Belgisch dagblad

1940 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1916, 22 Dezember. Belgisch dagblad. Konsultiert 22 April 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/hm52f7kr5z/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

.'.3 «J Sl5ii*«4'!assî»* VlilJDAe 33 DECEMBER 1910. o. 85» abooementek Per 3 maanden. voor Nederland I 2.B0 franco per post. Losse nummers: Voor NederlaudScent voor Buitenland 7l/s cent. Den Haag, Prinsegracht 39 Telefoon Eed. en Admiu. 7433. BELGISCH DAGBLAD AD VERTENTIEN. Van 1—5 regels f 1.60; elk» regel meer f 0.30; Réclamé» 1—6 regels f 2.50; elke regel meer f 0.50. London : Dixon House Llovda Avenue E 0. Parijs : 7 Avenue d'Antin 7. Bestuurders: Dr. TERWAGNE — CH. HERBIET. Hoofdredacteur : l. du CASTILLON. BUREAUX 0PEN VAN 9 TOT 12 URE EN VAN 2 TOT 4 URE. Mer taiel is mite oumopiijt r In drie woorden kan Lloyd George's vredes-programma samen-'gevat worden : Volledige toruggave; Yolledig herstel; Voldoende waarborgen voor de toekomst. Dio eischcn zija de bevestiging van deze van Asquith en van aile bondgenooten. Italie, Rusland, Frankrijk en Engeland liebben door bunne regeeringen eenstemmig het pas-send antwoord gegeven op het Duitsche Vredesaanbod. Nu moeten Duitschland en Oostenrijk-Hongarije toonen welke katten in huniie zakken steken. Zoolang zij ze niet losmaken kan alluen gezegd wçrden dat die zakken ai hun vrcdcsgepraat enkel boeren-bedrog is. Niemand. mag er zich later aan ..vangcn. '' Aile anti-duitschers wenschen rechtzinnig het einde van den ■wefcïdoorlog. Do Duitschers niet, want anders zouden zij met kon-krete VoorsteMen voor den dag komen. Indien zij oprccht waren en waar-lijk een vrede wilden, die latere oo' iogen uitsluit, zouden zijbij président Wilson, ~ don Paus of den Koning van Spanje gehoor vinden. Ken van die drie of beter die drie zouden voor het opperste Jieil dor menschîieid wcdérzijds de vreX dcsvoorwaarden overbrengen. Zij doen het cchter niet omdat zij de Centralen wantrouwen. Uit de rede van Lloyd George, die cen historisch document is, bîijkt dat luïn wantrouwen ge-grond is. Ilet is de schuld van Pruisen's irouweloosïieid en landlionger dat dç oorlog wordt voortgezet tôt het bitter einde en tôt de overwinning van do kanlpioenen van den duur-zamen Vrede, het geschonden Recht en de Vrijhei.fi der volkeren. DETOESTAND -Tusstbçn Keizer Willem ça Kcizex Ka> roi gnjfel het niet "al le beat. 1 To Vv-cencn zegt men luido>p, dal de, jôngo Kçtser zijn. wil heeft uitgedrutefc zicli to ontmaten yan de Duitsche voogi dîj en xoodra imogelij& den vrede tef sîuitOi). Die gevoclcns heeft Keizer Kaire! .niet apn ;:ijn Duitschen .bondgenoof vcrljQi'gCn. - ' iYatiiurlyk heeft Willem il! zijne Ring niet gedeeld.. Dajarom heeft de Duitj-sche Keizer do .begrafenis van Frans! Jozeî niet bijgewoOiid. [ Bat do roorstellen van Weenen ui;& giiigen -rerzekerde ook gra|i£ Tisza in' ]dc I-Iongaarscho Kamer, dat do vraies»-, voorstellea voortkwamen van baron Burian. . Laiat ons hopein dat er eene Lreuk, zal Vmtstaa» tusschen Oostenriik en ïhiitschland. , Du ledfeToering van Ll0vd George ia cen koude waterslraal voor aile knoei.-er*> dio ons een Duitschen vredei vcnn kjezen. 0|m orer yretle te onderhandekn moet raen opreciit don ^rede willen. Oprocht^ ieid bosfcaat niet langs Duitsche z;ijd:e. ïloe kan cr dus eene confere'ntie ge-, houden v,-prden. is verhengencî te veniemen; dat \eQizelos'. regeeting. door de Entente zal' Avorden eikend en dat het Roemeenscbiei léger (haais acliler de Sercth met des *a|ssen sanienwerki. Bs Balylscbe Congo en : Engeîand. 1 iJh0 .^ëwclie legatie te 's-Gxavenhage leelt het volgendo metle : r t i° j ''dtsflic bladen liebben onlange ge- ïiseho tol^°r n6 le6ninS van de Bei-™ bt i ? -S0Ilg0 zokero gedeelten an het jkolomale, gebied, en ziin ont- fi? RV? frpa?d zijQ Seg®ven. De Belgisehe legatie verklaart dat défi benchten volkomen onjulst ziin. De Engdscha regeering heeft' deze tih? ïaaÎbS^ i Links en Rechts. Een aktivist aan 't raskallen. Wiij liebben rceds geschreven dat de oudo liecr L. Delpire —• in Q0 wande-ling Delpif —• oud* leeraar aan de staats-middelbaro school ta Laken hij Brussel, den Koning met onttroning ]>edreigd heeft. Deze onveran twoordel ijke gepensiomieer-do vaii den Belgischen Staat, volhardt in do boosheid waameer hrj schrijft in de Gazet van Brussel v.an' 14 De-eember : „Onze ministers, tlians in iïavere, meei-nen het geheel anders. Door de (ijdsom-standigheden er toe gebracht buiten de medewerking der Kamers to Jiesturen, is macbt en gezag hij1 hen bijna onbeperkt. Zi| droomea er van, dien toestand te bestendigen, ook na den oorlog. Aan de Kamers willen zij nog wel eene sehaduw: van gezag laten, zoovvat een toezicht over 's lands .gelden, en no g eenige ldeinig-heden. Om dat doel te bereiken, hebben zij, aan de dagbladen die zij gelçlelijfc ondersteunen, hevel gegeven die ziens-wij'zo te bepleiten, te trachten het volk daartoe over te halen, opdat, hij de verkiezing der senators en der volksver-tegenwoordigers, die de nieuwe grondwet moeten maken, de kiezers zulke niannen naar de Kamers zouden zenden, hereid om dio grondwet te maken, gesteuiid op do erkenning van zulke uitgebreide macht aan de regeering. „Dan waro België geen demoikratisch land meer, rnaar een imperialistischo Staat, waar het lot der inwoners gehesl zon afhangen van de luimen der regeering: geen persoonlijke vrijheid meer, geene vrijheid van drukpers, van spre-Icen, van denken! Arm België! En wat ons, Viamingen, dan te wachten staat, weten wy. Voor ons zi|n al de regeeringen, sedert 1830, onze vijanden geweest, die onzen dood gezworen liebben; zif zouden ons meer vijand zijn dan ©oit. Do omvventeling zou echter niet Jang nitblijven, en dio laatdnnkende minister, wegvagen; en wio weet? Misschien wel den troon erg in gevaar hrengen." De Duitsche maarschaîken. Keizer Willem II heeft aan goneraal von Faïkonjiayn, naar aanleiJing van de ïiineming van Bucarest, den st.af van inaars chalk toegez/jnden. Do lijst der Duitsche maarschaîken is do volgende : Graaf van Ha*sëler, Frederik Aiigusti HT, koning van Saxen; Constantin I, koning der Grieken; von Bencktndorf en Ilindenburg; von Biilow; aartsheitog Frederik van O'ostenrijk; von Mackensen; L.odowijk III, koning van Beieren; l<er-dinand, koning der Bulgarem; de sultan Melmoed V, keizer der Turken; Willem, koning van Wurtemberg; Leopold, prins van Beieren; Rupprecbt, prias van Beieren; von J.'"alkenhayn. Wdlekeur en dv/ang. Omirent do aan de Belgischo bovol-king opgelegdo oorlogsséhatting van 300 millioen frank verneemt de correspondent te Brussel van de Kôin. Volksztg.: daar er yan de grondwetiige organen der 11e-gen Belgisehe provineies, acht provin - # cies elke medewerking aan de îinancieele* reg^-ling der belasting geweigerd had-deri, werden voor deze provineies de militairo gouverneurs gemeeaschappelijk met de burgerlijke presidenten gemacli -ligd do noodige maatregelen met binden-de lcracht (e nemen. De weigerende hou-ding van de Belgisehe provinciale raden laadt op lien de voile verantwoordil jk-heid voor aile gevolgen, die er mogelij-kerwijs voor het land daaruit kunnen voortvloeien. Do financieele regeling zal er echtcr niet van" beteekenis den invloed van gevoelen. Contre la force ii n'y a pas de résistance! Eene zending in den Kongo. In den loop dezer maand zal luitenant graaf Renaud de Briey" naar Kongo ver-trekken, gelast met eene zending aan-gaando de inrichting der veroverdo ge-bieden.Op aijne aanvraag lieeft de Koning hem ontslag gegeven van zijn ambt als bestuurder van den Biirgc-r'l'ijken Lijst, dat graaf Renaud de Briey, gehoorge-yende aan den wensch *an den Vorst, in-1909, aangenomen had, wanneer de ualatonschap van Leopold II zulke kie-"clio rechterlijke en politieko vraagsluk-ken veroorzaakte. Uit orkenlenis van de bewezen dien-steii door luitenant de Briey, heeft de Koning hem toegestaan den eeretitel te iragon van zijn ambt en hem het Rid-Icrsehap in de Orde van 'Leopold met let Oorlogskruis toegekend. ~ OPROEP DER BELGEM. Een koninklijk besluit van 15 Decem-ber roept de Belgen, die onder groep 2, S en i van de riiouwo -wet op de weerbare rnannen van 18 tôt 40 jaar malien,tegen 15 Februari op. Wij zijn i'emachdgcl taede te deelen, dat dit be-iluit niet toepasselijk is op Belgen, in ^eçlerland verblijvend. Op hen bijtzond«-koninkîijke besluiten toepasselijk. De volledige tekst van Lloyd George's rede. Lloyd George , verkla'ârde : Ik verschijn voor dit Huis met de meest ontzetten.de verantwoordelijklieid, die op de schouders van eenig levend mensch zou kunnen drukken, in de qualit'eit van eerste adviseur der Kroon in den reusaehtigsten strijd, waarin het land ooit gewikkeld was, een strijd, van welks verloop hetbestaan van het land afhangt. Het is de grootste oorlog, die ooit gevoerd is. Het is de zwaarste last, dit of eenig inder land ooit opgelegd, terwijl hetgeen op het spel staat van meer bet'eekenis is, dan ooit het geval was m een strijd, waarin de menseh-heid gewikkeld was. De nota van den R ij k s k a n s e-1 i e r. De verantwoordelijkheid van de nieuwe regeering is plotseling seherper afgeteekend door de verklaring van den Duitschen Rijks-kanselier. De mededeeling, door dezen in den Rijksdag gedaan, is ge'volgd door een nota, die ons door de Vere'enigde Staten zonder eenig comméntaar werd aangefeoden. Het antwoord zal door de regeering gegeven worden in volkomen overeenstemming met onze dappere bondgenooten. Natuurlijk heeft gedachtenwisseling plaats gehad —- niet over de nota, omdat deze nu pas ontvangen is — maar over de rede, die de nota aankon-digde. En aangezien de nota zelf eigenlijk slechts een reproductie of althans een tekst-verklaring van die rede is, is dus de nota zelf daarmede in hoofdzaak forrneel belian-.deld. Ik ben zeer verlaeugd, te kunnen mededeelen, dat wij clk afzonderlijk en onafhankelijk van elkaàr tôt gelijke conclusie zijn gekomen. Het doet mij veel genoegen, dat het eerste antwoord werd gegeven door Frankrijk en Rusland, want zij hebben ongetwijfeld het redit, om het eerst te ant-woorden op een dergelijke uitnoodiging van een vijand, die nog op hun grondgebied staat, terwijl bovendien hun offers de grootste waren. Dat antwoord, hetwelk reeds werd openbaar gemaakt, geef ik in naam van de regeering zonder voorbebaud van volledigen steun. Ieaer peœoon of iedere groep van personen, die moedwiTl.g of zonder v ildoende aanleiding een zoo vretsjlijkeu sLrijd als deze zou ver-lengen, zou een misdaad op zijn geweten hebben, die niet door oeeanen uitgewischt zou kunnen worden. Anderzijds is het eveneens waar, dat ieder persoon of iedere groep van personen, die uit een gevoel van moeheid of wanhoop den strijd zou opgeven, zonder het hoogste doel te bereiken waarvoor wij in den oorlog zijn ge-treden schuldig zou zijn aan.een daad van lafheid duurder betaald dan eenige daad, ooit door een staatsman bedreven. Ik wil hier de welbekende woorden van Abraham Lincoln, onder soortgelijke oms';an-digheden gesoroken aanhakn: „Wij _ae.iv/aarden dezen oorlog voor een doel en cen doel, dat de geheele wcreld aan-gaat. En de oorlog zal eindigen, wanneer dat doel, zoo God het wil, bereikt is. Ik hoop, dat hij nooit zal eindigen vôôr dien tijd." Het gevaar van het Duitsche voorstel. „Is het waarscliijnlijk," vervolgde Lloyd George, ,,dat wij dit doeî zullen bereiken, door de uitnoodiging van den Duitschen Rijkskanselier aan te nemen ? Welke zijn de voorstellen ? Er zijn er geen. In te gaan op de uitnoodiging tôt een confe-rentie, door Duitschlond gedaan, dat zich-. zelf, oyerwinnaar iroemt, zonder dat wij iets weten van de voorltélfen, die het zal doen, beteekent ons hoofd steken in een stropj waarvan Duitscliland het eind in handen heeft. Ons land is op dit gebied niet geheel zonder ervaring. Het is niet de eerste maal, dat wij een geweldig militait" despotisme, dat Europa overheersente, bestreden hebben en het zal niet de eerste keer zijn, dat wij geholpen hebben aan de vexnietiging van een militair despotisme. Wij kunnen er aan her-inneren, dat een der grootste van deze des-poten, toen hij een voornemen had, dat moest dienen voor de verwezenlijking van zijnboos-aardige plannen, bij voorkeur de kunstgreep toepaste, om als beschermer van de vredes-engel op te treden. Gewoonlijk trad hij onder omstandigheden op, wanneer hij tijd verlangde om het door hem veroverde te assipiileeren of zijn troepen te reorganiseeren voor nieuwe veroveringen en verder wanneer zijn onderdanen teekenen van uitputting en oorlogsmoeheid ' toonden. De oproep werd steeds in naam der mensch-heid gedaan. Hij wenschte een eind te maken aan het bloedvergieten, waarvan hij volgens zijn voorgeven, zelf gruwde, maar waarvoor hij in de eerste plaats zelf de verantwoor-. delijkheid droeg. Onze voorouders liepen één keer in de val en zwaar heeft het hun en het overige Europa berouwd. Hij besteedde den tijd aan de reorganisatie van zijn troepen-macht voor een meer verschrikkelijken aan-val dan ooit gedaan was op de vrijheid van Europa. Dergelijke voorbeeldeu doen ons deze nota beschouwen met een groote mate van ongerustheid, die voortpruit uit onze herinnering, Wij zijn van meening, dat wij, alvorens eenf dergelijke uitnoodiging in gun-stige overweging te kunnen nemen, behooren te weten, dat Duitscliland bereid is op de eenige voorwaarde in te gaan, waarop het mogelijk is, dat de vrede in Europa verkregen en gehandhaafd wordt. Deze voorwanttîen1 zijn herhaaldelijk bekendgemaakt door aile leiden.de staatslieden der gea'llieerde landen. Asquith deelde ze meer dan eens mede. Daar het van belang is, dat er geen misverstand besta in een zaak, waarbij beslist wordt over leven en dood van millioenen, wil ik ze nog eens herhalen. De voorwaardender g e a 11 i- .... cerden. Zij luiden als volgt: Volledige teruggave, v o 11 e d i g^h e r s t e 1; afdoende waarborgen. Heeft de Duitsche kanselier een enkel woord gebruikt, dat er op wijst, dat hij bereid is een dergelijken vrede te aanvaarden. ? De inhoud en de stijl van zijn redevoering zelf vormen cen verlooehening van den vrede op de eenige voorwaarden, waarop vrede mogelijk is. De kanselier is er zich zelfs thans niet van bewust, dat Duitschland eenig ver-grijp tegen de rechten van vrije naties heeft gepleegd. Luistert naar dit — het komt in de nota voor: „Geen oogenblik zijn de Centrale mogend-heden van de overtuiging afgeweken, dat eerbied voor de rechten van andere naties niet in eenig opzicht vereenigbaar zou zijn met liaar eigen rechten en rechtmatige be-langen."Wanneer ontdekten zij dat ? Waar was de eerlijkheid voor de rechten van andere naties in België en Servie? Dat was zelfverdediging vermoed ik, tegen de bedreiging van de over-stelpendelegermacht van België. (Ge 1 a eh). Ik veronderstel dat de Duitschers door vrees er toe gebracht zijn België binnen te vallen. Belgisehe steden en dorpen te verbran-den, duizenden inwoners, jong en oud te ver-moorden en de overlevenden in gevangen-schap weg te voeren. Zij braclitea hen in cen toestand van slavernij op hetzelfde oogenblik. dat deze nota geschreven werd. En wat de onwankelbare overtuiging betreft te 1 op ichte van den eerbied voor de rechten van andere naties — zijn eze misdaden de rechtmatige belangen van Duitschland ? Maar dit is niet het oogenblik voor spot. Als yeronschuldigingen van dezen aard voor tastbare misdrijven in het midden kunnen worden gebracht, twee-en-een-half jaar nadat de waarborgen door de ijselijke feiten in het ware licht zijn gesteld, is er dan, vraag ik ih de hoogste ernst, één waarborg dat in de toekomst geen gelijke uitvluchten zullen worden gebezigd om ieder vredesverdrag, dat men met het Pruisiseh militarisme zou kunnen aangaan, te niet te doen? Deze nota en deze rçdevoering bewijzen, dat zij nog niet het ABC hebben geleerd van eerbied voor de rechten van anderén. (Toe-j u i c li i 11 g e n.) Zonder herstel is vrede onmogelijk. (Toe j u i c h i n g e n). Moeten al deze misdaden tegen de mensch-heid te land'en ter zee uitgewischt worden door enkele vrome phrasen over mensche-lijkheid? Zal er geen rekenschap moeten worden afgelegd? Moeten wij de hand, die deze wreedheden heeft bedreven, in vriend-schap aannemen, zonder dat er eenig herstel wordt aangeboden of gegeven? Duitschland noopt ons waarborgen te vorderen tegen aile gewelddadigheden, die in de toekomst, na dezen oorlog, zouden kunnen worden bedreven. Wij zijn er ïeeds mede begonnen. Het heeft ons veel ggjcost en wij moeten ons thans zoodanige waarborgen verschaffen, dat wij niet zulk een vreeselijk erfgoed voor onze kinderen achterlaten. Hoezeer wij allen naar vrede verlangen, hoezeer wij gruwen van den oorlog, deze nota en de redevoering, die haar aankondigde geven ons niet veel bemoediging en hoop op eeiv eervollen en duurzamen vrede. Welke hoop wordt in deze redevoering gegeven, dat de eigenlijke wortel en oorzaak van deze groote ellende, de aanmatigende geest van het Pruisisché militarisme, niet even overheerschend als altijd zal zijn, wanneer wij thans een opge-lapten vrede tôt stand brengen). (T o e-j uichingen.) Lloyd George tegen de P r u i-sischemilitaire k a s t e. Na er op gewezen te hebben, dat de rede, waarin de vredesvoorstellen geopperd werden, een weerklank vornrde van de pocherij op den Pruisisclfen militairen triumf, verklaarde Lloyd George: Wij moeten star het 00g gericht houden op het doel, waarvoor wij in den strijd zijn getre-j den. Anders waren de groote offers, die wij 1 brachten vergeefs. De Duitsche nota verklaart, dat het ter verdediging van haar bestaan en van de vrijheid van haar nationale ontwikkeling was, dat de Centrale mogendheden genood-zaakt werden, de wapens op te nemen: Dergelijke phrasen weerleggen zelfs hen, die ze neerschrijven., Zij zijn bestemd om de Duitsche natie zoo om den tuin te leiden, dat zij de plannen steunt van de Pruisisché militaire kaste. Wie heeft ooit gewenscht een eind te maken aan Duitschlands nationaal bestaan of aan de vrijheid van zijn nationale ontwikkeling ? Deze ontwikkeling is ons steeds welkom geweest, zoolang zij zich op padea van vrede bewoog. De geàllieerden zijn den oorlog begonnen om Europa te verdedigen tegen den aanval van de Pruisisché militaire overheersching en eenmtial heffontieti ttioeten zii volhoiiflea dat het eenige êinSe is de meest volledige ea afdoende waarborg tegen de mogelijkheid, dat deze kaste den vrede van Europa ooit weder zal verstoren. (T o e j u i c h i n g e n). , Sedert Pruisen in handen viel van deze kaste, is het een kwade natuur geweest/* arrogant', dreigend en twistziek. Het ver-schoof de grenzen naar zijn wil en nam de eene mooie streek na de andere van zijn zwakkere burén. Het had zijn gordel ostentatief vol wapens ten aanval en was bereid ze ieder oogenblik te gebruiken. Het is altijd een on-aangename, onrustverwçjckende buurman ia Europa geweest. (Hoort! Hoort). Het is moeilijk voor hem, die op een af-stand van duizend mijl wonen, te begrijpen, wat het voor hen beteeke'nd heeft, die dicht-bij dat land wonen. Zelfs hier met de be-scherming van de wijde zee tusschen ons, weten wij welk een onrustwekkende factof de Pruisen waren met hun voortdurende vlootbedreiging, maar zelfs wij kunnen ons nauwelijks indenken wat dat beteekende voor Frankrijk en Rusland. Nu deze oorlog door de Pruisisché militaire leiders Frankrijk, Rusland, Italië en ons zelf is opgedrongen, zou het een wreede dwaasheid zijn, om.er niet voor te zorgen, dat het gesnoef door de straten van Europa tôt verontrusting vau" aile onschuldige en vreedzame burgers thanà ' behandeld zal worden als een vergrijp tegen het Volkenrecht. (T o e j u i c h i n g e n). 1 Het woord alleen, dat België naar zij| ondergang voerde, zal Europa nimmer mee| bevredigen. Wij hebben er allen in geloofd," wij hebben er allen vertrouwen in gesteld, Het zwichtte voor den eersten aandranf van de verleiding en Europa is gedompeld in een stroom van bloed. Daarom willetf wij wachten tôt we vernemen, welke voor-* waarden en waarborgen de Duitsche regees»1 ring aanbiedt, anders dan die, beter dan die' en zekerder dan die, welke zij zoo gemakkelijîc verbroken heeft en ondertusschen zullen wij, eerder vertrouwen op een ongebroken léger-' macht dan op een verbroken woord. (L u i d é t o ej u i c h i n g e n.) Voor het oogenblik acht ik het niet raad-zaam, dat ik hier iets aan toevoeg. Op deze uitnoodiging in kwestie zal in den loop vaiï de volgende dagén door de geàllieerden eeâ" formeel antwoord worden gegeven, Demilitairetoestand. ï.loyd George ging nu over tôt wat hij noemde de dringende. taak welke de regeering wachtte, ni. de mobilisatie van aile" nationale hulpbronnen meer volledig ett meer effectief te maken, een mobilisatie, die voortgezet was sinds het begin van det| oorlog, ten einde de natie in staat te stellen de inspanning te doorstaan, onverschillig Voor hoelang, en tôt de overwinning doof te gaan, hoe langdurend en afmattend de taak ook moge zijn. Dit was een reusachtige taak en hij waar-schuwde dat, indien er iemand was die ziju vertrouwen aan de nieuwe regeering had ge-schonken., in de verwachting van een spoedigé overwinning hij teleurgesteld zou worden. Een sombere schildering van de militaire sitnatie zou niet een ware schildering zijn, Maar hij had een strenge schildering tè geven, die de feiten nauwkeurig weergaf, Spreker had er altijd op aangedrongen, dat men de natie zou leeren zich de feiten van del|' oorlog in te denken, omdat hij meende, dal een groot gedeelte der misverstanden het: gevolg was van de overdreven voorstellingen, die men zich van de successen had gevormd. Engeland is nooit zoo op zijn best versche-nen, als wanneer het voor een werkelijk ge,1' vaar stond en dit begreep. ^ Laat ons een oogenblik het ergste beschouwen. De Roemeensche blunder was j animer maar pp zijn ergst verlengt hij den oorlog. D| fundamenteele feiten van t'en oorlog veran-dert hij niet. Ik kan niet nalaten te hopen dat het zelf| heilzame gevolgen zal hebben, doordat dg aandacht der geàllieerden gevestigd wordt op de voor de hand liggende feiten van huri organisatie. Niet alleen de organisatie van elk afzonderlijk, maar de organisatie van het geheel, Indien dit gebeurt en hen tôt een nieuwe gezamenlijke inspanning aanspoort, danzat dit, hoe ongelukkig ook, een zegen blijken te zijn. Dit is het ergste, het is inderdaad een tegenslag geweest, het is de eenige wolk — goed het is de donkerste wolk — en deza verscheen aan een opklarenden horizon. Wij doen ona best om het onmogelijk te maken, dat deze tegenslag tôt erger zal leiden, Dat is de reden, waarom wij in de laatsté dagen deze zeer krachtige actie in Grieken-land hebben gevoerd. Wij zijn voornemetm daar geen gevaar te loopen. Wij hebben besloten een definitieve, beslissende actiï te voeren en ik denk dat deze geslaagd is. Wij hebben besloten de agenten van dien grooten Griekschen staatsman Venizelos Kf erkennen. (T 0 e j uichingen). Ik zou een enkel woord willen zeggen over de lessen, geput uit de gevechten aan het' » Westelijk front, over de beteekenis van dieit ganschen, grooten strijd, een van de grootste, waarvan ooit in de weréldgeschiedenis sprakl was. Hij is vol bemoediging en hoop. Zief eens aan. Een geheel nieuw leger; het oudé' heeft zijn plicht gedSan e n heeft zich opge* * offerd in de vervulling van die groote taakS.1 Het is een nieuw leger, maar een 3 aar geleclea^l was het erts in de aarde van Engeland, jajf ook van Ierland. Het is ijzer gewordenû1 (Toe j uichingen).

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Zufügen an Sammlung

Zeiträume