Belgisch dagblad

1735 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1915, 02 November. Belgisch dagblad. Konsultiert 19 April 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/kp7tm72x7n/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

lste Jaarffauff DINSDAG 2 NOVEMBER 191S Mo. 41 ABONNEMEKTEN. Ter 3 maanden voor Holland 1 2.50 franco per post. Losse nummers: Voor Holland 5 cent voor Buitenland 7'A cent. Den Haag, Prinsegracht 16-39, Telef. Eed. 2787. Adm. 7433. BELGISCH DAGBLAD 3estuur: Dr. TERWAGME — CH. HERBIET. Redactie : E. PREUMONT — L. DÛ CASTILLON , * ADVERTENTIEN: Van 1—5 regels f 1.50: elle® regel meer f 0.30; Réclamés» 1—5 regels f 2.50; elke regel meer f 0.50. London : Dixon House Lloyda Avenue E. C. ONZE DOODEN. Wanneer we overwegen het verschrik-fcelijk verlies aan jonge lcvens, wiamneer we zie.ii cL-a,t zoo menige incafn.atie van geestelijkc en lichamelijke kracht, y,art ver-stundelijke en xoemrijke beloflen aïs b'oe-scm in de weiden doox den stoxm worden velsticoid, dati grijpt een gevoel van hopeloosheid ons Mil. De geschiedenis gcwaagt niet y,m een jGCjrliog die de daadwerkelijkheid en de mannelijke verzuchtingen in een zôô die-pfn afgx.ond stort, wlaaruit geen fclank, jreé-n antwooid meer opstijgt. Nooit heeft de menschheid zoo kwis-tig en zoo roekeloos hare schalten als veder aan do viier winden ten prijs ge-geven.Vijftien maanden lang vallen in elk gevecbt de dapperste, de trouwste, de Leste, de vurigste, de edelimoedigste bra-ven.Vijftien maanden lang verbergen zich de lafaaxds, de ikzuchtigen, de weeke-lingen, de bexekenaars en de uitschot van het menschelijk geslacht. Wij huiveien bij de gedachte dait eene javexechtsche en monsterachtige selecfie ge-beurt, eene selectie die de menschheid ten slotte tôt verrai moet doemen. Wij vxiagen ons met angst .af boe de wexeld er zal u,it zien wanneer de bloem der jeugd verwelkt en in het bloedig slijk zal veno'tten, want die bloem was de edelste der ro-zen y,an den men-scbelijken hcf. De veiidwijning van rneei dan drie rnil- lioen mannen la,ait eene gaping achter die moeiliijk is om aan, te vullen. Onder die jonge levens tiof mon talenten en ge- niën, geleerden en uitvinders ,aan, die slachits de gelegehfaeid beaoefden om te worden als een boom die koslbare vruch- ten diaagt. Al die rij'ke beloften zijn nu veizonken in het niet. Eeuwen en eeuwen zal het misscbien duxen vooraleer die ontdekkin-gen en uiitvindingen, doox ancleren be-vioed, opnieuw aan het licht zullen ko-men.Het is een spi/ige, langduxige nitstel, maar geen c-nhexroepeldjk verlies. •Onze cosmos is immers een geduxige vemieuwing van lichamelijke en zedelijke fa.achten .en daarom hoett men niet te w anhoipen. W.aaxom ook wanhopen? De heldhaftighe'.d dea dooden en der levenden z,al uit deze wexeld niet verdwijnen. De moed der ge-sneuvelden bezielt ook de oveiblijvend pe-slaichten. De krachten van veistand, geduld, tcsestandi. De Duitsctiers hebuen verleden Zaterdag een uiterste poging gewaagd om in seçtors van Atrecht en Champagne het verloren ter-rem te heroveren. Het klein resultaat dat ze, ten koste van buitengewone icsjianning Ueb-ben bereikt, komt cens te meer bewijzen, dat hun oliensief voor goei heeit uitgediend. Ten N. 0. van Neuville moesten de ^i&n-schen sommige stukken van loopgraven in banden laten van den vijand, maar een moor-dend vuur uit de Pransehe tweede linie ont-uam bem aile boop op veraer doorkomen. Intusschen zetten de Eranschen hunne vor-deringen in het Bois en Hache voort Maar de geweldigste aanvallen van den vijand werden gericht tegen de Eiansche stellingen in Champagne. Nabij Tahure vielen de Duitschers in gesloten gelederen aan en bestormden hoogte 192 N. W. van het dorp. De Frrnschen boden den vijand een hard-nekkig verweer ; 's middags begonnen, duurde den strijd tôt laat in den nacbt. De vijand poogde vruchteloôs door te breken. Bij bracht bet tôt do Butte, maar toeu hij verder wilde doordringen werd hij vieeselijk gedecimeerd. Het onstuimig tegen-offensief der iranscben •wierp bem uit bet dorp en de omliggende Btellingen. Het gedeeitelyk succès der aanvallers v?erd toc heel weinig berleid door een overweldi-genden aanval der Eranscben ten Noorden van Le Mesnil, waar een stuk vooruitge-schoven Duitsche ioopgraaf in bun handen viel. Op het Servische front is het of'fensief der Centralen en Bulgaren in een stadium van geleidelijken doch langzamen vooruitgang ge-komen, behalve in bet Zuiden waar de JTran-J schen opdringen. Het Bulgaarsch bericht, dat we in ons vorig Euminer gaven, luidend dat de Macedonische bevoiking de Bulgaren triomfantelijk heeft ontvangen, khnkt als een enormiteit. De Franschen hebben kort spel gemaakt met die ^ontvangst". Tôt groote vieugde der IServi-sche Rlp.eedoniërs, bezorgden ze de Bulgaren een uiteeleido met, de waoens in de lenden. eeff" en opoffeiing, die dagelijks aingroeien, diingen ook in onze zielen, hoewel we Veï v.an het slagveld staan. In ons wezen venvekken zij de exal-tatie die grootsche daden schept, en bet bioze leven zelf offci't voor al wat schoon, edel en heldhaftig is, wat Lielde heet. Nia elken gxooten ooilog vult de menschheid de gcjcdea veiliezen vlug en won-deidiadig aan. Het i,s alscf de natuux nieuwe krachten in den dood put, nieuwe stuwki^bt, nieuw blced, een nieuw bestaan. Ook in de gees'telijke ôade stelt men deigelijk vciscbijnsel vast. Nooit werd, na een grcoten oorlog, e ene decadentie be-speuxd, wèl soms vôôr dien oorlog, am-dat de mensch te veel geneigd is den vxede als een molllig en week oorkus-sen van dcns te betoachteo, wiaiin de eneigie, de mannelijke moed te loor gaat. Op dezen nevelac-htigen Ndvemberdag, wanneer wij onze geliefde dooden dub-bel indachtig zij'n; wanneer de natuur zich van aile rest van zomerpxvcht en levens-weelde ontdoet, spreken hunne zielen, hun-nen daden, hun gloiiexijke dood tôt ons. Zij siieirven voor ons, voor onze kin-deren, voor ons land, voor onze toekomst, voar eene verhevene gedachte, aïs mar-telaare, die we eeien en heilisren mceten. Elk geviallen vexdediger van de Eer en het Recht, de Vrijheid, de Beschavin? en het Vadenliand is gestoiven in een &tialenkiians van deugden en zijn licht komt ons ten goede. Het verheldert ons bxein en het verwainmt ons blôéd. Men mag zeggen dat, zoo niet meer ZOÔVele laonnfia lirn p-lon An scbittender zullen lichten omaat de one niet veimindeit. Eens ovearwint de iriensch zelf den dood, wanneex dezes aim door hot zw.aaien van zijn zeisen van ver-moeidheid zial neerziakken. Rust zicht, o heldbaftige dooden, ge-sneuveld voor een Ideaal. In ons hexleeft gij. Aan uwe daden zullen wij cns leven spiegelen. Onze kin-deren en kleinkindeien zullen de reïncar-aatie van uw be&ld en uwe onvei'gian-kelijken moed wezen. Nooit zal de er-lelijkheid zoo luisterlijk &oh,ijnen. Van gesla.cbt tôt geslacht zal men uwe gedachtenis eeien als de giootsten onder de menschen en verhefLen tôt de sterren cin zelf eeuwig te pinkelen en den inen-schen tôt boop en tôt baken te dienen. krijgen hunne strijdkrachten ook een vaster front. Dit heeft de Bulgaren genoopt nieuwe aanvulstroepen ter hulp te roepen. Na huDne overwinning op de Bulgaren, hebben de Eranscben ytrumnitza bezet en der vi,;and vijf mijlen achteruitgeslagen. De vloot der Verbondcnen zet steiselmatig het bombardement der Bulgaarsche kust aan de de Egëische Zee voort. Zou de vloot-actie een meuwe landing voorafgaau ? Indieu oit mogelijk wordt gemaakt, zouden de Verbondenen er wellicht van afzien iSalo-niki als lundmgspiaats te gebruiken. fLïeraki ge aasî iist ÊCersSgese&aeesk eyuz© aâagspsa®© ^@r>£i!edLfgea*s he-s ironil K© bloedraad is jLuiif. Dj bloedraad komt een vonnis te be-vestigen waardoor een landbouwer van Laellelt (Limburg) tôt 8 maanden en 2 weken gevangenis veroordeeld is gewor-den, oandat hij in het bezit van een geweer was. — Eene vrouw van Herstal, trachtte eenige werklieden de Hollandscho grens te doen overkomen en stelde zich in verband met lie Duitsche waoht, die tegen eene belooning van 300 frank het voorstel aan-nam. Maar wannepr de vrouw zich met de werklieden aanm&lde, werd de gansche troep aangehouden, daar de wacht de commandant verwittigd had. Da werklieden zijn naar Duitschland tôt het einde van den oorlog verbannen. De vrouw gaat voor de recbtbank gebraclit worden, daar zij van omkooping beschul-digd wordt. Da soldaat heeft de 300 frank beiiou-den — vermits hij een „Dmts" is — en bovendien vervvierf hij de gelukwen-Rchinsen van ziine oversten voor zijn Links eji Redits. De geldnood der Duitschers. 0m den uitvoer tegen te gaan van geîd. waaraan ze zulk<?a groaten nood hebben! nemen de Duitschers zelf s maatregelen tegen de kooplieden die naar Naderland overkomen om te voorzien in het ravitaillement.Op de passen uer kooplieden, verstrekt door de Antwerpsche commandantu/, is eene bepaling gsbracht luidende, dat geen enkel koopman over de grens mag met meer dan 7.000 mark, waarbij slechts 20 mark zilver en 2 mark nickel. De Duitsche contrôie. De contiôle der Duitschers over de weerbare Belgen, wordt voortdurend strenger, zooals uit de volgende bekendmaking van Von Bissing blijkt : „Van 1 November 1915 af, wordt de contrôle, zooals zij tôt nu reeds voor de in dt jaren 1892 tôt 1897 geboren Belgen bestond op aile mannelijke Belgen utgebreid, die ir de jaren 1885 tôt 1898 (beide inbegrepen) geboren zijn. Daaientegen worden de manschappen (nie! de officieren) de voormalige burgerwacht, nxel de voleindiging van bun 30e levensjaar, var de bewaking ontslagen. De Fransche klas 1917. Do Commissie van Openbare Ge,zoiid heid heeit zich in meerderheid uitgespro-ken tegen het binnanroepen der klas van 1917 op 15 November. Met dezelfde meerderheid werd het binnenroepen ,op J5 Maart 1916 verworpen. De Verbondenen van den Dood. In Ssrvië, land waarvan de geschiedenis niet dan met heldenfeiten is geschreven, denkt men eraan bataljons in te richten samen-gesteld uit vrouwen. Ten tijde van de inpalming van Bosxiië-Herzegowina door Oostenrijk bestonden ei ook; hunne kenspreuk luidde : „Voor devrij-heid tôt er dood" eh die bataljons heetten : ,,De Verbondenen van den Dood." Gewapend met mausergeweren, maakten deze geregeld ingelijfde vrouwen wonderwel liet o riogstooneel verschijnen. Een regiment Cavell. De Londensche correspondent van „Le Petit Journal" meldt dat men er te Lon-den aan denkt een régiment te vormen dat den naain Cavell zal dragen. Aldus wil men de nagedachtenis der h-eldhaftige vrouw, gevallen onder den kogel van "een Duitsch officier, vereeuwigen. Socialisme en landsverdediging In een artikel, getiteld : „De krisis in de sociaal-demociatie" en verschenen in „He1 ■ Volk", vinden we volgend ooideel uitgebracht: De menschheid leert nu op de mees, ont-zettende wijze, welk gevaar de oorlog be-teekent voor ieder land dat erin wordt mede-I gesleept, en beter dan te pogen, de volkerec in de toekomst op te voeden in de leer, dal men dit gevaar niet achten mag, is het alk kraenten bijeen te brengen, die den wereld-oorioo- in de toekomst onmogelijk zullen maken Niemand onzer denkt er aan, al wat de partner en sommigen hunner invloedrijkste leden it het buitenland deden, kortweg voor zijn reke ning te nemeu Ook wij hebben exnstige be denkingen ; wij deden er reeds van blijken en zullen het ook nu doen- Maar van te vorer waarschuwden wij ertegen, de aanvaardinj der Lmusverdediging aan de partyen tôt eer grief te maken. Waar het gevaar in levendf hjve voor de deur sto.ud, deden zij hst aile en naarmate ouze partijen grooteren invioec in de maatschappij hebben veroverd, worder de motieven vour do aanvaarding der lands-veruediging met verzwakt, maar versteijit wij waarschuwen tegen de illusie, dat be internationaal gevoel geroepen-is, net nationaa gevoel uit te roeien. Duitsche zegebuii te Londen. De secretaris van het War Office had aangekondigd, dat een zeker aantal ka nonnen gedurende de laaAste operaties oj de Duitschers veroverd, van af 27 dezti aan de Horse Guards Parade zôuden ter toon gesteld worden. Voorheen werd nog geeai enkele dei tairijke stukken aan het pubiiek vextoond buiten een kanon <van klein kaliber, da gedurende eenigen tijd ten toom gestek werd in den vierhoek van het War Office Fen groote meniigte verdringt zich taan: den heelen dag rond de zegebuit. De onderwijzers in 't vuur. Do onderwijzers van Frankrijk hebbei zich moedig gedragen. Sedert het hegii vaai den oorlog werden. 30.000 ondenvij zers, 't zij meer dan de helft van lie gelieel gelai, gemobiliseerd. Daarvan ziji er 2.000 gesneuveld op het veld vai eer, en 8.000 werdon buiiten gevecht ge steld. 700 onderwijzers wer4»n Wj dagoider vermeld; 40 gedeooreerd. niet he Eerelegioen; evenveel met de Militaire médaillé; 10 met het kruis van fcint le ris en 500 met het Oorlogskruis. Wat een heerlijk voorbeald van daat werkelijke vaderlandsliefde 1 Wie is de uitverkorene ? — En nu moet u me eens eerlij zeggen : wie bevalt u ■ nu beter, baroi Hagel of ik? — Ik weet 't werkelijk niet. Als i meneer Hagel spreek bevalt u me mee en spreek ik u, dan voel ik meer voc t K Het scJirikbewind in Belgle, Ziehier de tekst der uitspraak van den Bloedraad, die te Luik zeteït, en waarvan wij verleden week gesproken hebben: Wij zullen kortelings geven de bij'zon-dorheden dezer nieuwe misdaad, die in akeîigheid t'Aie verbeelding te boven gaat. Het te Luik zetelend veldgerecht heeft vexoordeeld : Tôt den dood; 1. Léon François, tramcontroleur te La. naeken. i 2. Félix Van der Snoeck, tramcontroleur i to Glin. 3. Henri Noirfalize, smid te Chênée'. 4. Oscar Sacré, voerman te Ougrée. 5. Henri Defechreux, barreelwachter te Kinkempois. 6. Auguste Béguin, politieagent te Luik. 7. Lucien Gillet, smid te Braux (Frank-rijkj.8. Joseph Gillot, glazenmaker en huis-; schilder te Luik. 9. Jean Legros, Belgisch déserteur, werk. tuigmaker te Luik. Tôt levenslangen dwangarbeid: 1. Norbert Varela, Spaansch onderdaan, koifiehuishouder te Luik. 2. Désiré Scheys, jachtwachter op het kasteel des Aimerois bij Bouillon. 3. Lucie Collin, geboren Billon, land-bouwster te Ste. Cécile. Tôt 15 jaar dwangarbeid: 1. Camille Noirfalize, slotsmid te Chênée.2. 'Jean-Baptiste Colin, pachter te Ste. Cécile. Tôt 12 jaar dwangarbeid: 1. Eugène Beauraing, koopman te Luik. 2. Constant' Picard, smid te Neumesnii (Frankrijk). 3. François Moermans, slotsmid en spoor-wegbediende te Angleur. aer neroep, te Angleur. 5. Louis Beauduin, banketbakker te Vijr-ton.Tôt 10 jaar dwangarbeid. 1.. H-erœance Moermans, ongehuwd, zen-der beroep te Angleur. 2. Jean-Baptiste Ponsart, houthakker te Muno. De genaamden Legrand, G i Ilot, Gillet, Béguin, Defecbieux, Henri Noirfalize, Sacré, François en Van der Snoeck, zijn vandaag gefusilleerd. Luik, 28 October 1915. Het Gouvernement. Tengevolge der uitspraak van den krijgs-raad van 27 Oct. 1915, zijin deze perso-nen wegens krijgsverraad verooirdeeld. Gedwongen ootslag. Het Belgische Staatsblad bevat de volgende bekendmakingen : Bij koninklijk bosluit van 5 October 1915 wordt de heer René de Clercq, leeraar aan het Koninklijk Athenaeum te Gent, bestuurder van het blad de „Vlaa sche Stem", uit zijn ambt ontslagen. Bij koninklijk besluit van 5 October 1915 wordt dr. Jacob, bestuurder van het blad de „Vlaamscbe Stem", tijdelijk leeraar bij het mMdelhaar onderwijs, van de lijst der doctoren in de filosofie en letteren, uit wie een keus wordt gedaan om bij het staatsonderwija een ' post te vervullen, geschrapt. . Het procès W ilmart te Brussel, De diebaitten van het procès Wilmart en . consoxten voor het Beroepshof zullen 13 Decembeir beginnen. 0p .aanvraag van heit parket en de [ bewecigiiedenen onderzoekend die ^ heit zijn vooilgedegd, zal hat hof vooreerst, in naïads-! kamer, over de afzonderliijke behandeling 1 bcxaadslageiî. Er zal uit voortvloeien dat a.lleen Wilmaait, verdediigd docx Mis. Mo-idchar, Flameng en Corbiau, en^ misschien een of twee zijner mcdiehetichten, voor l wie eene emsitige redenen van uitstel zullen aangievoeid worden, naar het Beroeps-i hof zullen veiwezen woxdcn. Zoo zullen M. Rasquin, door Mr. R. Sand verdedigd, , en M. Wachter, wanvan Mr. Jamar vur-dediger its, zeex waarsch'ijnlrjk met den " hcofdbeitiehte verschijnen. Wat de andere t betichien betteft, heeft het parket de redenen ter afzcnderlijke behandeling reeds aannemelàjk verklaard. Mr. Louis Iluys-mans, vendediger van Dethier, is on^angs te Havre gestoiven e n Mr. Huysmans zoon, die er de tweede verdedi?eir var was, ddienit als vmjwilliger bij 't veld [c ^^De anieie beiUehten: Demaret, Ithie: a en Van Heinteniyck, hebben aile dr.e bj 't uitbreken van den oorlog als vrijwiJ k liger in 't leger dienst genoanen. Men i : er heden dus zeker v.an, wat dezen b€ •r tielt, dat de zaak voor onbepaalden tij- „oi i-iîitfY^o+pl.rl ivoiden BELGIË. Oosi^Vlaanclereii. Beîasting op ongehuwde mannen. Gent heeft weer eens de qu,aestie oiï, der de oogen gezien, hoe de gemeente-lijke kas te stijven. Nu. stelt de gemeen-i teraad ^en belfeting in 't yooruitzichtt die de ongehuwde mannen zal treffenl Deze beîasting zal bel '-nen : voor on» gehuwde mannen, 2'. tôt Mi jaar oud: 5 fi;anken; van 30 tôt"35 ],.??, 10 franken; van 35 tôt 40 jaax1 15 friariken ; vani 40 tôt 45 jaax, 20 franken en van 45. tôt 50 jaar, 25 franken. De jongezel, die zij'n hadve-eeuwfeest heeft geviexd, is daaiom nog niet on.the^en v,a,ia de onge-huwden-belasting : : h verder nog 25j franken 's jaars hçbl betalen — tôt hij, op zijn ou den mrsta ndiger gc-woxden, huwt, of to den aezegendenj leefliijd v,xn 70 jaïen zal hebben bereikt^ Meer dan 70-jarigo ongehuwden zijn v,aW de nieuwe belas'tiug vxiygesteld alsook dd aibeiders, die een pensioen genieten, d(Q| dienstboden. ; Doch zal die nieuwe beîasting iets langxàjks opbTengen ? Aanhoudingen. Vrijdag zijn een 6-tal aanhoudingen vol» voerd te Sint Ôaureyus, burgers van aanzien uit de gemeente. Als reden door de Duitschers opgegeven zouden deze opziénbarende arre-staties te wijten zijn aan verdekte hande-lingen der betrokkenen. De paspoorfen in Viaanderen. Elkeen boven de 15 jaax moet voorzieif zijn v,an eene bruine eenzelvigheidskaïav^ af te levexen door den politiekommist-saxos of den buigèmeestor. | Vooi'zien v.an die bruine kaaint, magi men van 5 uie 's morgens tôt 8 uinO 's avonds lanss de on«nb ire "'VP-T11 v,atténué uextien Knjgsarxondissementen, na,- mel.: Gent, Aaist, Oudenaaxde, Geeraards™ bexgen, Denderaxonde, St. Nikolaas, Loke- a en, Eitvelde, Eckloo, Beernem, Deinze, Thielt, Ivoi'trij'k. De bewoners van gioot-Gent, (Gent, Le-debeag, St. Amjandsbarg, Gentbrugge), ma-, gen voorzien van de bruine kaart, peal tram, rijtaig en velo, veikeeren van dea Gentschen ,Kainjg, die zich uitstrekken iveR de gemeenten Destelbeigen, Heusden, Molle, Meielbeke, Zwijnaaide, Drongen, Mïr iiakeike en Wondelgem, tussenen 5 u-ries 's moigens en 8 uur 's avonds. Voor zekeœe deelen van het Etappen-gebied, zooals de grensstreek is een bij-zuncler pae-poort noodig van de Duitsche civerheâd. Om te mogen veikeeren in eene vreein-, de gemeente van 8 tôt 12 ure 's avonds» zelfs te voet moet men een bijzondeid paspooxt hebben van de Duitsche Over-. heid. Voor het verkeer in eene^ vxee-mde g|e<-meente te voet, tu.sschen middernacht ea 5 uxe 's moigens, worden geeno paspoerl-i ten afgeLeveid ten zij aan geneeshcencn^ vi cedvrouwen en pries teis. Voor het veakeer per tram, spoojweg, itijtuig en veloi, buiten de gemeente wei-ke men bowoont en voar de inwoners van Gent, Ledebeig, St. Amandsberg _ en Gentbrugge buiten den Gentschen kring, moet men altijd een paspooiit hebben van» de Duitsche oveiheid. ^a^abaiif- Verschrikkelijke dood. Zekere L. B„ 28 jaar, Anderlechtstraat, werkte sedert eenigen tijd in een zeepi-ziederij; zekeren dag werd hij gelast het ko-ken te bewaken der vettige stoffen, welkej in den ketel aan 't zieden waren; op zeker oogenblik vond men hem niet meer op zijn post, zoodat zijn werkgezellen, op zoek gingen, ailes afzochten en zelfs den regenwaterput tevergeefs peilden. Ten ednde raad, gLng men met eenen haak aan 't visschen in den ketel ziedende vetstoffen, en men haalde weldra eenige over blijif sels van den ongelukkige boven welke jiiets menschelijks meer hadden. Men denkt dat B... in een aanval van heeite korts zelfnaoord heeft gepleegd. Aardappelen. Do Vereeniging der kooplieden in aardappelen hebben aan de stad eene overeenkomst voor gesteld, waarbij zij zictt voibinden do ^cirdapp-GlGïi cinn do uit\ or-koopers te leveren aan 10 fr. de 100. kilos. Dan zouden de Brusselaars de knoL len ongeveer 13 centiemen de kilo betcu len. Een nieuwe kerk. Verleden Donderdag heeft te Anderlecht • de plechtige wijding der nieuwe kerk van da j onlangs nieuw gevormde parochie Smt-. Fianciscus Xaverius, plaats gehad. 3 Die wijding is door den kardinaal Mercieï voltrokken. i De kerk is op den ho«k van de stratea Eloy en Cîeorges Moreau gelegen.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Belgisch dagblad gehört zu der Kategorie Oorlogspers, veröffentlicht in 's-Gravenhage von 1915 bis 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Themen

Zeiträume