Belgisch dagblad

2261 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1917, 26 Oktober. Belgisch dagblad. Konsultiert 28 Mai 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/n58cf9k751/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

3de Jaargang:. miJDAG 86 OWOBER 1917. / IV o. 36. abonnementen. Per 3 maanden voor Nederland 1 2.50 franco per post. Losse nummers. Voor Nederland 5 cent, ▼oor Buitenland 7l/i cent. Den Haag, Prinsegracht 126. Telefoon Red. en Admin. 7433. BEIGISCH DAGBLAD Verschiinend te 's-Gravenhage, elken werkdag ïe 12 ure raiiddag BUREAUX OPEN VAN 9 TOT 12 URE EN VAN 2 TOT 4 URE. r ADVEETENTIEN. ~ Van 1—5 regels f {bpO ; elke regel meer f 0.30; Keclamea 1—5 regels f 2.50; elke regel ! meer f 0.50. London : Dizon House Lloyd* ) Avenue E C. Parijs: 7 Avenue d'Antin 7. HET AANDEEL DER SOLDATEN. Het dcet ons genoegea dat de .qnverschil-t Jlgheid tegenover onze geïnterneerden in N«-a©rland voor belangsteilling geweken is. Indien de hontharJdel alJiier niet In de> Jianden van de Diaitsohers was, die er tce-iieht op uitoejtenon en kuinnien verhinderen iflat de vcorwienapen ait ingevcerde houtsooir-$en naar Eelgië worden vervoerd, zou men toog degeljjker p'annen kunnjein vcrwezenlij-Jcen Thans mcet men z.lch b-ij nade.ig werk jfoeipalen, waarin miss&hien wel iets steakt jy.cor later. Zoo is het te hopen dat h©t 3>uitsche s.peelgoed nooit meer in Beègië zal îcoimen, vvaar het doOr eigen fabrikàat zal iunnon vervangen worden. Eein Vlaming is Haaienboven veel mieer artistiçfc aange'egd idan cen Sakser of een Beier. .W.ij flouden intusschen meer van verfcoo-jging van de soldij voit geïnterncerden. Een idubba.ilje is gansch onvodaer.de gebiekeia in ieien land waâr het levensandertoud ->nge-Speter honderd ten honderd is tcejenjamen. iWiij. 'dringen irâgmaals bij onze regeering aan om Ban net algesne?n verlan gen onzer geïnler-taeieirdcn voldoening te schenken. iWij hopen mede dat m-m hun o: k brand-, stoffen zal verschafren. Als. de te Groningen feïnterneerde Britsch© kameraden 500.000 kg. olrn ontvangen, mag naen de Ëe'giscEe go-iattuneerden geen ikotude laien lijden. Dit zou icunme nschelijk wezen. Ta Harderwijk en zelis te Zeist zijn r-aeds yérzachtingen ingevoerd. .WSj hopen- da.t Zeist 2>ij Haiderwijk niet znl widilen achtersta&n en #wij s.ijn overtuigd dat inv'eiedheblbend© Ne^ derland?che b'.aden als „Da Nieuwe Courant", „Do Telegraaf" en hoo zij hee'en, sa-jnea met de menschlievende en kameraad-scîuiippelijke O'fficieren van het Nederland-£ohe lieger, de- recte-ijke grleven van de B&l-gische geïnterncerden, de ange ukkigsle ®ilaas, zuilen blijven steunen. * *, * Het lot van a!te Beîgische milita'rcn gaat iOtns ter harte. Het aandeel der soLdateun. is iets. zoo na-iuurlijk en zoo redelijk dat de practiscbe |t\ngel-Saksische vo'.keren, bij w!e \ve vo :rai ter school hceven te gaan, het in daden om-2>ctU:'n. Zoo vernemen we dat het Kolqniaal instituut van Londen in over'eg met de ^Eiitsche regeering Sir Rider Haggaid zes înaanden- long in de koloniën heeit Jaiea à'ieizen om er so'daiten te yesîigen die over .«en pensioen en kapitaal zul'en besch;k'.ei. Ziuid-Afrika en Australie hcbben milàiaarea acx<?s ter beschikking van de golda'.en. Ca-5nada gaat xeeds ve;der. De Canadeesche gol-Jd.n.l'en die den ootrlog mede0emKakt hebben, fznllen bij hunne terugkcmst hun bîstaan fvenzfkejd zien, dank aan een wel die ver-leden zcmer gesiernid \ve:d. Elfc so'daat btkij'fnt 160 ae:es (65 hcctaren) grond om: te b'cboiuwen en oatvangt een vcai'schot van 2.500 dollars (12.500 irank) nit le feeeren na ten langen termijn. De Canadeesche Kamers zallen deze wet zco l)rced mogtlijk toepassen c^ok ten ba.'e van foand-ptnoo'en die in Canada gevestigd zijnde, )ii do îegers der verschi'.fer.de geallioerden ziilltn hebben gediend. lefceen weeï dat Bo'.gië geen Canada is met onbfegrensde uitgestrektheid, ioch na 'den. oo'r-log z'uïen de geannexe?rde landen aan don linkercever van den Duit-schen Rijn m oten gekoloinitee:d wior-don ' dcor bepidte de LV.gen, d.i. doar oiid-so'.daten. Kapi.a.en eu wcrktui0en zui'en zij behceven. Mén zal ze vindên in D'aitsch-land, dat BeLgië Icegp'Aindcrt en het natio-naal tonotmisch ieven gedocd heeft. De beer is stellig nog niet geveld, doch dit sluit niet uit ~dat wij aan Ce nxogelijk-heid van die revanche, de .ken, ;éesi revan-'che die vooxal onze arbeiders en landbou-vois met de sojdaitn lea goede zal ko.ii an. Léonce du Castilion. DE TOESTAND Het • Frajuch© oftensitf heeît zich ver-der noemenswaard ontwikkeld. Zij lieb ben een saillant gievormd tan Filaiin ûaar Vauxaijlon giedekt, door het kanaa] vkn Oise et-Aisne. Het boscii en het doi*p Pi non, het dorp Parguy-Filiain en Filain zija door de Franscheia vepoverd, evenalç strateglrsehe puniien als de E^apel Ste Berthe en de hoeve van Saint Murtin De oosteljjke ho&k van het kanaal met p.stel zal g >k weldra moeten ontruimd Vorden. Het is inder iur.d zeer wel megielijjli dai de llindeni'ourgliiiie daardoor wordt op ger< ld. Meer dau li.OOO Duitschers en meer dan 200 of.uie.retn zijn gevaaigen. De buit is aanzienlijk; 120 kanonnen. hon-derlen niijnenwerpera en mitrailleurs. i '» strijd wordt voortgezet. A-m de Isonzo hebben de Italianen aea verrassenden klap gekregen. Bij Toi ffii io hebben de Centralen den rechter-oever van de Isonzo bereikt doch mis-te zijn doei 0p het Bainsizza plateau,. 1 e D ui tache-Oo stenrijkseh a aanval ia Vooi-al geleid door politieka redeaen. i)e onbetrouwbare GiolitU, die «pijte al ed pro-Duitsch ia giebl«vein, knoeifc en-men met de aociaiistiache neutrajiateu om Itaiiii tôt een atzouderlijken Yiofo ta bev/egen. Nieuws uit België. " ÂNTWERPEN. ~ VREES VOOR SPIONNAGE. — Te Es-schen, dat zooals men weet, dicht })ij de Nederlandsche grens ligt, heeft de Duitsche overheid strenge betpalingen op brievenver-voer ingevoerd. Jtder, die een brief o£ bxiefkaart naar het binnenland wil verzenden, mcet het stuk peasoonlij'k aanbieden bij de censuur die zitting boudt in het station te Esschen. De vefzender moet het geschrevene ze!f voor--kizen en, onduideiijkheden ophe'de en. Zoo dit allés tôt tevredenheid van da censu,ur is geschied, moet men een îegisler teekenffn, veiklaieinde dat de inhoud vo gens de waar-heid is. Aile brievenibussen in het dor.p zijn ge-sloten.K 0 L E NK A ART. — Te Ant\vep:n wordt met 1 Novemiber de koienkaart ingevco.d. DE AARDAPi E .EN. — Te Antwe.pen wioirdt cen provisie aardappe^en verstrokt vcor twee .maamden. Nadicn zal mon voior 3 maandèn aaadaippieiien kuinnen btk jœen. AANV0ER VAN LEVENSiMIDDELEN. — De volgende lichters worden in de haven van Ant\ve«pieai verwacht: „Riva.", mat 503 ton mcfâî voor Nocrd-Frankrijk en 383 ton nwel vcoa'ta'gem-en stock v. Beilgië; „Edi-sen m-et 738 ton meel voor het a!ge:ne2n stocK van Be'gië en 349 ton rijst vciar de pjovincie Antwerpen; „Rubans", met 554 ton Redwiniertarme voor de ptrovinoie Amt-w'. rpen; „CharIeroi", met "318 ton tarwe voor de' provincie Limburg, en „Jeanna", met 115 ton tarwe voor de stad Bergen on 17 ton voor Charlerod. D1EFSTALLEX. — Ten nadeele van land-bonwtr Van der Lint, te Heffen, werd ean os gestofen die des. anideue:,daags zelï meest gesiacht werden. Een vûlj.enden nacht werd bij îandbouwer CiCstU-beek cen varken gestoien en bij Iandbouwer HeTmans wordt ook een varken verrait.LE 1 EV'OORRADINGr. — Te Mechelen zijn de inwor.ers in de gelogenheid geste'd zich in iiet g'emeentemagr.zijn bevroien k'ekens aan le schal'ten. BRABANT. DE KOl.EÀVOOBZiENING. — Van 1 N> vernber a£ zal in Be'.gië de kolenverd'eeling gecencentreerd worden in tv> eo a dee.ingen, cen voor Vlaanderen en ean voor "Wallonie. De ko^enverdeeling voor Vlaande.e.i omvat al de gemeenlen van het „ViaanxSche Ce;e-raal Gouvernement". Die hooîdze.e1. is gevestigd te Brussel, leidieir, is de hcer Léo Meitrfc, kousenwever en fâbrikant van z*ye-veriapfoens, ondep Idireotie van z.ijm vrouvv, dooliter van den chef eener staiie aan den grirooten spoorweg Dendermonde-rSint Ni-klaas, te Sint Nik'.aas, thans. womende te BrusseJ. Er zijn bijkantoiBii en ver^egenwo^or-digfeis in alie Vlaanische gemieentan. In de gemeenten van Grcot Brusiel zulleii. biinnenkort 300 kilo sleenikolen ter beschikking van iéder huisgezin worden geiteîil^ Nogal postjes en baantjes. vooir de knech-ten van den vijandl < Men weet dat Léo Meert, reddor van Vlaan-deien geworden is aan 12X00 mark 's jaars. In den Haag stichl'e hij met Persijn, d e met ptiesier De Ccck uit H^rdersem e^.;e paiitie aan Von Bissing ten gunsle van do ver-duitsching van de Gentsche Koogéschctol i.ceft ondei'fceekend, eene afdeeling van Vo.k.,p-bsuning.GEBI E1C AAN MANSCHAPPEN. — Aile personen van het mannclijk gtec'aah!, geboien in de période van 1 Oclober 1S99 tôt en en met 1 Octeber 1912 uit oudars, waar-viui de vaden- D'uitscher is, zijn dcor het Duitsche bestuur in Be^ië onder de va: en? geioepen. DE NEDERLANNDSCHE LEGATIE. — Da heer Maurits van Voldenhaven komt na eene welverdiende rast in Nederiaiad te Brns-sei terug le kcieien. Jonkhcer Wi. H. de Beau fort, secretaris bij de legatie te Stockholm, die tijdens^de afwezigheid van den hec.r,van Vol'enhoven dezes pilaats waarnam; is uit Brussel vertrcikken. DE ZAAK CAKL0lX^NE .LE. — Advakaat Caibonnelle, sçhepene te Doomijk, beticht van verduisteringen in zake de ]©-vensmiddietenbeveorrading, is thains voor het Beroepshof van Brussel opger epen. Uit-. spraak over eenige dagen. DE GEZ0NDHE1DST0ESTAN0 VAN SïAATSMINISTER AV.GE TE. — D> gez.nd-heidstciestand van Staatsminister .Woeste is zeer geruststelend. De wonden zijn bijna ge-heeld. Ingevai h^ zcow'el den vcet nie. vea-stuikt had gehad, zou hij reeds te ben zijn. ■ ~ Eene aederlaag kon hunne plannen dienen. Italie moet volgens die knoeiers een tweede Rusland worden. De Italianen zullen zich ras van dien klap herstellen, zooals verleden jaar. in Trentino. De Duitschen's ziitarr in de bergen van 1600 à 2000 metersi en kunnen niet voor-uit. Centrale^ hadden een ofiemsief te-g,en Tolmiao verwacht', zij namen s elf net iaitiaiief. la Viaand*r«a. boudt de «tilleriestrijd Mm. Nieuw* Duitsche tegeoaaavallea mi»iukte&. SGHRIKKELIJKE MISDAAD TE TIENEN. — Toen mejuffei- X...., 18 jaar oud, van de avûndsdiool huiswaa.ta keande, werd zij plotseling dooir een jomgeiing die haar voigiie aangerand. De kerel braoht bij middel yan van cen dolk verschiilen.de steken toe in den onderbuik van liet meisje, zoi dat de ingewandea er uitp'uildeii. Zijn slag geidaan n,-.un hij de vlucht. Het siachtolîer kon zich nog langs de huizen tôt de Dijportostraat sL»j)On, waar zij waonde. Kauwe.ijks thui-, ga£ zij dein'-geest. HEILIGE ÈENDRACHT. — Aan het Belgisch front ontmo&t men de schoonste voorbeelden van vaderlandsliefde en een-dracht. Onlangs bad aldaar een artillerie-duel plaats. De Duitsche marmieten regenden over de batterij, aangevoerd door luitenant Crick, liberaal lid der Kamer voor Brussel, woon-acbtig te Assche. Eene marmiet begroef onzen collega Lison, redacteurvan Le Patriote. Lison was gewond. Luitenant Crick sprong op hem toe onder het vuur van den vijand. | Daar hij den Katbolieken journa'.ist niet kon uithalen riep hij om hulp en verkleefde | kameraden droegen deo gowoude naar de j ambulance. Dravo ! Lison. Bravo ! Crick. j Eendracht maakt maoht. \ OOST-VLAANDEREN. HET SCHRIKB-^WIND. — Gustaaf Mar quenie, vrachtvoerder te Wachtebeke—Over-slag is wegens zg. spionna^e ter dood ver-oordeeld en terechtgesteld JAN BRAUN. — De heer Braun, zoon van den burgemeesteç van Gent, was einde 1916 naar Nederland gevlucht, van waar hij- zich naar Le Havre begaf ter beschikking van de regeering. De Duitschers hebben zich ge-•tfvroken door zijn huis te Gent en zijn buiten-goed te Melle te beze ten. Mevr. Jan Braun werd tôt acht roaanden gevang veroordeeld met onmiddellijke arrestatie. Die moedervan drie kindertjes lcreea, 48 uren om hare lieve-lingen te omhelzen. Mevr. Braun zit gevangen in de Nieuwe Wandeling te Gent. LIMBURG. DE D00DEL1JKE DRXAD. — De zoon van den heer De Coster, burgemeester van Assche en lid der Kamer is door een Duitsche patrouille gedood tu^schen de Kemp-sche vaart en den electrischen draad bij Lommel. ZOLEERING INGESTOnT. — T« Beanis-scni bij Sint Tiiuidian is de ^oldering van een gifliûten graanzolder doax hèt te zware ge-wichc ingeslort. De schade is zeer groat. TE B0CH0LT. — Da onderwijizers van BoelicU hebben ean laa îsveahooging baka-mein van 35 franlc in die maand. DE GEMEENTE BEENHOUWi R J. — T n , gevolge van misbruiken is de ge.neentebsen-li'j'uvvexii te Sint Truiden gesloten. Het einde van een Belgischen patriot. ADVOKAAT RENÉ PAILLOT. îWiij vernemen mat tieurnis het ovexlijden in Duitsche gevangensciia.p van den Brusse Ischen advokaat René l-aiitot. In Juni 191(j ve.scLeen hij mat een zijnar vrieaiden, die thans ni eene ge. an^ensenep in het land der ka.tur in Zwitserlanid ver-biijlt, vûoir den krijgsraad te Charleroi. D'à heer Paillot was beschuildigd de schrijver te zij n'van een boekje: Une nuit de Guil-laumtJ II. In dat bcekje basohree. hij de wre>edhoden bedreven d.,or de Gcti mit an-sens in Beîgië en Noord-Fiaa;krik. Wie her-inneœn oins inderdaad het groot succès van dit Weikj© in het bagin van da -'bazelting van Brussel doior de pickçLhauban. E'Pn_ onvieriaat, die hem ved iv,aischu'di0d was, "had hem verradem. Toan het cçenhaar (!) mir.isLerie aan den Diuàtschen kûjgsraad vijc ja en kerker vrieg wegens majestaitsscheanïs, \e.-!,l arde ad.n-caat l'aiLot eanv#adig u „!k hoi) geen sahrik van du. gevangenis. Ile schrilc niet Le iij-den vo,or mijn vaderlanld al moêst ik daar-voor sterven." \ oor zijn vaderlaad is die ho'd van den plicht gesiorven. Zijn verdiens e is des ta grioier daar hij niet als nationale hetld oE mariojaar hee.t geplastranneerd, maar o ba-kond vcor het graote pabliek is heengegaan met zôôveje andare, onbekeade en nedarige heudon van zijn slag. tWij haddon de ear niet ad/ckaat PaiEot te kennen, dooh cen vriend en ra,mip0enoiot vain d zen patdot zond ons uit Zvvitser'and hot bericht van zijn overlijden in de Duitsche kc kers, waar eilaas! nog zoaTO'e go:ce Bal.c'èn vei'kwijnen. Wij zullen on e. bar e lijke le den nevens de militai.e niet varge en. On^e.wij eld zullen de bonden, vain IIe-denkm o.a te Slrij-den daarvoor het noedige doan. ^ Na den corlog m ce ten wij cok oos Pant-th^en, onze kerk van iWiestoiiinster hebbiân, waar België's zoraan, die zich in de.:ea oar-log zulden opgeoifai'd hebben, in marmer en bnfins eeuwig zullen blijven voortl'even als vconbeelden voor de late.e geslachten die dank aan hen van eern vrij yaderlanJ ziullen mogm geniefcen. Oinder die namen zal1 ppk deze .van René Pailot vooiikîqtnan. Dùap groe-ten w\i zij nia nagedachtenis. Belgen brengt een bezoek aan de bestendige tentoonstelling der Society of Friends, Pletterijkade 12 (bij het Hollandsche spoor), Den Haag. Legerberichten der Geallieerden. Het offensief bij Laon. De Franschen hebben reeds tôt heden 11,000 gevangenen, 200 officieren en 120 kanonnen. — De artilieriestrijd h Vlaanderen. — Nieuwe tegenaanvallen der Duitscher zijn er mislukt — Terugtocht der Duitschers bij Rigaof een diepte van 35 K M. — Het offensiet der Centraler aan de Isonzo. Van het Westelljk front. Het Beîgisoha legerbericht. HAVRE, 26 October. Groote betlrij-vigbeid van het geschut gedurende de be'de laaiste dagen. Len '24en October i zijn meer dan 20 batten en van den vij- -and blootgesleld geweest aan ons .vef-nielingsvuur. Tallooze vij'andeiijjlce waar-neniingsposten en verdedigingswerken ziin door onze artillerie ook gedurende den nacht onder vuur genomen. In den loop van den 25en October hebben onze vliegtuigen deze verschillende operaties krachtig gesteund. Hat Lngeische legerbericht. LONDEN, 25 October. tReuter.) Off. Een inval, door de DuMacliers gister -avond ten Oostcn van D»as beproeîd, Werd onevangen door geweer- en machi-negeweervuur en slaagde er niet in lies Bngelsciis draadwer.-c te berailîen. Vrceg in den imorgen vielen twee Duitsche in-valsa'ile lia^en de linie aan ten N. van het La Bassée-kanaal. Een aîdeeling worl toruygtslagen door het Engolischc vuûr, voor zij de loopg*wrcn bereikte. De andere slaagde erin m de Britsche loop-graveh' door te dringen, rnaar werd er uit verdreven. Een der Lngefeoho man-schappetn wordt vermist. De Engelschen namen een paar gevangenein. Gedurende den naclit patrouillegevechicn ten O. van Poeicapelle. De Britsche artillerie was overdag werkzaann aan het slagfront. Heî Fransche legerbericht. PARUS, 25 October (Havas). Ten Noorden van de Aisne is de toeêtand in den loop van den nacht )n den yectar van Brye en Laonnois en Ghavignon on-veranderd ge'bleven. Op hêt front Cha -vignon—Mont des Inges hebben de Eran-sche trOepen hun voortgang geaccentu -eerd en de boerderij van Rozay bereikt Jïet aantal gevaugenen dat sinds gister-avond gemaakt is in deze streek be-draagt meer dan 500. Levendige artille-rieactie in de streek van Cerny en Laonnois, vooral in den sector van Vauxma-rons. De Franschen hebben een Duitsche patrouille verstrooid, die trachtte hun linies ten Westen van Gernay te na-deren. Een aanval op het bruggehoofd van Sapigneul, die de Duitschers hadden doen voorafgaan door een hevig bombardement is mislukt. Op den rechternever van de Maas we-dfcrzijdsche artillerieactie in den sector van het bosch le Chaume. De Fran -schen hebben in de streek van Emarges een detailoperatie uitgevoerd, die hun in staat heeft gesteld gevangenen terug te borengen. Duitsche vliegtuigen hebben twee bom-men op Nancy geworpen. Geen s'achtof-fers. In den loop van den dag van 24 dezer z,ijn vijfentwintig Duitsche viieg -tuigen neergeschoten door l1 ransche vlie-gei-s. De vliegtuigen ziin stuurioos bin-nen h.unne linies gevallen. PARIJS 26 October. De Franschen zi.n vanmorgen flink vooruit gekomen, aan gene zijoe van de gislerenavond coor hen in bezit genomen steilingen, Deze loopen thans tôt aan het kanaal \ an den O'isne tôt de Aisne. Het dorp Prison en het daarbij gelegen bosch zijn door ben bezet, evenals het dorp Pargny Filain-Ten Zuiden van Filain waar hun patrouilles zijn doorgedrongen, houden zij de boerderijen HUlartin en I^a L'appelle Ste Berthe bezet. De Duitschers hebben onder den op lien uitgeoeîenden druk. een aanzienlijke hôeveelheid materiaal m den steek moeten laten, waaronder twintigtal kanonnen. Jn liet geheel beb-ben de Franschen sedert den 13en e.ci. naar schatting 120 kanonnen buit gemaakt, waarbij nog eenige honderden n a-chintgeweren komen. In den loop van den dag hebben ae Franschen meer dan 2000 gevangenen gemaa'i t. Sedert het begin van het offen-sief bedraagt hun aantal meer d|m 11.000, waaronder 2000 officieren. Op den rechter Maasoever hebben do Duitschers vanmorgen na beschieting v,,n de Fransche steilingen in het (."hamne-bosch een aanval ondernomen, dié door ons vuur tôt staan gebracht is. 9 * « De militaire correspondent van de ,,Westminster Gazette" baschouwt het succès der Franschen als een zeer groo-ten tegenslag voor de Duitsehers, welks strategische gevolgen zeer varreikend zullen zijn, en die zoowel; in V laa.nderen als rondom Verdun zullcIi• worden ge-voeld" Van het Oostelljk front. Het Russischalegerberioht. LONDEN, 25 Oct. D© vijand trok zich L5 mijlen terug in d© streek van Rigi aii den Weg van Pskof ©n dan Kleinen ragel'. Onz^ voorhoedie verloor in soin. s ni go sectoren de voeling met dan te. :ugtre'klce'iiden vijand. De Duitsehers vernieiden aile gebouwen, wegen en bruggen l^Jens hun terugtocht. Wii verijdeidèn pogingieia van den vij. and om bij ,Tomb,i, ten Zuiden van Wierden tro«pen axn land te zetten. PETR0GRAD, 25 Oct. (Renier). D<j „Welsjern!e Wretrnja" schrijft: De Duitschers zijn hoofdzakelijk ten Noorden van Eriedrichstadt in tijd van twee dagon ongeveer 30 werst terugga. troklcen. Klairblijkelijk wil de vijand zich achter de Dwina verstei'ken en den pech. beroev«r als befichermingszône voor Riga, gebruiken. PETROGRAD, 24 Oot. (V. D.). D; DuiU ' sebers zetten hun terugtocht ten Noorden van Eriedrichstadt voort. De Russischs troepen bezietten op 23 October bat front FelWork-Opry-Wieils-Storuet-Labuk. Bij bat aansluitende legerkoips trokken de Duitschers terug op de linie Kas.tin-Loblemeer. Russische verkennexs rappor. toeren, dat Kowpd> Indin, Jikor, Louseki en Alseenau door diei Duitschers ziin ver. l'aten. Een aîdeeling Russische cavaleiae heeft de Tourgid-Ioclifast-Touje beieikt. la. fanterieverkennei's bszetten de kerk tea Zuid-Wieslen van Ivroppenhof. 0p hei, eil'and Digô is de toestand onvera-nderd. Tusschieai B.unksu en Gourzouf is het' wrakhout vîji cen Doitschen ondçrzeeër aaingespoeld. Van liet Zaidelijk front. Het italiaansphe legerbericht. ROME, 25 Oct, (Sfcefani-agentschap). Gis. terenochtend na een onderbieking van en. kele uron, opieint de vijand wederom aaa het gieliieieile Iront 'n hevig kanonvuur, dat tôt een v©rnieiigingsVuux aanzwol tusschea da beliingen van diein Rombon en , da slraek ten Noordiein van het plateau van Bainsizza. Op dit gediealte gmgen ver. volgens groole troapieinmassvs der vjjar. delijke infanterie tot den .aanval tcg»a onze shellingien. ovieo-. In den sector van. die Saga werd de vijandieùijke sebok door. slaan, rnaar meer Zuidelijk, s|aagde da vijand er in, ten gevolga van de ga« ringen uitiwerking, die 'bas versperringa» vuur in den dikfaen mist te weeg bracîi'^ onze vooruitgjeschoven linies am den lin. keroever van de Isonzo binnen te dringen en voordieqi trekkende uit zijn otfen sieve basis op den top van den Sant; Maria en den Santa Lucia den strijd naaî de hellingen aan diein rechteroever van de Isonzo over te breingen. TegeiijkerUjd werden krachtige aanvaiiea ondernonuen ton Westen van de Voinik, het Eainsizza-plateau en op de liellingen tea Westen van den San Gabrieje, die onas troepen in cen rocks iegenaanvallen, waa . bij eenige hondeirden gevangeaen wei-d n gemaakt, werd©n atgieislagen. Een krachlige kanonnad© weu'd door dea vijand op • het Karstplaleau ingeleid, welka door ons uoeltreliend vuur is béantwoord. Geen afzonderlijke vrede- LON.DFN, 25 October (,Reuter). In het Lagerhuis werd- aan' lord Robert Cecil gevraag. of zijn aandacht gevestigd was op den indruk, welke in zekere krimjeu in liusland en Roemenia heerscht, dat de Wesielijke mogendheden aan cen af-zonderlijken vrede ten kosie van Rusland en Roemcnië denken. Lord ( oeil antwoordde: Ik verheug mij over deze gelegenheid, om namons Z.M. s regeering een cate^o-riscli démenti te geven ten aanzien va a deze bewering, die door vijandelijke agen-ten in Rusland verspreid is, m de hoop cen ontmoedigendeo, mvloed op onzd Oostaîijke bondgenooten uit te oefenen. De Rritsche regeering is vastbes.otea haar Russiachen laondgenoot te heluea en te sieunen bij het versterken van z. ^ pas verworven" vrijheid. De Britsche regeering beseft ook dea grooten gank, weilce zij aan regeering en leger van Roea-.enië verschuld gd s. Zij waardeert ten volie den dapperen le-gienstand, welken haar Roemeensche bond-genoot onder zoo buitengewone • inoeilijk-heden en baproovingen bfedt. Het Roemeensche volk kan er verze-kerd van zijn, dat Engelaad het in de hiiidigie crisiia niet in dea s'.eek zal ia-ten. (.Luide toejuichir-cr "

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Belgisch dagblad gehört zu der Kategorie Oorlogspers, veröffentlicht in 's-Gravenhage von 1915 bis 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Themen

Zeiträume