Belgisch dagblad

816333 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1918, 26 Januar. Belgisch dagblad. Konsultiert 25 Juni 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/901zc7sm4c/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

ZATERDAG StO eu ZOlVAG S7 JANUARI 1018. Wo. 13| 2. « a* abonnembnten. -, ?w 3 maanden voor Nederlwii I 160 franco per posfc. Lossi ymmars. Voor Nederland 5 cent / voor Buitenland 71/» cent. V Haag, Prinsegracht 12( ïelefoon Red. en Admin. 743£ BELGISCH DAGBLAD c •%>- ADVESTENTIEN. Van 1—B regela f 1.50: elk« regel meer f 0.30; Réclamé» 1—5 regels f 2.50; elke regel meer f 0.50. London : Dixon Honae Lloyd» Avenue E C. Païijs: 7 Avenue d'Antin.7. erschijnend te 's-firavenhage, elken werkdag te IZ ure mac8dag. BUREAUX 0PEN VAN 9 TOT 12 URE EN VAN 2 TOT 4 URE. 2 Sleeswijk en Vlaanderen. Juiefc komt er eene brochuur toe, die kai helpen om de laatste blinden, die nie* aie: ho# Prtfisen het arme Vlaanderen tôt speelba ^4a zijne onverzadel\jke politiek gebruikt,d ÇWgeîi te openen. Dit Bchrift heet L e Slesvig danoi 18 6 4 à 1916, heeft voor auteur Th 0, Buyso en is uitgegeven door de Librairii P&yot et Co. te Lausanne. Het le hoofdstuk Conquête et Annexion il de lijdensgeBchiedenis van een volk en di >y*lseliheid van de Pruisische staatkunde dii het verdrag van Praag (1866) in een vodji papier verandorde. In dit verdrag had Na poleon X! X eene bepaling laten inlasschen Jeggend dat de bevolking van de noordelijki 'distrikten van Sleeswijk, aan Denemarken zoi i worden afgestaan, in geval zij door eenvrijt .yolkstemming wenscht) aan dit land verbon aen te worden. Telkens wanneer de Sleeswijksche Denei Je Berlijn op de uitvoering van die bepalinj 'jumdrongen, werden zij wandelen gezondei 'tôt Daitsshland in 1878 door een overeen jcomst met Oostenrijk die bepaling afachaftc f sonder de Denen te raadplegen. Eerst wer< ?de pro Deensche ambtenaatwereld gezuiverd Xîs kiesdistricten werden derwijze gewijzig( , àst 25.5S3 Deensche kiezera Bleohts een lie naar den Rijksdag afvaardigden en 24.66' 'Duitsche kiezera er 3 bekwamen. & Reeds in 1864 legden de Duitsche commis iptrissen liet Duitsch op in de school en di ksrk van de geinengde distrikten van Slees ! jrijk. Dit was ook het geval voor de stedei ;>vaa Noord- Sleeswijk. In 1876 werd lie jjDuitsch als eenige officieele taal van ail fcabtenaren en politieke liohamen van dei Maat opgedrongen. De bevolking moest ziel , van die taal bedienen in haro betrekkingei fat het bestuur. Van 1869 werd de kenni yan het Daitsck van aile Deensche onder wy jers vereischt. In 1871 werden 6 urei Duitsch per week in de Deensche scholei ppgelegd. De oudere die geen Duitsche boe ifcen wiiden koopen werden beboet en d jjeerlingen die geen Duitsch wilden leeren fwerden misliandeld. In zekere plaatsen moes 'ten de kinderen Duitsch spreken met hunn fouders. In andere werden de kinderen beboe |1b zij buiten de lesuren Deensoh spraken rïn 1878 werden 12 uren Duitsch per weel Opgedrongen. Duitsch werd tevens voertaa ["Voor de geschiedenis, de aarcjrijkskunde, he ioo/drekeaen, de z&ng- en turnlessen. Do leerboeken van geschiedenis wer'de] trervalscht. In 1888 werd het Deensch gansei 'hit de lagere school van Sleeswijkgebannen tpe\ Pruisische regeering verbood bijzonder ■iessen van Deensch te huis. De ouders, di Itanne kinderen naar Denemarken stuurder i werden geatraft en het recht ontnomen op 1 het onderwijs hunner kinderen te waken. 1 Deensche liederen zingen verklaarde de » reohtbank grober Unfug. Nog in 1914 werden verscheideno Deensche Sleeswjjkera tôt 10 i en 30 mark veroordeeld om onschuldige . Deensche liederen te hebben gezongen. Het 5 was ook verboden Deensche redevoeringen te houden. In 1916 mocht geen Deen van i dit wingewest in zijn taal naar het buiten- j land schryren, wel in het Engelseh en het 5 Fransch ! i In hetzelfde jaar verzette zieh Helfferich - tegen de afsohaffing van § 12 der wet op de , vereenigingen, die niet toelaafrvreemde ta'en 3 in de politieke vergaderingen van Duitsch-i land te gebruiken. > De Kerk in Sleeswijk werd trapsgewijze - verdui/icht. De Deensche pers werd zoo royaal behandeld dat de rédacteurs van de Deensche i bladen van Sleeswijk achter slot en grendel ; werden gezet en hunne bladen niet meer i mochten verschijnen, tenzij onder de strengste - censuur. De oorlog aan de vereenigingen gaat , zoover dat het verboden is aan de herber-l giers danspartijen toe te laten. Wanneer hunne . lokalen aan Deensche kringen werden ver-1 huurd ! 1 De willekeur tegenover de personen, de 1 historische gedenkteekens, de journalisten o.m. Sarupp, Lebeck en Malhiesen, Hanssen, - Deensch lid van den Rijksdag en honderden 3 anderen die gearresteerd werden, kenschetsen - ter overvloed het regiem. i Do 25000 Desnsche Sleeswijkers, het 7de t deel der bevolking, die gemobiliseerd zijn, wor- 3 den streng bewaakt, zij worden gestraft als i zij Dcensch schrijven of spreken. DePruisen i noemen hen „Deensche zwijnen". Meer dan i 4000 Sleeswijkers zijn reeds voor hunne beu- s len en vejlrukkers gesneuveld. Rijksdenen stellen zich aan uitdrijving bloot i wanneer zij iu Sleeswijk gaau verblijven. x Wannegr het Deensohe Landdaglid aandrong - in zaken naturalisaties, antwoordde de Prui-b sische minister van binnenlandsche zaken : , „Wie genaturaliseerd wil worden moet zich - niet bepalen zijne getrouwheid aan de Duitsche a zaak met den mond te betuigen. Hij moet t haar ook door het hart belijden". Dit antwoord legde de opvatting van den c Duitschen staat bloot ten aanzien van de 1 vreemde volkeren zooals de Denen, dePolen t en de fîlzassers—Lotharingers die hij inge- palmd heeft. i Het lot der Dènen stâaï'd'Ok de Vlamîngers i te wachten die bij een of anderen vorm van . annexatie bij Duitschland gevaar loopen hun a ne taal en hunne vrijheid te verliezen, 8 Léonce du Castillon. fg= — : f> De activisten geste-und door de Frieien. ,r Al ainds een paar jaren zijn wij getuige ym het verraderlyke en onvaderlandschlie-tende optreden der activisten, die niet heel ^eel moeite hadden om in het gevlei te komen y»n de verdrukkers van hun land, die hen pp allerlei wijze begunstigen, hen eerst een Ylaamscho hoogeschool schonken en daarna •en raad van Vlaanderen. • Ofschoon hun tegenstanders op allerlei ma-jiieren door de Duitschera werden geplaagd, waarvan wij zelf de bittere vruchten proeven, heeft het toch niet ontbroken aan verkla-ringen van hun kant, zoowel binnen als buiten 'Belgic, waarin zij het activistisch optreden hekelden en veroordeelden. Aihoewel. men nu zou kunnen denken dat mijn landgenooten — dio zoo gaarne voor 'nnchter deukende menschen doorgaan — tôt [de erkenning. zouden zijn gekomen dat de lictie vau maanen als Roué do Cl-rcqencon-rsortec, korea is op ueu molea der Duitschers blijkt iiet toch meer en meer dat personei oit de leidonde standen hier ia Holland, tocl ?ae z'jde der activisten kiezen om allerle ' redenen, uieest dan' om 'zoogenaamd Neder-landsch beîang. s Veiscii.ile'nde Hollandsche professoren heb' ben aangenomen om aan de Gentsché Hooge' school een leeraarsambt te vervulien, en in October van het vorig jaar heeft een stam-genoot; do Fries dr. Baitenrast Héttemahun voorbeeld gevolgd eu geefc nu in Gent on-derriciit in Oud- en Nieuw-Friescli. i; Hoe vereerend ik dat in vredestijd voor mijn kleitie stam en moedertaal ook gevonden sou hebben, thaDS reken ik het beiden tôt ;schande en wil ik geen deel hebben in de \veraciiliag die weldenkende Vlamingen en Belgen ttaarv'oor koesieren moeten. Hoe ko;-il ik dr. B. H. om zijn iiefde voor œijn sti-.ii en taal ook acht. heb ik toch on-•middeliijk in een open brie! aan hem, met hem gebroken, liopsnde dat dit een persoon-lijk voorval /.of. blijven. Maar dat is, eilaasl met zoo uoewel verschillénde Priezen de aieuwe pro'e?sor daarover hun afkeuring lieten b. i;.en op aan hem gezonden brief-kaarten. en anderen echter openlijk zijn lof in een i'riesch weekblad, \ . artegen mijn protest niet werd opgenomen. Het l'riesïhe volk begint daardoor al aardig eenzijdig ingelicht te worden teii voordeole ,der afschuwelijke tactiek der activisten, dat Bog erger \fordt nu dr. J. B. Sdiiepeis — ,jen zeer bekend en geacht Prieyeh dichter — §1 een ander Friesch tijdschrift de daad van dr. B. li. vergoelijkt en de activisten schoon ,tracht te u asschen, daartoe gedreven uit angst yooi den i'ranschen invloed en uit Keder-Uudscli belaiig. Mede door de/.o daad dreigt net gevaar voor ons dat de'Friezen langza-merhand beïnvloed worden ten gunste van de '( >i£irs . politiek in België Om dat zooveel mogelijk te verhinderen meen ik het mijn plicht daartegen niet alleen te ageeren, maar ook, uit Vlaamsch en Friesch belang dan, daaraan eenige aandacht te wijden in dit blad. Mijn protest alleen is niet voldoendè, de zaak moet ook"goed onder de oogen gezien worden. Daartoe gaan wij over in een vol-gend artikel. J. J. VAN DER WEIJ. Ministerie van Nationalen Wederopbouw. Het ministerie van nationalen wediei'op-bouw is uit de volgieaido personen samem-gèsteiob sceattariiï-giettiiereal der oorlogtscomi-tô s, Bçjace, hoagleeraar aan die universi-teit io Duik; directeur van het levemsmid-deion-bureau, Greg^ir, koopman te Antwer-pc-!i; setjr&fcaffissan v,an de oorlogfccomité's, de \ i sehe'r, 110.0^1)6161^^ aam do iiniversifctàb t© Gent, Cbrbiata en Bupriez, hioogileerarem aau de univeraiteit te Leuven; teehniscih raads-ma.ii, Galopin, direoteur van de waipenfa-briek te Herstal. Hat ka'binot van baron de liroqueviUe stiaat onder leiding vain vain dier ■ Esscoi, i oogieeraor aan de universiteit te Lcniveiu. Btxveoidien wei'kon Eourquin, van ' het isstituut-Solvay, in Louis de Brouekèire e^ cneens aaai het nieuwe depwtenr^'iii mede.LOUIS PIERARD. Onze meidewerker, die olas: op anie.iig flink ai.ik.el vaai vaderlaindsohe eandracht hee't vergagt en voor enkelo maandeîi naar Italie ca Fra^krijik was ranfcrokken, komt benoenid •le woaxlcn als secretaris van den, njouwen miujâter zonder porterouill^ den heer Bni.net. Die beno^ming zal aile Belgen gerio>egiein doen. D'3 heer Pierard heeft zich vooral ver-diengjijejijilc gemaakt doar den striji tegen de defaiListan, die Huystttans als een kudtfe blatcndo sehapen volgen. Inzake taalstrijid i? hij mede verz'oenend cpg&ireden, wat heim de vermaledijidingea der iWJaalseihe en. Vlaainj-gclie akiivistein op den hais haalde. Men zal zich ook herinneren d© kabaal vain de defaifisten uit het kamp te Zeist itegeai den gocjialist, die Iiuysniains niet wilde volgen maar liever neven^ dr. Terwagoe •stond, die iu heim ziijjn rechterarmi in Holland verliegt. i\V;ij wens,chiein ©iizein' vriend veel geluk en voarspo'cd in zïjni jnieuw aWbt. Louis Pierard is gelhoaea te Frameyies, rédacteur aan „Le Soir" te Brugsel ( en aiap het Flrangcli KajaeiVenj'Iag. Hij scliréef Images harainoB (verziein), Cj fl'amtalss et de fuin,ée$ (vierzen), F,n WWalloinie (rcTfcellinge;!), Max Elglca.mp, A la gloire du piotto, La Belgique gous lea aimes, gous la bott©, «n exil (1917), " • Provinciale verkiezingén in den Staat Vlaanderen. De activisten maken zich gereed tôt d© veikiezingen voor de piovino.ala raden van den Staat Vlaanderen. Zooals meil weet worden de weltige provincial o raden van België niet meier. ibijeengeroef^^,n, De Duitschers! I hebben besloten die te vervangen door acti-visjtiache raddn jxaar hun hand, plooibaar gen oeg om aile oorlogsk o atrib i aies goed te keuren, die de Buifcschffcs het arm Vlaanderen opleggen. Nu dat de p;CLitieke zelE-glandigheid van Vlaandf.'en is. uitgeroepen, znJlen er activigtisehe pi\. vinciale raden aan- , gesiteld worden. j ZjOO lezein wi) in het );Vlaamseae Nieo,ws." ( van 24 dat te Coaticfo, bij- Antwerpen, j de vo-lkidige lijfë't vooir ïiet kanton is opge- , maafcc als volgt: Eimiel Beecikman, staats- ' ve'&ajvs, Flor van der Ven, létterkundige , te Fdeghem, L. De Schuttar, geneesheer te 3 Linth, Van Breed am, opziener der- ; p ap i e r f a tb rie k en van Gevaert en { C i e. ite Morteel. , Er zijn, zoo het gchfr it, neg Belgen die gelociven dat de politiek.. zelfstandiglieid van ( Maanderen een grapjc ;s. Dat die ongeilooivige. Thomaseen wachteOi. j Niêt alleen de provinciala> raden, maar ook c de magisitratuur en aile opembare diensten i worden aan de activisten oveigeleverd. j Nisit ge.noeg moet cr g^pro este rd wo.id.en. z 'Onduibibelzinnig moet h«l ve z t z In. Er zijn (; maar twee goorten Vlam^ngen: landverra- j ders, en Belgen. j Steenkool uit België. Tocn eenigen l'dijld gtkkea weid inôdeg^ i deeld, dat de gteenkool, Ons door Duitsch- t land. te lweren,, vot-r ien niet anbelangrijk c deel uit do Belgische inijinen met komen, \ voigdè daarop spo^idi^ .t gen pra k: o„zj regeering,, heeite het, hâct, h-j1 na^eï inzien, 1 fegeiii de lerarinig vàiîi Ile.gistCi.e steènkool t bezivaren gemaabt. .VViij h^haen Een d© uoap 1 uiîgesprokcn, dat de Tçgœring uit ègen be-weging tôt die- veranderihg h ir-jr houding < had besloten. Zoo ja. dan strekte dit haar i tôt eer; want de Belge;i zolve htibban gebreik £ aan stoeakofol. < Tiians 'blijkt echter uit de memorie van i minister Bo-thuma, dat toch een aanz emlijk 1 deel der door Duiteciiiand geleverue sieen- < kool uit .België komt. lin juist nu on.vaagen wij berichten, die ,aaatoonen, d^t het in < België met den koleûiio'cd zeer ernstig ge- .J siteld is. Zelis te Lu'k, zoo Idieht nabij. de 1 k groot si^îikcolgebrek 1 en heeft men bitber van de koude go le lea. 1 AY.ij mejinen dait de r g ering omirent dit J punt nadere opheldering behoort te v©r-schalfen. Btlg'.ë bloéd't uit duizend wond n en hieit gaat waarlijk niet aan, dat wij aan ' de verergering va,n zijn vreeselijl!<en t e.tand 11 medeplichlg zouden zijn- Diat kan en dat " rnsg niet. (De Telograaf.) ^ Voorbereidende ieer angen. 1 Een der belangrijkste vraagstukken bij ] den terngkeer naar het vaderland zal onge- , twijfeld de leermrichting zijn van het onder-wijs en vooral van het lager onderwijs. De invoering van leerplicht en de inrichting van het meer uitgebreid lager onderwijs (4e graad) zullen een talrijk en bekwaam onder-wijzeispersoneel noodzakelyk maken, wien een grootsehe taak is opgearagen, de voor-bereiding van het geslacht, dat het nieuwe België uit zijne puinen zal doen verrijzen l en in aile opzichten de waardige opvolger ! moet blijken van datgene, d it goed en bloed ' heeft opgeofferd voor het behoud en de vrijheid van het vaderland. De volksopvoeding ( is steeds een nuttige en heilige zaak geweast. ^ ,Zij zal het meer en meer zijn in de toekomst ® en de roi van onderw zer zal er bij winnen aan edele opoffering en schoonheid.... Om in de mate van het mogelyke in den ' dreigenden onilerwijzersn od te voorkomen heeit de Belgische Regeering bedoten exa- f mens van kandidaten onderwijzers en onder- ' wijzeressen te doen afnemen. Dit examen is voorzien bij art. 24 van de organieke wet op het lager onderwijs. De jury voor Nederland werd reeds samenge steld en in dit blad medegedeeld. Het is het « wettelijk diploma dat door deze jury zal worden uitgereikt. In de hoop iets. hoe gering het ook zij, te kunnen bijdragen aan den heropbouw van het vaderland, heeft de „Bond van Leer-krachten van de Belg. school te 's Graven- ^ hage ', hierin gesteund door de Regeering, het" initiatief genomen tôt de inrichting van j normale leergangen. Deze leergangen zullen : voor doel hebben de kandidaten ernstig voor f te bereiden tôt het met welslagen afleggen van het- hierboven vermelde examen voor t onderwijzer ot onderwijzeres. De lessen zullen j loopen over aile vakken van hetprogiamma c en de kandidaten zullen ook praktisch in het moeilyke vak van opvoeder der jeugd | worden ingewyd. Deze leergangen zullen j volkomen kosteloos zijn. De schoolbenoodig- , heden en de noodige handboeken zullen kosteloos verstiekt worden aan diegenen onder de kandidaten, die er de aanvraag van zullen doen. De leergangen worden in het Nederlandsch en in het Fransch gegeven en zullen minstens drie uren per dagtheo-retische lessen omvatten. Het aantal leer-lingen is beperkt. 1 < De inrichters zullen zich beljveren behoor-lyke pensions te zoeken voor diegenen, die buiten Den Haag-Scheveningen verbiy vende, •r zich gaarne zouden komen vestigen. De belanghebbenden worden verzocht hunne aanvraag zoo spoedig mogelyk te doen geworden aan den heer Servais, voor- ! zitter van den Bond, 272 Weimarstraat, Den Haag. Legerberichten der Entente. Yerklaringen vau Czemin. 3evechten tusschen Roemeniërs en Russen. — Ongeregeîd-heden teMoskou.— Vermeerdering van het Engelseh ieger. IIET@EST MiD Czf-rnin hoett Von, Hertling nage-jraat.. De luat om vrede te nrnlceu" ont-iroekt den Oostcnrijikschen minister niet, loch de vrees van Berlijn is hem het >eg,in der... dwaaêheid. Het is niet mo-;elljk vrede te s iuiteiï en de Duitsche ilannen te dianen, die doortrokken zijaj -an den pangermànistischen geest. Czer-lin durit de oorlogsdoeleinden niet be-;end maken. Wij staan eanvoudigi voor son manoeuvre om présidant Wilson m d® ral te lokken. De formule geen annexaties, geen scha-leloosstellingen,, is dubbelzuiinig,. Het komt cp hetzoltde neer, dat Vlaaa-eretn b.v. direct g.annexcerd wcirst af on-er Duitt=ehe prot^c.taraat aan d:> activisten, ,ie Duitsche agenten aijn, zoublijlven vooirt-estaan. Ee|n jieutraal België, dat maar half ou hersiteld zijn doch zou openstaan voor .e Duitsche ecootami ohe dum|ping zelf, zou a.t:gaanxerhand een wingeiwejt v. n Duit ch-a,nd worden. Na enltele geslachtea aouliet amgch Duitsch gewordân zijn. Czernin heeft, zoomin als Hertliag, kla-en wij'n giegchonken in zake België. Alleis ilijft in de vaagbeid. Nochta;ns weten de entrale rijken ,dat België de heeksieen is ■an een toekomstigen vrede. Tragiscih zijn de gevechtcn tusschen het ioeni:,.ensoh loger en de llu sische troepen, Lie zich meester wiliiea miaken van het uocdfkwairt'ier. Hat volgende îelegraon is uit Biabadag nnttvangen : De R,ussisohuRqameen3icfh© ixs-îielklkingen zijn uiteist gesp'aolnen. Nakorte ichieinnutselingen tussicihen kl'eine Russiacihe un. Rcemeensehie afdeejiagen' zijn nu gevradh. en begoimen tusschen grootere troepanimaqh-iein. De wereld is getuige van een nietwen noa-log tussobein biand gielnootein. Ten gerolge Kam em poging der Roemenen wn zich van wapemem, mujiiitie en eein îudt-'ustingstneân masster te maken, woedt. nia en Zuid.O03.t19n vian Galatz reeds sedert drie iagàn een veldslag. B&ide oorlogivjoergindia nartijeih' mâkein -gèibruik vàn kanoînaen en. nonitoiTen. v De Reieimenen krijigen gnopte versterkinigen. 3m niet in handlefn der Rioemenen te val-ien, zijin soldaiten van ©en Russisohe brigade >v©r de demaircatielijn, ziaoalls die door het rendra g oiyer den wapen&tilstand viastgestelld ras gOTlucht. Zij brachliep. da,air huin wapa-îen, banonnen, machinegeweren en geweran, ivicmals hun ieKensmiddelcm. Hat overige gedeelte enan do RussiscSie irigade levieirt nog sl'ag in afwadhting (vaxu ^lerstelrfcingen. (Geueeltelijk niet geoorrigeerd.) Vas liet Wesisiylc front. Het Fransche legerbsrichf. PARUS, 25 Januari. Ofiicieel avond-lericbt. Een Dui.sche overval op klcine 1 ranacho posten benoorden het Oaurit'ixe-losch ia vo»komen mislukt. De artilleiiesitrijVl heeit in den loop van, [en namiddag in deze g&heele streek ]e-endig voortgeduurd. Overal elders was e dag kalm. PARIJS, 25 Jan. .H.N. draadloos. 'l'en îoorden van de Aisne hebben de Fratu ;chein gemakkelijk ttfee vijand-otijke aan-r-allefn op kleine Fransche posten afge. i lagon. Vrij leveoidige artiileriebedrijvig reid in het begi'n van den nacht op het ront van heit Boia de Chaumes. Overal eiiers verliep de nacht kalm. Twee Duitsche vliegtuigen zijin Ln den oop van 24 dezer geveld, waarvan één loor afweergieschut. Vau let Ziiiieîijs front- Het Italiaansche leijerbericht. ROME, ~2tb JanuarL Stefani. Ofiicieel : n het Lagarinadal, benavens tusajhea irenta en Piave hebben de Italiaansche aiterijen de vijandelijke met doorslaanid uccea beam'woord, voor zoover de laa.t-te zich bedrijviger toondien^ Op den loordelijken top van het Melago gebarg-e, hoogvlakte van Asiago, en op den lonte Aaoloine sloegien geweorsdhoten van ma Oostenrijksche patroeljes uiteen. Van de E*ach tôt aan de Brenta en. angs de Piave bleef de vijland in de ucht erg in de wear. Boven de voorate iniea werd zijin bedrijvigheid door ge-lucht maoMtnegoweeurvuur ingietoomdv In Qost-Âfrika. Engelsche overwinningen. IjONDEN, 25 Januari.' Reuter. Offici-sel: Voorui'tgesehoven troepen onzer colonne, di© in het achterland van de ha-yeo.' vaoi Amelia aan den arbeid is, heeft Naouuya, op ongeveer 50 mijl van de cuat bereikt. In het westelijk gevechtsgebied hebben jatroeljeontm0etingen in het distriofc van Vlwombi pllaata gevonden, waarbij den rijahd aaiizienliijke verliezen zijn toege. >raoht. De zrware regen duurt voort. Een betooging voor Roemenië. PA1UJS, 24 Jan. (Reuter.) In het Paleia Bourbon hee|t een indrukwekkcinide botoo^ ging plaaits g&bad bij gelegenheid vau da onivangst der Roiemeernsche pari am©ntsl eden, Nadai D^bogt, Deschamel, Dp Selvts, Franklin Bouillon en Amtoneiscu het woord ge-voerd haddetn, aeide Pichon de Fransch» mi-nister van buitrailand^che zaken, gaamei deze geleigienheid aan te grij|>an om nog-inaals te wjjzen op d© siolidariteit, .die Frank-rhk veibmdt met zijin dapparon bondgsnoot, zifn gekozenen, ziijin volk, zijn Kaning, Er begLaan tasscheai ons banden, zeide. Pichon, die pie!® kan vorwoesten. Geziamenlijk zija, wij in d©n strijid, gazamenlijk zullen wij dei "vrucht onzer opouJeringen, oiazor beproe- . vingen plukkeih. Zoiomin als. wij België, Servie ea jî'oletn in don gtesk zullen laten, dez« verdrukte naties^, voor v/ier bBvrijiing wyi striji >n, samen met de grootste demokiatiaën der wereld, zoomin la.©n wlij Boamiènië ia den gleek, dat zich, evenals wij, opccffert vo'Jf de vejdediging van het reciit. Sedert den dag, waarop Roemenië, dat tôt vôôr den ocarlog aan ons rorboîiden was doar bandon van historié, ras ©n cuîtuar, waaidoor het ons bcijlzondeir dienbaar w'as^ zich aan onze zijlde schaarde, w©rd het ons; heilig door d© broodcrschap op h&t glagveld, door zijin Onigeluk, zijin roem. Eol wlij hebben jegens; Roemenië verplichtingon op ons. genomen tegenover welke Wij niet in gabreke mogen. blijven. De politieke, eao-. m mi&che en militaire grootheid van Roemenië kan nieit van de onze gescheidea' worden. Z.ijia onafhankelijiheid kan alechtef door onze overwinning gehajadhaat'd worden. Zijn eenheid Jean slechte voltoiodd woi'dea' door-het in .vervulling gaan van het pro-gram van bevrijding, dat wij g zworen hebben te zullen doen zegavieien. De migs.i« die Roemenië naar Frankrijk heejlt gezon-den, welke aangevu.ld moet worden door fransche inissies, die naar Roemienië gaan1 en die al len mede ntee'jen werken aan d« voorbereiding van de teekomst, waarin ans fcofidgenocitscihajp , besteaidigd wt>rdt. zal "aan beide volken ,n.a zooveel smartelijlcs, vrede on^ ord© waanbo'rgon en de welvaart vasaj beide landen. bevorderen, welke zal berusj- • ten op gemeejischapipelijk overleg tusschen' beide landen op ©1k gabied. In dazen gieest. si uit de regeering van de RepuMiek zich' j aan bij d© broiederlijki© beitooginlg van van- ^ daag. — ■ ■ / De arbeidersconferentie te1 Nottingham. LONDEN, 24 Januari. (Reuter.) Oip d© aïA. beidersconferentie te Notting'ham heeft heden de Fransche gedelegeeru© Renaudel ge-sproken over de ooafepontie van arbeidersh en îsocialiatisch© partijen, di© het vooag©-sfeJd was op 20 Fdbruari t© houden, t^' eindo tôt ©©n overeenstemiming le gera^ ken op den grand van het mémorandum deç Britsche aibeidersbeweging over de oorloga» doeleinden. Renaudel zeide: Het mémorandum zalopj 17 Febr. worden voorgelegd aan den nationalen raad der Fransche socialistisch© par-'Ujen. Iiy voegd© ©r a,an toe, dat de Bel-sche gedeleg-oerden hadden -meegedieéld, flat binnen enkele dagieai de insiiemming van de B'"']gisohe arbâdersîbeweging zou worden te kennen gegeven. Er zou aile mogelijlke moeite worden ge-daan, om oode de mieidewerking van de ar-Ixiders in d© Ver. Slaten te verkrijîgen, Spr. geloofde, dat op die manier aile ar-beidersorganisaties van d© geallieerden hin-nenkort tôt ©en avereenstemming zouden) komen over hun oarlogsoojmerken. Dan zal aan de aibcidersorganisiaites van da ando a oorlogvioierandden worden gevraag.i om mode ' ■ W'eïken aan een gemeenischap^elijlke actie der totstanidibrengin(g van oein duarzamen vrede, welke de nederlaag van het im.poia-lisame overal ter wereld zal bezegelen. Sluiting der conferentio te Nottingham. De conifelenti© te Nottingham is gisteren geslolen. Met algieOteemet stemm'en is een motie aaitu-gfânomen, waarbij opîteffimgi vam den mi'.i-. (airaa <1iieastplio,ht nà den oor ogi wo-rdt ver-iangd^ ein teveine een verplichfce betailing vau de oorLcgtsIko&ten. Ook werd ©r bij d© regeering op oange* drongwi om, met) heh 00g op den naderen-den algemeeniem hoinigierenolad, cen geliike voedsielverdèeling in te voeren en het ma* kem vain v-oordieeleh uit te stuiten. —« De haven van Londen niet gesloten. Ofiicieel wordt moeg'céeeilid, dat er nieta waar is van het gierucht, dat de haven van, Londem gealoten ia. Arrestatie van Roemeensche staats-burgers.Parijsche bladein vememen uit Petro« grad, dat de raad der v 0 lk s c 0 nimiasari.;^ sen op vooratel van Trotzky besloot, al< le Roemeonephe sta^taburgers in het gouvernement I'etersburg te arresteeran.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Belgisch dagblad gehört zu der Kategorie Oorlogspers, veröffentlicht in 's-Gravenhage von 1915 bis 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Themen

Zeiträume