts eene atzonde-ring van bijna twee jaren, het vertrou-wen van zijne bondgenooten meer dan ooit verdient en het waardig blijft. Ongetwijfeld zal onze Belgische regeering en onze Engelsche bondgenoot van dichterbij den anti-Belgischen en anti-Britschen veldtocht wiïlen volgen. Caveant consules. Men zou zeggen, dat de Duitschers alleen nog voor oogmerk hebben de rànachen te Verdun te immobiliseeren, want van ernstige pogingen om door te oreken lioort men niets meer. De kanonnen alleen dommelen niet alleen te Verdun, maar ook in Champagne, waar de Duitschers een offensief der Franschen beginnen te vreezen. Aan te stippen prachtige wapenteiten van rransche vliegers, die de spoorwe-gen en de stations achter het front hebben beschoten o.m. te Metz, Ars en Thi-onville.Aldus worden verbindingen van den : vijand verbroken en meteen het troepen- : vervoer een tijdje tegengeliouden. en oosten van Wilna hebben de •Kussen eenige successen gehad. Zij schie-i ! ,^at. °P- De Duitschers moeten er net bijltje bij leggen. , De Oostenrijkers schijnen tôt het of- , iensief tegen de Italianen te willen over-gaan en beweren voordeelen te hebben ] bobaald in Zuid-Tirol, waar zij 6200 f man, 141 officieren, 13 kanonnen enz. ; zouden hebben genomen. ' ] Overvloedig hebben hunne vliegers de stations van Venetië, Mestre, Cormone, ' Udine, Trevieo enz. bestookt. De Italia- ' ûen melden daarentegen op de noorde- ^ hellingen van Monte Michele den ^'jand met ernstiare veE-liezeo te hebben afgeslagen en 100 gevangenen te hebben gemaakt. Italiaansche Vliegers hadden ook succès. Zij hebben namenlijk een loods bij Triëst in brand geschoten. Belglscb legerberickt. 16 uni'. Ilet artilleriegevecht is in den oop vap den ochtend opnieuw met groote lieftiglieid n den sector van Dixmuiden ner-lomen. Een Dnitsch detachement dat ge--joogd tiad in het noorde»-'vanLys (?) in îeu loopgraal voet te vatten werd er ras lit terugs,eslagen. HOOGE TU. t Is middaguur en hooge tij, Do zee wuift met waaiende veertjes; De golven rollen naderbij - En maken de kuilen tôt meertjes. :I,et water brengt rustig zijn schuimrand aan; De kinderen ploeteren, moeders helpen. ie rapen de kleurige schelpen Die in 't kleurige korfje gaan. Do zee heeft een einde en geen begin. iteeds nieuwe en weer nieuv.e golven îijn even de sehelpjes bedolven, )e zee loopt de zee weer in. t Is middaguur en hooge tij, )e zon, in den wind, wordt zachter, ie oaders plassen wat dichterbij, — We schuiven de stoelen naar achter. MXB.TIN PKfUIJJS, Links en Rechts. Nog de jaardag van minister Cort van der Lindan. Onze Haagsche Confrère het Dag-blad van Z.-H. en 's G. verzekert ons dat er niet de allerminste reden be-staat te twijfelen aan de goede trouw van den verslaggever, die vergeten had te vermelden dat de géallieerde gezanten hunne opwachting hadden geanaakt bij den heer Cort van der Linden. Gaarne stippen wij die verzekering aan. Onze helden. Te Winterswijk zijn Dinsdag twee Belgische krijgsgevangenen aangekonien, die uit 't kainp te Munster waren ontvjifcht. Het waren een 2-i-jarig student van Ver-viers en een 20-jarige student in de ge-neeskunde aan de Luiksche universiteit uit Val-Saint-Lambert, die op 9 Octo-ber 1914 te Antwerpen krijgsgevangen waren gemaakt. Zij hadden vier dagen over den weg gedaan. Ziedaar nogmaals twee helden, die spijts aile gevaren, uit hun kamp ont-snapten ,oni het Belgisch leger te ver-voegen.Dat de dienstplichtge Belgen in Nederland en eld'ers een lesse van vader-landsliefde aan die moedige landgenoo-ten nemen. Een halve bekentenis. Onze goed ingelichte correspondent van de Duitsche grens, wiens aanteeketiingen en gemelde feiten weerklank vinden tôt in de Parijsche bladen, zooals Le Matin, meldt ons verder eenige nieuwe slaaitjes van het gebrek in Duitschland. Georg Bernhard schreef • overigens in een der jongste nummers van de V o s-sische Zeitung: „Het zou beiachelij'k wezen te willen beweren, dat wij inzake levensmiddelen en grondstofien in overvloed leven. D e Engelsche blokkade had r e s u 1 -t a a t. W ij z i t t e n e r k r a p voor maar wij hebben, Irots ailes, genoeg om vol te houden. Veroordeelensvvaardig is het steisel der verdeeling van de ievens-middelen, dat te vecl georganiseerde anarchie werd. want Duitschland ijlt dit ge-vaar met reuzenstej en'tegemoet. En daar-om moet worden opgericht een ^Zential-instanz fiir Kriegswirtschaft" Natuurlijk mag de man niet ailes zeggen wat hij meent. Doch de door ons gespatieerde woorden zijn welsprekend genoeg.Maximiliaan Harden over den Duitschen vrede In eene allegorie valt Maximiliaan Harden in de Z u k u n f t de Duitsche Cjorlogspartij aan omdat zij Èich verzeb tegen het sluiten van een vrede „op bet gunstigste oogenblik" voor Duitschland. Aldus betoogt Harden dat Bethmann Hollweg liegt wanneer hij beweert dat de Geallieerden de bloeddorstigen zyn. De bloeddorstigen zijn de Kroonprins, Tirpitz, Hindenburg, Mackensen, Ealkenhayn, Revent-' low, Krupp en anderen. Harden is hier de spreektrompet van een invioedhebbeDde coterie van burgerlijke poli-tiekers en zoeken mannen. De vitriolische sehrijver wordt, zegt men, ingefluisterd door prins Bulow en Dernburg, Ballin en den bankier Gwinner. Een held van 59 jaar. Die held is cen Fransthman, Charles Chabrier, van Troyes, die op 59-jarigen leeftijd als vrijwilliger dienst nam den 24 Augustus 1914. Hij nam deel aan al de gevechten tijdens den slag aan de Marne. Als verkenner werd hij bij het fort van Brimont tien 4 October van het-zelfde jaar driemaal gewond aan de schouder en de borst. Na zijn herstel, den 4 December, vertrok bij opnieuw naar het front. Van den 21 totx 27 Fe-bruari nam hij vijfmaal deel aan gevechten met de bajonet. Te Mesnil-les-IIurlus werd hij door een granaatscherf aan het hoofd gewond. Niettemin wilde hij zijn bataillon volgden doch een darmont-steking bracht hem naar het gasthuis. Na twee maanden vertrok hij naar zijn dépôt waar hij de. rekruten drilde. Opnieuw naar het front gegaand zijnde bleef hij eene maand in de loopgraven bij Berry-au-Bac. Doch de ziekte dwong hem opnieuw naar het gasthuis gevoerd worden. In April ontving die held de militaire médaillé en het oorlogskruis met palmtak. 's Anderendaags is de oude held nogmaals naar het front vertrokken. Wat prachtig voorbeeld voor de jonge Belgen die, vooral in Den Haag, tennis-en football spelen of luierikken en schrik hebben het leger te vervoegen. Is voor lien niet beschamend de lieldhaftigheid van een bijna 60-jarig ouderling? Ware ik een jong meisje ik verweet die bloodaards hunne lafheid. Een bruidsduif. In sonmiige streken laat men bij het huwelijk witte duiven los die klapwie -kend rondzweven in de blauwe lucht. Zij herinneren aan de, dniyen van Venus. In het barbaarsche ; .v ù-.iurland heeft men iets anders gevonden. Bij de bruiloft van graaf Ferdinand Zeppelin, een neef van den uitvinder van de Zeppa verscheen boven de kerk een niéuwgebouwd lucht-schip, dat misschien dezer dagen vrou-wen, bruiden en kinderen zal dooden. Een kwaad voor'teeken voor de jon- £T& Çtl'-P iuiti EflfLEJlCIYef!, Wij lezen in de N. R. C. van heden-morgen;Naar onze correspondent te Havre ons meldt, is de heer Emile Royer, socialis-tisch afgevaardigde van de Belgische Kamer voor Doornik, te Parijs plotse -ling overleden, in den ouderdom van 52 jaar. Royer was een welsprekend rede-naar.Daar uit dezelfde bron reeds verschei-dene Belgen dood gezegd werden — men herinnere zich aan de heeren Daens en Warocqué — nemen wij het bericht on-der aile voorbehoud over. Moest die tijding echter bevestigd worden, het land en de démocratie zouden in Royer een verkleefden dienaar en verde-diger verliezen. oedert eenigen tijd had de sympathie-ke afgevaardigde Londen verlaten om zich te Parijs te vestigen waar hij met zijn vriend Emiei Brunet aan L'II e u r e medewerkte. Wij moesten (meer en meer zijne flinke artikels in 'Indépendance Belge missen. Wij hopen dat men hier weeral met een naamgenoot zal te doen hebben. Het sciiïlkbewiMl in België- Tien terdoodveroordeelingen 1 Drie gefusilleerd ! Negentien veroordeelingen tôt dwang-arbeid.Ziehier ae tekst der roode plakkaten, weBco < , - België zijn aangeplakt gewordea: V eioordeeli ngen. Bij vonnis van 8 Mei, bevestigd den lOen Mei 1916, heeft de Duitsche krijgsraad de volgende ter aoodveroordeelingen yoor spion-nage gevelci. le. Knrel Parenté, telegrafist te Andet-lecht ; 2e. iVrtliur Devaleriola, telegraaf-bediende te Berche n-Sint Agatha; 3e. Louis Lefèvre, telègraaf-bediende te La Louvière; 4e. Gérard Hubert, telegraaf-b-ediende te Schaaibeek. 5a ïhcodoor Fisch, handelaar in gi^a-ren te Mechelen ; 6e. Prosper Krické, inspecteur van ver-zekeringen te Gent; 7e. Martin Bartiaensen, telegraaaf-bediende te Moienbeek; 8e. Jules De JBlander, telegraaf-bedicnde te Nimy, Parenté, Lefèvre en Krické zijn fusil-leerd cworden. De doodsLiai, uitgesproken tegen de an-dere . ebchuldjgden, is veranderd geworden in levenslan^en dwangarbeid. N e g t i e n andere beschuldigden zijn ver-oerdeeid toL dwangarbeid voor spionnage of voor hulp verleend te hebben tôt spionnage.Le veroordeelde personen hoorden toe toc eene ^roote organisatie, welke voor ppdracht had zich inlichtingen aan te schaffen over de cergplaatsen der vliegers, over het vee-voer ocr spoorweg en andere militaire doel-einden en van deze inlichtingen over te sturen naar den vijand. Baron CONRAD VAN DER BRUGGEN gedood op den Yzer. Wij vernemen den dood op 5 Mei, aan het front van den IJzer in den ouderdom van 48 jaar, van baron Conrad van der Bruggen, vrijwilliger, on -der-officier bij de lanciers. Baron van der Bruggen was in eerste huwelijk ge-trouwd met jutvrouw Merghelynck vàn Ieperen en in tweede huwelijk met ba-rones de Borghrave, welke eenige maanden vôôr den oorlog overleed, hem een zoon achterlatende. ki weerwil van zij-nen ouderdom aarzelde hij geen oogenblik zijn vaderland te dienen en heeft gedurende de vijandelijkheden flink zij-nen plicht vervukl, vooral bij den te-rugtocht uit Antwerpen. en België. Het steunkomiteit te Montréal voor de slachtoffers van den oorlog in België, geeit een orgaan uit, getiteld ,,Pro-Bel-gica". Het vijfde nummer is reeds ver-schenen. Dit orgaan is gesteld in Engelsche en Fransehe taal en heeft een overgroot succès behaald. Zekere personen hebben vijf tôt tien abonnementen genomen en gelasten zich die nummers verders uit te deelen bij vrienden en kenn'ssen. De steunbewe-ging in Canada ten voordeele van België heeft van in den beginne eene groote vlucht genomen. Te Regina in. Saskatchewan is er op initiatief (îer gebroeder3 Pootmans, door het reserve-kamp der Indiërs een prachtig album aangeboden geworden aan Koning Albert. De reputatie van België, die van zijn leger en van zijnen Koning strekt zich over gansch de beschaafde wereld uit. Ze'fs de Indiërs onderschatten de opof-feringen niet, welke België zich getroost heeft en de overheerlijke gedragslijn van zijne burgerlijke bevolking, van ziin le- or* v&vi uSlxv* De professoren Pirenne en Fredericq. HAMBURG, 17 Mei. Van zeer goed ingelichte zijde wordt uit Amsterdam verband met de gevangenneming vatt Pi-renne en Frédericq aan het Hamburger Fremdenblatt geschreven, dat de voorsteL ling van Fransehe en Belgische bladen, volgens welke Pirenne gevangen geûomejî en naar Duitschland weggevoerd is, zon". der zelfs afsoheid van zijh vrouw te mogen nemen, omdat by in een onderhoud met den Duitschen gouverneur-geaeraal wiei-gerde als rector van de universiteit te Gent op te treden, een verzinsel is. Het onderhoud heeft nooit plaats gehad 'en nooit is aan Pirenne, die als tegenstan'-dei van de vervlaamsching der Gentsche hoogeschool bekend staat, het aanbod gedaan om als rector op te treden. Er is ook geen woord waar van de bewering dat de Duitsche gouverneur-generaal in België het verzoek van de overige Gentsche hoogleeraren ten gunste van Pirenne en Fredëricq beantwoord zou hebben met nog vijf hoogleeraren gevangen tel nemen. Voorts is het onjuist, dat Pi^ renne en Fredericq gevangen gertomeiï qzouden zija alleen omdat ze zich alg tegenstanders van de vervlaamsching der Gentsche hoogeschool hebben doen kentieU en hun medewerking onthielden. Want ini ditzelfde gevgl verkeerden vele andere Gentsche hoogleeraren. Niemand hunneC is daarom gevangen genomen en naa( Duitschland gevoerd. Fredericq en Pirenne' zouden eveneens voor hun lot gespaariJ zijn gebleven wanneer zij niet hun vif-andige gezindheid tegen de bezettende. macht door geheime agitatie op onge. oorloofde wij'zo in daden omgezet hadden,: hoewel zij1 indértijd, evenals de andere Belgische staatsambtenaren, de 1 o y a 1 i« leitsverklaring onderteekend hadden. Zij hebben zich schuldig gemaakt aan; handelingen, die niet slechts indriuscheiï tegen deze loyaliteitsverklaring, maar ook tegen de strenge militaire maalregelen, die: er in het etappengebied noodzakelijkerwijzei moeten gelden. Het wegvoeren der beide. professoren naar Duitschland heeft liet karakter van een algemeenen veiligheids-maalregel, die ook tegen andere Belgische ■ofîicieele personen wegens wederspannig, heid noodzakelijk genomen is moeten worden. Hiermede vervalt de veronderstelling, alsof beide geleerden uitsluitend wegena hun gezindheid gestraft zijn. Van deze opvatting schijnt ook het adres van dç Nederlandsche Akademie van Weteaschap;-pen aan de Di^tsche wetenschappelijice lichamen ten gunste van Pirenne en Fre1. deriçq eenigszins uit te gaan. Dit aires is echter in zooverre te laat, als reeds eenige weken geleden van hooggeplaatstg Duitsche zijde aan de militaire autoriteiten; hevel gegeven is, de beide Gentsche professoren een verblij'f in een Duitsche universiteitsstad aan te wijzen, met vol-doende vrij'heid van beweging om er hun wet.enschappelijken arbeid voort te kunneS zetten. Wie heeft er, lieve Hemell, ooit gezegd, dat aan Pirenne het rectoraat vatt de Vlaamsehe Universiteit van Gent was aangeboden? Was er integendeel geene spraak van Fredericq? Wat de loyauleitsverklaring betreft daar. kan geene spraak van zijn. Inderdaad, de Belgische Staatsambtenaara hebben enkel een stuk onderteekend, waar-bij zij zich verbonden de Duitschers niet te bestrijden. We lcennen van die slaats-ambienaars, die, wetende dat dergelijke yer-klaring hun zou worden vvoorgelegd, ver. koren uit. te wijken. Wat heeft bewuste verbintenis le stellen met loyauteit ten aanzien van de Duitschers? De Belgische sfaatsanibtenaars, ondei wie Pirenne en Fredericq, hebben den eod aan hun koning afgelegd en zij'n hem alleen loyauteit verschuldigd en niet den Duitschen Keizer. De bewering dat zij tegen het Duitseh bestuur ageerden verdient nader te worden b&paald. We vragen feiten. Het gan-sche geval dient dus opgehelderd. Dit zullen, meen ik, aile Nederlandsche geleerden ook vragen, vooral de 200 hoog-leeraars en academieleden, die het bekende document hebben onderteekend. De Duitsche regeering - kan toch geen journalist van een Hamburgsch blad gelasten de Nederlandsche geleerden met een kluitje in het riet te zenden, aes te meer, daar men prof. Pirenne van Crefeld naar het gevreesde kamp van,' Holzminden heeft gezonden. Dit is ver van eene. universiteitsstad. ASSen ira de» ksmpe voor elesn lande. Waar zijt ge schoone, heil'ge adeldom van Vlaanderen ? Waar zijt ge stoere, sterke burgerdom van Vlaanderen? Waar zijt ge woeste, noeste armendom van Vlaanderen? O 'k wete 't wel Ge vecht, ge valt, ge ruet, achter den sterken — van yzer — den vlaamschen Yserl Sprokkelmaand 1916. MARCEL

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Belgisch dagblad gehört zu der Kategorie Oorlogspers, veröffentlicht in 's-Gravenhage von 1915 bis 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Themen

Zeiträume