Belgisch dagblad

1521 2
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1916, 14 April. Belgisch dagblad. Konsultiert 16 Juni 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/2f7jq0tk3x/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

le J aanrang# rRIJDAGP 14 APRIL 1910. No, 180t abonnementen. ï>er 3 maanden voor Holland 4 2.50 franco per post. Losee fcummers: Voor Holland 5 cent toor Buitenland Vit cent. DenHaag. Brinsegracht €9, Telef. Eed. Adm. 7455. BELGISCH DAGBLAD Rpstiiurriors: Dr. TERWAGNE — CH. HERBIET. Hoofdredacteur : L. DU CASTILLON. BUREAUX OPEN VAN 9 TOT 12 URE EN VAN 2 TOT 4 URf ADVERTENTIENt Van 1-5 regels f 1.50: elkf regel meer f0.30; Réclames 1—6 regels f 2.60: clkc rearel meer f 0.50, London : Dixon House Lloyds Avenue E C. ONZE KOLONIE. De geschiedenis der kolojuen van «aile yolkeren leerj; dat de landbouw voor baar de hechte basis en waarborg van fcestaan en ontwikkeling is. Aan wat anders dan aan den akkerbouw 'danken de Britsche koloniën hunne ,verbazende, ' vlucht, hunnen verstommendext bloei ? Wat zouden Canada, Australie, Jiidië en ZuicLAfrika zonder landbouw zijn? Is het ook de landbouw niet, die in-zonderheid den rij'kdoni' van Nederlandsch Indië verzekert? De gelukkige uitkomsten der Britsche en Nederlandsche kolonisatie, moeten ons, Belgen, eveneens aanzetten, dezelfde poli-tiek in Congo toe te passen. Met de ontginning der delfstoffen, met élpenbeen kunnen we onze kolonie jn het levert niet liouden, alleen de ontwikkeling van den iniandsçhen akkerbouw kan dit doen. De neger dient in staat gesteld om er zich op toe te leggen. Hij moet op de hoogte gebracht worden van de kultuur-methodes, met inacht-neming van de geschiktheid van elk ge-west °n van dezes bevolking. Rjjst, boonen, cacao, sesame, koffie, arachiden, tabak. indigo, palmboomen rub-ber. graangewassen, katoen en andere textiel-planten, soja, z'iedaar reeds verscheidene vruchten en gewassen, die yj. onze kolo-pie van aanzienlijke opibrengst kunnen worden en wier toekomst verzel&rd zijn, ne-vens . het vee en andere huisdieren. Ilet Bulletin Agricole du Congo Belge, B—4 uitgegeven door de directie van îandbouw bij het ministerie van koloniën. Uians voôrloopig India house, Kingsway, te Londen, bevat een merkwaardig arti-kel over den - iniandsçhen landbouw in •de Qost-pircmncie, door den heer, Jharûfc^ Steller wijst er op, hoe de rijstbouw er jaarlijks in belang aangroeit. De akkerbouw is echter nog zeer pri-mitief. Dit is het geval voor den rijst-velden rond Stanleyville. Langs den Congostroom, die een na-tuurlijke weg is, treft men vruchtbaren à grond aan, die kan dienen voor den teelt van allerlei gewassen, zoodat zij geschikt zijn voor allerlei plantages. Tôt nog toc heeft de neger er zich bij! " be-paald, de vruchtbaarheid van den grond te benuttigen, zonder haar te doen aangroeien. ,Wanneer echter de noodige vérvoer-middelen nog meer bij .de hand zullen wezen, zal de arbeid ook meer loonend worden. Voor het bouwen van bananen en manioc. zal de akkerbouw zich tôt industrie moeten ontwikkelen, om die vruchten ter plaats te vervormen. In Congo ontbreken de geschikte gron-den voor den cacaoboonen niet. De inlandsche bevolking kan voorzeker opgeleid worden tôt dien bouw, zooais voor die van andere vruchten. In Congo liggen onmetelijke, reusach-tige gronden braak, vatbaar voor de ver-schillende kulturen der keerkringen. • Congo is daarvoor een land van toekomst jjoowel andere koloniën in Afrika. net van stroomen en rivieren is eenig in de wereld om het vervoer te bevor-deren.Ondanks den volkerenkrijg is Congo ge-lukkiglijk rustig blijven gedifen, hoewel de oorlog in de buurt woedt, doch op Dnitsch gebied. jn Oost-Afrika. Na den oorlog zal onze kolonie ons blr/ven toebehooren, veiliger dan ooit. wel-licht onder de waarborg van onze geal-lieerden, en met hunnen finantiëelen steun voor zoover hij zal noodig Hijken. Het gevaar, dat 'vôôr den oorlog van uit Kameroen, als een onweerswolk over onzen Congo schoof, is verdwenen. De twee kreeftenpooten, die. dreigden onze .kfloftifi dood te knijpen, zijn niet meer. 'te zamen met Duitsch Kameroen— Die nieuwe, betere toestand moet de Belgische en vreemde kapitalen gerust-stellen en aanmoedigen om de kolonie gelijdelijk tôt- meer ontwikkeling te bren-gen dank bovenal aan den landbouw. DE TOESTAND Maandag wees ons blad op de con-centratie van Duitsche troepen in Vlaan-deren met het oog op een offensief tus-Bchen Yperen en de kust. Italiaansche bladen hebben die tijding later bevestigd. Ailes schijnt inderdaad aan te duiden dat de Duitschers! langs daar iets in het schild voeren. Men schat zelfs op 800.000 man hun leger, dat tusschen de Somme en Yperen staat, dus tegenover het Britsche leger. Dat een leger van 200.000 à 300.000 man kau opgesteld zijn langs het Belgisch froriï, is waarschijnlijk. Inmiddels beuken de Duitschers steeds rond Yperen, zooais te Pilkem, Wijt-schaete, Sint Elooî, enz. De vijand tracht de verbindingen ach-ter de linie te vernielen. Te Sint Elooi hebben de Belgische zware artillerie en de Canadeezen de Duitschers verleden week zware verlie-zen tcegebracht. Aan IJzer, Yperlee en Leye zuilen de Duitschers weten ■ wien te spreken. Rond Verdun is het steeds de herhaling van de gevechten, doch zonder merlcbare vor-deringen van wege< de Duitschers. Spijts het gebruik van brandende vloei-Btoffen zijn zij overal teruggeslagen tusschen Mort Homme en Cumières. Tusschen Douaumont en Vaux hebben de Duitschers zeer zware verliezen ge-leden, zoodat zij tijd moeten hebben om de bressen in hunne regimenten te herstellen. Nu en dan doen de Franschen zelven tegenaanvallen, zooais in de richting van den Peperheuvel. Aan het oostelijk front is_ er geschut-en geweervaur. Ten zuiden van Pinsk hebben de Russische verkenners voor-tleelen beliaald. Bij Dwinsk werd ook tusschen Russen en Duitschers gevoch-ten.Ue ^ Oostenrijkers beweren de loop-graaflinie en de schensen op de zuide-lijké hellingen van Monte Pari en Mon-Sperone stormenderhand te hebben Veroverd. lusschea Italianen en Oostenrijkers ncerscht een groote bedrijvigheid " van ^'iegtuigen. In Armcnië vorderen de Russen steeds westelijke richting en drijven de lurken voor zich. ' i'sschen Duitschland en Amerika ^ordt de toectand onhoudbaar, ten ge-7°lge van den duikbootenoorlog. NAAR HET GEVECHT. Men sehrijft ons uit het onbezette België : Het volgende gebeurde in een klein dorp van Veurne-Ambacht. Generaal D. bevindt zich op het dorpsplein en een regiment tiegt voorbij. Fanfaren en klaroenen zingen en kletteren en de Vlaam-sche Leeuw wordt gebruld door. Vlamingen en Walen. De kolonel, die" twintig maanden geleden nog majoor was, plaatst zich recht van zijn generaal en de officieren groeten met den^a-bel.De luitenanten stappen stijf voorbij , en roe-pen hunne mansehappen to^ : Een twee, een twee. De kadans van dien stap is muziek en de rotten zijn onberispelijk. De gezichten zijn bleek inaar vol' vastbetradenlieid. In den volgendcn naeht zul!en zij in de historische plaatsen van den Yperlee de mof-ten aanvalleif als zij ons pogen te verras-sen.Mijn oogen zwemmen in de tranen. Prach-lig defileert het regiment. ,,Zij zullen hem niet temmen !" » Hoe stoer en hoe sterk is dat Vlaamsche volkslied daar op de eehte plaats. Zooais de Marseillaise, past dit lied alleen op het slagveld of op straat en nie| in een concertzaal. Een jonge Waalsehe soldaat roept : Leve België ! Wij slaan hen den kop in 1 Ziedaar de gesteldheid van onze Belgische krijgers na 20 maanden oorlog. „Zij zullen hem niet temmen 1" Een krop nijpt me de kee toe. ,,Leve de Koning ! Leve België !" hoor ik nog in de verte. Het regiment is verdwenen. De vergrauwde generaal is in zijne auto gestapt. Hij is bewogen en ontroerd. Het is avond. Ik ben nu in een plaats je, na-bij de Yperlee. Onnoodig het er te noeonen Steenstrate, Lizerne, het Sas, het Veer en anderen zijn onsterfelijk met Dixmuide, Nienw-poort en Yperen. Het is duister. Alom buldert het kanon. Een bataillon maakt zich gereed om over het kanaal te steken. Zware regenwolken zweven laag bij den grond. De Belgen sluipen voort. Hun khaki is onzichtbaar en versmelt zich met de slib van den dijk. Een .Vlaamsche rekruut, met een Kortrijk-schen tongval, verbreekt de stilte en zegt : ,)'t Es den eerste keer maar 'k lieb koetraze potverdekke. Ze moeten er aan de moffen. Zijn korporaal geeft hem de duw en snauwt hem toe : — Smoel toe, schacht. In de dulsterniseen knetteren reeds gewe-ren, miauwen kanonnen en mitrailleuses. Het gevecht ia aan canor. Links en Eechts. Het werk van België in Congo De heer Victor Denyn, chef van het kabinet bij het ministerie van Koloniën, leeraar aan de hoogeschool van Leuven. zal op Donderdag 27 April, te 8 uur, in de aula van het gymnasium, Laan van Meerdervoort 57 eene lezing met licht-beelden geven over het werk van België in Congo. Die lezing zal ongetwijfeld de belangstel-ling opwekken van alwie pri^s hecht aan de prachtige Belgische kolonie. Winisterraad. Verleden week werd in Saint-Adresse eej> Ministemad gebouden. Hij werd pok bijgewoond door den heer Paul Hijimans, die opzettelijk -uit Londen was gekomen. De bijtreding van België fcij> het Ver-drag van Londen werd er o. in. be-sproken. ' , Johannes Joergensen. Maandag heeft Koning Albert den be-kenden Deenschen gchrijver Johannes Joergensen, die een bezoek brengt aan het front, in gehoor ontvangen Joergensen is do schrijver van Klokke B,oeland. Klachten van Beigisghe officieren. De Belgische officieren klagen in 't al-gemeen' over de e^ploitatie, betreffende het huren van huizen en appartementen. Eene offîcieele tusses nkomst zal die kwestie in handen nemen en recht doen gelden. Karl Federn. De Vossische Zieitung heeft zonderlinge / correspondenten in dienst. Te Lugano ' houdt zij er een op na, die in ..kerkelijke kringen" zijn licht lieeft opgestoken en het gelieim gesprek tusschen den Pans en Asquith aan het klokzeel liangt. Men ziet dit van hier. Die Argus van de Duitsche reptilenpers is niemand anders dan de Oostenrijker Karl Federn, anarchiste bon teint, wiens naam en werken niet onbekend zijn. Vijf-tien jaren geleden was% Federn mede-werker van de toen bestaande anarchis-tisclie blaadjes. Verdun iri w loon der eeuwen Do elfde maal in den loop van de geschiedenis doorstaat Verdun, de h-eldhaf-tige stad, volgens de Legerbode, een aan-loop van den vijand. De eërsto greep ^plaats in 450, door Atilla;.de tweede m 496, door Clovis; de derde in 984, door Lothariuis; de viea'-de 't zelfùe jaar, door denzelflden; devijf de, door God'fried met den Baard in 1047; de zesde door bisschop Gwijde van Mel-lo in 1246; de zovende door Yolande van Vlaanderen en Wenceslais van L/uxein -burg in 1338; de achtste door de Hu-genoten in 1562; de negende door de Pruisen in 1792; de tiende door dezelf-den in 1870. ... Reichmann's Toekomst, De Engelsche admiraliteit meldt: In lict Nederlandsche blad De Toekomst is een bericht verschenen, volgens het-welk de kapitein van een Nederlandsche Duitsche oriderzeeërs zou gezien hebbeii onder bevel van Engelsche officieren. Dit bericht is, van a tôt z verzonnen. De lauweren van de leugenfabriek Wolff verhinderen Reichmann te slapen, denzelfden Reichmann die met modder naar kardinaal Mercier gooit. ■ Soldatenwoord. Tal van soldatenwoorden staan reeds in de nieuwe geschiedenis geboekt Doorgaans zijn ze kenschetsènd door ongezoehte gepastheid, soms scherp van toou, maar kerriachtig en heldhaftig. Op zederen dag bracht een hoofdofficier een bezoek in een hospitaal achter het front. Hij ontmoette daar opeens een jonge luite-nant die, steunend op een stok, hinkte. — Watl mijn zoon ? — Vader 1 1 — Wat hebt ge? — Een gebroken been. — En gij kunt niet meer gaan ? — Ehwel, wanneer een soldaat niet meer gaan kan, kan hij nog vliegen. En de hoofdofficier, een held van den oorlog, zette zijne inspectie voort. De Duitsche „vrijheid" in Polen. Men meldt van Sosnovitch aan de Poolsche persagencie te Berne, dat de koolmijnen „Pieski" zijn overgegaan in Duitsch bestuur, hetwelk een Duitsche ingeuieur als directeur heelt aangesteld. De nieuwe diréeteur heeft onmiddellijk al de Poolsche bedienden doorgezonden; liij heeft de Duitsche taal als verplich-tend vak op het programma der lagere school doen inschrijven en dat zelfs van het eerste jaar af, in tegenstelling met de schoolverordeningen. Von Hindenburg had inderdaad eerst verklaard, dat de Duitsche taal niet ver-plichtend zou zijn; maar men achter-volgde de kinderen, die niet regelmatig naar de les kwamen en men uitte' tal van bedreigingen, waarbij in de eerste plaats het broodeloosstellender ouders en zelfs ze fusilleeren. Men ziet dat de feiten der rijkekanse-lier tegenspreken. De Rissisclie mlmm. .Wij hebben gehoord van den Rusîsi-schen gnerillaoorlog die over het gan -sehe lange front van Riga tôt Bessarabië woedt. Zonder ophouden hebben de Russische partisans de Duitschers het leven ondra-gelijk geniaalit. Wanneer de vijand verscheidene divi-sies der eerste linie troepen van hun cen-ter liet opmarcheeren en ze door Landi-sturm verving rekende hi; niet met de Russische padvinders. Toen de avond inviel, en in Ruslandi valt hij vroeg in, als de sneeuAV de steppen bedekt, gingen de partisans op weg. Wanneer er blanken nachten waren, schenen verrassingen uitgesloten en dan meenden de ,,Niemtsis", de moffen, ge-rust te mogcn zijn in hunne loopgiraven. Doch plots vallen er bommen. Zij weten niet hoe en waar uit. Zij schieten er maar op los, doch zonder doel. Zij zijn opgewonden, verschrikt, omdat zij Êet gevaar niet zien. Die onbekendheid met het gevaar béangstigt de dappersten. De Ru'ssische padvinders stormen er dan op los met hun bajonet, en in den nacht doorsteken zij hen als varkens — versehooning, mevrouw — of ze drijven als een gevangen kudden voor zich. De gevangenen zijn echter talrijiker dan de dooden. De eenen zijn gelukkig zich te mogen over geven, doch anderen zijn moeilijk om bemeesteren. Op jacht. Een partisan vertelde dat hij zekeren nacht met zrne makkers op moffenjacht ging. Zij hadden witte kleederen aaaige-trokken, want de maan scheen op de sneeuw. Zij verbôrgen zich in eene gracht niet ver van een breeden weg, die' naar een groot dorp leidde, waar do Duitschers- lagen. Wij wachtten geduldig, vervolgde d!e partisan, toen een Duitsch peloton aan-stapte. Twee man marchéerden een weâ-nig voortiit aan het hoofd van het troep- je- Onze commandant zegde ons heide mam-mai te vangen- Hij verdeeldo ona in twee. groepjes. Een der groepjes moest grana-ten naar het peloton gooieu. De andieren moesten dan vooruitspringen om beidle aanvoerders te vatten. Wij lieten beiden eventjes voorbijgaan, tôt do troep naderde, en wij onze bommen wierpen. Eenigie Duitschers werden giedood en de rest liep naar het dorp terug. Zij slchoten zelfs op ons niet. Beide aanvoerders wilden hen achterna rennen doch onze jonge kerels snapten zé vast. Zij vochten, met hen, doch we slaagden er in beide moffen naar den kolonel te bre-n-gen.in een steenbakkerij. Bij het veel genoemet Narobsjmeer gebeurde, iets anders. Tusschen de lijinen lag een steenbakkerij, doch naderbij de Duitsche loopgraven. De Duitschers slopen 's nachts uit hunne loopgraven en namen er steenen om aldus hunne stellingen te versterken. Er werd besloten hun een les te geven. Zekeren avond vertrokken twee groepi&i verkenners. Het eene telde zeven en het ander acht man. Toen zij den steenoven naderden bemerkten zij een twintigtal Duitschers "die steenen naar hunne loopgraven kruiden. In plaats van er op te doen vuren verzon de officier der Russische partisans een list. De verkenners- verscholen zich in de steenen bakkerij. Een half uur later kwamen" er zes Duitschers te voorschijn. Zij begonnen te arbeiden wanneer de Russische officier een gefluit liet hoo'ren. Een gevecht ontstond. Langs beide zijdten werd met gxanaten geworpen. Die Duitschers kozen het hazenpad, twee gaven zich over en er was een doode. Zonder verliezen keerden de Russen naar hun loop-graaf terug. Die Russische verkenners hebben bo-wezen wonderbare soldaten te wezen. Zij zijn meestal van rijpen leeftijd doch be-schikken over ondervinding. De officieren zij|n jonger. Daaronder telt men vêle oud-siudenten van technische scholen. In een snesuwstorm Zoo haalt men het geval aan van een kompagnio die een Duitsche stelling op-zocht, toen een sneeuwstorm losbrak. Onmiddellijk haalde de officier zijn kompas te voorschijn en leidde zijne znanuen vast en zeker vooruit. De Duitsche schild -wacht werd verrast en van kant gemaakt vooraleer hij alarm kon geven. De ioop-gfaaf werd besprongen. Zes mannen, die in een hol lagen te slapen, werden mede-genomen.Die jongie officieren zijn dikwijls die eersten om den prikkeldraad door te knip-pen, wat een gevaarlijk werk is daar de draden geëlectriseerd kunnen zijn of in verbinding met ontploîfinstoffen. De Duitschers moeten hunne onmacht voor die raidsi erkennen. Thans begint do lente in Rusland en de partisans zullen ander werk verrichten tôt groote vol-doening voor de Duitschers. Als men dit lèest denkt men aan de tochtjes van onze dappere jongens in het begin van den «oorlog. Zij ook trokken uit in troepje® en deden den vijand veel schade. Belgisch legerhericM. (Uit Du i.t s c h e- b r o n.) 10 April. In den loop van den nacht werd een Duitsche afdeeling, die er in geslaagd was een Belgischen luisterpost in het zuiden van Sint Joris te bemach-tigen door een tegenaanval achteruitge-worpen, met achterlating van negen dooden. Gedurende den dag was de artillerie tamelijk levendig, bijzonderlijk in de na-bijheid van Dixmuide en bezuiden deza stad. Een flink werk van de Belgische artillerie te St. Elooi. In aile Britsche bladen werd er hul-de gebracht aan de Belgische batfcerijen, om hun doelzaam werk, bij den aan val welke door de Britsche troepen te St.-Elooi, bezuiden Yperen, met volkomen succès gevoerd werd. ' Ziehier hoe do Britsche pers zich daar over uitlaat : ,,De Belgische artillerie heeft deelgie-nomen aan den aanval welken do Britsche troepen, den 27 Maart IL, teSint-Elooi met succès hebben uitgevoerd. De-ze had plaats na eene zorgvulddgie voor-bereiding vain artillerie, waaraan do Belgische batterijen hunne medewerking ver-leenden. 's Vijands uitspringende hoek werd door granaten van aile kaliber be-stookt, en de Belgische artilloristen en hunne officieren gayen te dier gelegen -heid blijken van hunne wetenschap, mo«d en koelbloedigheid. ,,Wanneer de prachtige Britsche troepen ten aanval rukten, verlengden de Belgische kanonnen hun vuur, openden een heftig spervuur en dienden de Duitsche reserven zware yerliezen toe." (Legerbode). De Kertog van Wurtemberg, On langs stond in sommige dagbladen te lezen dat do hertog van Wurteimlberg het commando voerde vôôr Verdun. Naar men ons bevestigt, is du? inlichr ting onjuist; de hertog van Wurtemberg staat steeds vôôr het Belgische front, vôôr dit ongesohonden hoekje gironds waar over misdadigo vliegtuigen vliegen. In November 1914, ontsnapte de hetr-tog van Wurtemberg, naar meu zeg|t, als bij wonder aan den dood. De Brit-ten bom'oardeerden toen de kust van Oos:-tende. Te half een, in don namiddag, zonden zij oeaien ijzer- en vuurregon op de door den vijand betrokken gebouwen en namelijk op het Kursaal, waar dage-lijks de hertog van-Wurtemberg en zijne staf kwa.men ontbijten. Wanneer het kanonvuur aanving had hij reeds van zijnen staf afscheid geno-men, want het is 's hertogen gewoonte niet meer dan een half uur aan tafel te blijven. N Officieeie Fransclie verklaring. OfficieeL Het département van Bui-tenlandsche Zaken deelt mede, dat de Frânsche gezant înet machtiging z.ij-ner Regeering aan den minister - van Buitenlandsche Zaken de verzekering heeft gegeven dat noch Frankrijk, noch een van zijn bondgenooten er ooit een oogenblik aan heeft gedacht om recht-slreeks of zijdelings de onzijdigheid van Ncderland of de onschendbaarheid van zijn grondgebied aan te tasten, onder bij-voeging dat de laatstelijk te Parijs ge-houden conferentie der geallieerden zich in het geheel niet met Nederland heeft bezig gehouden. Wanneer wordt daar iets over bekendi gemaakt ? Met dank verwacht het Belgisch D a g b 1 a d daarover waaxachtige no-ta's.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Belgisch dagblad gehört zu der Kategorie Oorlogspers, veröffentlicht in 's-Gravenhage von 1915 bis 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Themen

Zeiträume