Belgisch dagblad

474931 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1916, 21 Dezember. Belgisch dagblad. Konsultiert 22 Juli 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/nc5s757h7b/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Se Jaai'gang' !>0.1NI>I3tS3>^0- 31 DECEMBER iaj.6. IVo. 84 ABONNEMENTER. Per 3 maanden voor .Nederland f 2.50 franco per posfc. Losse ûummers: Voor Nederland 5 cent voor Buitenland llk cent. Den ïïaag, Prinsegracht 39 Telefoon lied, en Admin. 7483. . BELGISCH DAGBLAD Bestuurders: Dr. TERWAGME — CH. HERBIET. Hoafdredacteur : L. du CASTILLON. BUREAUX OPEN VAN 9 TOT 12 URE EN VAN 2 TOT 4 URE. AD VERT EN TIEN. Van 1—5 regels f 1.50; elfe» regel meer f 0.30; Reclames f 1—5 regels f 2.50; elke regel i meer f 0.50. £ London : Dixon House Lloyd» . Avenue E O. Parijs : 7 Avenue d'Antin 7. * VREDESGESTOOK IN BELCIË. Wij hebben reods gcwezea op het vre-dosgesirjok, dat do vijand bij iniddol van zrijne pars in het bezette land pleegt. Wij kunnen alleen betreuren dat een jux-ist als Edmond Picard, die zich oi-laas! o ver J coït, in de netten der Duitschers is geloopen. Zijno woorden doen dan ook do ronde van aile Duitsche en pro-Duitsche kranlen. Geen Belg laat cr- zich cc-hter door misleiden. Een Hollandscli blad, De M a a s b o-d e, die in België vrij wordt verkocht, drukte" gislercn op de eerste pagina on. dan nog wel op do eersie kolom do hier-navolgendo corrc-spondentie uit Aritwer-pen.Wie is de correspondent ? I Men zegt dat het een Hollandsch on-derdaan is. lu allo geval s'.ellen wij vast dat een neutraal blad van een neutraal land zich leent tôt Daitsche vredesmaneuvers on-der de katholieko bevolking. Is dat ccne voor België vrleJtàelijke daad? Wie zal het beweren ? Wat den grond van het ariikel be-treft het is de omwerking van al het-geen ire in Le B r u x e 1.1 o i s hebben gelezen. Duitschland wilde een drulc op onze regeering uitroepen door allerlei wilde verwachtingen onder do bevolking, te ver-wekken. Een grove list, die onvermijde-lijk, zelfs in het bezette land, verkeerd moest uitVBl.cn. Onze regeering heort- géantwoord maar in den tegenovergestelden zin van do Rottendamscho krant. Do II. Vader, waarvan deze epreekt, - wacht zich Wcl zijno vingeren tussc^en schors en fcast (e stëkcn. < Staat3minis:-er Woes'.e die, volgens D o M a a s b o d c de aangcw.ezen vredesma-kelaar' ia, zal stellig zijno vredespoging van Antwcrpcn niet herhalen. Wïj hjpen alleen dat Von Bissing zel£ do dour van de kaoi zal Wponen omon-zo Belgische pairlemenféleden naar Ha-j •veto te !atcn vertrekken. Aile aanhan -géra van lie. parlementa* Lmc zouden d;t vertrek uit België wenschen. Hier volgt het stuk van de' neutralé M a a s b o d- c als oorkondc : Unzo bijzonuvio c-otr^spon-uent te Antjsrcr-l en sehrijft ons d.d. 15 Dec. : "Wij. levoa hier in de hoogste spanning! Ilot-fc'een. onze bevolking dikt over de drijfveo-xen dio Daitscimand en zijn bondgenooten bewogen hebben tôt d«>n gewiehtig-en stap, is van îuinder belang. Daarover loop'en de mee-nin&en, zooals • Irôuwens te begrSjpcn is, njg-al uiteen. Het komt er maar op aan te wc-ten wat œcn denkt over d® mogelijke gevol-g«n.Algemecn wondt hier verwacht, dat de vie? ga-oote mogcndlied«n der Entente : Engt'Iand, Eusland, l''rai)krijk en Italië, zullf'H 'weigo-ren, nu onderhanflelingien aan toknoopen, "on wel omdat de toestand, in stralegisch opzicht .voor haar ailes behalvc giuistig mag worden genoemd ; wat nog niet zoggen wil dat zulko weigering zondf-r meor hier door de bevolking algemecn eu oirvoorwaardelijk zou wor- den goedgeikeu^'d. Do ,,jusqu'au boutislen" vormen cok hier in JMgio îiog een. vrij sterke gro©p, doch het is opmérkeiijk, dat do aanihang'Ors van hiet ,,doorvechteai tôt het bit'.oro einde" meest-al nicnsclien zijti dio çan al do oorlogaellen.-de, 7fili aan den. lijvo slechts weinig hebben govoeld. Daàrlegeiiover staat, dat in debreo-d'e lagen 4er volksklas, voornamelijk bij de arbeâders en bij do kleino burgerij, liet ver-langen naar c:ti spœdigcn eervollen vrede zeer s(«rk is. Nu er sinds esn paar diagen een oîficieelo vrCidesb«^eging be^taat, is dit vcirlangen zoouanig toegenomen, dat het bij die menschen eçn v,a:e teleurstelling en mis-® echien wel verbittering zou -wokken, indien do toegestoken hand, door onze grooté bond-genooten zonder meor wend geweigerd. Men zal nu wel zeggen dat de man.uit de •traat aile poliiiek doorzicht rnist, dat hij elechts de onmiddellijke, voor hem gunstige gevolgen, die lict cinde van den corlog met zich brengt, in aanmerking neemt en dat hij veej uiinder b kommord ia .om de politieke rgevolgen, die een' owrhaastigo vrede na zich zou sloepeix ; maar dat is -toch gecn reden om h«t verlan'gen naar vrede van een oorlogs- moed« menigte, die 2% jaar lang zonder morren allô mogelijke ontberingen heeft ver-duurd, zoo maar zonder meor te neg>CTCn ; to meer daar er lder ook nog gonoeg men-schen zijn met g r cote politieko bekwaamheid en. beziold door ©en vurige vaàtorlandsliefde — zooals meester Edmond Picard bijv. — diio er rondweg voor uitkomtn: 'dat er cn-middellijk aan dit bloedvorgieten een einde moet kornen, en dis raoonen dat daar waar do stratégie, ge&teund door do reusacliligo huIpmid<Men der moderne techniek, goen Lo-slissing heçft kunjien brongen, de diplomate rond (Je groeno tafel, op onblocdig» wijze, do oplossing moetcn trachten to vimden. Wat do menschen hier vooral bokommert, is dr; vraag welko liouding d® Belgische re-gooring ten opziehto der vredesactie zal aan-nemen. Het is waarschijnlijk, dat Duitsch-land ook aan onze regeering het vredesaan-bo^ lueett gedaan. Do Bolgisclio regeering staat, zoo meent men hieir althans, ten opziehto van dit aan-bod niet in do ongiuiistigsto omstandighed'on. Zij heoft het verdrag van Londen, om goen afzond«rlijko vrede to sluiten, niet ondertto-ke&d; en langB dien kant heeft ze dus de handen vrij. Daarbij ho«ven wij er geen schaamto over te gevoden, indien we op de vredescomferéntie niet aan do zijdo der over-wiranaars staan, vooral nu niet, daar de togeopartij zich slechts op een b^trokkelijkc overwinning zou kunnen beroepon. Bij h«t uit-brekon van don oorlog liaddon we, naar do Belgische opvatting, niet te kiezen, on na hetgoen onze soldaten to Luiki en in West-Vlaanderen hebben gepresteerd, kuai.cn wij zonder schaamle do wereid instarcn, ook dan nog wanneer de Ent.ente aan het lcorsts eind mooht trekken. Ook dit vorgemaldaiijkt do positie van onze regoerintj. Kl en verwacht hier vaa onze regoe.ing dat zo niet à priori „neen" zal antwoorden, indien haar onde-rhandolingen zijn voorg-est.eld ; docli dat ze tenminste, op do eene of anidere wijzo, zich zal laten inli&hten over de in-ziehten dio hot officieele DuitschlancV noptns ; Ôdb land koestert. Het Bolgiscli oorlogsdoel is voor niemand hier twijfelaohtig ; wij villes nieiaaiïds vazal zijn, wij willen niemand bo-dreigen ; maar vrij, onafhankelijk en onzij-iîi;_. t vf-.-i in eigen liuis. In gf-va.1 do voor- STHPjti. n i t ' \J oî.i ..i. OOA do-O ». ■■ ■ » 1*( ^ i»f>^ i oenigbaar zijn met he>t recht van een souve-roinen,- onafhankelijken staat, dan zouden de meeste Belgen niet inzien waarom er van onzeïrtwego nog vei-dor bloedigo offers moetcn worden gebracht. De rijkskanselier hetlt destijds v>-el geagroken van ,,werkehîkc waar-borgen", maar tusschon dio verklaring en heden ligt een zeor bloodigie zomerperiodie, mot het Sorame-offensief en de tegenslagen van do Oostenrijkers in Wolhynio en Gali-cio. Daarbij, ailes wijst er op dat de Duit-scho politiek zich, in den laacsten tijd meer dan ooit, naar het Oosten oriënteert, hetgeen voor ons van kapitaal belang kan word'jn. Onzo regeering draagt op dit oog^nblili een zeer grooto verantwoordelijkheld. - Zij ma-ko zieh vooral geen illusies over de stem-ming in het b'-vz(T.e gebi?d ; het oogenblik is niet ver ip.oo: af, waarop het verlangcn naar viede, bij do volksklas, allo andf'ro gevoe-lens zal overheexsehon. Zal de regeering in deze gcwichtige, liisto-riseho période eigonmaclitig optredeu zonder het B'elgisch Parlement te raadplegen? Is er geen middel om onzo Ramer van Volksver-tegenwoordigors en don Senaat in Havre bij-een te jr&spcn ? En, nu cr toch aan gene zijdo der barrikade, in Duitschland namelijk, oen verzoOning®gezindo stemming heersclit, zou , de regeering door bemiddcling van den II. Vader of anderszins, van do bezettonde maoht niefc kunnen bekomen dat de Parle-ments'lOflen dio hier in het bezette gebied ver-tooven, door de regeering kunnen gCiraad-plcegd worden ? Die Karnerleden zoud n onze regeering. bost kunnen inlichten over de volkssteraming in het jjezette gebied, Daarbij, ondor hen zijn cr mannon dio ben&vens oen vurige vadorlandsliefde, over een goede do-sis geze-nd verstand besehiliken — Staatsmi-niste.- Woesto bijv'oorbeeid — en liunnu raadgevingeri zouden in het gewiclitigs o uur der bcsli<3ing de regeering good ten stide komen. De AniwerpOnaars wachten in spannir.g de komOndc dagen a.f, dio ons antwoord mcoten brengen ,op de vraag : zal er verder wor-den gestred'Cn of wordt het vredo ? v - DE TOESTAND . P® verklaring van Lloyd George over net Duitsche \redesaanbod, heeft aan de verwachting van elken klaarzienden rncriscli béantvvoorcl. Schilderachtig heeft de Eagelscho premier, gesproken, dat het \redosaanbod geleek aan een strop, waar-J? , ^ Entente het lioofd zou steken. JJuitschlaïul zou dan naar liartelust het fctrop kunnen toehalen. /.ondei; herstel is de vrede niet moge- to 1 in On fnf i , P1ruisischo militaire kas-er il , and de teugels vast'noudt, is et 0een duurzaam werk te verr'chtpn - V""r don dag koirea. Ho© kan /L "dëre onderhandelen W-eadien is er altijd la'ngs de ZHde n c]o Entente gezcsd eeweest, dat er niet kan onderhandekl worcFéu zoolang een Duitsch soïdaat op België's en ï'ronkrijks grond staat. Iloe is het mogelijk, dat ce'n Bclg kan achrijven dat. men kan onderhandelén ? Do Belgen moetcn de laatsten ziin om met liunno bloedvijanden to vàllen ovel--eénkomen, vant zij zijn het eerste slacht- ; offer van zijne snoodheid en wreedheid : geweest. Onderhandoit iemand met een ] nioordenaar, een dief, een schender en een brandstichter ? De politie, do gendarmen en do rech- i ters treden dan in de plaats van do : slachto,ffers, om die onverlaten te straf-fen. | _De Belgische legatie te Londen en ook minister Vandorvelde, hebben het bericht van Daily- Telegraph gelogenstraft als ] zou Duitschland vredesvoorstellen aan ( België hebben gemaakt. ] Zonderlins: dat het gerucht van die i Links en Redits. Paier Ruiten naar België. Wij lezen in de ,,Maasbode': Naar ons. (van andero zijde) wordt mcegedeeld, is pater IvLttCn tien dagen geleden naar 'Nederland, overgekomen en door de zorgen van dé nuntiatuur ver-kreeg hij van de Duitschers cen pas om in het land terug te keeren. Men woet, dat er ernstig spraak is pater Rutten. tôt opvolger van wijlen mgr. Stillemans, bisschop van Gent, te benoemen. Hef laatsie handschrîft van Verhaeren. Den vooravond van zijn en tragieken dood schreef Emile Verhaeren het vol-gende vers aan het hoofd van zijn boek-deel ,,Lc3 Visages de la. Vie": „Wij allen zijn Chri.^tus gelijk, die onze kruisen omhelzen." Hij staurde dit exemplaar. naar mevr. Daniel—Lesueur. Een edelmoedige weldoener, die , niet verlangt gekend to worden, heeft dit boek aangekocht voor de som van dui-zend franken. De Koning en Verhaeren In antwoord op het tslegrani van de Fransche academie aan Z. M. den "Koning der Belgen, heeft do academie het volgend telegram ontvungen ; Mijnheer Brieux, directeur van de Fransche academie, Parijs. . Zeer gevoelig voor de deelnamo der Fransche academie in den rouw van België door het venlwijnen van den grooten dichter en patriot Emile Verhaeren, bid ik U, Mijnheer den Directeur, van bij de l'eden der beroemde insteiling den toile te zijn mijner diepe dankbaarheid. (get.) ALBERT. De aktivisten aan het werk. De seiparis.tische beweging wordt in België voortgezet. I>2 Gazet van Brussel mcldt Lhàas hei volgende: Uit d© ekonomische w.elvaart van Vlaan-ileiren, moct' logiscJierwijze do stoffelijke lots-«rtetering van dan Vlaming groeien en z'n rerstandelijke ontwikkeling en z'n moreelo bcropbcuring. x ©14 (le grôcpiaering der krachlen te tac- svxTiïîeïr, uit? zauii up1 uruuuuuovi. • ,1 .cri'cin bewegen, as het Vlaamsch Ekono-misth Sekrotariaat opgoricht, dat in lioofd-lijnea ijveren wil voor de studie der eko-aomische en sociale toestanden, hot bckend- . maktn er van, het zedelijk bovorderen van de ontwikkeling der faktorcn van ekonomisch levc-n in Vlaanderen, door 't inrichten van irc>oedrachton, le^rgangen, tentoonstelliag«n an door middel van artikels, vlugschriftcn, bot'ken en een- tijdschrut. Wi« do.'.f' Vlaamsche ekonomische en sociale werking geldelifk of zedelijt wil steu-rien, wie meewerken wil, wie inlichtingen w en se ht te bekomen, kan zich wenden tôt het Vlaamsch Ekonomisch Sekretariaat ; voor-loopig adres: Bredabaan, 563, Merkscm— A.r.twierpen. Mcrksem is het dorp van A. Borms, een dtr leiders van he.t aktivisme in Belg'ë, nog altijd leeraar aan het Atheneum te Ant-vverpcn en ridder in de ordo van Leopold" H. GesneuveSd op het ve!d van eer. Baron Karel d'Huart, artillerist, is op Maandag "il December gesneuveld. Hij telde nauwelijks 20 jaren. Do gésneuveîde is de zoon van baron Ecrd'nand d'Huart, plaatsvervangend volksvertegenwoordiger voor het arrondissement Virtcn en neef van • baron de Broquevil'e, kabinetsoversté en minister van oorlog. Baron Karel d'Huart liad zich, bij het uitbreken van den ooi'log, als vrijwilli-ger aangegeven. De vi andelijke ondernemingen in Congo De gouverneur-generaal in Congo heeft een besluit afgekondigd, betrekkelijlc de handelsbetrekkingen met den vijand, op basis van hetwelk. een commissaris kan benoemd worden bij elke commercieele on-derneming, waar belangen van vijande-lijke personen rechtstreelcs of onrecht -3treeks in Ijctrokken zijn. De Duitsche balans. Een onzer le.zers, boekhouder of accoun-tant, heeft ons een Duitsche balans gezonden, die ^ e graag zullen drukken bij dit sluiten die we graag zullen drukken, bij dit sluiten van het jaar. Van nu af willen wij de aan-daclit onzer lezers op die eigenaardigo balans v(- stipen. i'oorstellcn ui{ België schijnt te komen. Dus was het verdacht. Lloyd George heeft in zijne redevoe-ring gewezen op krachtige middelen die Julien gebruikt worden om Duitschland icer te vellen, zooals Engeland gedaan tteeft met Napoléon I. Verheven'is-de houding van Asquith, lie verklaard heeft zijn vollen stcun aan sijn opvolger te zullen verleenen. Ziedaar een gebaar dat in- aile enten-elanden dient geprezen on nagevolgd te vorden. De énergie van Lloyd George doot zich •ceds gevoelen in Griekenlamd, aan welk ;en nieuwe nota werd gezonden om îerstel (e cisclien voor den verraderlij-cen aanval van 2 December» Lloyd George over den vrede. Ouifschland heefi België geen vredeswoorsiellen aange* boden. — WarboeB i» Qpiekenianid. — De sfi*ijci in Boemenië Lîoyd George over het vredesvoorstel. ( TTTT In het Lagerhuis was gisteren de helang-stclling voor Lloyd Gcorge's redo ,buiten-gewoon groot. Er was geen plaats onbezet. Dq mimister-president, die [oen hij op-stond luide werd toegejuicht, heeft gezegd: ,,-Ons antwoord op de Duitsche voorstellen zal in volkomen overeensteminidrig met onze Londgenooten worden gegeven. Wanneer iemand cen conllict roekeloos verlengt, laadt hij von misdaad op zijn ziel, maar wanneer •iemand een strijd opgeeft, zonder zijn doel to hebben bereikt, is hij daarvoor persoonlij'k verantwoordelijk. Als wij het voorstel ran den Duitschen rijkskanselier aannamen, zouden wij ons met gehonden handen aan den vijand ovorgoven. Zonder genoegdocning is vredo onmogelijk. Do geallieerden zijn ten oorlog gegâan oin Eitrfcpa tegen aanvallen van, de Pmisi-sebo militaire kaste te verdedigen, Zij moe-ttri afdoende waarborgen eischen, opdat deze kaste nooit meer den vrede in Europa zal vtrsloren. Wij geven or de Koorkeur aan, ons vertrouwen to stellen in ons ongobro-ken legei dan in verbroken trouw. (toojui-cliingon).De geallieerden zullen fednnen enkele dagen een formeel antwoord geven. Do misslagen dn Roemenië zijn te bejam-meicn, maar zij kunnen ten hoogste den oorlcg verlengen. Om te voorkoman, dat de toestand inzake Roemenië vorergert, hebben de geallieerden krachtige maatregelen tegen Griekenland genomen, die spr. ^ls geslaagd b^schcmvdc. Zij hebben hesloten, de agenten van Vinizelos te erkennen. Lloyd George verklaardc zich overtùigd van de eindoverwinning, indien het wolk blijk gaf van denzelfden geest als de légers aan h&t front. Jiovd tieorge is van moeniûg, dat de kolonien on n limer schaal behooren te vror-uai geraaapieegu uver u-o <711».,»»-»- den loop van don oorlog. Hij is voornemens binnenkort een oonferentie van vertegenwoor- digers oit verschillende doelen des rijks. te belegw-n, om de overzeesche gewesten daar- over le booren. Noptns de verhoudingen tusschen de ge-allieeiden zegt hij: er moet roaer onder-ling worden overlegd en minder de indruk wotdcn gewekt, dat elk land alleen voor zijn eigen front te zorgen heeft. Er behoort een folitiek van het „gemeenschappelijb front" to zijn. l.lovd George is overtùigd, dat de wijze, waarop het kabinet is gereorganiseerd, het nttesl in de iijn van de oorlogsodgmerkcn ligt. Do toestand maakte het noodig, dat snel een beslissâng werd geveld. De geal-liecrdtn hebben tein gevolge van traagheid bij het nemen van besluiten bij herhaling ernstigen tegenslag geleden. Hij looehent, dat de nieuwe regeling het parlementaire toezicht zal verzwakken. Tijdens den corlog is de scheepvaart, die een lerensbelang r.'oor ons is, dn den waren zin des woords gena-tionaliseerd. De regeering hoopt, zeer spoe-dig in staat t» zijn, niet alleen plannen te ontyouwen voor een doeltrcffender gebruik van in de vaart zijnde schepen, moor ook voor d'..n aanbouw van schepen om de oor-logsslijtage te herstellen. Over het voedin gs.vraa gstnk deed Lloyd Gteige een beroep op het volk om de regee* ring te %teunen by een zood.anige verdeeling, dat niemand honger behoeft te lijden, om:lat anderen te veel krijgen. Laat liet rolk — zcide spr. — tijdens den oorlog een nationale vastentijd alkondigen. l'en zij het ge-heele volk cen deel van den last der overwinning op zich neemt, zal het, al behalen wij ook de zege, daarvan geen voordeel trekken. Do regeering stelt voor, onverwijld een directeur van nationalen dienst te benoemen, beiast zoowel met de regeling van den ini-litairen als met den burgerlijken. dienst- die overi;'cns streng gescheiden zullen zijn. 'fan aanzien van den burgerlijken dienst stelt de regeering voor te boginnen met e©a schif-ting van aile dndustrieën en diensten, naar gelang zij onontbeerlijk zijn of niêt. Het is twijfelachtig of ziie.li voldoende arbeidskrach-ten zullen aanmelden, miaar indien dit niet liet geval mocht zijn, zou spr. niet àarzelen zich de noodige bevoegdhelen te verzekeren om het plan volkomen le do n slagen. Lloyd Georgo zegt ten siotte, het ontzag- ' lijk te hetreuren, dat Asquith en hij uiteen zijn gegaan ©n wel wc^cns de jaren, die hij onder Asquith heeft gediend. Nooit heeft hij een inscbikkelijker en beminnelijkçr chef gehad. Onder algemeen gejuich ging Lloyd George zitten.. Asquith zegt, eprekend van de eerste op-posiliebank uit: in de cersto plaats i? hat mijn plicht, Lloyd Getorgo van ganscher hartc geluk te wenschen, dat hij het hoogste en bclangrijksto ambt in dienst van de ktoon hteft aanvaard. Voortgaande zegt hij: aat ik van deze bank uit het woord yoer, ge-schicdt niet, omdat ik er aanspraak op maak, dei leider van de oppositie te zijn. Er bestaat -ttfjf-n ODPOsitàa Ik hah maar één, varlangen: de eivaring, die ik verwonMffl, heb, ter be-schikldng le stellen. (Luid gejuich.) Iiij onlkent, dat de gewfezen ïegeeringj heeft gefaald in het cloeltreffend voortzet-ten van den oorlog. In de heoordeeling yan. feiten mogen niiisslagen zijn begaan, maari ze is traag noch laks geweest. Hij gomt daarna de verschillende vraagstukken tan" militairen, maritieniten en oconomischen aard op, waar de regeering sânds het begin yatt den oorlog tegenover kwam te staan. ; •; Geen aîzonderlijke nota van j Duitschland aan België, De Belgische legatio to Londen logen-straft tea stelligsle het bericht, volgens hetwelk Duitschland een afzonderlijko vrede aan België zou aangeboden heb ben.• Anderzijds bevestigt minister Vander-velde dat geen enkel vredesvoorstel door Duitschland aan België is gedaan go-worden: geen aanbod; geeno bedreigin-gen. Ailes bcpaalt zich bij de verklaring van den kanselier in den Rijksdag en da nota aan de Ententelandcn. Nopens deze nota, zegt minister Van-dervelde, zal er door d© Entento een col-icclicf antwoord gestuurd worden. Onzô ministerraad zal kortelings ver-i gadercn voor het vaststellen van onz«. houding. Ik wensch voor mijn deel, zoo ver,-volgl de minister, dat Duitschland ge-dwongen wordo . zijne oorlogsdoeleinden te om.'chrijvcn en dat' de Entontcmogend-licden tôt voorkoming van do" Duitsche nianoeuvre beslist do voorwaarden vast-ieggen, die allo vredo mogelijk maakt, met vergoeding voor het verlcdcno eu waarborgen voor de tockomst. Het moet voorkomon worden, dat d^ aanvallers; bedrogen in hun plan, zich1 als slacbloffcrs zouden kunnen doen doorgaan en de inzichten van diegenea Keelit. M grooisîe scMmstut van ouzen liji Hindenbarg heeft île weg-voering der Beige» lievolen. Geen cn'el dragrejen, geen enkel Wolff-telegram, geen enkel rondschrijven van generaal von Bissing, kan het volgend feit te niet doen; Tijdens zijn op-onthoud in Nederland, lieeft Scheidemann. onomwonden erkend, dat do wcgvoerin-gen door Maarschalk Hindenburg wer-den bevolen en niet door den Kanselier zijn uitgelokt. De wegvoeringen dxagep, dus onbetwistbaar een militair lcarakter. (.Belgisch office.) Onze regeering. Den 19 dczer is er onder voorzilter-sehap' van den Koning te La Panne een ministerraad gehouden, waar aile ministère en minislers van staat aan doelna-men.Uit bij de regeering ingekomen mede-deelingen biijkt, dat arbeiders uit Vlaanderen, die onlangs zijn weggevoerd, te Gent zijn teruggekeerd, gckwetst door Fransche granaten. Zij kwamen van Soissons, waar zij gedwongen waren in Duitsche loopgraven te werlcen. De Duitschers geven voor. dat z.e ten aanzien van de deportaties van Belgische arbeiders enkel het 00g hebben op de lediggangcrs. In waarheid hebben ze het cchler op de belcwame werklieden ge-rnunt en nemen zo hen met' gsw'eld, zelf:s(i wanneer zo werk hebben. Zoo heeft de Belgische regeering vernomen, dat le Lessines in do proyincie Henegouwen,. het land van de groote kolenmijnen, aile mijnwerkers, zelts zij, die werk liadden, zijn weggevoerd, waarbij de atiesten in den wiud werden geslagen. In het hart van Henegouwen zijn in een fabriek van Boël te La Louvière aile arbeiders mee-gevoerd, wijl men behoefte liad aan me-taalwerkcrs.Ziviiarbeiterpostkarte. Wij bebben hier voor ons een postkaart van 10 pf. van Duitschland met het opschrif'l in het rood Ziviiarbeiterpostkarte, dienstig voor de ongelukkigen, die in Duitschland moeten arbeiden. r De wegvoering te Brussel. Een geheimzinnige hand, wellicht uitgaandl, van de „Libre Belgique" strooit briefjestel Brussel uit met de wpordeff: nNe signez pas Ne parlons pas 1 Vivo le Roi." (Teekent niet^l Laat ons niet vertrekken 1 Leve de koning; i

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Belgisch dagblad gehört zu der Kategorie Oorlogspers, veröffentlicht in 's-Gravenhage von 1915 bis 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Themen

Zeiträume